خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / ليست منابع آزمون ورودي دستياري دندانپزشکي سال 1387

ليست منابع آزمون ورودي دستياري دندانپزشکي سال 1387

ليست منابع آزمون ورودي دستياري دندانپزشکي سال 1387
 ليست منابع آزمون ورودي دستياري دندانپزشکي سال1387 رشته هاي پريودانتيکس، دندانپزشکي ترميمي، اندودانتيکس ،  دندانپزشکي جامعه نگر ، بيماريهاي دهان و تشخيص، جراحي دهان و فک و صورت، دندانپزشکي کودک راديولوژي دهان و فک وصورت، پاتولوژي دهان و فک و صورت، پروتزهاي دنداني و   ارتودانتيکس به شرح زیر است.

ليست منابع آزمون ورودي دستياري دندانپزشکي سال1387 براساس رشته به شرح زير است:
رشته پريودانتيکس:

 Carran – Periobontology Clinicalza (2002)
به استثناي مقدمه و فصول 5، 8، 9، 10،13، 14 ،21، 25، 32، 34،37، 39،44، 52،59، 61، 62، 63، 66، 67، 70، 71، 72، 73
رشته دندانپزشکي ترميمي: Sturbevant.M Clifforb – Dentistry Operative of Science anb Art The (2006)
کليه فصول به استثناي فصلهاي 5 و 14 و 15 و 20 و 21
رشته اندودانتيکس:

 Cohen -Pulp the of s’Pathway (2006)
فقط فصلهاي 1 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 و 20
Toradinejab ,Walton – Enbobontics of Practice anb Principles (2002)
رشته جراحي دهان و فک وصورت: Peterson – Surgery Maxillofacial  Oral Contemporary (2003)
سئوالات زبان ( عمومي ) در حد Intermbiate Upper طراحي خواهد شد.
رشته دندانپزشکي کودکان

 Donalb .Mc E.R- Abolescent  Chilb the for Dentistry :  (2004)
رشته راديولوژي دهان و فک وصورت ebition fifth- Pharoah White -Interpretation anb Principles Rabiology Oral :  (2004)
رشته بيماريهاي دهان و تشخيص:

 Mebicine Oral s’Burket (Treatment  Diagnosis)eb.th ten ,Click ,Greenderg -(2003)
فقط فصول 4 الي 9
رشته دندانپزشکي جامعه نگر:

 -Watt.G Richarb,Daly Blanaib – Health Pudlic Dental Essential :  (2005)
فقط فصول(1 الي 4 و 9 الي 16 (PDF کتاب در سايتir.ac.sdmu .bent.coh .www وجود دارد.
رشته پاتولوژي دهان و فک وصورت Neville – Pathology Maxillofacial anb Oral :  ( 2002)
به استثنا» فصول 2 و 4 و 8 و 18 و 19
رشته پروتزهاي دنداني

Givney Mc – Prosthobntics Partial Removadle s’cracken Mc :  (2005)
بجز فصول 18، 19 و 24
Bolenber Zard- Patients Ebentulous for Treatment Prosthobontic (2004)
بجز فصول 6 ، 11، 23 ، 25، 26 ، 27، 28، 29، 30
T. Herdert , Shillingdurg- Prosthobotics Fixeb of Funbamentals(1997)
بجز فصول 11 ، 12 ، 20
رشته ارتودانتيکس:

 eb. th 4 – Proffit.R Willam – Orthobontics Contemporary(2007)
فقط فصول 1 و 2و 3و 4و 5و 6و 7و 9 و11 ( صفحه 395 تا 407 ) و 12و 13و 17
-AlexanberJacodson -Cephalometry Rabiographic (2007)
فقط فصول 4 و 6 و 9
سوالات زبان عمومي در حد INTEMDIATE UPPER طراحي مي شود.
 

همچنین بررسی کنید

باندینگ دندانی چیست و چطور انجام می شود ؟

باندینگ دندان یکی از روش های زیبایی دندان هاست که به وسیله کامپوزیت موجب سفید …

هر یک از دندان های ما کدام نیاز ما را برطرف می کند؟

یک انسان بالغ دارای ۳۲ دندان است. اما هر یک از دندان های ما کدام …