آشنایی با رشته کاردانی علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

رشته کاردانی علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی

تعریف و هدف : 

دوره کاردانی علوم آزمایشگاهی مقدمه ای است برای دوره کارشناسی نایوسته نکنولوژی علوم آرمایشگاهی وهدف از تشکیل دوره کاردانی علوم آزمایشگاهی ، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آزمایشگاههای پزشکی جهت انجام آزمایشات روتین زیر نظر مستقیم پاتولوژیست می باشد یک کاردان قادر است در مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور زیر نظر پاتولوژیست خدمات آزمایشگاهی را انجام دهد .

 طول دوره وشکل نظام :

متوسط طول دوره کاردانی علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ۲ سال ونظام آموزشی آن مطابق آئین نامه آموزشی مراکز  آموزش عالی مصوب شورای عالی برنامه ریزی است دروس بصورت عملی ونظری وعملی – نظری وکار آموزی خارج از آموزشکده عرضه می شود . به هر واحد درسی از نوع نظری در هر ترم ۱۷ ساعت  وبرای درس عملی ۳۴ ساعت وبرای کار آموزی در عرصه ۶۸ ساعت وبرای کار آموزی بیمارستانی ۵۱ ساعت اختصاص می یابد  که در طی جلسات متعدد هفتگی آموزش مورد نظر انجام می یابد .

دانشجویان این رشته علاوه بر گذراندن کلیه دروس عمومی ، پایه ، اصلی واختصاصی از ترم آخر به کار آموزی در عرصه طبق برنامه ای مشخص در آزمایشگاهها وبیمارستانهای اموزشی ، آموزش عملی خواهند دید .

– واحد های درسی :

تعداد کل واحد های درسی این دوره ۷۲ واحد وکار آموزی به شرح زیر است :

 دروس عمومی ۱۱واحد

دروس پایه واختصاصی ۴۹ واحد

 کار آموزی در عرصه ۱۲ واحد

برنامه ترم بندی کاردانی رشته علوم آزمایشگاهی

واحد

ترم دوم

واحد

ترم اول

۳

۲

۳

۲

۱

۳

۲

۱- بیوشیمی عمومی

۲- فیزیک کاربردی

۳- زبان عمومی

۴- فیزیولوپی

۵- آناتومی

۶- انگل شناسی

۷- معارف اسلامی

۱

۲

۲

۲

۲

۳

۲

۱

۲

۱- زیست شناسی

۲- زبان پیش دانشگاهی

۳- مقدمات علوم آزمایشگاهی

۴- شیمی پیش دانشگاهی

۵- فیزیک عمومی

۶- شیمی عمومی

۷- اخلاق وتربیت اسلامی

۸- تربیت بدنی

۹- کامپیوتر (اختیاری )

۱۶

جمع

۱۷

جمع

واحد

ترم چهارم

واحد

ترم سوم

۴

۲

۲

۱

۲

۳

۳

۱- بیوشیمی بالینی

۲- شیمی ومیکروب مواد غذایی

۳- پاتولوژی

۴- ویروس شناسی

۵- بانک خون

۶- ایمنولوژی

۷- کار آموزی

۵

۱

۴

۲

۲

۳

۱

۱-هماتولوژی

۲- بافت شناسی

۳- باکتری شناسی

۴- جمعیت شناسی  وتنظیم خانواده 

۵- قارچ شناسی

۶- فارسی

۷- زبان تخصصی

۱۷

جمع

۱۸

جمع

واحد

ترم پنجم

۱۲

۱- کار آموزی در عرصه

همچنین بررسی کنید

آشنایی با رشته دکترای داروسازی

آشنایی با رشته پزشکی