خانه / دوپینگ،بدنسازی،مکمل درتغذیه / دستورالعمل جهاني مبارزه با دوپينگ (فهرست ممنوعه 2005) ، لاز م الاجرا از تاريخ اول ژانويه 2005

دستورالعمل جهاني مبارزه با دوپينگ (فهرست ممنوعه 2005) ، لاز م الاجرا از تاريخ اول ژانويه 2005

فهرست ممنوعه 2005

دستورالعمل جهاني مبارزه با دوپينگ

لاز م الاجرا از تاريخ اول ژانويه 2005

مواد و روشهاي ممنوع در مسابقات و خارج از مسابقات

مواد ممنوعه

م 1 . عوامل آنابوليك

مواد آنابوليك غيرمجاز ميباشند.

1(AAS) . استروئيدهاي آندروژنيك آنابوليك

الف. مهمترين استروئيدهاي آندروژنيك آنابوليك كه به صورت اگزوژن* مصرف ميشوند عبارتند از:

18α-homo-17β-hydroxyestr-4-en-3-one; bolasterone; boldenone;

boldione; calusterone; clostebol; danazol;

dehydrochloromethyltestosterone;

delta1-androstene-3,17-dione; delta1-androstenediol;

delta1-dihydro-testosterone; drostanolone; ethylestrenol;

fluoxymesterone; formebolone; furazabol; gestrinone;

4-hydroxytestosterone; 4-hydroxy-19-nortestosterone; mestanolone;

mesterolone; metenolone; methandienone; methandriol;

methyldienolone; methyltrienolone; methyltestosterone; mibolerone;

nandrolone; 19-norandrostenediol; 19-norandrostenedione;

norbolethone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone;

oxymesterone; oxymetholone; quinbolone; stanozolol; stenbolone;

tetrahydrogestrinone; trenbolone

همچنين ساير مواد با ساختمان شيميايي مشابه يا اثرات دارويي همسان با اين دسته غيرمجازميباشند.

ب. مهمترين استروئيدهاي آندروژنيك آنابوليك كه به صورت اندوژن** مصرف م يشوند عبارتند از:

androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol); androstenedione (androst-4-

ene-3,17-dione); dehydroepiandrosterone (DHEA); dihydrotestosterone;testosterone.

متابوليتها و ايزومرهاي زير نيز از اين دسته م يباشند.

5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-

3β,17α-diol;, 5α-androstane-3β,17β-diol; androst-4-ene-3α,17α-diol;

androst-4-ene-3α,17β-diol; androst-4-ene-3β,17α-diol; androst-5-ene-

3α,17α-diol; androst-5-ene-3α,17β-diol; androst-5-ene-3β,17α-diol;

4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol); 5-androstenedione

(androst-5-ene-3,17-dione); epi-dihydrotestosterone; 3α-hydroxy-5α-

androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one;

19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone.

در مواردي كه يكي از مواد ممنوعة فو قالذكر به طور طبيعي توسط بدن ساخته شود، نمونه در صورتي از لحاظ وجود مواد ممنوعه مثبت تلقي مي شوند كه، غلظت اين مادة ممنوعه، متابوليتهاي† آن يا ماركرها‡ و/يا هرگونه نسبت مربوطه در نمونة آزمايشگاهي ورزشكار به ميزاني از حدود مقادير طبيعي متفاوت باشد كه در محدوده توليد دروني طبيعي بدن قرار نگيرد. همچنين نمونه در صورتي از لحاظ وجود مواد ممنوعه منفي تلقي مي شوندكه ورزشكار توسط شواهدي ثابت نمايد كه افزايش غلظت اين مادة ممنوعه، متابوليتهاي† آن يا ماركرها‡ و/ياهرگونه نسبت مربوطه در نمونة آزمايشگاهي ورزشكار به دليل يك حالت طبيعي و يا ناشي از يك بيماري بوده است. در كليه موارد، در هر غلظتي از مادة ممنوعه در نمونه ورزشكار، در صورتي كه بر اساس روشهاي مستندتجزيه آزمايشگاهي ثابت شود كه مادة ممنوعه داراي منشا خارجي است، آزمايشگاه م يتواند نمونه را از لحاظ دوپينگ مثبت گزارش نمايد.

اگر در نتايج آزمايشگاهي غلظتهاي تعريف شدة فو قالذكر توسط آزمايشگاه به دست نيايد، سازمان مبارزه بادوپينگ مربوطه موظف است ساير آزمايشات تكميلي را در مورد ورزشكار اجرا نمايد. به عنوان مثال در صورت ئجود شك به مصرف مادة ممنوعه آزمايشات مقايس هاي با وضعيت مرجع استروئيدها انجام م يشود.

را بيش از 6 به يك گزارش نمايد، انجام (T/E) در صورتي كه آزمايشگاه نسبت تستسترون به اپ يتستسرون آزمايشات تكميلي جهت تشخيص بين طبيعي يا ناشي از بيماري بودن اين وضعيت، ضروري م يباشد.

در هر دو مورد، تحقيقات بايد شامل بازبيني آزمايشات قبلي، آزمايشات تكميلي و بررسي نتايج آزمايشات غددباشد. در صورتي كه آزمايشات پيشين در دسترس نباشد، ورزشكار بايد تحت آزمايشات دقيق غدد داخلي قرارگيرد. در غير اين صورت بايد در طول سه ماه، حداقل سه بار، بدون اطلاع قبلي از وي نمونه گيري به عمل آيد.

در صورت يكه ورزشكار در انجام آزمايشات تكميلي همكاري ننمايد ، نمونة به دست آمده از لحاظ وجود موادممنوعه مثبت اعلام مي شود.

. ساير عوامل آنابوليك

Clenbuterol, zeranol, zilpaterol.

جهت استفاده در اين مبحث:

“اگزوژن” به ماد هاي اطلاق م يشود كه به طور طبيعي توسط بدن ساخته نمي شود و منشا خارجي

.دراد

*”اندوژن” به ماد هاي اطلاق م يشود كه به طور طبيعي توسط بدن ساخته م يشود و منشا داخلي

.دراد

م 2 . هورمونها و مواد مشابه

مواد زير، همچنين ساير مواد با ساختمان شيميايي مشابه يا اثرات دارويي همسان با اين دسته و

غيرمجاز م يباشند:

۱-  ،(Releasing Factors) عوامل آزادكنندة هورموني ; (EPO) 1. اريتروپوئتين

۲-  و فاكتور رشد شبه انسوليني( 1 (hGH) . هورمون رشد Factors (MGFs

۳- Mechano Growth ;(IGF- (LH,HCG) . گنادوتروفي نها

4. انسولين;

5. كورتيكوتروفي نها.

م 3. محركهاي گيرنده بتا دو

نوري اين مواد غير مجاز م يباشند و مصرف آنها (L و D) تمام محرك گيرنده هاي بتا دو و ايزومرهاي نياز به اخذ معافيست درماني دارد.

به صورت terbutaline و salmeterol, salbutamol ,formoterol به عنوان استثنا مصرف استنشاقي جهت پيشگيري يا درمان آسم يا آسم ناشي از ورزش يا تنگي ناي (برونكوكانستريكشن) پس از اخذ معاقيت درماني خلاصه شده، توسط ورزشكار، بلامانع است.

را بيش از salbutamol عليرغم اعطاي معافيت مصارف درماني، در صورتي كه آزمايشگاه غلظت1000 نانوگرم گزارش نمايد، اين مقدار به عنوان يافتة آزمايشگاهي غيرطبيعي تلقي م يشود،مگر ورزشكار به نحوي ثابت نمايد كه اين نتايج غيرطبيعي ناشي از مصرف درماني سالبوتامول استنشاقي م يباشد.

م 4 . عوامل داراي فعاليت ضد استروژني

گروههاي مواد ضد استروژني زير ممنوع مي باشند:

١. مهاركنند ههاي آروماتاز مانند:

anastrozole, letrozole, aminogluthetimide, exemestane, formestane,

testolactone.

۲- تنظيم كنندههاي انتخابي گيرنده هاي استروژن  مانند: ،(SERMs) .

raloxifene, tamoxifen, toremifene.

3. ساير مواد ضد استروژني، مانند:

clomiphene, cyclofenil, fulvestrant.

م 5. داروهاي مدر و عوامل پوشاننده

مدرها و عوامل پوشاننده ممنوع م يباشند.

مهمترين مواد پوشاننده عبارتند از:

• كلية داروهاي مدر*

Epitestosterone •

probenecid •

(finasteride, dutasteride: •

 مهاركنند ههاي آلفاردوكناز (نظير( albumin, dextran, hydroxyethyl starch:

• حجم دهندههاي پلاسما:

(نظيرداروهاي مدر عبارتند از:

acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, chlortalidone,

etacrynic acid, furosemide, indapamide, metolazone, spironolactone,

thiazides (e.g. bendroflumethiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide),

triamterene,

همچنين ساير مواد با ساختمان شيميايي مشابه يا اثرات دارويي همسان با اين دسته غيرمجازميباشند.

در صورتي كه غلظت ادراري داروي مدر در حد آستانه يا كمي كمتر از حد آستانه غلظت يك ماده ممنوعه باشد، معافيت درماني مورد قبول نميباشد.

روشهاي ممنوعه

ر 1. افزايش انتقال اكسيژن

روشهاي زير ممنوع م يباشند:

• دوپينگ خوني. دوپينگ خوني عبارت است از تزريق خون يا فر آورده سلولهاي قرمز خون خود فرد يا يك فرد ديگر يا يك حيوان ديگر، به جز مصارف درماني توجيه شده.•استفاده از محصولاتي كه باعث تقويت برداشت، انتقال يا اتصال اكسيژن ميشوند. نظير:

perfluorochemicals, efaproxiral (RSR13)  modified haemoglobin products (e.g. haemoglobin-based blood substitutes, microencapsulated haemoglobin products).

ر 2. دستكاريهاي شيميايي و فيزيكي

روشهاي زير ممنوع م يباشند:

دستكاري يا تلاش جهت دستكاري در مراحل نمونه گيري كنترل دوپينگ جهت ايجاد اختلال درصحت و سلامت نمونة اخذ شده.اين روشها شامل اين موارد مي گردند: كلية تزريقات وريدي*، سوند گذاري ادراري وتعويض ادرار.

*به جز درمان بيماري حاد طبي استفاده از تزريق وريدي غيرمجاز است.

ر 3. دوپينگ ژني

دوپينگ ژني يا سلولي عبارت است از استفادة غير درماني از ژنها، اجزا ژنتيكي و/يا سلولهايي كه داراي قابليت ارتقاي عملكرد ورزشكار هستند.

مواد و روشهاي ممنوع درحين مسابقات

علاوه بر گروههاي م 1 تا م 5 و ر 1 تا ر 3 كه به آنها اشاره شد هاست، مصرف گروههاي زير

در حين مسابقات نيز ممنوع است:

مواد ممنوعه

م 1 . محركها

مصرف داروهاي محرك زير، اعم از ايزومرهاي نوري اين مواد از قبيل ايزومر (L و D)  ممنوع ميباشد.

Adrafinil, amfepramone, amiphenazole, amphetamine, amphetaminil,

benzphetamine, bromantan, carphedon, cathine*, clobenzorex, cocaine,

dimethylamphetamine, ephedrine**, etilamphetamine, etilefrine,

famprofazone, fencamfamin, fencamine, fenetylline, fenfluramine,

fenproporex, furfenorex, mefenorex, mephentermine, mesocarb,

methamphetamine, methylamphetamine, methylenedioxyamphetamine,

methylenedioxymethamphetamine, methylephedrine**, methylphenidate,

modafinil, nikethamide, norfenfluramine, parahydroxyamphetamine,

pemoline, phendimetrazine, phenmetrazine, phentermine, prolintane,

selegiline, strychnine,

همچنين ساير مواد با ساختمان شيميايي مشابه يا اثرات دارويي همسان با اين دسته غيرمجازميباشند***.

در صورتي غيرمجاز شناخته م يشود كه غلظت ادراري آن بيشتر از 5 ميكروگرم در Cathine*ميلي ليتر باشد.

** افدرين و متي لافدرين در صورتي غيرمجاز شناخته م يشود كه غلظت ادراري آنها بيشتر از10 ميكروگرم در ميلي ليتر باشد.

*** داروهايي كه در برنامه پايش 2005 مورد بررسي قرار دارند، غيرمجاز نمي باشند.

 اين داروهاعبارتند از:

(bupropion, caffeine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol,

pseudoephedrine, synephrine)

توجه:مصرف آدرنالين به همراه داروهاي بي حسي موضعي يا هر نوع مصرف موضعي آدرنالين به صورت فرآورد ههاي چشمي يا داخل بيني ممنوع نميباشد.

م 7 . مخدرها

مخدرهاي زير غيرمجاز م يباشند:

buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), fentanyl and its

derivatives, hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone,

oxymorphone, pentazocine, pethidine.

م 8 . شبه حشيش ها

شبه حشيش ها (كانابوئيدها) نظير حشيش و مار يجوآنا غيرمجاز ميباشند.

م 9. گلوكوكورتيكوستروئيدها

گلوكوكورتيكوستروئيدها در صورتي كه به صورت خوراكي، از راه مقعد يا از طريق تزريق وريدي ياعضلاني مصرف شوند،ممنوع م يباشند. مصرف آنها نياز به اخذ معافيت درماني دارد.

ساير روشهاي مصرف نياز به اخذ معافيت درماني خلاصه شده دارد.

فرآورز ههاي پوستي كورتوني مجاز م يباشند.

8مواد ممنوع در ورزشهاي خاص

خ 1. الكل

مصرف الكل (اتانول) تنها در طول مسابقه برخي از رشت هها ممنوع م يباشد. بررسي و رديابي الكل توسط تست تنفسي يا نمونه خوني انجام مي شود. حد غيرمجاز الكل براي فدراسيونهاي مختلف درداخل پرانتز يادداشت شده است.

0/10 (g/L) (WKF) 0/20 • كاراته (g/L) (FAI) • هوانوردي

0/10 (g/L) (FITA) • تير و كمان

0/10 (g/L) (FIA) • اتومبيلراني

(UIPM) • پنچگانة مدرن

در بخش تيراندازي

0/10 (g/L)

0/00 (g/L) (FIM) 0/20 • موتورسيكلت راني (g/L) (WCBS) • بيليارد

0/10 (g/L) (FIS) 0/10 • اسكي (g/L) (CMSB) • بولز

خ 2. مهاركنند ههاي گيرنده بتا

به جز در موارد خاص، بتا بلوكر ها فقط در حين مسابقات رشته هاي زير ممنوع مي باشند.

 • هوانوردي  (FAI)

• تير و كمان خارج از مسابقات نيز  ممنوع مي باشد  (FITA)

• پنجگانة مدرن جهت قوانين پنتالون مدرن (UIPM)

 •  بولينگ   (FIQ) 

• اتومبيلراني  (FIA)

• بيليارد    (WCBS)

(FIBT) Bobsleigh •

 • قايق راني با قايق بادباني ( match race helms only  (ISAF

در خارج از زمان مسابقه نيز ممنوع (ISSF) تيراندازي • (CMSB) • بولزاست

 پرش و اسنو برد آزاد (FIS)

 اسكي • (FMB) 

• بريج در پرش و شناي هماهنگ

 (FINA) شنا

 • (FIDE) • شطرنج

(FILA) كشتي

 • (WCF) Curling •

(FIG) • ژيمناستيك

مهمترين عوامل مهاركننده گيرنده بتا عبارتند از:

acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol,

carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol,

metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

مواد خاص*

مواد خاص عبارتند از:

. methylephedrine, L-methylamphetamine, ephedrine

شبه حشيش ها.

( clenbuterol كلية اگونيستهاي بتا دو استنشاقي (به جز

probenecid

كلية گلوكوكورتيكوئيد

كلية مهار كننده هاي بتا دو

الكل

” در ليست ممنوعه موادي منظور شده است كه به علت در دسترس بودن بسياري از آنها درفرآورده هاي دارويي امكان مصرف غيرعامدانه آنها وجود دار د”در صورتي كه تخطي از قوانين دوپينگ شامل اين موارد باشد، ممكن است بتوان مجازات كمتري براي ورزشكار در نظر گرفت . به طوري كه در مصوبه آمده است كه “ورزشكار م يتواند به نحوي ثابت نمايد كه مصرف اين مواد به منظور بهبود عملكرد ورزشي نبوده است…”

همچنین بررسی کنید

نقش روی در بدن

روی  ( ZN ) به فراوانی در بدن انسان توزیع شده است و بعد از …

مقدار اسیدفولیک مورد نیاز زنان در دوره های مختلف زندگی

اسید فولیک یا فولات  ( ویتامین  B9 )  جزو ویتامین های گروه B می باشد. …