انواع داروهای ضد ویروس ، مکانیسم اثر ، عوارض جانبی و نوع ویروسی که دارو بر آن موثر است

انواع داروهای ضد ویروس مکانیسم اثر عوارض و نوع ویروسی که دارو بر آن موثر است

 

نام دارو

مکانیسم اثر

مکانیسم مقاومت

عوارض

نکات بالینی

نوع ویرس که دارو بر آن اثر دارد

آسیکلوویر

توسط تیمیدین کیناز ویروس فعال می شود و مهار DNA  پلی مراز ویروس می دهد.

تغییر در DNA  پلی مراز ویروس یا عدم تیمیدین کیناز

سمیت کلیوی و تشنج.

HSV, VZV

والاسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

به آسیکلوویر تبدیل می شود.

مثل آسیکلوویر

فامسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

فوسکارنت

مهار RNA پلی مراز، مهار DNA پلی مراز، مهار ترانس کریپتاز معکوس HIV

تغییر در ژن DNA پلی مراز

هیپر کلسیمی، زخمهای ادراری-تناسلی، تشنج

 

HSV مقاوم، CMV

گانسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

سمیت مغز استخوان، موکوزیت

مثل فوسکارنت

سیدوفوویر

مثل آسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

سمیت کلیوی

HSV, CMV, HPV، آدنوویروس

ویدارابین

پارستزی

HSV, VZV, CMV

تری فلوریدین

در کراتیت هرپسی

فومی ورسین

رتینیت CMV

زیدوودین

مهار ترانس کریپتاز معکوسHIV

تغییر در ژن آنزیم ترانس کریپتاز معکوس

سمیت مغز استخوان

HIV 1, HIV 2

لامیوودین

مثل زیدوودین

مثل زیدوودین

HIV 1, HBV

دیدانوزین

مثل زیدوودین

مثل زیدوودین

پانکراتیت

HIV

زالسیتابین

مثل زیدوودین

مثل زیدوودین

نوروپاتی

HIV

استاوودین

مثل زیدوودین

مثل زیدوودین

نوروپاتی

HIV

نوی راپین

مثل زیدوودین

در حاملگی قابل کاربرد است

HIV

دیلاوردین

مثل زیدوودین

HIV

افاویرنز

مثل زیدوودین

HIV

ایندیناویر

مهار پروتئاز HIV1

جهش در ژن مولد آنزیم پروتئاز

ترومبوسیتوپنی، هیپر بیلیروبینمی، سنگ کلیه، مقاومت به انسولین و هیپر گلیسمی، هیپر لیپیدمی و تغییر توزیع چربی به صورت کوهان بوفالو

HIV

آمانتادین و ریمانتیدین

مهار اولین مرحله تکثیر ویروس

آتاکسی و اختلال در صحبت کردن

هم اثر پیشگیری دارند و هم تا ۴۸ ساعت پس از تماس اثر درمانی دارند.

آنفلوانزای A و سرخجه

اسلتامیویر و زانامیویر

مهار نورآمینیداز و جلوگیری از اتصال ویروس به سلول آلوده و عدم انتشار آن

هم در پیشگیری و هم در درمان

آنفلوانزای A و B

اینترفرون

مهار سنتز DNA و RNA

نوتروپنی، کاردیومیوپاتی برگشت پذیر

 

هپاتیت مزمن A و B، سارکوم کاپوزی، پاپیلوماتوز، زگیل تناسلی و درمان زونا در مریض سرطانی.

ریباویرین

سمیت مغز استخوان

تراتوژن است

فرم استنشاقی علیه RSV و فرم تزریقی علیه تب هموراژیک و هپاتیت C

 

نکته: داروهای ضد HIV در سه دسته قرار می گیرند:

۱- مهار کننده نوکلئوزیدی ترانس کریپتاز معکوس: زیدوودین، لامیوودین، دیدانوزین، زالسیتابین و استاوودین.

۲- مهار کننده غیر نوکلئوزیدی ترانس کریپتاز معکوس: نویراپین، دلاوردین و افاویرنز.

۳- مهار کننده پروتئاز: ایندیناویر، ریتوناویر، ساکویی ناویر، نلفیناویر و آمپرناویر.

همچنین بررسی کنید

حمام، فضای مناسبی برای نگهداری وسایل نیست

حمام، فضای مناسبی برای نگهداری بعضی وسایل شخصی مانند حوله، مسواک و لوازم آرایشی نیست، …

پاک کردن سرامیک حمام از قارچ و کپک

قبل از هر چیز باید بگوییم هنگام تمیز کردن حمام با مواد سفیدکننده و ضد …