منشور حقوق بیماران چیست ؟

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در گزارشى منشور حقوق بیماران، نسبت به پزشکان و مراکز درمانى را تدوین و اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، بر اساس این منشور، بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب، مؤثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادى، فرهنگى و مذهبى از گروه درمان انتظار داشته باشد.

بر همین اساس بیمار حق دارد محل بسترى، نام پزشک، پرستار و سایر اعضاى گروه معالج را در صورت تمایل بداند.

همچنین بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص، درمان و سیر پیشرفت بیمارى اطلاعات ضرورى را شخصا ویا در صورت تمایل از طریق یکى از بستگان از پزشک درخواست نماید، به طورى که در فوریتهاى پزشکى، این امر نباید منجر به تاخیر در درمان ویا تهدید جانى بیمار شود.

بیمار حق دارد قبل از معاینات ویا اجراى درمان، اطلاعات ضرورى و در خصوص عوارض احتمالى ویا کاربرد سایر روشها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب شیوه نهایى درمان مشارکت کند.

بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصى و عدم تهدید سلامتى آحاد جامعه طبق موازین قانونى، رضایت شخصى خود را از خاتمه درمان اعلام ویا به دیگر مراکز درمانی مراجعه کند.

بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصى خود از محرمانه ماندن محتواى پرونده پزشکى، نتایج معاینات و مشاوره هاى بالینى جز در مواردى که بر اساس وظایف قانونى از گروه معالج استعلام صورت مى گیرد، اطمینان حاصل کند.

بیمار حق دارد از رازدارى پزشک و دیگر اعضاى اصلى تیم معالج برخوردار باشد، لذا حضور بالینى افرادى که مستقیما در روند درمان شرکت ندارند موکول به کسب اجازه از بیمار است.

بیمار حق دارد از دسترسى به پزشک معالج و دیگر اعضاى اصلى گروه معالج در طول مدت بسترى، انتفال و پس از ترخیص اطمینان حاصل کند.

بیمار حق دارد با کسب اطلاع کامل از نوع فعالیتهاى آموزشى و پژوهشى بیمارستان که بر روند سلامتى و درمان او مؤثرند، تمایل و رضایت شخصى خود به مشارکت در درمان، اعلام ویا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همکارى خوددارى کند. بیمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در سایر مراکز درمانى قبلا از مهارت گروه معالج، میزان تعرفه ها و پوشش بیمه اى خدمات در مرکز درمانى مقصد مطلع شود.

همچنین بررسی کنید

تعرفه‌گذاری خدمات پرستاران تا پایان امسال به صورت پایلوت در یکی از شهرهای ایران اجرا خواهد شد

تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری امسال در یکی از شهرها به صورت آزمایشی اجرا می‌شود . وزیر …

وزیر بهداشت ایران گفت : اضافه کار معوقه پرستاران بزودی پرداخت می‌شود

پرداخت اضافه کار پرستاران سراسر کشور به طور متوسط ۸ تا ۱۰ ماه است که …