خانه / قوانین و مقررات / تعریف بیمه بيكاري از نظر قانون چیست ؟

تعریف بیمه بيكاري از نظر قانون چیست ؟

تعریف بیمه بیکاری عبار ت است از عدم اشتغال فرد که خود فرد دخیل در مورد بیکاریش نشده.به عبارتی دیگر از ید استیلا کارگر یا کارمند خارج است.


ماده 2بیمه بیکاری مصوب1369 بیان مدارد:بیکار از نظر این قانون بیمه شده ایی است که بدون میل واراده بیکار شده و اماده بکار می باشد.در ماده 3 ایین نامه لازم الاجرا قانون بیمه بیکاری امده:تشخیص این موضوع با سازمان وقسمت امور اجتماعی است.

این نوع ضمانت اجرا برای عدم سو استفاده است که بدان Sous Emploisگویند
به نظر بنده چند ایتم برای این مقوله وجود دارد:

1-حوادث قهریه که خارج از ید کارمند گارگر اشد وفق ماده2وتبصره2 قانون بیمه بیکاری
2-تغییرات ساختاری سازمان یا کارخانه یا شرکت وفق ماده 2تبصره1 قانون بیمه بیکاری
3-عدم سازگاری فرد با ان نهاد که ای هم بنده مهم می دانم ولی قانون بیمه ان را لحاظ نکرده زیرا فرد بمیل خود بیرون امده وبیکار شده.
نحوه محاسبه:وفق ماده6 با عنایت بماده4 قانون بیمه بیکاری باید فرد باید قبل از بیکاری بیمه خود را پرداخت کرده باشد ودوم انکه باید فرد 30روز حداکثر پس از بیکاری خود را به سازمان معرفی نماید.
ماده 7 قانون بیمه بیکاری:جمع مدت خق بیمه برای مجردین بیش از 36 ماه ومتاهلین بیش از 50%نباشد ه افراد متاهل به ازای هر نفر 10%اضافه می شود که نباید این پرداخت حق بیمه بیکاری بیش از 80%اخرین مزد دریافتی بیکار نباشد.

همچنین بررسی کنید

آيين نامه شرح وظايف كارورزان دوره دكترای عمومی پزشكی

دستورالعمل اجرایی پيش نويس طرح پژوهشی (PROPOSAL)