آب آشامیدنی : روش صحیح انجام کلرسنجی از آب ، نمونه برداری آب جهت آزمایش باکتریولوژیکی و نمونه برداری جهت آزمایش شیمیایی آب

تعاریف :
آب آشامیدنی :

منظور آبی است که عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی و رادیونوکلوئیدی در حدی باشد که مصرف آن جهت آشامیدن عارضه سوئی در کوتاه مدت  یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند.
دفع فاضلاب :

منظور سیستم فاضلابی است که طبق اصول بهداشتی به چاههای جاذب با مخزن سپتیک و یا شبکه جمع آوری و تصفیه وصل می گردد.
دسترسی خانوار به منابع تأمین آب بهسازی شده :
۱ – حداقل بیست لیتر برای هر نفر در شبانه روز
۲ – دسترسی خانوار به شبکه لوله کشی توسط شیر برداشت به انشعاب عمومی یا انشعاب خصوصی ، چشمه بهسازی شده ، قنات بهسازی شده ، چاه بهسازی شده یا برکه بهسازی شده و جمع آوری آب باران
۳- منابع تأمین آب در فاصله ۱ کیلومتری محل سکونت خانوار یا حداقل ۳۰ دقیقه پیاده روی واقع شده باشد .
 

روش انجام کلرسنجی از آب:
۱ – باز گذاشتن شیر آب بمدت یک دقیقه
۲ – شستشوی محفظه کیت کلرسنج با آب مورد نظر
۳ – استفاده از معرف ها یا قرص طبق دستورالعمل سازنده کیت
۴ – اختلاط کامل نمونه آب با معرف
۵ – قرائت میزان کلر آزاد باقیمانده بلافاصله بعد از اختلاط
۶ – مطابقت با مقدار توصیه شده در استاندارد ملی ۱۰۵۳ ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی
۷ – شستشوی کیت در پایان کار
تست pH آب:
• شستشوی کیت با آب مورد نظر
• پر کردن محفظه کیت از آب مورد نظر تا خط نشانه
• اضافه کردن معرف فنل رد ( طبق دستورالعمل سازنده کیت)
• اختلاط کامل معرف با نمونه آب
• قرائت میزان  pH آب بلافاصله بعد از اختلاط و ثبت آن
• شستشوی کیت در پایان کار
• مطابقت با مقدار توصیه شده در استاندارد ملی ۱۰۵۳
نمونه برداری آب جهت آزمایش باکتریولوژیکی:
• جدا کردن کلیه متعلقات شیر آب ( شلنگ و……)
• تمیز کردن خروجی شیر با دستمال تمیز
• باز کردن شیر آب بمدت ۲-۱ دقیقه قبل از برداشت
• ضد عفونی کردن شیر آب با پنبه الکل مشتعل بمدت یک دقیقه
• باز کردن شیر آب بمدت ۲-۱ دقیقه قبل از برداشت
• برداشتن درب شیشه نمونه برداری آب به آهستگی
• پرکردن شیشه نمونه برداری از نمونه آب تا ۳/۲ فضای شیشه
• قرار دادن درب شیشه روی ظرف
• آزمایش کلر ازاد باقیمانده ؛ pH ؛ کلر ترکیبی ( طبق دستورالعمل کلرسنجی)
• ثبت مشخصات روی بر چسب نمونه :
  نوع منبع آب
 آدرس دقیق نقطه برداشت
 ساعت برداشت
 تاریخ برداشت
 میزان تست کلر آزاد و کلر ترکیبی
 میزانpH
 نام نمونه بردار
• استفاده از کلمن حاوی  Icepack جهت حمل نمونه
نمونه برداری جهت آزمایش شیمیایی آب :
برای هر ماده شیمیایی در کتاب استاندارد متد دستورالعمل خاص روش نمونه برداری آب تدوین گردیده است.
– ظروف مورد استفاده از جنس پلی اتیلن  در حجم حداقل ۲ لیتر
– باز گذاشتن شیر آب بمدت ۱-۲ دقیقه
– ظرف بایستی تمیز و فقط مختص به برنامه نمونه برداری آب باشد.
– شستشوی ظرف چند بار با آب موردنظر
– پرکردن ظرف از آب مورد نظر
– در نهایت جهت تعدادی از فاکتورهای شیمیایی خاص ؛ تا ارسال نمونه به آزمایشگاه و آزمایش طبق دستورالعمل استاندارد متد ؛ مواد نگهدارنده تغییرات  pHو …. به نمونه آب اضافه می گردد.
– در صورت تهیه تجهیزات مورد نیاز؛ درجه حرارت ،  pH ،  هدایت الکتریکی در محل تعیین گردد.
توجه:
– اندازه گیری کلر آزاد باقیمانده در نمونه برداری جهت آزمایش شیمیایی برای بعضی از پارامترها ضروری است زیرا قبل از آزمایش باید کلر آزاد باقیمانده خنثی شود

همچنین بررسی کنید

آفت‌‌کش کلورپیریفوس (Chlorpyrifos) به مغز جنین آسیب می‌رساند

تحقیقات جدید نشانگر آن است که آفت‌‌کش کلورپیریفوس به مغز جنین آسیب می‌رساند. کارشناسان با …

کنترل میکرو ارگانیسم ها

عوامل میکروبی در محیط زیست پراکنده اند و همواره سلامت انسان حیوان و گیاه را …