آشنائی با برنامه وآیئن نامه آموزشی رشته بهداشت دهان ( مقطع کاردانی )

آشنائی با برنامه وآیئن نامه  آموزشی رشته بهداشت دهان  ( مقطع کاردانی )

این رشته در مقطع کاردانی با هدف تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در تیم دندانپزشکی مراکز آموزشی شبکه های بهداشتی و درمانی کشور و مراکز درمانی دولتی و خصوصی به منظور ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان و خدمات پیشگیرانه ایجاد میشود.
اهداف کلی رشته:
هدف این رشته تربیت افرادی است تا بتوانند قادر به انجام امور ذیل باشند :
آموزش روش صحیح مسواک کردن دندانها٬ ماساژ لثه و استفاده از وسایلی که برای کمک به بهداشت دندانها دردسترس است به بیماران به طورخاص و به همه مردم به طور عام وتوجیه ارزش و اهمیت پیشگیری ازبیماریهای دهان و دندان و ضرورت مراجعه مرتب به دندانپزشک وتوضیح وآموزش نکات ضروری در مورد رابطه تغذیه و بهداشت دهان برای آنان.
 انجام جرم گیری و صاف کردن سطح ریشه در جهت پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان ٬ استعمال موضعی فلوراید و مواد مشابه دیگر برای افزایش مقاومت مینای دندان در مقابل پوسیدگی٬ پرداخت کردن پرکردگی ها و پوشاندن شیار های دندانی برای جلوگیری از پوسیدگی.   
 کمک در مراکز دندانپزشکی با هماهنگی با دندانپزشک در زمینه برقراری کامل اصول کنترل عفونت و بهداشت محیط و وسایل کار در جهت جلوگیری از انتقال آلودگی ها و بیماریهای قابل انتقال. 
شرکت در فعالیتهای آموزشی و بهداشتی مدارس و تهیه گزارش از وضعیت دهان و دندان شاگردان و اطلاع به اولیاء آنها از نتیجه معاینه و تهیه کارت نموداربهداشت دهان و دندان و نیز انجام معاینات دهانی در درمانگاهها و کارخانجات و بیمارستانها یا در نیروهای مسلح و سازمانهای بهداشتی مختلف.
شرایط و نحوه پذیرش دانشجو:
دانشجو پس ازشرکت وقبولی در آزمون سراسری طبق برنامه اعلام شده از طرف سازمان سنجش جهت ثبت نام به دانشگاه پذیرفته شده مراجعه و پس از تشکیل پرونده و اخذ معرفی نامه جهت انتخاب واحد به آموزشکده بهداشت دهان مراجعه مینماید .
طول دوره وشکل نظام آموزشی
طول دوره وشکل نظام آموزشی مطابق با آئین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و پیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور می باشد.
واحدهای درسی
تعداد کل واحدهای درسی این دوره ۶۸ واحد به شرح ذیل می باشد:
دروس عمومی :

 ۱۳ واحد          دروس اختصاصی : ۳۴ واحد              دروس پایه : ۹ واحد                 دروس کار آموزی در عرصه : ۱۲ واحد
تعداد دروس :

 ۲۶ درس که شامل :۶ درس عمومی ۵ درس پایه و۱۴ درس اختصاصی و ۱کاراموزی در عرصه می باشد . تمامی این واحدها در ۴ ترم تحصیلی طبق جداول زیر ارایه میگردد:

آشنائی با دروس کاردانی بهداشت دهان

آناتومی دهان و دندان : ۲واحد شامل ۱ واحد نظری و۱ واحد عملی پیش نیاز ندارد

هدف درس : فرا گیری ساختمان ماکروسکوپی بافتهای سر و گردن با تاکید بر ناحیه دهان و فک و صورت و آشنائی با آناتومی شکل و ساختمان دندانهای شیری و دائمی و شکل گیری اکلوژن بمنظور تشخیص وضعیت طبیعی و غیر طبیعی دندانهای دائمی وشیری و اکلوژن

ایمنی شناسی دهان : ۱ واحد نطری پیش نیاز ندارد

هدف درس: آشنائی با عوامل محرک پاسخ بدن و نحوه عملکرد سیستم ایمنی با رویکرد تظاهرات دهانی بیمتاریهای اتوایمیون و سایر بیماریهای مرتبط در راستای کسب اطلاعات اولیه در جهت شناخت ضایعات دهانی مرتبط با سیستم ایمنی.

بیوشیمی: ۲ واحد نظری پیش نیاز ندارد

هدف درس: آشنائی با ساختمان مولکولی موجود زنده با تاکید بر واکنشها شیمیائی در محیط دهان به منظور آشنا شدن دانشجویان با واکنشهای شیمیائی موثر بر سلامت دهان.

جنین شناسی و بافت شناسی دهان: ۲واحد نظری پیش نیاز ندارد

هدف درس : آشنائی با ساختمان بافتهای بدن و ساختمان سلولی ومیکروسکوپی آنها بمنظور مقدمه ای بر بافت شناسی اختصاصی دهان و نیز مقدمه ای بر شناخت روابط و اثرات متقابل فیزیولوژیک دهان و قسمتهای مختلف بدن و آشنائی با بافت شناسی و جنین شناسی دهان ودندان.

فیزیولوژی: ۲ واحد نظری پیش نیاز ندارد

هدف درس : فراگیری عمل اندام ها و دستگاههای بدن و ارتباط آنها با یکدیگر بطور کلی در راستای شناخت عملکرد طبیعی و تاثیر متقابل بخشهای مختلف دهان و دستگاههای مختلف بدن.

آسیب شناسی : ۲ واحد نظری پیش نیاز آن جنین شناسی و بافت شناسی دهان 

هدف درس : آشنائی با تغییرات مرضی نسوج و مشی کلینیکی ضایعات به منظور شناخت نسوج بیمار و تشخیص افتراق بیماریهای عمومی و بیماریهای دهان و دندان.

آشنائی با مواد و خدمات دندانپزشکی : ۱ واحد نظری پیش نیاز ندارد

هذدف درس : آشنائی با ساختمان شیمیائی خواص فیزیکی و موارد مصرف مواد مورد استفاده در دندانپزشکی به منطظور کسب اطلاعات لازم در خصوص استفاده از مواد در حین انجام امر بهداشتی و پیشگیری و کمک به درمانهای دندانپزشکی و همچنین آشنائی با درمانهای دندانپزشکی شامل ترمیمی پروتز جراحی ارتودنسی و اندودنتیکس.

بهداشت نظری ۱: ۲ واحد نظری پیش نیاز ندارد

هدف درس: آشنائی با روشهای پیشگیری از بیماریهای دهان ودندان به منظور ارتقا سلامت دهان و دندان افراد جامعه.

بهداشت دهان نظری ۲: ۲ واحد نظری پیش نیاز آن آناتومی دهان و دندان –جنین و بافت شناسی دهان – بهداشت دهان نظری ۱

هدف درس : آشنائی با وضعیت سلامتی و بیماری بافتهای نگهدارنده دندان ودرمانهای مربوط به آن جهت شناخت بافت غیر سالم ورسیدن به بافت سالم پس از انجام خدمات

مهارتهای پیش بالینی بهداشت دهان : ۴ واحد که شامل ۲ واحد نظری و ۲ واحد عملی پیش نیاز ندارد

هدف درس : آماده کردن دانشجویان برای انجام اعمال بالینی از طریق آشنا نمودن آنان با جایگاه و وظایف حرفه ای و کار بر روی مدل و آموزش اساسی در اقدامات لازم جهت تامین سلامت دهان و دندان.

بهداشت دهان عملی ۱ : ۴ واحد عملی پیش نیاز آن مهارتهای پیش بالینی بهداشت دهان.

هدف درس : تمرین عملی آموزش بهداشت پیشگیری و درمان در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی

بهداشت دهان عملی ۲ : ۴ واحد عملی پیش نیاز آن بهداشت دهان عملی ۱٫

هدف درس : تمرین عملی آموزش بهداشت پیشگیری و درمان در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی.

بهداشت عمومی فن وبیان و رفتارهای اجتماعی: ۲ واحد نظریپیش نیاز ندارد

هدف درس : آشنائی با اصول بهداشت اهمیت و نقش آن در حفظ تامین و ارتقا سلامت جامعه و علل بروزوشیوع بیماریها اصول کلی پیشگیری بصورت فردی و اجتماعی و کسب مهارتهای لازم جهت ایجاد ارتباطات اجتماعی و ارائه آموزشهای فردی یا گروهی و برگزاری سخنرانیهای علمی.

تغذیه : ۲ واحد نظری پیش نیاز ندارد

هدف درس: آشنائی با مفاهیم اساسی تغذیه و عادات غذائی بمنظور درک اهمیت آشنائی با تغذیه و نقش رژیم غذائی در سلامت و بیماری دهان ودندان .

دندانپزشکی پیشگیری: ۲ واحد نظری پیش نیاز ندارد

هدف درس: آشنائی با دندانپزشکی کودکان کنترل رفتاری و روشهای پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان در کودکان

دندانپزشکی جامعه نگر : ۴ وحد نظری پیش نیاز ندارد

هدف درس : آشنا شدن دانشجو با روشهای مختلف تحقیقات در پزشکی به منظور شرکت در تیمهای تحقیقاتی تعمیق نگرش پیشگیری و شناخت گروههای هدف جامعه آشنائی با سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور و جایگاه بهداشت دهان ودندان مدیریت و اجرای برنامه های پیشگیرانه آشنائی با نحوه اداره مرکزی دندانپزشکی پذیرش مراجعین و تشکیل پرونده.

فارماکولوژی کاربردی: ۱ واحد نظری پیش نیاز ندارد

هدف درس : آشنائی با عوارض دهانی داروهای مورد مصرف در بیماریهای سیستمیک و داروهائی که مصرف آنها در ارائه و ظائف حرفه ای موثر است و اقدامات لازم دراین زمینه  .

مبانی تشخیص : ۱ واحد نظری پیش نیاز آنایمنی شناسی دهان جنین  شناسی و بافت شناسی دهان .

هدف درس : آشنائی با مخاط سالم و تشخیص بافت غیر طبیعی اختلالات تکاملی و اکتسابی ضایعات میکروبی و تظاهرات بیماریها در صورت ودهان در راستای تشخیص ضایعات دهانی ناشی از بیماریهای مختلف و ارجاع مناسب جهت اقدامات درمانی.

میکروب شناسی و کنترل عفونت در دندانپزشکی: ۳ واحد شامل ۵/۲ واحد نظری و ۵/۰ واحد عملی پیش نیاز ندارد

هدف درس : روشها ضد عفونی و استریلیزاسیون در کلینکهای دندانپزشکی نحوه حفاظت از بیمار و درمانگر در انتقال دو طرفه عفونتها

کار آموزی در عرصه : ۱۲ واحد پیش نیاز ان گذراندن تمام واحدها ست  هدف درس: کسب مهارتهای عالی عملی برای حضور فعال پس از فارغ التحصیلی در محل خدمت .

آئین نامه و مقررات آموزشی :

ماده۳ : دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند،‌عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یک نیمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

ماده ۱۱ هر دانشجوی دوره روزانه در هر نیمسال تحصیلی حداقل ۱۲ و حداکثر تا ۲۰ واحد درسی را باید انتخاب کند.

ماده ۱۴ حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی روزانه ۳ سال است. در صورتی که دانشجو نتواند اخراج می شود.

ماده ۱۵ حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از ۱۷/۴، عملی و آزمایشگاهی از ۱۷/۲ و کارآموزی و کارآموزی در عرصه از مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند، درغیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

ماده ۱۶غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

ماده ۲۳ حداقل نمره قبولی در هر درس نظری و آزمایشگاهی ۱۰ و کارآموزی و کارآموزی در عرصه ۱۲ می باشد. دانشجویی که در هر یک از دروس اجباری مردود شود، در اولین فرصت ، ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین کل منظور می شود.

ماده ۲۸ میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد در غیر این صورت ، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد ، به صورت مشروط خواهد بود.

ماده ۳۳ دانشجو میتواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی ، در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای ۱ نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای ۲ نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

ماده ۶۸ دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موافقت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.

همچنین بررسی کنید

آشنایی با رشته پزشکی

آشنایی با رشته دندانپزشکی