قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (۱۳) قانون‌ مواد خوردنی‌ ،آشامیدنی‌ ، آرایشی‌ و بهداشتی‌

قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (۱۳) قانون‌ مواد خوردنی‌ ،آشامیدنی‌ ، آرایشی‌ و بهداشتی‌

 ماده‌ واحده‌ : ماده ( ‌ (۱۳ قانون‌ مواد خوردنی‌ ، آشامیدنی‌ ، آرایشی‌ و بهداشتی‌ مصوب‌ سال‌۱۳۴۶/۴/۲۲ به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌ گردد:

ماده‌ ۱۳ – تخلف‌ از مقررات‌ بهداشتی‌ نظیر عدم‌ رعایت‌ بهداشت‌ فردی‌ ، وضع‌ ساختمانی‌ ، وسایل‌کار ممنوع‌ است‌ و مستوجب‌ مجازات‌ می‌ باشد . مقررات‌ بهداشتی‌ مربوط به‌ مراکز تهیه‌ و تولید ،نگهداری‌ ، توزیع‌ ، فروش‌ و حمل‌ و نقل‌ مواد خوردنی‌ ، آشامیدنی‌ ،آرایشی‌ و بهداشتی‌ و اماکن‌عمومی‌ در آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ تعیین‌ خواهد شد . تخلف‌ از مقررات‌ مذکور مستوجب‌مجازاتهای‌ بازدارنده‌ از بیست‌ و پنج‌ هزار (۲۵۰۰۰) تاپانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال‌ جریمه‌ نقدی‌ بازاءهر مورد نقض‌ مقررات‌ بهداشتی‌ خواهد بود . میزان‌ مجازاتهای‌ یاد شده‌ بر اساس‌ نرخ‌ تورم‌ ( هر سه‌سال‌ یک‌ بار ) بنا به‌ اعلام‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و تائید هیأت‌ وزیران‌ قابل‌ افزایش‌است‌ .

مأمورینی‌ که‌ از طرف‌ وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ برای‌ نظارت‌ بهداشتی‌ اماکن‌ ومراکز موضوع‌ این‌ ماده‌ تعیین‌ می‌ شوند مکلفند متخلفین‌ از مقررات‌ بهداشتی‌ را با ذکر موارد تخلف‌ باتنظیم‌ گزارشی‌ بع‌ مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ معرفی‌ نمایند . مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ در صورت‌ تائیدگزارش‌ به‌ صاحب‌ مرکز و یا مسؤولین‌ مربوطه‌ اخطار می‌ نماید تا نسبت‌ به‌ رفع‌ نواقص‌ بهداشتی‌  درمهلت‌ تعیین‌ شده‌ اقدام‌ کند در صورت‌ عدم‌ رفع‌ موارد تخلف‌ ، دستور تعطیل‌ محل‌ و مهر و موم‌ و یالاک‌ و مهر آنرا صادر می‌ نماید و پس‌ از برطرف‌ شدن‌ نواقص‌ و تائید مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ از واحدمربوطه‌ رفع‌ تعطیل‌ و فک‌ مهر و موم‌ خواهد شد . در تمام‌ موارد مذکور پرونده‌ جهت‌ رسیدگی‌ به‌دادگاه‌ صالحه‌ ارجاع‌ می‌ گردد .

مقررات‌ بهداشتی‌ ، وظایف‌ و مسؤولیتهای‌ مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ و مأمورین‌ نظارت‌ ، مدت‌ زمانهای‌لازم‌ برای‌ رفع‌ نواقص‌ بهداشتی‌ و سایرامور مربوطه‌ در اجرای‌ این‌ ماده‌ واحده‌ در آئین‌ نامه‌ اجرایی‌این‌ قانون‌ مشخص‌ خواهد شد .

 تبصره‌ ۱ – صاحبان‌ مراکز مزبور در صورتی‌ که‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ را خلاف‌ قانون‌ و مقررات‌ بدانندمی‌ توانند به‌ مرجع‌ قضایی‌ صالح‌ شکایت‌ نمایند .

 تبصره‌ ۲ – مأمورین‌ انتظامی‌ موظفند در تمام‌ مراحل‌ اجرای‌ عملیات‌ بازرسی‌ ، تعطیل‌ و مهر و موم‌ یالاک‌ و مهر کردن‌ محل‌ ، همکاری‌ لازم‌ را با مأمورین‌ وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ به‌عمل‌ آورند .

 تبصره‌ ۳ – آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ توسط وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ تدوین‌ می‌گردد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ مورخ‌ سیزدهم‌ آذر ماه‌ یکهزار و سیصدو هفتاد و نه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ ۱۳۷۹/۹/۲۰ به‌ تأئید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌است‌ .

در اجرای تبصره سه قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی آذر ماه ۱۳۷۹ مجلس محترم  شورای اسلامی ، بدینوسیله آئین نامه اجرایی ماده مذکور را مشتمل بر ۵ فصل ۹۵ ، ماده ۵۴ ، تبصره و ۴۶ بند بشرح ذیل تصویب می نماید.

 فصل‌ اول‌ بهداشت‌ فردی‌

 فصل‌ دوم‌  شرایط ساختمانی‌ و بهداشتی‌ مراکز تهیه‌ ، تولید ، توزیع‌ ،نگهداری‌ و فروش‌ مواد غذایی‌ و اماکن‌ عمومی‌

 فصل‌ سوم‌  وسایل‌ و لوازم‌ کار

 فصل‌ چهارم‌  وظایف‌ مسئول‌ بهداشت‌ محل‌ و مأمورین‌ نظارت‌ و تکالیف‌ صاحب‌ یا مدیر محلهای‌ مشمول‌ قانون‌

 ماده‌ ۸۵ : مأمورینی‌ که‌ از طرف‌ وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ برای‌ نظارت‌ و بازرسی‌ بهداشتی‌ ازمحلهای‌ مشمول‌ قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ ۱۳ قانون‌ مواد خوردنی‌ ،آشامیدنی‌ ،آرایشی‌ و بهداشتی‌ تعیین‌ می‌ شوندموظفند متخلفین‌ از مقررات‌ بهداشتی‌ را با ذکر تخلف‌ و تنظیم‌ گزارش‌ به‌ مسئول‌ بهداشت‌ محل‌ معرفی‌ نمایند .

تبصره‌ ۱ – مسئول‌ بهداشت‌ محل‌ رئیس‌ مرکز بهداشت‌ شهرستان‌ یا رئیس‌ مرکز بهداشتی‌  درمانی‌ شهری‌ یاروستائی‌ است‌ که‌ با تشخیص‌ و ابلاغ‌ معاون‌ امور بهداشتی‌ دانشگاه‌ یا دانشکده‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌بهداشتی‌ درمانی‌ محل‌ تعیین‌ می‌ شوند .

تبصره‌ ۲ – مأمور نظارت‌ یا بازرس‌ بهداشت‌ به‌ کاردان‌ یا کارشناسی‌ گفته‌ می‌ شود که‌ دوره‌ مخصوص‌ بهداشتی‌را گذرانده‌ و از طرف‌ وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ یا دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌بهداشتی‌ درمانی‌ کشور برای‌ امور بازرسی‌ و نظارتی‌ در زمینه‌ مسائل‌ بهداشت‌ محیطی‌ و بهداشت‌ مواد غذایی‌بکار گمارده‌ شده‌ و دارای‌ کارت‌ بازرسی‌ باشد .

تبصره‌ ۳ – کارت‌ بازرسی‌ کارت‌ مخصوص‌ مدت‌ داری‌ است‌ که‌ عکس‌ بازرس‌ روی‌ آن‌ الصاق‌ و مشخصات‌کامل‌ شناسنامه‌ ای‌ ، تحصیلاتی‌ و شغلی‌ وی‌ در آن‌ درج‌ شده‌ باشد . این‌ کارت‌ منحصرأ توسط وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ ( با امضای‌ وزیر ) یا دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌  ( باامضای‌ رئیس‌ دانشگاه‌ ) برای‌ بازرسین‌ موضوع‌ تبصره‌ ۲ فوق‌ صادر و هرگونه‌ سوء استفاده‌ از آن‌ جرم‌ محسوب‌می‌ شود .

 ماده‌ ۸۶ : مسئول‌ بهداشت‌ محل‌ در صورت‌ تائید گزارش‌ مأمور نظارت‌ ، علاوه‌ بر معرفی‌ صاحب‌ یا مدیرمؤسسه‌ و یا صاحب‌ یا راننده‌ وسیله‌ نقلیه‌ به‌ دادگاه‌ ، کتبأ به‌ وی‌ اخطار می‌ نماید ظرف‌ مدت‌ معین‌ ( ۱۵ روز تادوماه‌ حسب‌ نوع‌ و تعداد نواقص‌ ) ، نواقص‌ بهداشتی‌ را برطرف‌ نماید .

 ماده‌ ۸۷ : در صورتیکه‌ پس‌ از انقضای‌ مهلت‌ داده‌ شده‌ ، مخل‌ دارای‌ نواقص‌ بهداشتی‌ باشد ، بازرس‌ بهداشت مکلف است‌ مراتب‌ را به‌ مسئول‌ بهداشت‌ محل‌ گزارش‌ نماید و مسئول‌ مذکور پس‌ از رسیدگی‌ و تائید گزارش بازرس بهداشت‌ مکلف‌ است علاوه‌ بر معرفی‌ متخلف‌ به‌ دادگاه‌ محل‌ تعیین‌ شده‌ را با دستور کتبی‌ و صدوراخطار ۲۴ تا ۴۸ ساعته‌ موقتأ رای‌ مدت‌ حداقل‌ یک‌ هفته‌ تعطیل‌ و در مورد وسائط نقلیه‌ دستور توقف‌ درپارکینگ‌ آن‌ را برای‌ مدت‌ حداقل‌ یک‌ هفته‌ به‌ نیروی‌ انتظامی‌ ابلاغ‌ نماید .

 ماده‌ ۸۸ : تعطیل‌ موقت‌ محل‌ با لاک‌ و مهر و یا مهر و موم‌ کلیه‌ درها و راههای‌ نفوذی‌ و نقاط حساس‌ مانندشیرهای‌ آب‌ و گاز و کنتور برق‌ و امثا آنها و در مورد وسائط نقلیه‌ توقف‌ وسیله‌ نقلیه‌ مربوطه‌ توسط نیروی‌ انتظامی‌در پارکینگ‌ و تنظیم‌ صورت‌ مجلس‌ انجام‌ و با نصب‌ اطلاعیه‌ علت‌ تعطیل‌ یا توقف‌ همراه‌ خواهد بود .

تبصره‌ ۱ – مسئولیت‌ نگهداری‌ از لاک‌ و مهر و یا مهر و موم‌ و اطلاعیه‌ علت‌ تعطیل‌ یا توقف‌ بعهده‌ صاحب‌ یامدیر مؤسسه‌ تعطیل‌ شده‌ و یا صاحب‌ و یا راننده‌ خودرو متوقف‌ شده‌ می‌ باشد .

تبصره‌ ۲ – شرایط توقف‌ وسیله‌ نقلیه‌ و صورت‌ مجلس‌ و سایر موارد برخورد با وسیله‌ نقلیه‌ طبق‌ دستورالعملی‌خواهد بود که‌ توسط نیروی‌ انتظامی‌ و وزارت‌ بهداشت‌ مشترکأ تنظیم‌ می‌ شود .

 ماده‌ ۸۹ : شکستن‌ لاک‌ و مهر و یا مهر و موم‌ و همچنین‌ برداشتن‌ موانع‌ ورود به‌ محل‌ تعطیل‌ شده‌ و یا ئداخل‌شدن‌ به‌ وسیله‌ نقلیه‌ متوقف‌ شده‌ بدون‌ کسب‌ مجوز کتبی‌ از مسئول‌ بهداشت‌ محل‌ موجب‌ تعقیب‌ قانونی‌صاحب‌ یا مدیر مؤسسه‌ تعطیل‌ شده‌ و یا صاحب‌ و راننده‌ خودرو متوقف‌ شده‌ خواهد بود .

 ماده‌ ۹۰ : پس‌ از انقضای‌ مدت‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تعطیل‌ موقت‌ محل‌ یا توقف‌ وسیله‌ نقلیه‌ ، صاحب‌ یا مدیرمؤسسه‌ تعطیل‌ شده‌ یا صاحب‌ یا راننده‌ وسیله‌ نقلیه‌ متوقف‌ شده‌ ضمن‌ سپردن‌ تعهد قابل‌ قبول‌ متضمن‌ اجرای‌قانون‌ به‌ مسئول‌ بهداشت‌ محل‌ ، تقاضای‌ بازگشایی‌ محل‌ تعطیل‌ شده‌ یا رفع‌ توقف‌ وسیله‌ نقلیه‌ متوقف‌ شده‌ رامی‌ نماید . مسئول‌ بهداشت‌ محل‌ در صورت‌ قبول‌ تقاضا و تعهد متقاضی‌ ، محل‌ تعطیل‌ شده‌ را صرفأ برای‌ رفع‌نواقص‌ بهداشتی‌ با دستور کتبی‌ موقتأ بازگشایی‌ و حسب‌ مورد دستور رفع‌ توقف‌ خودرو متوقف‌ شده‌ را برای‌رفع‌ نواقص‌ صادر می‌ نماید .

 ماده‌ ۹۱ : بازگشایی‌ محل‌ و یا رفع‌ توقف‌ وسیله‌ نقلیه‌ با شکستن‌ لاک‌ و مهر و یا مهر و موم‌ کلیه‌ درها و راههای‌نفوذی‌ و تنظیم‌ صورت‌ مجلس‌ انجام‌ و با نصب‌ اطلاعیه‌ حاوی‌ ، در حال‌ رفع‌ نواقص‌ بهداشتی‌ است‌ ، اجازه‌بهره‌ برداری‌ ندارد ، همراه‌ خواهد بود .

 ماده‌ ۹۲ : صاحب‌ یا مدیر مؤسسه‌ یا وسیله‌ نقلیه‌ ، پس‌ از رفع‌ کلیه‌ نواقص‌ بهداشتی‌ ، تقاضای‌ بهره‌برداری‌ ازمحل‌ یا وسیله‌ نقلیه‌ را به‌ مسئول‌ بهداشت‌ محل‌ تسلیم‌ و مسئول‌ مذکور موظف‌ است‌ مأمور نظارت‌ را ظرف‌ مدت‌دو روز اداری‌ جهت‌ بازرسی‌ اعزام‌ نماید .

 ماده‌ ۹۴ : اقدام‌ به‌ بهره‌ برداری‌ قبل‌ از رفع‌ کلیه‌ نواقص‌ بهداشتی‌ و اخذ مجوز بهره‌ برداری‌ از مسئول‌ بهداشت‌محل‌ ، موجب‌ تعطیل‌ مجدد محل‌ یا توقف‌ مجدد وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ حداقل‌ مدت‌ یک‌ ماه‌ بدون‌ نیاز به‌

طی‌مراحل‌ مندرج‌ در مواد ۸۶ و ۸۷ این‌ آئین‌ نامه‌ خواهد بود .

 فصل‌ پنجم‌: طبقه‌ بندی‌ اماکن‌ و مراکز و کارگاهها و کارخانجات‌ از لحاظ شمول‌ مواد این‌ آئین‌ نامه‌

 ماده‌ ۹۵ : طبقه‌ بندی‌ اماکن‌ و مراکز و محلها از لحاظ شمول‌ مواد این‌ آئین‌ نامه‌ بشرح‌ ذیل‌ است‌ :

۱٫ کلیه‌ مواد این‌ آئین‌ نامه‌ باستثنای‌ مواد ۴۱،۴۵،۴۸،۶۵،و ۷۲تا۷۴شامل‌ محلهای‌ تهیه‌ و فروش‌ مواد غذایی‌که‌ دارای‌ محل‌ پذیرایی‌ از مشتری‌ می‌ باشند از قبیل‌ رستوران‌ ، چلوکبابی‌ ، سلف‌ سرویس‌ ، تالار پذیرایی‌ ، کافه‌قنادی‌ و امثال‌ آنها می‌ باشد .

۲٫ کلیه‌ مواد این‌ آئین‌ نامه‌ باستثنای‌ مواد ۷،۸،۱۲،۲۴ لغایت‌ ۲۶،۴۵،۴۸لغایت‌ ۶۵،۷۲لغایت‌ ۷۴ شامل‌محلهای‌ تهیه‌ و فروش‌ مواد غذایی‌ که‌ دارای‌ محل‌ پذیرایی‌ از مشتری‌ بوده‌ لیکن‌ فاقد آشپزخانه‌ هستند از قبیل‌کبابی‌ ، حلیم‌ پزی‌ ، آش‌ پزی‌ ، کله‌ پزی‌ ، جگرکی‌ ، سیراب‌ و شیردان‌ ، اغذیه‌ و ساندویچ‌ ، پیتزا ، مرغ‌ سوخاری‌ ،چایخانه‌ و قهوه‌ خانه‌ ، آبمیوه‌ و بستنی‌ فروشی‌ ، بوفه‌ و امثال‌ آن‌ می‌ باشد .

۳٫ کلیه‌ مواد این‌ آئین‌ نامه‌ باستثنای‌ مواد ۸،۲۳،۲۴،۴۵لغایت‌ ۶۵و۷۰ لغایت‌ ۷۴شامل‌ محلهای‌ تهیه‌ و توزیع‌مواد غذایی‌ از قبیل‌ انواع‌ چلوکباب‌ ، چلوخورش‌ ، کباب‌ ، جوجه‌ کباب‌ ، پلو ، آش‌ و … امثال‌ آنها که‌ فاقدامکانات‌ پذیرایی‌ از مشتری‌ در محل‌ هستند می‌ باشد.

۴٫ کلیه‌ مواد این‌ آئین‌ نامه‌ باستثنای‌ مواد ۷،۸،۱۰،۱۲،۲۴ لغایت‌ ۲۹،۳۲،۴۱،۴۵،۴۸لغایت‌ ۶۶،۶۸،۷۰ لغایت‌۷۴،۷۷و ۸۴ شامل‌ سوپر مارکت‌ ، خواربار و لبینات‌ فروشی‌ و پخش‌ و عرضه‌ مواد غذایی‌ در فروشگاههای‌بزرگ‌ ، تعاونی‌ و زنجیره‌ ای‌ می‌ باشد.

۵٫ کلیه‌ مواد این‌ آئین‌ نامه‌ باستثنای‌ مواد ۲۳،۲۴،۲۸،۲۹،۳۲،۴۵،۴۶و۴۸لغایت‌ ۶۵،۷۰لغایت‌ ۷۴ شامل‌کارگاهها و کارخانجات‌ تولید انواع‌ مواد غذایی‌ و نیز نبات‌ و آب‌ نبات‌ پزی‌ ، قند ریزی‌ ، حلواسازی‌ ، عصار (آبغوره‌ و آبلیمو کشی‌ و تهیه‌ ترشیجات‌ ) ، خشکبار ، انواع‌ نان‌ ، لبنیات‌ سازی‌ ، کشک‌ سایی‌ و بستنی‌ سازی‌ وامثال‌ آنها می‌ باشد .

۶٫ کلیه‌ مواد این‌ آئین‌ نامه‌ باستثنای‌ مواد ۷،۸،۱۰،۱۲،۲۴ لغایت‌ ۲۹،۳۲۳۳،۴۵،۴۸لغایت ۶۶،۶۸لغایت‌۷۴،۷۷،۷۹،۸۰و۸۴ شامل‌ فروشگاههای‌ گوشت‌ و مرغ‌ و ماهی‌ و میگو و آلایش‌ خوراکی‌ دامی‌ و سایر موادپروتئینی‌ می‌ باشد .

۷٫ کلیه‌ مواد این‌ آئین‌ نامه‌ باستثنای‌ مواد ۸،۴۸لغایت‌ ۶۵،۶۸شامل‌ هتل‌ ها ، متل‌ ها ، مهمانخانه‌ ها و پانسیونهامی‌ باشد.

۸٫ کلیه‌ مواد این‌ آئین‌ نامه‌ باستثنای‌ مواد ۶،۸،۱۰،۱۲،۲۸،۲۹،۳۳،۴۱،۴۸لغایت‌ ۶۵،۶۸،۶۹و ۷۷ لغایت‌ ۸۴شامل‌ مسافرخانه‌ ها و مهمانپذیر ها می‌ باشد .

۹٫ کلیه‌ مواد این‌ آئین‌ نامه‌ باستثنای‌ مواد ۴،۶،۷،۸،۱۰،۱۲،۲۳،۲۴،۲۶لغایت‌ ۳۵،۴۵،۴۶و ۶۶ لغایت‌ ۸۴شامل‌ استخرهای‌ شنا می‌ باشد .

۱۰٫ کلیه‌ مواد این‌ آئین‌ نامه‌ باستثنای‌ مواد ۶،۷،۸،۱۰،۱۲،۲۴ لغایت‌ ۲۹ ،۳۲،لغایت‌ ۳۵ ، ۴۱،۴۵،۴۸ لغایت‌۵۶، ۵۸ لغایت‌ ۶۹ و ۷۲ لغایت‌ ۸۴ شامل‌ آرایشگاهها می‌ باشد .

۱۱٫ کلیه‌ مواد این‌ آئین‌ نامه‌ باستثنای‌ مواد ۶،۸،۱۰،۲۳،۲۶،۲۸،۲۹،۳۲،۳۳،۳۴،۳۵،۴۱،۴۵،۴۸ لغایت‌ ۵۶و۵۸ لغایت‌ ۸۴ شامل‌ حمامها می‌ باشد

۱۲٫ کلیه‌ مواد این‌ آئین‌ نامه‌ باستثنای‌ مواد ۸،۲۳،۲۸،۲۹،۳۲،۳۴،۳۵،۴۵،۴۸لغایت‌ ۷۴،۷۸و ۸۴ شامل‌نانوائیها می‌ باشد .

 ۱۳٫ کلیه‌ مواد این‌ آئین‌ نامه‌ باستثنای‌ مواد ۷،۸،۱۰،۱۲،۲۴لغایت‌ ۲۹،۳۲،۴۱،۴۵،۴۸ لغایت‌ ۷۴،۷۷،۷۸و۸۴ شامل‌ عطاری‌ و بقالی‌ می‌ باشد .

۱۴٫ کلیه‌ مواد این‌ آئین‌ نامه‌ باستثنای‌ مواد ۷،۸،۱۰،۱۲،۲۴لغایت‌ ۲۹،۳۲،۳۴،۳۵،۴۱،۴۵،۴۸ لغایت‌ ۷۴و۷۷ لغایت‌ ۸۴ شامل‌ میوه‌ و سبزی‌ فروشیها می‌ شود .

۱۵٫ضوابط بهداشتی‌ و مفاد فنی‌ آئین‌ نامه‌ اجرایی‌ سایر محلها و اماکن‌ و مراکز و کارگاهها و کارخانجات مشمول‌ اصلاح‌ ماده‌ ۱۳ قانون‌ مواد خوردنی‌ ، آشامیدنی‌ ، آرایشی‌ و بهداشتی‌ متعاقبأ اعلام‌ خواهد شد ..

همچنین بررسی کنید

خطرات انجام چند وظیفه ی سنگین به طورهمزمان

جامعه ی مدرن امروزی کسانی را که می توانند چند کار را همزمان با هم …

آفت‌‌کش کلورپیریفوس (Chlorpyrifos) به مغز جنین آسیب می‌رساند

تحقیقات جدید نشانگر آن است که آفت‌‌کش کلورپیریفوس به مغز جنین آسیب می‌رساند. کارشناسان با …