تشخیص نیازهای مصرف کنندگان

تشخیص نیازهای مصرف کنندگان

معرفی:
شناسایی نیاز مصرف کنندگان در ابتدای کار شاید مهمترین گام در برپایی یک کتابخانه و سرویس اطلاعاتی باشد. یک سرویس که با نیازهای افراد هماهنگ نیست ممکن است مصرف کنندگان آن سرویس، کمتر یا بیشتر از آن سرویسها استفاده کنند و یا اینکه اصلاً آنرا کنار بگذارند. بعلاوه، بنظر می¬رسد مدیران LIS بهداشت بیشتر به نیاز مصرف کنندگان در زمان شروع یک سرویس جدید یا پروژه نسبت به حفظ اهمیت برابری و بررسی مداوم توجه می¬کنند. یک مقاله همسانی را بین شناسایی نیازهای اطلاعات و تشخیصی نشان می¬دهد. هدف حرفه LIS این است که نیازها را تشخیص دهد و توصیف کند و یک راه¬حلی را در برخورد با نیازها ارائه کند و این راه¬حل را اجرا کرده و پیامد این تعامل را ارزیابی کند. درک و فهم LIS از نیازهای اطلاعات مصرف کننده و متشری امکان ایجاد سرویسهای اطلاعاتی و تبدیل آن به نیازهای مخاطبان را فراهم می¬سازد.
این فصل با بررسی مشکلات در مورد تشخیص نیازها قبل از بررسی بعضی از راهها زمانیکه آنها قابل اندازه¬گیری باشند، شروع می¬شود.
ابزارهایی مثل: بررسی¬ها، مصاحبه¬ها و پرسشنامه¬ها در یک زمان کوتاه قبل از بررسی اطلاعات، در هنگام برنامه¬ریزی یک بررسی یا طراحی یک پرسشنامه¬ای که دارای طرح کلی بوده و توجه به روشها بمنظور ارزیابی دیدگاهها گروهها، سؤالاتی که پرسیده می¬شود شامل:
Focus groupها، مصاحبه¬های گروهی و تکنیکهای داخی، روشهای ذکر شده بوسیله مثالهای اخیر شرح داده شده¬اند.

تعریف نیازهای اطلاعاتی:
نیازهای اطلاعاتی اغلب اینگونه تعریف می¬شود: «ذاتاً و ماهیتاً بسیار مهم بوده یک ترکیب بسیار پیچیده کورتر از آب گل¬آلود». نیازهای اطلاعاتی اینگونه نقد شده¬اند: اطلاعاتی که باید در یک شغل یا یک تحقیق بیشتر باشند و بعنوان عملکردی توسط گیرنده مشخص شده باشند.
نیکولاس با اظهار این جمله، این تعریف را گسترش داده است:
موقعیکه یک تشخیص فاصله¬ای را در دانش خود تشخیص می¬دهد و می¬خواهد این ناهمسانی را برطرف کند، نیازهای اطلاعاتی افزایش می¬یابد.
افراد برای اینکه شغل و کار خود را بطور موثر انجام دهند باید اطلاعات لازم را داشته باشند و همچنین برای حل یک مشکل با رضایتمندی و دنبال کردن یک سرگرمی یا تفریح افراد باید آگاه باشند

متدولوژی¬های مختلف بمنظور ارزیابی نیازهای اطلاعاتی توسعه یافتند و استفاده از آنها باید بوسیله تشخیص پاتولوژی اطلاعاتی معین تعدیل شود.
نیازهای غیر فعال: زمانیکه افراد نمی¬دانند که چه نیازهای اطلاعاتی دارند.
نیازهای بیان نشده: موقعی که مردم از نیازهای خود مطلع هستند ولی هیچ کاری در مورد آن انجام نمی¬دهند به این خاطر که آنها نمی¬توانند با اینکه نمی¬خواهند آنرا انجام دهند. افزایش تأکید بر مدارک پزشکی و نتایج نامناسب نامناسب فرایندهای قابل برگشت اطلاعات به تشخیص نیازهای مصرف¬کننده منجر می¬شود. افراد مصرف¬کننده در برخورد و مواجهه با نیازها نه تنها به منابع و تکنیکها نیاز دارند، بلکه به مهارت¬ها و لیاقت¬ها نیز نیازمندند که به منظور کسب مزایای بیشتر از آنها استفاده کنند. در یک مطالعه انجام شده در ناحیه North thames در مورد نیازها، تفاوتهای زیادی در مهارت و سطوح کارایی شخصی در استفاده از اطلاعات پایه در تمامی مشاغل، متخصصان و تراست¬ها مشخص شد.
بعضی از بررسیها نیاز مصرف¬کنندگان، اهداف سازمان را بعنوان یک هدف بی¬عیب و نقص، منابع در دسترس به منظور تشخیص نیازها، اولویت نسبی وابسته به انواع مختلف نیاز و قانونی بودن نیازها بوسیله سازمان را مشخص کرد. برای شرح این مطلب یک سرویس کتابخانه ممکن است نمره کاملا بایی در رضایت نیازهای مصرف کنندگان بدست آورد. اما با یک تنش برای بقاء مواجه می¬شود به خاطر اینکه آن یک انجمن اجرایی است. کسانی که جزء افراد استفاده¬کننده از کتابخانه نیستند احساس نمی¬کنند که آن در تجارت سازمان اثر دارد. همچنین ممکن است یک سازمان احساس کند که آن اولویتی برای LIS است که در تصمیم¬گیری بالینی حمایت کند و هنوز هم ممکن است مصرف کنندگان نگران در دسترس بودن منابع برای توسعه مستمر مشاغل باشند. سرانجام این مسئله بوسیله پرستاران آموزش دیده در مورد نیازهایشان یک وضعیت متداول اتفاقی است که قبلا به وسیله منابع در دسترس پرستاران در دوره آموزش جمع¬آوری شده و ممکن نیست که بوسیله اختصاص دادن یک بودجه خاص رسما قانونی شود. پیچیدگی بیشتری که در مورد این مسئله وجود دارد این است که یافته های معمولی LIS اطلاعات نیازهای کسانی که هنوز هم از خدمات استفاده می کنند را نسبتا راحت بدست می آورد، اما پیدا کردن یک تطابق بیشتر برای رسیدن به کسانی که هیچگونه تماسی با این خدمات ندارند بسیار مشکل است. دلایل برای عدم استفاده از این خدمات می تواند شامل موارد ذکر شده باشد: ممکن است کسانی که از خدمات استفاده نمی کنند این باشد که هیچ نیازی را درک نمی کنند یا اینکه احتمالا آنها روشهای رسمی و غیر رسمی متناوب توسعه یافته¬ای برای فراهم کردن اطلاعات داشته اند. در نهایت مدیریت LIS باید بداند که آنها فراهم کنندگان بی¬طرف اطلاعات نیستند و با طراحی و توسعه LIS در ارتباط می باشند. اینها مراحل عادی هستند موقعی که یک بررسی به مجموعه اظهارات و تفسیرها بوسیله پاسخگویی به حمایت از کتابخانه وقتی کارمند LIS از فرآیند مجموعه جدا نیست، خاتمه خواهد داد.

اندازه¬گیری نیازهای اطلاعاتی:
مفهوم نیازهای اطلاعاتی به بعضی از موضوعات مرتبط بر می¬گردد. این موضوعات ممکن است بین حرفه ها تغییر کند اما این تغییر و تنوع می تواند بطور برابر در درون گروههای شغلی و هنگام مقایسه senior house officer با مشاور یا اعضاء هیئت علمی با house staff مشاهده شود. حتی ممکن است افراد یکسان و مشابه، اختلافی را برطبق اینکه آیا مهمترین دلیل برای جستجوی اطلاعات در آن زمان بالا نگه داشتن اطلاعات، کسب ایده های جدید، توسعه لیاقت و شایستگی در رشته مورد نظر و یا حمایت از کار تحقیقاتی در جهت پیشرفت باشد، نشان دهند. فاکتورهای فیزیولوژیکی فراوانی نقش را در تعیین نیازهای اطلاعاتی با بعضی کارهای انجام شده به منظور جداسازی مصرف کنندگان با توجه به خصوصیات شخصیتی آنها بازی می کنند.
بررسیهای مهم دیگری نیز وجود دارند که بطور انحصاری بر روی نیازهای اطلاعاتی که در ارتباط با استفاده از کتابخانه می باشد و یا بروی گسترش فهم و درک که بوسیله اطلاعات بدست آمده از سایر منابع حاصل می شود، تمرکز کرده اند. علاوه بر این تمرکز باید متون و اطلاعات مانند انباری در کتابخانه پردازش شده باشند یا اینکه یک تعریف انعطاف¬پذیرتری برای اطلاعات بکار رود؟
بعضی از بررسی¬ها در مورد نیازهای اطلاعاتی پوشش وسیع موفقیت¬آمیزی در مورد پذیرش منابع داده¬های آماری و منتشر نشده داشته اند. از یک طرف این مسئله ممکن است باعث انقلاب جدیدی در کتابخانه¬ها شده ولی از طرف دیگر ممکن است نقش یک تقاضا را برای LIS  ایفا کند که LIS قادر نیست آنرا حفظ کند.

بررسی¬ها، مصاحبه¬ها و پرسشنامه¬ها:
انتخاب صحیح روش جمع¬آوری دادهها و در واقع ابزار واقعی به کار برده شده برای جمع آوری داده ها باید بوسیله اهداف مطالعه تعیین شوند. آیا تاکیدی بر روی سختی و سنجش پذیری اطلاعات به منظور فراهم کردن یک تصویر از الگوهای تقاضای بالقوه وجود دارد؟ آیا بطور متناوب ایده¬ای به منظور توسعه یک شرح حال عمیق در مورد استفاده کلیدی از خدمات وجود دارد؟ بطور مشخص تکنیکهایی که در اینجا به کار برده شده اند جزء یک روش بررسی معمول در میان موسسات نظرسنجی عقاید و مصاحبه عمیق که در پروژه¬های تحقیقاتی بطور مستمر استفاده شده اند، قرار دارد. مطالعه اخیر در مورد نیازهای اطلاعاتی که توسط دانشمندان علوم زندگی انجام شده است، رویکرد گسترده تری از متدولوژی قوم شناسی استفاده شده بوسیله انسان شناسان به منظور مطالعه وضعیت واقعی زندگی را نشان می دهد.
رویکرد دیگر، بعنوان مثال: در یک مطالعه دیگر که در مورد ادراکات پرستاران از نیازهای خود صورت گرفته، هدف ترسیم تکنیکهای کیفی است که شامل رویکرد تئوری زمینه ای و تکنیک رویداد انتقادی می باشد.
رویکرد تئوری زمینه ای بوسیله جامعه شناسانی مثل Strauss و Glaser بعنوان یک روش قطعی و رسمی توسعه تئوری اطلاعات تجربی، توسعه یافته بود. این یک رویکرد تحلیلی است (مستلزم یک فرایند چرخه ای از استقراء، نتیجه گیری و تایید) و یک مجموعه ای از استراتژیهای آنالیز اطلاعات به منظور بهبود شدت نظریه و قابلیت اطمینان انالیز و در اینجا توجه خواصی به فرایند کدگذاری اطلاعات شده است. تکنیک رویداد انتقادی اولین بار در سال ۱۹۵۴ بوسیله Flanagan بعنوان یک روش گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده مستقیم رفتار انسان توسعه یافته بود تا آنجا که این امر را ؟ کند که در حل مشکلات عملی و گسترش اصول روانشناسی درک و فهمیده شوند. تنها معیار از پیش تعیین شده مشاهدات meeting شامل تورش های جزئی می باشد. این تکنیک در زمینه اطلاعات بهداشتی شناخته شده ترین تکنیک می باشد اگرچه بوسیله کتابخانه پزشکی به منظور ارزیابی تاثیر تحقیقات MEDLINE استفاده می شود. مطلب دیگر، اطلاعات مازادی است که تابحال جمع آوری شده است. اگر شما در حال جستجو هستید برای اینکه ثابت کنید که چگونه بسیاری از پاسخها در یک مقاله از پیش تعیین شده قرار می گیرند. به هر حال در اینجا برای گردآوری پاسخهای نامشخص و مختلف تا این لحظه در حال جستجو هستید و در اینجا رویکرد شما یک رویکرد کیفی است و استفاده از سوالات باز مناسب تر خواهد بود. در عمل کارکنان LIS ترکیبی از اطلاعات کمی و کیفی را جستجو خواهند کرد و این مسئله دلیل اعتبار پرسشنامه در جستجو به منظور متناسب کردن وسعت پاسخها با استفاده از یافته های معتبر پاسخهای کمی می باشد.
اصولا، بررسیها و مصاحبه ها، در جاییکه اطلاعات جمع آوری شده اند قرنیه یکدیگرند. همانطور که یک پرسشنامه ابزار جمع آوری اطلاعات است.
یک بررسی یا یک مصاحبه ممکن است بوسیله یک پرسشنامه اجرا شود. به هر حال اینگونه مسائل در متن و در جاییکه پرسشنامه اجرا شده است مختلف می باشند. این مسئله شاید برای مثالهای مشخصی از هر روش شناسی (متدولوژی) و بحث بر روی آن عوامل که ممکن است به انتخاب آنها منجر شود مفید باشد.

Case study مطالعات موردی:
مصاحبه: سیستمهای اطلاعاتی برای متخصصان پرستاری.
هدف پروژه بودجه¬بندی شده BLRDD:

تعیین نیازهای اطلاعاتی و رفتار جستجوگرانه اطلاعات ماماها و پرستاران روانپزشکی و مقایسه این نیازها رفتارها با پرستاران عمومی است که بوسیله مطالعات گذشته ثابت شده است. این مطالعه بوسیله مصاحبه نیمه ساختاری با شاغلان، متخصصان و فراهم¬کنندگان اطلاعات (۴۵ ماما، ۱۶ پرستار روانپزشکی در سطوح خصوصی و ارشد متمرکز شده بودند) به منظور بدست آوردن یک فهم عمیق از فاکتورهای مربوطه انجام شده بود. هدف اصلی این مطالعه اثبات اطلاعات پایه در مورد نیازهای ماماها و پرستاران روانپزشکی نبود بلکه هدف آن مشخص ساختن نیاز آنها در مقایسه با نیاز پرستاران عمومی بود. تکنیک مصاحبه به محقق اجازه می دهد که اختلاف کیفی را بررسی کند و در واقع فهم عمیقی از فاکتورهای مربوطه بدست آورد. در اختلاف نظر بین دو متخصص، merry مشاهده کرده بود که در ابتدا ممکن است ۲ پرتار متخصص مخالف و متضاد به نظر می رساند. مامایی با یک حادثه مفرد و حوادثی که سریعتر رخ می دهند در ارتباط است در حالیکه پرستاران روانپزشکی محیط کاریشان از دامنه وسیعی از افراد با یک رنج بالایی از اختلالات درازمدت تشکیل شده است. طبیعت نیمه ساختاری این مصاحبه ها محقق را قادر می سازد که به یک درجه ای از استانداردسازی بین پاسخها دست یابد ولی وسایل دستیابی جدید تحقیق را انکار نمی کند. احتمالاً ساختار کلی مصاحبه ها توسط مطالعات از پیش انجام شده تعیین می شوند که این مطالعات به متدولوژی مختلف اشاره می کند که به ما اجازه می دهد که بینش جدید را با اطلاعاتی که جدیدا گردآوری شده اند را متناسب بسازیم. یکی از نکات جانبی قابل توجه این مطالعه این بود که کتابدارهایی که مورد مصاحبه قرار گرفته بودند از هیچگونه اختلاف معنی داری در استفاده از اطلاعات یا رفتار بین دو گروه آگاه نبودند و هیچ تلاشی به منظور سفارشی ساختن خدمات آنها انجام نشده بود.

بررسی اطلاعات:
بررسی اطلاعات یا آنالیز نیازهای اطلاعاتی همراه با تکنیکهای ذکر شده در بالا دارای ویژگیهای بسیاری است. نتجیه ای که از متن کتابخانه ای ویژه بوسیله ترکیب نیاز مصرف کنندگان با اهداف شغلی آنها از سازمان، انجمن کتابخانه های خاص (امریکا) مشخص می شود که از خلاصه مفید مقالات برای توصیف اطلاعات استفاده کرده است. در یک بررسی گروه بزرگ از کارمندان شامل ۲۴۰ کارمند از مدیر اجرایی گرفته تا کارگران در postroom در اداره مرکزی مسئولان بهداشت منطقه ای در یکی از نواحی thames هدف اصلی این بود که از یک تیم خارجی برای نظارت بیشتر بر بررسی و آموزش دادن به یک تیماز یادگیرندگان داخلی استفاده شود. متدولوژی سیستمهای نرم افزاری به منظور تعیین ۴ تا از سیستمهای اطلاعاتی عمده که در درون سازمان مشخص شده بود به کار گرفته شده بود و شرح حال پر محتوا و ویژگی های منابع اطلاعاتی که اخیرا دریافت شده بودند، به صورت تصویری تشریح شده بودند. بخشی از این اطلاعات وسیع به این صورت جمع آوری شده بودند. مزایای سازمانی شامل: توسعه یک تیم از شنوندگان، کار در سراسر مرزهای منطقه ای و جایگزینی اطلاعات به صورت مقطعی بر روی دستور جلسه بعنوان یک تخته پرش برای توسعه های آینده . بررسی اطلاعات به طور خاص نیازهای اطلاعاتی و منابع و جریانات را در درون یک سازمان مجزا، بررسی می کند. در اینجا در بررسی جریانات اطلاعات بین سازمانها اهمیت برابری وجود دارد. یک مثال در رابطه با ناحیه youkshire، northern اجرایی NHS بررسی اطلاعات مورد نیاز در مورد تحقیق و برنامه توسعه و کانالها و موانع جریان اطلاعات در درون سیستم های ارتباطی بود. اطلاعات کمی و کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاری در شش مکانی که مطالعه موردی انجام شده بود به علاوه اظهارات یک بخش مقطعی از سازمانهای NHS و دیگر حرفه ها جمع آوری شده بودند. بعلاوه پرسشنامه های کوچک با یافته هایی که در در ابتدا بعنوان کانالها مطرح شده بودند، بکار برده شده بودند و موانع و راه¬حلهایی به منظور جریان یافتن اطلاعات پیشنهاد شده بود.

سوالاتی به منظور پرسیدن اینکه چه موقع یک بررسی را برنامه ریزی کنیم
نیازهای مصرف کنندگان، نیازهای قابل توجه را در مورد فرایند زیر آنالیز می کند. فهرست یادآور Brief تنها آگاهی اندکی از پیچیدگی این موضوعات فراهم می کند.
سوالات نوشته شده در پایین هدفشان این است که شرح حال کاملتری به ما بدهند:
۱ـ من چگونه اعضای جمعیت هدفی را که در حال جستجوی آنها برای بررسی هستم مشخص کنم؟ سیستمهای کارمندان، دفتر راهنما و سیستمهای پستی و ارتباطات کیدی و … را در نظر بگیرید.
۲ـ چه نسبتی از جمعیت مورد مطالعه بالقوه را من برای گروه هدف جستجو کنم؟ پوشش blanket (100 درصد)، نمونه انتخابی (زیر مجموعه انتخاب شده به صورت تصادفی از جمعیت کل)، نمونه طبقه ای (پوشش همه زیر گروههای مهم را تضمین می کند) و ….
۳ـ میزان باید چقدر باشد؟ اهمیت درک شده موضوع را در مورد پاسخهای بالقوه ، روش اجرا (دو شخص، بوسیله پست و ….) احتمال خستگی بررسی و … را بررسی کنید. مطالعه نیازهای اطلاعاتی و جستجوی رفتار پرستاران دامنه پاسخی از ۵۰ـ۱۵% داشته بود و با توجه به ۵۰۱ پرسشنامه که باز گردانده شد این دامنه نسبت به میانگین میزان پاسخها به خصوص بین ۴۵ـ۳۵% حتی بعد از ترغیب و دنبال کردن بیشتر است.
۴ـ چه فاکتورهایی بر روی احتمال اتمام آن بوسیله زیر گروههای خاص به صورت مثبت یا منفی تاثیر می گذارند؟ ارشدیت دورن سازمان، سطوح آموزشی یا مهارت و تمایل به بررسی موضوع تحت مطالعه (مصرف کنندگان در مقابل کسانیکه از کتابخانه استفاده نمی کنند) را بررسی کنید.
۵ـ به منظور تعیین پوشش کامل من از چه استراتژیهای می توانم استفاده کنم؟ محرکها (جایزه گرفتن) ، یادآور پستی فالوآپ، یادآوران تلفن، استخدام نظریه پردازان و … .
سوالاتی به منظور پرسیدن اینکه چه موقع یک مصاحبه را برنامه ریزی کنیم.
۱ـ برای مصاحبه من به چند نفر نیاز دارم؟ بررسی کنید در چه منطقه ای ممکن است اشباع اطلاعات رخ دهد، ساختار سازمانی را (موقعیتهای مختلف در درون سلسله مراتب، دورنماهای مشاغل مختلف، توزیع افراد در هر درجه ای) و موقعیتهای دیگر برای بدست آوردن اطلاعات اضافی را نیز بررسی کنید. پیشتر در مطالعه نیازهای اطلاعاتی پرستاران اشاره شد که دورنماهای اضافی و بیشتر بوسیله مقایسه یافته های بررسی با ادراکات کتابدارهایی که فعالیت جستجوگرانه اطلاعات پرستاران را داشتند ، بدست آمده بودند.
۲ـ برای مشارکت افراد چه محرکهایی وجود دارند؟ اهمیت درک شده موضوع را برای شرکت کنندگان خاص بررسی کنید و چگونه ممکن است که مصاحبه ها برای شرکت کنندگان بهتر مشخص شود.
۳ـ مصاحبه ها تا کی باید ادامه یابند؟ تعادل بین نیاز بدست آوردن اطلاعات و نیاز به حفظ علاقه و همکاری افراد تحت مصاحبه را بررسی کنید/
۴ـ مصاحبه باید ساختاری یا نیمه ساختاری باشد؟ گستردگی دانش پیشین خودتان را در مورد پاسخها، نیاز به تحریک بیشتر و فرصتهای پیگیری را در نظر بگیرید.
۵ـ ترتیب منطقی به منظور مرتب کردن سوالات در لیست مصاحبه چگونه می باشد؟ ترتیب طبیعی پاسخها، افکار، جایگزینی سوالات مهم، نیاز به سوالات مکمل، استفاده از یک سوال ice breaker (برای تحریک درگیری)، حذف سوالات دو نسخه یا هم پوشی را در نظر قرار دهید.

سوالاتی در رابطه با اینکه چه موقع یک پرسشنامه را طراحی کنید
۱ـ آیا تابحال اطلاعات بطور مشخص در یک فرم یا شکل قابل استفاده در دسترس بوده¬اند؟ وجود آمارهای معمولی، اشکال مورد تقاضا تحقیق ادبی، بررسی های خلق الساعد و اطلاعات ملی و … را بررسی کنید.
۲ـ آیا تعادل مناسبی بین سوالات کمی و کیفی وجود دارد؟ این که تابحال چه مقدار اطلاعات در رابطه با آن موضوع دارید، چگونه برای ارائه نتایج برنامه ریزی می کنید و سبکهای ترجیح داده شده ارائه اطلاعات به دریافت کنندگان اصلی نتایج را مورد توجه قرار دهید.
۳ـ آیا سوالات غیر منتظره را می توان در پرسشنامه جای داد؟ بعنوان مثال: ردیفهای پاسخ های شرح داده نشدهف انتخاب ۲ یا تعداد بیشتری از پاسخهای معتبر، تکمیل پاسخهای ناشناخته یا غیر قابل کاربرد و سوالاتی برای طبقه بندی معانی.
۴ـ در چه زمانی پرسشنامه تکمیل خواهد شد؟ آیا در زمان کنونی عملی است؟
۵ـ تا کی پاسخ دهنده ها باید پرسشنامه ها را برگردانند؟ زمان واقعی برگشت پرسشنامه ها، ملاک زمان و همچنین توزیع زمان پاسخها را در نظر بگیرید. (۷۵% در ماه اول).
۶ـ چگونه می توان تعدادی از پرسشنامه های اصلاح شده را بازگرداند؟ اهمیت آدرس برگشت، روشهای مکمل مجموعه، فراهم کردن نامه های از پیش تعیین شده را مورد توجه قرار دهید.
۷ـ سوالات در پرسشنامه چگونه باید صفحه بندی شوند؟ به استفاده از سوالات چند گزینه ای، جعبه های tick، مقیاس لیکرت و پاسخهای آزاد توجه کنید.
۸ـ آیا اصطلاحات قابل فهم و سوالات معنی¬دار هستند؟ به وجود اصطلاحات مبهم مانند اطلاعات یا منابع اطلاعات توجه کنید. ایا همه تعاریف را شامل شده و آیا پاسخ ها مورد تفسیر پاسخ دهندگان هستند؟ آیا همه طبقات جامع و کامل و به طور متقابل انحصاری هستند؟ آیا سوالات واقع گرایانه هستند؟ بعنوان مثال: اغلب شما چه مدت به دوره های آموزشی ادامه می دهید؟ ماهانه، هر سه ماه یکبار، هر سال دوبار؟ آموزش خلق الساعه که معمولا پیشنهاد می شود واقع گرایانه نیست؟ بطور متوسط در هر سال شما در چند دوره شرکت داشته اید؟ این مسئله با سهولت بیشتری پاسخ داد شد. احتمالاً ترکیبی از تکنیکها مورد نیاز خواهد بود. در یک ارزیابی دقیق از نیازهای اطلاعاتی دارویی در مورد ۴۰ نفر که در یک کلینیک بیماران سرپایی روماتولوژی در Aberdeen حضور داشتند بوسیله اجرای طرح ریزی شامل بررسی ۲۳۰ دپارتمان روماتولوژی و ۳۷ شرکت دارویی پیگیری شده بودند. مدت تحقیق فنی به استفاده از ۲ یا تکنیکهای بیشتری در مورد اطلاعات معتبر اشاره می کند که در مطالعه Acumen استفاده شده بود و نیاز عموم مردم به اطلاعات بهداشتی درزبان Lay person’s بررسی شده بود. جزئیات تحقیق بوسیله مجموعه ای از بحث های گروهی با اعضایی از بین مردم مشخص شده است.
توضیحات silverstein: چگونگی خدمات بالقوه، موثر و سودمند را در کتابخانه های ۱۱ بیمارستان در ۴ بخش در ایالت نیویورک را توصیف می کند و استفاده از ۲ وسیله تحقیق، یک بررسی برای حرفه های پزشکی مبتنی بر بیمارستان و یک بررسی در مورد فراهم کنندگان اطلاعات مبتنی بر بیمارستان را ارزیابی کرده و نتایج دو بررسی به منظور تعیین اینکه آیا نیازهای مصرف کنندگان ارضا شده و به منظور توسعه برنامه ها برای بهبود خدمات اطلاعات و محصولات مقایسه شده بود گروههای متمرکز، مصاحبه های گروهی و تکنیکهای داخلی:
تابحال بر روی مکانیسمهای جمع آوری اطلاعات از افراد پاسخ دهنده از طریق بررسی، مصاحبه و یا پرسشنامه تاکید می شده است. یکی از دیگر تکنیکها بهره گیری از پاسخهای گروهی است. مثالی برای Marketing Context ، گروههای متمرکز می باشد. گروههای متمرکز بنا به دلایلی نه فقط برای نیازهای سیاسی و دموکراتیک ماهیتی بهره ور داشته اند. به هر حال، بعنوانی ک متدولوژی برای جستجوی نیازهای مصرف کنندگان، آنها باید با احتیاط بکار برده شوند. این مسئله تنشی طبیعی بین نیاز به عضو پذیرفتن در ابعاد متنوع و احساس خویشتن داری موقعی که شاغلان با وضعیتهای مختلف در یک گروه دور هم جمع می شوند می باشد. سازمانهای بهداشتی یک ساختار سلسله مراتب مشخص با دستورات مشخص در روابط بین پزشک و پرستار یا کارمندان پیراپزشکی دارا می باشند. پاسخها ممکن است در درون یک گروه سازگار باشند. بدون وجود عقیده اکثریت و اختلاف عقیده با یک عقیده بیان شده احتمالا نسبت به یک وضعیت محرمانه کمتر است. با این وجود در یک وضعیت گروهی برابر با یک مسئولیت مشخص و فرایند اولویت بندی مشخص، اطلاعات فمید می تواند کسب شود. گروههای متمرکز به منظور تشخیصی نیازهای اطلاعاتی حرفه های بهداشتی در یک مطالعه marketing که بوسیله شبکه ملی کتابخانه های پزشکی امریکا انجام شده بود به کار گرفته شدند. Canning، Edwards و Meadows استفاده از گروههای متمرکز را در کتابخانه بهداشتی توصیف کرده اند که بعدها بوسیله Glitz تشریح شده است(۱۹۹۷). مطلب متداولی که در گروههای متمرکز و تکنیکهای ؟ و مصاحبه گروهی استفاده می شود نقش سازگارکننده مدیریت LIS در فرایند می باشد. این مسئله برای فراهم کنندگان خدمات که به یک شیوه عینی کار می کنند و در واقع برای استفاده کنندگان که عقاید واقعی خود را بیان می کنند موقعیکه فراهم کنندگان خدمات در مجموعه و در تفسیر اطلاعات درگیر می شوند مشکل می باشد. وقتی گروه از یک نمونه راحت باشد مصاحبه های گروهی به صورت موثرتری برگزار می شود. بنابراین از چالش های قدرت پیشین یا درگیری های سلسله مراتب مختلف اشباع نمی شود.
یک مثال مناسب برای این موضوع مطالعه نیازهای اطلاعاتی والدین بچه¬های زیر ۵ سال بود. والدین این بچه¬ها از طریق کتابخانه، کلینیک، شیرخوارگاه یک کلیسا در تماس بودند و نیازهای اطلاعاتی آنها با استفاده از مصاحبه گروهی و فردی مطالعه شده بود (گاهی اوقات ارزش آن بیشتر از روش جمع¬آوری اطلاعات است). منابع عمده اطلاعات والدین سازمانها (کلاسهای Ante-natal)، مشاغل (ملاقات کنندگان بهداشتی) و دوستان و کتابها ذکر شده است. توجه در اینجا در استفاده از نمونه باید توضیح داده شود. این موضوع بسیار نادر است برای افراد که کاملا این حق را داشته باشند تا از سوی گروهها و نماینده¬هایی که دارند برای انگیزش خاص برای حرکت و ترغیب در هر تمرین مشاوره¬ای صحبت کنند. اگر یک کتابخانه یا سرویس اطلاعاتی بوسیله نمایندگان بصورت موفقیت آمیزی به کار برده شود معمولا نظریات cross-checking هم برای اعتبار (آنها در راهی که بطور کلی نامزد شده اند، مشخص شده اند) و هم اطلاق پذیری (آنها افکارشان، احساساتشان را از یک گروه مهم نامزده شده ؟؟ و نه فقط یک اقلیت گفتاری بیان می کنند) ضروری خواهد بود.
رویکرد دوشقی:

هنوز هیچگونه ادعایی اظهار نشده است، با این وجود با کاربرد آشکار برای برنامه ریزی LIS، ایجاد یک heavy users forum برای استفاده کنندگان همیشگی کتابخانه Lister Hill در دانشگاه Alabama، استفاده کنندگان دائم از کتابخانه¬ها و مدیران و کتابداران اطلاعاتی را برای اجلاس ۲ ساله گردهم آورده است. اهداف این مطالعه یافتن تغییرات یا اضافه کردن چیزی است که مصرف کنندگان دوست دارند ببینند و آگاه کردن آنها از برنامه کتابخانه زمانبندی به ۳۵ تغییر یا خدمات جدیدی که توصیه شده و متعاقباً به کار برده شده لامنتهی می شود.
تکنیک داخلی یک متدولوژی زمان بر و مشکل می باشد که فرصت مشارکت برای مصرف کنندگان ورای یک دوره از پیش مشخص شده زمانی را تصرف می کند. این تکنیک معمولاً فرصتی را برای شکل دادن به مراحل اولیه پاسخها (معادل، سوالات باز) و اعتبار بخشیدن و اولویت بندی پاسخ های قبلی فراهم می کند. Dwyer یک مثال عالی و بحث هایی را در مورد ارزش های این تکنیک فراهم کرده است.

نتیجه¬گیری:
مدیر LIS در گردآوری اطلاعات مربوط به نیازهای اطلاعاتی مصرف کنندگان دارای متنوعی از روشها می¬باشد. آنالیز نیازهای اطلاعاتی معمولا در ماهیت و استفاده بیشتر نسبت به یک روشی که اعتبار را بهبود خواهد بخشید، موثر می باشد. مدیر LIS در هنگام گردآوری اطلاعات و آنالیز اطلاعات و آگاه کردن افراد از تهدیدها در مقابل اعتباری که بوسیله روابط نیرومند موجود یا بوسیله نماینده های غیر گفتاری ایجاد شده محتاط خواهد بود.
تمام موارد بالا، نیازهای اطلاعاتی پویا و همیشه در حال تغییر هستند و مدیر LIS بر روی توسعه مداوم سیستمهای بازخوردی بمنظور تنظیم مجدد و دائمی هدف سرویسها بعنوان یک مجموعه اساسی و مقدماتی اطلاعات بیشتر تاکید می¬کند.

نکات کلیدی:
ـ آزمون کردن نیازهای اطلاعاتی مصرف کنندگان اگر هم تقاضای بیان نشده و هم نیازهای غیرفعال در نظر گرفته نشود باید شامل اطلاعات باشد.
ـ تنوعی از روشهای گردآوری اطلاعات از نیازهای اطلاعاتی موجود و انتخاب یک روش مناسب بوسیله دانش اطلاعاتی مدیران از جمعیت خاص و اهدافی که مورد آنالیز قرار خواهند گرفت تعیین خواهد شد.
ـ در عمل این مسئله احتمالا نسبت به یک روشی که هم برای Triangulation و هم برای اعتبار بعدی نتایج مقدماتی مورد نیاز است بیشتر است.
ـ علیرغم هر روشی که انتخاب شده باشد، مدیر اطلاعات باید از وجود هرگونه مشکل در جمع آوری اطلاعات که ممکن است بر روی نتایج نهایی تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد، آگاه باشد.

** آنچه در بالا مطالعه کردید  فصل یک از کتاب ” مدیریت دانش شخصی در علوم سلامت ”   ترجمه‌ی محتویات کتاب Managing Knowledge in Health Service  می باشد که توسط آقای  ” دکتر احمد فیاض‌بخش ” و دانشجویان ایشان ترجمه گردیده است جهت مطالعه دیگر فصول این کتاب اینجا را کلیک کنید .

همچنین بررسی کنید

ارتباط مصرف گوشت با سلامت بهتر روان

یک متاآنالیز جدید نشان می دهد مصرف گوشت در مقایسه با پرهیز از مصرف آن …

فواید شگفت انگیز روغن فلفل قرمز

روغن فلفل تند اگر چه در بسیاری از فروشگاه ها به فروش می رسد اما …