ایجاد یک مورد: ( از مباحث مدیریت دانش سلامت )

ایجاد یک مورد:
مقدمه:

توسعه سرویسهای اطلاعات وکتابخانه محلی سلامت (LIS) عموما به توانایی مدیر در تامین ونگهداری بودجه.توانایی تعادل برقرار کردن در یک بودجه بستگی دارد که همیشه لازمه موفقیت مدیریت LIS بوده است. اخیرا هر چند تاکید به سوی مهارتهای بین فرد دینامیک تر و آگاهی از سیاست سازماندهی و محیطی که در آن عمل می کنندانتقال یافته مدارکی که دال برسودمندی رویکردهای متفاوت که بودجه ها را فراهم می کند اندک و ناکافی است و بر پایه LIS می باشد و تمرکز بر اینکه چگونه آنرا انجام دهیم و مقالات و تعدادی از مطالعات موردی و یک انتخاب از مشاهدات شخصی.
مرکز درک روشها برای فراهم کردن بودجه آگاهی از تفاوتهای بین منابع مختلف سرمایه است و شرایط به طور نمونه به استفاده آنها پیوستگی دارد. . چنین تفاوتهایی هر دو بین منابع سرمایه موجود است. برای مثال توسعه سرویس در مقابل بودجه تحقیق و بین انواع بودجه برای مثال سرمایه در مقابل هزینه جاری.
این فصل پیشنهاد میکند چگونه یک مدیر LIS ممکن است دوستان و افراد موثر را کنار هم قرار دهد که آن بوسیله در نظر گرفتن راههای عملی شناختن زمان معین تان قبل از طرح کردن شروع میشود و اینکه چگونه ساختارهای حمایت حرفه ای .ملی و ناحیه ای مختلف که در بخش ۱ مشخص شده ممکن است به طور مناسب به کار رود تا در ساختن یک مورد کمک کند.
مدلها برای بودجه و هزینه به طور خلاصه شرح داده شده اند. نهایتا موفقیت در تامین بودجه بستگی ندارد به شایستگی فردی مورد .بلکه همچنین به راهی که نشان داده میشود.این فصل با بخشهای نوشتن یک پزوپوزال موفق و ساختن یک ارائه به پایان میرسد.
 مثالها بر پایه UK هستند اما اصول آن کاربرد بین المللی دارند .
عمل کردن در یک محیط مدیریتی :
یک تغییر بزرگ به وسیله سرویس سلامت ملی(NHS) که از سال ۱۹۹۰ تجدید سازمان یافت و مقدمه یک رویکرد تازه مدیریت مالی بود. از آوریل ۱۹۹۱  همه سرویسهای NHS بر پایه قراردادها بودند ودر  یک جهان کوچک توسعه ها در محیط وسیعتر. LIS ناگزیر شد تا مکانیسمهایشان را برای جمع آوری داه ها.جریان مرزی استفاده کنندگان اطلاعات و منابع مورد نیاز آزمایش کند که از نیازهای اطلاعاتی محلی برای بسیاری از مدیران LIS حمایت کند. این نخستین زمانی بود که آنها نیاز داشتند که یک طرح تجاری آماده کنند. با وجود این وضعیت تهیه کننده بالقوه از توجیه و پایش اجرا که به NHS جدید ربط دارد بسیاری از مدیران یک فرصت قرار دادن سرویسهایشان در یک موقعیت شبه تجاری را دیدند. بودجه های آموزش پزشکی فارغ التحصیلی که سابقا با دستور رئیس دانشکده نا حیه ای توزیع شدند شروع به واگذار شدن کردند بر طبق سطوح فعالیت فرمول بودجه و انتخابها برای توسعه پولها. این قانون هنوز با واژه هایی مانند توافق سطح سرویس در مذاکره عمومی و جمع آوری ناحیه ای داده های مقایسه اشکار است ولو اینکه در شکل اجرای خام و سطوح فعالیت یک امر محقق زندگی باشد. چنانچه williamson,Godbolt,wilson بیان نمودند(۱۹۹۷)
یک سیستم درهم و از قبل پیچیده بودجه چند گانه برای کتابخانه ها جریان دارد که دائمی شده است در انتقال به NHS جدید با هیچ امکان تخصیص بین منابع به استثنای سطوح اجرائی مدیریت NHS . این یک سیستم بی ارتباط با بودجه غیر رسمی را برای چندین گروه باقی میگذارد که شامل پزشک وجراح عمومی و دستیار پزشک و جراح و همه پزشکان بیمارستان که به وسیله بودجه آموزش پزشکی و دندانپزشکی فارغ التحصیلی پوشش نشدند و بزرگترین گروه – پرستاران شایسته و حرفه های وا بسته به پزشکی.
سیستم مالیات جدید از آوریل ۱۹۹۶ اجرا شد و کمی بیش از دائمی کردن باقیمانده بودجه را انجام داد. منابع اصلی بودجه در فصل ۳ شرح داده شده اند.و نوعا برای LIS سلامت می باشد که بین ۵ تا ۷ جریان بزرگ متفاوت از بودجه های فاقد عمومیت دارد و کمکها که تصویر گیج کننده قبلی را پیچیده تر می کند.این بودجه ها ممکن است شامل بودجه آموزش فارغ التحصیلی ناحیه ای بودجه آموزش پرستاری (با وجود کاهش انتقال آموزش پرستار از NHSبه آموزش عالیتر)بودجه های شرکتهای فارغ التحصیلی ناحیه ای .پولهای توسعه و تحقیق. دستمزدهای شرکتها(ائتلافهای) و توافقهای سطح سرویس با ائتلافها(شرکتها)جامعه و اقتدار سلامت محلی می باشد.(stewart1992,hewlet1992). به علاوه ممکن است بخششهایی از کمپانیهای دارویی یا تهیه کنندگان تجهیزات وجود داشته باشد. یک مثال روشن کتابخانه cairnsدر بیمارستان جان رادکلیف در آکسفورد می باشد.به علاوه کمکهایی از بدنه پدیدآورندگان. کتابخانه cairnsبودجه را از ۵ بدنه دیگر فراهم می کند شامل شرکتهای(ائتلافها) بیمارستان NHS.(forrest& cowasjee1997). Capelدر سال ۱۹۹۷ نشان داد که فراهم کردن بودجه برای سرویسهای آموزش پرستار به همان پیچیدگی هستند که تنوع بی نهایت در توافقهای خرید و قرارداد منجر به مشکلات ارتباطات و دسترسی می شود.
توسعه اصلی دیگر اهمیت در حال رشد بهم پیوستن کتابخانه می باشد. جونز و کاهون در سال ۱۹۹۸ در ناحیه trent شرح دادند که اشتراکهای شبکه شده به MEDLINE,CINAHL,CancerLitبا پیوندهایی به متن کامل مجلات پزشکی با سرویس BioMedرا پیشنهاد می کند. در زمینه وسیعتر کتابخانه های همه انواع به نظر می رسد ظرفیتهای خریدشان را گسنرش دهندو بودجه های کاهش یافته را جبران کنند.Pye& Ballدر سال ۱۹۹۹ یک مطالعه را شرح می دهند که فعالیتهای پیوستگی خرید کتابخانه در آموزش عالیتر.آموزش مجددو کتابخانه های سلامت و عمومی را بررسی می کنند .تدارک کنسرسیوم(ائتلاف) سرویسهای اطلاعات شبکه شده اغلب بوسیله فراهم کردن خرید مجله عمده تکمیل شده است و استفاده از تهیه کنندگان کتابخانه رجحان یافته برای کتابها و دیگر تجهیزات. چنین خرید تعاونی از نظم و ترتیب شبیه به آنچه در آمریکای شمالی مهیا شده پیروی می کند. Moulton در سال ۱۹۷۵ درباره کنسرسیوم (ائتلاف) موثر تحت عناوین زیر بحث نمود: ۱- منابع ترکیبی    ۲- محیط چند موسسه ای    ۳- مدیریت    ۴- فعالیتها   . چنین کنسرسیوم (ائتلاف) ضرورتا شبکه های کتابخانه ناحیه را از بین نمی برد بلکه می توانند تقسیم و سهم بردن از منبع کتابخانه سراسر نواحی یا درون نواحی را بالا ببرند.(Godbolt,Williamson,Wilson 1997)
 – برخی اصول عمومی فراهم کردن بودجه:
دانستن مسیر شما به شبیه بودن افرادی که در تحت تاثیر قرار دادن  مهمترین هستند محدود نشده است . در اولویت آماده کردن هر پیشنهاد مهم این است که پایه گذار موسسه یا دریافت کننده جامعه را که سرمایه را درخواست می کند تعیین  کنیم. کمی از فقدان توالی پیشهادهای تصور شده و با شتاب گرفته شده.

فاکتورهای مهم که  مورد توجه است شامل موارد زیر است:
– حساسیت به وضعیت اجتماعی.سیاسی و اقتصادی.این شامل گذاردن یک چرخش موضوعی روی درخواست بودجه(برای مثال مدارک برپایه مراقبت بهداشتی و نظارت کلینیکی یا آموزش زندگی طولانی) و واقعی بودن تقاضاهای رقابتی درون سازمان (برای مثال توجه بسته یا زوائد در مقابل یک سیستم اتوماتیک کتابخانه)است.
– متناسب کردن نیازهای کتابخانه با اولویتهای آن . شامل گرفتن اعتماد در سرویسهای وابسته به کسب معاش کتابخانه قبل از کوشش برای استخراج بودجه ها برای مسدود  شدن.
– تنظیم وقت و زمان گیری درخواست به طور مناسب برای پروسه بودجه موسسه . در برخی سازمانها تلاشهای قابل ملاحظه ۲ ماه آخر سال مالی برای تحویل طرح ریزی وجود دارد. برخی دیگر شروع سال مالی را یک شروع ورقه تمیز می بینند. بسیاری از سازمانها سیاست استفاده کن یا فراموش کن را بکار می گیرند که به موجب آن بودجه باید تا انتهای سال مالی صرف شود. برخی سیلست تجدید سرمایه گذاری (اوراق قرضه ) دارند که پولها باید به حساب سال بعد بروند تا به بودجه سال بعد بیفزایند . هنوز برخی اوراق قرضه را به حساب بودجه سال بعد می گذارند در حالیکه سراسر بودجه را در حالت ثابت نگه می دارند .کلید فراهم کردن بودجه دیدن بودجه از طریق چشمهای سرمایه گذار می باشد و دادو ستد آن برطبق آن . (Lapsley1995). عموما متخصصان LIS روی ساختار و پروسه در هزینه نتایج (ستاده ها) تاکید می کنند. یک caseبرای یک کامپیوتر جدید با یک CDدرایو بهبود دسترسی به جستجوهای کتابشناختی را هدف قرار خواهد داد . سرمایه گذاران خصوصا مدیرانی هستند که به پیامد بررسیهایی که روی مراقبت از بیمار. رفتارپزشکان یا کاهش خطر از طریق صلاحیت افزایش یافته انجام می دهند بسیار علاقه مندند. در هر حال اغلب مشکل است که چنین داده هایی را جمع آوری کنیم و حتی شبیه یک چالش ثابت کنیم علیت بین برخی چیزها را به همان متفاوتی یک سرویس کتابخانه و نتیجه مراقبت بیمار. با وجود این  بسیار مفید است که در واژه های نتایج تفکر کنیم وقتی که یک مورد را آماده می سازیم خصوصا استفاده از چارچوب طرح شده زیر:
– آگاهی  نگرش  رفتار نتایج(سلامت):
این زنجیره و تسلسل می تواند برای خواستن نتایج برای هر پروسه اطلاعاتی یا آموزشی به عنوان یک حرکت از چپ به راست بکار رود و مشکلتر می شود که تغییر را انداره گیری کند و علیت را از مداخله ثابت کند. بنابراین می تواند تغییرات در آگاهی را با استفاده از پرسشنامه . تغییرات در نگرش را با استفاده از مقیاس لیکرت و تغییرات در رفتار را با استفاده از مشاهده و تغییرات در نتایج سلامت را با استفاده از مقیاسهای نتیجه منابع یا نتایج کلینیکی اندازه گیری کند.چالش این است که مقیاسهایی مناسب تر را انتخاب کنیم که مداخله رابدون جاه طلبی طرح ریزی کنیم . بنابراین برای مثال یک طرح که کتابخانه cochran را معرفی می کند ممکن است به طور عملی دستیابی به تغییر قابل اندازه گیری در نگرشهای پرسنل کلینیکی در استفاده از دوره های سیستماتیک را هدف قرار دهد و یا ممکن است به طور امکان پذیر بهبود یادگیری متون سرویسهای جستجو را هدف قرار دهد . آن کوتاهی مطالعه را متوقف خواهد کرد که یک مقدار قابل اندازه گیری از مراقبت بیمار بر پایه مدارک دوره های سیستماتیک است.
نام نویسی حمایت :
با وجوداینکه این معمول است که متخصصان LIS  سلامت فعالیت را خودشان به تنهایی پیدا کنند درست نیست که فکر کنیم آنها منابع حمایتی را در ایجاد یک مورد ندارند . حمایت ممکن است در یک سطح ملی . یک سطح منطقه ای یا حتی از همکاران در یک ائتلاف و شرکت محلی یافت شود . مهارت در تعیین مناسبترین منابع حمایت برای یک مورد خاص موثر واقع می شود و همچنین در روشن نمودن آنچه که آن حمایت ممکن است متضمن آن باشد و در تنظیم وقت برای ترسیم آن حمایت . یک مشاور کتابخانه منطقه ای (در فصل ۳ ببینید) برای مثال یک منبع آماده مشاوره و کمک  در تعدادی از نتایج تخصصی خواهد بود. اما ممکن است فرصت کمی برای ورود به درون یک کمیته پژوهش و توسعه ائتلاف فردی داشته باشد . یک کتابدار محلی ممکن است حمایت نوشته شان را نام نویسی کند و داده های مقایسه ای را درخواست کند درباره بودجه پیوند شده به مدلهای پژوهش و توسعه یا مدلهای متفاوت درگیری کتابدار از درون ناحیه یا از ارتباط کتابدار ناحیه شان . یک سناریوی متفاوت ممکن است شامل عدم توافقهای محلی روی شرایط آموزش فارغ التحصیلی باشدکه بعنوان نماینده رییس دانشکده فارغ التحصیلی ناحیه ای باشد  مشاورکتابخانه منطقه  ممکن است تسلیم مشاور مالی  قانونی باشد. نه اینکه یک کتابدار باید فقط درباره مردمی که ممکن است در حمایت یک مورد خاص کمک کنند فکر کند. تعدادی از ساختارهای حمایت وجود دارد که ممکن است عملکرد یکسانی را انجام دهند. اتحادیه بازرگانی مانند گروههای حرفه ای و هماهنگی مانند گروه کتابخانه های سلامت و زیر گروه های مختلف آن می توانند به لیست اضافه شوند که شامل مشاور کتابخانه NHS و مشاور کتابخانه های خاص در انجمن کتابخانه است.
مدلهای بودجه:
دو چشم انداز اصلی مشارکت کتابخانه در مدیریت مالی به کتابخانه به عنوان یک مرکز هزینه و کتابخانه به عنوان یک مرکز منفعت نظر می کند. اگر کتابخانه یک مرکز هزینه باشد پس از آن انتظار نمی رود که برای خودش پول تا مین کند. اما قسمتی از هزینه های ثابت عمومی برای سازماندهی تحویل محصول یا سرویس خود لازم است (Basker 1997). یک چشم انداز متفاوت دو مدل هزینه را استفاده می کند: منابع برپایه مدل کتابخانه با کتابخانه به عنوان یک منبع مرکزی که سطوح تقاضا پیش بینی شده است و یک افزایش فزاینده در بودجه وجود دارد و سرویس اطلاعاتی بر پایه مدل مشتری مدار و متمرکز بر محصول  (Van 100 –   ۱۹۹۱). استفاده کنندگان مورد هدف قرار گرفته است و ممکن است سطوح متفاوتی از سرویس را دریافت کنند و درآمد به حداکثر رسیده باشد. یک بودجه کتابخانه به طور نمونه شامل ۳ جز اصلی می باشد: هزینه های مواد (کتابها- مجلات- اطلاعات پایه) برای سرویسها (محا سبه- آبونمان کمک آنلاین و غیره) و برای افراد (پرسنل- تما سهای سرویس و غیره). یک خط نمونه ای یا فرمول بودجه شامل آیتمهای زیر خواهد بود و درصد تقریبی کل در پرانتز می باشد. (Evans    ۱۹۷۶):
– کتابها و مواد   (۳۰- ۲۰ ) درصد
– دستمزد ها     (۷۰ – ۶۰ ) درصد
– * فواید          (۲- ۱ ) درصد
– * نگهداری      (۵- ۴ ) درصد
– ملزومات         (۵- ۴ ) درصد
– حمل و نقل      (۲- ۱ ) درصد
– * بیمه            (۲- ۱ ) درصد
مواردی که علامت دارند بیشتر اوقات هزینه های مخفی هستند و به وسیله سازماندهی پایه گذار جذب می شوند و این متغیر خوا هد بود. در هر حال برخی کتابخانه ها هزینه های نگهداری برای تجهیزات مانند کامپیوتر های کتابخانه یا فتوکپی را بر می دارند. نسبتهای اشاره شده که در بالا داده شده بر طبق ماهیت د قیق کتابخانه متغیر خوا هد بود. یک کتابخانه خاص مانند آنچه که در دانشکده سلامت و تحقیقات دانشگاه شفیلد است نسبت بیشتری از هزینه ها برای پرسنل را پرداخت می کند  نسبت بیشتری از پرسنل تخصصی را دارد و از طریق تکیه بر آبونمان و کمک دانشگاه و شبکه به همان نسبت کمتر برای اطلاعات پایه و زیر ساخت اینترنت پرداخت می کنند.
فرمول (قاعده ) بودجه:
فرمول بودجه مهمترین موضوع در بودجه در طول دهه (۱۹۹۰ ) بوده است. اگر چه هنگامی که مرگان در (۱۹۹۲ ) خاطر نشان کرد که فرمول بودجه یک ریشه طولانی در اختصاص به سرویسهای کتابخانه دارد این مقدمتا در یک سطح نا حیه ای بود. جدیدا سازمانهای محلی مانند شورای بودجه آموزش عالی و هیئتهای منطقه ای ما نند هیئت آموزش پزشکی فارغ التحصیلی از فرمول برای تصمیم گیری واگذاری در یک سطح بزرگ استفاده کرده اند. مرگان در سال ۱۹۹۲بیان می کند که فرمول بودجه یک راه فراهم میکند که مدیران کتابخانه می توانند به تهیه یک مورد مرتبط با بودجه امیدوار باشند که منابع مختلف حمایت مالی و نیازهای مختلف در سرویس کتابخانه را هماهنگ می کند. یک موضوع مرور کتابخانه سلامت (۹٫۲) توجه زیادی به این موضوع می کند و هنوز با وجود گذ شت سالها وجود دارد. (Morgan  ۱۹۹۲-  Gove  ۱۹۹۲-  Godbolt  and  Hewlett  ۱۹۹۲)
مدلهای دیگر بودجه و هزینه:
مدلهای دیگر بودجه شامل برنامه بودجه و بودجه بر مبنای صفر است. برنامه بودجه جایی است که یک مدیر LIS به هزینه کل برای فراهم کردن یک سرویس خاص یا سهم از سرویسها نظر می کند. بیشتر از نظر به خطوط بودجه مانند پرسنل- فتوکپی- روشنایی- گرمایش و غیره. خصوصا با ارزش است در زمینه توافق سطح سرویس همراه با مذاکرات حول میزانها و هزینه های واحد. بودجه بر مبنای صفر آنجاست که LIS با یک ورقه سفید کاغذ در آماده کردن بودجه برای سال آتی شروع می شود. هر عنصر در سرویس ارزیابی و تصدیق شده است بدون ارجاع به داده تاریخی از سالهای قبل. اگر چه مصرف مقدار زیاد زمان و انرژی به مدیر LIS اجازه می دهد که اساسا دوباره سرویس را مهندسی و اداره کند. (Sargent  ۱۹۷۸). کوپر در سال ۱۹۹۷ مدیران LIS را به چالش طلبید تا از رویکرد مکانیکی رایج به سمت نظر کردن به ارزش کتابخانه در موضوعات و شرایط هزینه کیفی حرکت کنند.
توسعه یک سرویس:
احتیاجات برای برنامه های بودجه ای به کار برده شده به وسیله اجبارهای بودجه ای جدی و تغییر تکنولوژیکی و تغییر تقاضاهای مصرف کننده ارتقاء داده می شود و منجر به نیاز برای اطلاعات جزیی تر شده می شود و اغلب به وسیله بررسی فاقد عمومیت بیشتر از داده های روتین فراهم شد. Burns& Rashid در سال ۱۹۹۸ یک بررسی شرح دادند که به مصرف کنندگان پاسخ داد که بین اولویتهای سرویسهای رقابتی انتخاب کنند. در یک مجموعه UK (Carmel – ۱۹۹۱) حرکت به سوی قراردادها و توافقهای سطوح سرویس یک بررسی فاقد عمومیت از منابع بودجه کتابخانه و جزئیات صرف شده دقیق نیاز دارد.
فراهم کردن بودجه پژوهش:
مدیر LIS تنها از فرصتهای نا حیه ای برای توسعه سرویس آگاه نخوا هد بود بلکه همچنین از نظارت در دسترس بودن بودجه پژوهش آگاه خوا هد بود. اگر چه زمینه LIS سلامت در دهه گذشته کسری پروژه ها و برنامه ها را نداشته است چالش اصلی این است که سرویسهایی که متعلق به زمان حیات یک پروژه است را ادامه دهد و اتحاد آن با جریان اصلی سرویس کتابخانه و عبور از چوب قانون به پروژه های همانند. چندین نویسنده (Hannabuss   ۱۹۹۵ –   Clark   ۱۹۹۷) پروسه تحقیق را شرح دادند و شامل توصیه به نوشتن یک طرح بررسی می شود. کتابها با هدف تشویق مشارکت کتابدار در پروسه بررسی برای توسعه شخصی و حرفه ای با ارزش تصویب خوا هد شد.
نوشتن پروپوزال:
برای به کار بردن بودجه خارجی یک مدیر LIS یک طرح خوا هد نوشت که شروع می شود با اینکه چگونه آنها صلاحیت دارند که پروژه را اجرا کنند طرحشان چه چیزی است چه منابعی نیاز دارند و چگونه از منابع استفاده خواهند کرد. کتابهای کاملی وجود دارد که چگونه طرح موثری بنویسیم. اما ذیلا چند اصل اساسی که کمک خواهد کرد که شروع کنید وجود دارد. این یک تمرین خوب است که به عادت نوشتن طرح کوچک حتی برای استفاده داخلی در سازمانتان برسید. این کتابها کمک می کند که افکار را سازماندهی کنید و هر بحث اصلی را یا اثبات پیش از بحثها با یک مدیر خط یا کمیته کتابخانه را شرح دهد. این پروسه اهداف- فعالیتها- منابع و فهم مشکلاتی که از عهده بر می آید را روشن خواهد کرد. اگر چه دستورالعملهای متعددی از منابع بودجه که حامیان بالقوه را تصدیق کند وجود دارد. مهارت در تعیین منابع واقع نمی شود بلکه در ارایه پروژه در راهی که آن را مطلوب هیئت بودجه می سازد حتی اگر عقیده برای ماههای زیادی روی دسکتاپ شما باشد شما به تزریق تازگی به طرح به وسیله اضافه کردن وابستگی و فوریت نیاز دارید. هیئت بودجه نیاز دارد که احساس کند که آن منبع طبیعی بودجه است و منفعتهای همراه با پروژه خاص را ببیند .برخی بیماریها بر پایه رویکرد نیکوکاری و صدقه به موضوع از نقطه نظر بیمار یا مشتری نزدیک می شوند و دیگران یک موضوع مورد بحث و بررسی دارند و هنوز دیگران درمان کلینیکی بیماری را حمایت می کنند. اگرچه یک عقیده ممکن است برای هر یک از این رویکردها مناسب باشد راهی که معرفی شده بایدبه طور معنی دار متفاوت باشد. طرح باید به صورت عبارت درآید برای مناسب ساختن آن از طریق فرصت جلب منابع بودجه معین بسیار پراهمیت است  که به دقت همه راهنماهای صلاحیت برای انتخاب پروسه و ارائه برای طرح را بخوانیم .

اگر یک طرح استفاده از بیش از ۳ طرف ورقه A4 را ممنوع کند باید بدون استثنا مشاهده شود. یک پروپوزال واقعی با یک نامه توضیحی شروع می شود و سپس به دنبال آن خلاصه طرح. یک مقدمه و یک بیان مشکل . اهداف اصلی و اهداف اختصاصی پروژه .متدولوژی مورد استفاده . بودجه و برنامه زمانی طرح شده خواهد آمد.ارتباط و تماسهای شخصی با مجری برنامه اغلب با ارزش خواهد شد .اما فقط اگر شما سوالاتی که قبلا در ارائه مدارک و اسناد پرسیده نشده را بپرسید.در نظر داشته باشید که در هر حال آنها فقط یک بارومتر عقاید شایع هیئت بودجه خواهند بود و احتمالا حرف کمتری در انتخاب واقعی یک پروژه موفق خواهند داشت. مواد اضافی باید به آنهایی که مورد احتیاج به وسیله منابع بودجه اند محدود شوند مانند سوابق اعضای کلیدی پروژه. مفید خوا هد بود که اشخاص در بودجه با اعضای دیگر سازمان را شرح دهیم شاید یک هماهنگ کننده R & D قبل از واگذاری. به طور معنی داری نویسنده تازه کار طرح هزینه های سازمان را نا چیز بر آورد می کند. اورهد- پول پست- فتوکپی و تطابق با محیط همه آیتمهایی هستند که نا چیز بر آورد شده یا حتی نادیده گرفته می شوند. اگر یک منبع بودجه گمان کند که محاسبات ساده است اعتماد کمی در فعالیتهای مشارکتی در مدیریت پروژه خوا هد داشت.
ارائه موردتان :
آگاهی در حال افزایش از مکان مهارتهای ارائه در سهم توسعه حرفه ای مدیر LIS سلامت وجود دارد. اگر چه یک درجه مشخصی از منابع ممکن است شامل سبک و شخصیت افراد باشد شک وجود ندارد که توجه به مهارتهای ارائه ممکن است یک ارائه ضعیف را خوب و یک ارائه خوب را بهتر سازد. به طور فزاینده منابع در شبکه به وسیله فراهم کردن حافظه های کمکی و راهنماهای عملی کمک خوا هند کرد. برای مثال دانشگاه کانزاس یک کمک ارائه واقعی دارد که شامل تعیین هدف شما- انتخاب و جست و جوی موضوع شما- تحلیل شنوندگان شما- حمایت- شرح مختصر نکات شما- استفاده از کمکهای واقعی و ارائه منابع زبانی شما برای ارائه شما می باشد.

(http://www.ukans.edu/cwis/units/coms2/ypa/vpa.htm) همچنین تعدادی کتاب وجود دارد که مهارتهای ارائه را پوشش می دهد شامل (Zanna 1987- Kenny 1983- Dunckel and Parnham 1984)
نتیجه:
توانایی ایجاد یک مورد توسعه یک طرح بودجه و ارائه آن به طور موثر برای مسلح نمودن مدیر LIS ضروری است. پیچیدگی بودجه و پشت پرده پایدار تغییر و تغییر اولویتهای سازمانهای سلامت به دستور اضافه می شود نه فقط با مبارزه انحصار شما بلکه حتی گسترش مرزهای شما. یک مدیر LIS نیاز دارد که یک رویکرد مدیریتی را شرح دهد برای برنده شدن بودجه در حالی که در همان زمان به تشخیص متحدان که به برنده شدن مورد آنها کمک می کنند بپردازد. اگر به این قسمت توجه داشته باشیم در کنار مهارتهای تکنیکی که یک متخصص LIS بدون شک دارد آنها مطمئن خواهند بود که نه فقط یک پایه آگاهی برایشان به مدیر وجود خواهدداشت بلکه آنها انتخاب واضح برای دستیابی به وظایف را خواهندداشت.
نکات کلیدی:
– بسیاری ازکتابخانه ها بودجه را از منابع متعددی با جریان بودجه گذاری که تشخیص آنها مشکل می باشد دریافت می کنند.
– بهم پیوستگی کتابخانه در اهمیت فزاینده روی منابع و بودجه رشد کرده است .
– سه فاکتور کلیدی در فراهم کردن بودجه عبارت است از شناخت محیط فعالیت- متناسب کردن نیازهای کتابخانه با اولویتها و حساسیت نسبت به زمان .
– ضروری است که مفاهیم اصلی مانند فرمول بودجه- بودجه بندی برمبنای صفر را به خوبی اصول هزینه بدانیم.
– مهمترین فاکتور هنگام به کاربردن بودجه عبارت است از ارائه ایده ها در راهی که آنها را در برنامه بودجه یک سازمان به طور مرکزی قرار می دهد. 

** آنچه در بالا مطالعه کردید  فصل هشت از کتاب ” مدیریت دانش شخصی در علوم سلامت ”   ترجمه‌ی محتویات کتاب Managing Knowledge in Health Service  می باشد که توسط آقای  ” دکتر احمد فیاض‌بخش ” و دانشجویان ایشان ترجمه گردیده است جهت مطالعه دیگر فصول این کتاب اینجا را کلیک کنید .

همچنین بررسی کنید

ارتباط مصرف گوشت با سلامت بهتر روان

یک متاآنالیز جدید نشان می دهد مصرف گوشت در مقایسه با پرهیز از مصرف آن …

فواید شگفت انگیز روغن فلفل قرمز

روغن فلفل تند اگر چه در بسیاری از فروشگاه ها به فروش می رسد اما …