پزشکان بدون مرز درمان
خانه / اخبار علمی پزشکی / قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی

قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی

قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی
ماده 1- به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشكی كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشكی كشور( پزشك، دندانپزشك، دكتر داروساز، دكترای حرفه ای و متخصصان علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی و دكترای علوم بهداشتی ) با همكاری سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشكی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.
تبصره 1- مدت شركت مشمولان موضوع این ماده در دوره های نظری و عملی آموزش مداوم علوم پزشكی، جزء سوابق خدمتی آنها محسوب میشود.
تبصره 2- دانشگاهها و سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران و انجمن های علمی تخصصی با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است همه ماهه تازه های علوم پزشكی را از طریق نشریه ای كه با دریافت هزینه های مربوط در اختیار شاغلان حرفه های پزشكی و پیراپزشكی و حرف وابسته موضوع این ماده قرار می دهد. به اطلاع جامعه پزشكی كشور برسانند.
تبصره 3- كلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشكی كه به نحوی دارای موسسه یا دفتر كار هستند و خدماتی مانند مامایی، توانبخشی، فیزیوتراپی , ساخت اندام مصنوعی و ساخت عینك طبی ارایه می نمایند و كلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی – مصوب 1334 – موظف به شركت دردوره های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا پروانه كارآنها منوط به ارایه گواهی شركت در این دوره هاست.
تبصره 4- كلیه اقشار پرستاری بالاتر از فوق دیپلم برای ارتقا و ارزشیابی موظف به شركت در دوره های خاص آموزش مداوم هستند و شرط ارتقا و ارزشیابی آنان، منوط به ارائه گواهی شركت در این دوره هاست.

ماده 2- به منظور برنامه ریزی و هماهنگی در امر آموزش مداوم جامعه پزشكی تحت پوشش هر دانشگاه یا دانشكده علوم پزشكی مستقل، شورایی به نام شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشكی با تركیب زیر تشكیل می شود.
1- رئیس دانشگاه یا دانشكده علوم پزشكی كه ریاست شورا را بر عهده دارد.
2 – رئیس سازمان نظام پزشكی در مركز استان یا شهرستان مربوطه یا نماینده وی.
3 – معاون آموزشی دانشگاه یا دانشكده علوم پزشكی .
4- معاون درمان و داروی دانشگاه یا دانشكده علوم پزشكی.
5 – معاون بهداشتی دانشگاه یا دانشكده علوم پزشكی.
6- رئیس مركز توسعه آموزش دانشگاه یا دانشكده علوم پزشكی.
7- دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یا دانشكده علوم پزشكی به انتخاب رئیس دانشگاه یا دانشكده علوم پزشكی
8- رئیس دانشكده رشته مربوط در دانشگاه یا دانشكده علوم پزشكی حسب مورد.
تبصره – شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشكی دانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكی مستقل می توانند به منظور برنامه ریزی دقیق، گروههای تخصصی برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشكی را حسب مورد تشكیل دهند.

ماده 3- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امر برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشكی كشور و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آن، شورایی به نامه شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشكی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با تركیب زیر تشكیل می شود:
1- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه ریاست شورای عالی را برعهده دارد.
2 – رئیس كل سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران.
3- معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه سمت دبیری شورا را بر عهده دارد.
4- معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی .
5- رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد كل نیروهای مسلح.
6- سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشكی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
7- دو نفر از كادر پزشكی با معرفی كمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی.
8- مدیر كل آموزش مداوم جامعه پزشكی كشور.
9 – معاون درمان و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
تبصره 1- در آن تعـداد از استانهـای كشور كه بیش از یك دانشگاه عـلوم پزشكی وجود دارد، شورای عالی می تواند مسئولیت اجرای آموزش مداوم جامعه پزشكی آن استان را بین دانشگاههای یاد شده تقسیم نماید.
تبصره 2- شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشكی موضوع این ماده موظف است دستورالعمل های اجرایی لازم را در چهار چوب این قانون تهیه و به شوراهای هماهنگی و برنامه ریزی دانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكی مربوط ابلاغ نماید. دستورالعمل های یاد شده، برای شوراهای دانشگاهها و دانشكده های سراسر كشور و مشمولین این قانون لازم الاجرا است .

ماده 4- كلیه افراد مشمول این قانون موظفند:
1- در زمان صدور یا تمدید اجازه فعالیت در رشته های گروه پزشكی و حرف وابسته مانند پروانه تاسیس مطب، پلی كلینیك، بیمارستان، آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه و دفتر كار، ارزشیابی و ارتقاء اقشار پرستاری، گواهی شركت در دوره های آموزش مداوم جامعه پزشكی مربوط را كه تا آن زمان شامل فرد می شود، ارایه نمایند.
2- در زمان استفاده از خدمات و تسهیلات پیش بینی شده برای رشته های گروه پزشكی و شاغلان آنها گواهی شركت در دوره های فوق را ارایه نمایند. مصادیق این تسهیلات و امتیازات مربوط بر اساس آئین نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
تبصره 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مجاز است هر پنج سال یك بار نسبت به تمدید پروانه اجازه فعالیت موضوع بند (1) این ماده اقدام نماید و از تمدید پروانه فعالیت آن عده از مشمولان موضوع این قانون كه بدون عذر موجه در این گونه فعالیتها شركت ننموده اند، خود داری كند.
تبصره 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مجاز است در مورد تسهیلات و امتیازات مندرج در بند (2) این ماده برای آن عده از مشمولان موضوع این قانون كه با عذر موجه در دوره های مربوط شركت ننموده اند، مقرراتی را در آئین نامه اجرایی پیش بینی نماید.
تبصره 3- موجه بودن عذر عدم شركت هر فرد، با نظر مراجع تشخیص و تطبیق عذر موجه است . مصادیق عذر موجه در آئین نامه اجرایی پیش بینی می شود.

ماده 5- اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون هر سال توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشكی برآورد و در لایحه بودجه سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی پیشنهاد می گردد. منابع تامین این اعتبارات به شرح زیر است :
الف – یك درصد (1%) فروش شركتهای داروئی ( تولیدی و توزیعی ) كشور.
ب – حق ثبت نام شركت كنندگان در فعالیتهای آموزش مداوم جامعه پزشكی كه جزو درآمدهای اختصاصی دانشگاه می باشد، پس از واریز به خزانه حداكثر ظرف یك ماه در اختیار دانشگاه یا دانشكده ذیربط قرار می گیرد.
ج – سایر منابع مانند كمكهای اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره 1- میزان حداكثر حق ثبت نام در هر سال توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشكی برای كلیه فعالیتهای آموزش مداوم جامعه پزشكی با در نظر گرفتن جمیع جهات تعیین می شود و برای كلیه مراكز لازم الاجرا است .
تبصره 2- سازمان برنامه و بودجه موظف است هر سال معادل درآمدی كه از منابع مقرر در بند (الف) این ماده به دست می آید، به صورت كمك، تحت ردیف جداگانه ای در لایحه بودجه سال مربوط جهت اجرای برنامه، پیش بینی و منظور نماید.

ماده 6- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مسئول اجرای این قانون است . وزارت یاد شده موظف است حداكثر ظرف دو ماه، آئین نامه اجرائی این قانون را با همكاری سازمان نظام پزشكی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد كند.

ماده 7- كلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/3/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
علی اكبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی  
 

تلگرام

مطلب پیشنهادی

مرگ تدریجی با آلودگی هوا

ورود حجم زیادی از آلاینده‌های جوی سبب ایجاد هوایی ناسالم در کلانشهرهای جهان شده و …

آیا اشعه در درمان سرطان مؤثر است؟

درمان سرطان نیازمند نظام‌های مختلف علمی است؛ از کلینیک گرفته تا رادیولوژی و فیزیک رادیوتراپی …