گزیده ای از ضوابط کلی اجرای برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی

دستورالعمل و ضوابط
گزیده ای از ضوابط کلی اجرای برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی

الف: مشمولین قانون
۱_ مشمولین قانون مطابق با ماده یک قانون و تبصره ۳ و ۴ آن ، در پنجسال اول (۷۵- ۱۳۷۰ ) عبارتند از پزشک ، دندانپزشک ، دکتر داروساز ، دکترای حرفه ای و متخصصان علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی .
در پنجسال دوم ( ۸۰ – ۱۳۷۵ ) کلیه شاغلان حرف وابسته پزشکی ( نظیر پرستار ، ماما ، فیزیوتراپ و … ) نیز موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم هستند.
۲- زمان مشمولیت نسبت به قانون آموزش مداوم به استناد مصوبه جلسه هفتم شورایعالی آموزش مداوم از تاریخ فارغ التحصیلی می باشد.
تبصره – در خصوص پزشکان فارغ التحصیل خارج از کشور ، تاریخ ارزشیابی دانشنامه نامبردگان در داخل کشور مبنای تاریخ فارغ التحصیلی محسوب می گردد.
۳ – مشمولین قانون آموزش مداوم ( افرادی که در ماده یک قانون وتبصره ۳ و۴ آن نامبرده شده اند ) در صورت گذراندن دوره ای که منجر به اخذ مدرک تحصیلی معتبر بشوند ، در آن دوره تحصیلی از کسب امتیاز آموزش مداوم معاف می باشند.
۴-پزشکانی که در دوره دستیاری شرکت کرده و موفق به کسب مدرک تحصیلی نشده اندو در مدت دوره دستیاری آموزش لازم را کسب نموده اند و بدلیل عدم دریافت مدرک تحصیلی نمی توانند از بند شماره ۳ استفاده نمایند ، مدت دوران دستیاری آنها بازاء هر سال ۲۵ امتیاز معادل مدون محسوب و گواهی مربوطه توسط معاونت آموزشی محل تحصیل صادر می گردد.
۵- ضوابط اجرای برنامه های آموزش مداوم کارشناسان پرستاری و مامائی و سایر مشمولین حرف وابسته به رشته پزشکی توسط اداره کل آموزش مداوم در دست تهیه و تدوین می باشد و زمان تصویب نهائی ضوابط در شورایعالی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ، زمان شروع مشمولیت قانون برای این گروه می باشد.
۶- براساس مصوبه یازدهمین جلسه شورایعالی آموزش مداوم اول تیرماه سال ۱۳۷۵ زمان شروع پنجسال دوم انتخاب گردیده است و از این تاریخ کلیه مشمولین قانون آموزش مداوم موظف به کسب امتیازهای خود می باشند و در تاریخ اول تیرماه سال ۱۳۸۰ می بایست مجموعه آنها را طبق ضوابط ارائه نمایند تا برای تمدید پروانه ها یا ارتقاء ملاک قرار گیرد.

ب : میزان امتیاز
۱- هریک از افراد مشمول قانون باید بطور متوسط ۲۵ امتیاز در هر سال کسب نمایند.
۲- مشمولین غیر هیات علمی می بایست ۴۰% از امتیازات آموزش مداوم را از شرکت در برنامه های مدون غیر همنام کسب نمایند ( در طول پنجسال ۵۰ امتیاز برابر با دو برنامه مدون ۲۵ امتیاز غیر همنام ) .

ج : مقررات شرکت در برنامه های آموزش مداوم
۱- گواهی شرکت در برنامه های آموزش مداوم براساس میزان امتیاز مجوز مربوطه و به شرط حضور تمام وقت در برنامه بصورت امتیاز کامل به شرکت کنندگان اعطا می شود.
۲- در برنامه های مدون در صورت غیبت بیش از ۳ ساعت به هیچ وجه گواهی صادر نمی شود .
۳- در سایر برنامه ها ( کنگره ، سمینار ، کنفرانس ، کارگاه و … ) شرکت کنندگان امتیاز متناسب با ساعات حضور دریافت می نمایند ( در صورت تاخیر ، تعجیل و یا غیبت ، کمتر از امتیاز کامل )
۴- سخنرانان برنامه فقط امتیاز سخنرانی دریافت می دارند ، مگر اینکه بعنوان شرکت کننده در تمام ساعات برنامه در جلسات حضور داشته باشند.
۵- کلیه برنامه های آموزش مداوم که دارای مجوز تخصیص امتیاز از اداره کل آموزش مداوم می باشند به عنوان دوره های آموزشی حین خدمت تلقی و مشولین برای شرکت در این برنامه ها نیازی به استفاده از مرخصی استحقاقی نخواهند داشت . ( بخشنامه مشترک معاون پشتیبانی و معاون آموزشی وزارت متبوع )
۶- در دانشگاهها به فعالیتهای آموزشی امتیاز آموزش مداوم تعلق نمی گیرد ، دانشگاهها می توانند در صورت برنامه ریزی خاص ( منظور برنامه هائی که فارغ التحصیلان در آن شرکت می کنند نه دانشجویان یا دستیاران ) موارد را جهت بررسی امکان تخصیص امتیاز به اداره کل آموزش مداوم وزارت متبوع ارسال نمایند
۷- حق ثبت نام برنامه های آموزش مداوم در چهاردهمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم مورخ ۱/۹/۷۹ به شرح زیر تصویب گردید:
الف – کنفرانسهای ماهیانه ( هرجلسه ) حداکثر ۱۵۰۰۰ ریال ( در صورت عدم پرداخت حق عضویت )
ب – کنفرانسهای یکروزه حداکثر ۲۰۰۰۰ ریال
ج – کارگاهها ( روزانه ) حداکثر ۲۰۰۰۰ ریال
(در صورتیکه بودجه جداگانه اختصاص داده نشده باشد )
د – دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای ( روزانه ) حداکثر ۲۰۰۰۰ ریال
هـ – کنگره ها و سمینارها ( روزانه ) حداکثر ۲۵۰۰۰ ریال
ز – برنامه های مدون حداکثر ۸۰۰۰۰ ریال
تبصره– چنانچه درنظر است هزینه های دیگری دریافت گردد ، در اطلاعیه های مربوط به تفکیک قید گردد به نحوی که شرکت کنندگان فقط در صورت تمایل به استفاده از تسهیلات مزبور به پرداخت وجه اضافه اقدام نمایند.

د : صدور یا تمدید پروانه اشتغال
۱- مشمولین قانون در زمان صدور اجازه فعالیت در رشته های گروه پزشکی و حرف وابسته اعم از پروانه مطب دائم ، موقت و یا پروانه تاسیس و مسئول فنی موسسه از زمان فارغ التحصیلی تا آن تاریخ موظف به ارائه گواهی شرکت در برنامه های آموزش مداوم مطابق ضوابط می باشند و پس از آن ، نیز پروانه اشتغال اشخاص یاد شده مطابق ضوابط می بایستی تمدید گردد.
۲- کلیه مشمولین قانون در زمان صدور اجازه فعالیت در رشته های گروه پزشکی و حرف وابسته مانند پروانه تاسیس مطب ، پلی کلینیک ، بیمارستان ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، داروخانه و دفتر کار … موظف به ارائه گواهی شرکت در برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور تا آن تاریخ ( گواهی مقدماتی ) ، بازاء هر سال ۲۵ امتیاز پس از فراغت از تحصیل می باشند . بدیهی است جهت تمدید پروانه های فوق الذکر در پایان دوره های پنجساله آموزش مداوم می بایست اصل گواهیهای ارائه شده این افراد به آنان بازگردانده شود تا جهت صدور گواهی نهائی اقدام نمایند و تمدید پروانه ایشان بلامانع گردد.
۳- کلیه دارندگان پروانه های مطب ، موسسات پزشکی و داروخانه ها و مسئولین فنی آنها که فارغ التحصیل سال ۷۰ و ماقبل آن بوده اند می بایستی مجموع امتیازاتشان مبنی بر کسب ۲۵ امتیاز سالانه را در اردیبهشت ماه ۱۳۷۵ جهت تمدید پروانه ارائه می نمودند که این مهلت دو دوره نیز تمدید گردید.( این گروه از مشمولین قانون در تاریخ ۱/۴/۸۰ نیزمی بایست مجموع امتیازاتشان را طبق ضوابط ارائه نمایند.)
۴- باتوجه به تعیین آخرین مهلت جهت کسب امتیاز از برنامه های آموزش مداوم دردوره پنجسال اول قانون مطابق با بخشنامه مشترک به شماره ۷۱۸۰ / ۶/ آ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۷ معاونین درمان و آموزشی وزارت متبوع کلیه قراردادهای بیمه منعقده با آن تعداد از پزشکان و دندانپزشکان ، موسسات پزشکی ، آزمایشگاهها و داروخانه ها و مسئولین فنی هریک از آنها که امتیاز لازم را کسب ننموده اند از تاریخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ لغو اعلام گردید.
۵- باتوجه به آئین نامه اجرائی قانون مبنی بر اجرای قانون در دوره های پنجساله ، کلیه دارندگان پروانه های مطب ، موسسات پزشکی و داروخانه ها و مسئولین فنی آنها که مشمول قانون بوده و فارغ التحصیل بعد از سال ۱۳۷۰ ( ۱/۴/۷۵ – ۱۳۷۱ ) می باشند ، می بایستی مجموع امتیازاتشان مبنی بر کسب ۲۵ امتیاز سالانه را در سال ۱۳۸۰ جهت تمدید پروانه ارائه نمایند و فارغ التحصیلان بعد از تاریخ ۱/۴/۱۳۷۵ می بایست مجموع امتیازاتشان را در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۵ جهت تمدید پروانه ارائه نمایند.
۶- تنها مورد معذوریت از شرکت در برنامه های آموزش مداوم در پنجسال دوم مطابق با ماده ۶ آئین نامه اجرائی قانون آموزش مداوم مصوب ۱۳۷۵ عدم فعالیت حرفه ای فرد مشمول قانون است . ( یعنی فردی که مشغول ارائه خدمات درمانی می باشد نیاز به کسب دانش جدید داشته و از شرکت در برنامه های آموزش مداوم معاف نمی باشد )

هـ – دستور العمل و ضوابط مراکز برگزار کننده آموزش مداوم
هدف پنجساله دوم آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ارتقاء کیفیت برنامه ها تعیین شده است و شورایعالی آموزش مداوم جهت دسترسی به هدف فوق مراکزی را که میتوانند به عنوان مرکز آموزش مداوم برنامه هایی جهت برگزاری به اداره کل آموزش مداوم پیشنهاد نمایند تا پس از بررسی و طرح در کمیته تخصیص امتیاز طبق ضوابط مجوز دریافت نمایند، به صورت ذیل تصویب نمود:
( سایر سازمانهای علمی و پژوهشی که قصد برگزاری برنامه آموزش مداوم را دارند میتوانند از طریق دانشگاهها و با همکاری آنان بطریقه فوق اقدام نمایند).
مراکز مجاز آموزش مداوم
I – حوزه ستادی وزارت بهداشت و درمان
جهت طراحی برنامه های جدید و آموزش به دانشگاهها فقط یکبار می توانند در هر موضوع مبادرت به اجرای برنامه آموزش مداوم نمایند.
II – دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی کشور
الف – هر دانشگاه علوم پزشکی تنها در رشته تخصصی که بر اساس تصویب شورای گسترش دانشگاهها مجوز پذیرش و تربیت دستیار ، PHD و کارشناس ( در رشته پیراپزشکی ، پرستاری ، و …) را دارد می تواند بطور مستقل آموزش مداوم آن رشته را برگزار نماید.
تبصره ۱- این دانشگاهها در صورت دارا بودن ضوابط علمی شورای گسترش دانشگاهها مبنی بر توانائی تربیت دستیار رشته های دیگر می تواند پس از تصویب در کمیته ای از شورای گسترش دانشگاهها و اداره کل آموزش مداوم وزارت ، بطور مستقل آموزش مداوم آن رشته را برگزار نماید.
ب – دانشگاهها یا دانشکده هایی که فاقد مجوز شورای گسترش مبنی بر پذیرش دستیار رشته مربوطه می باشند و آموزش دکترای عمومی آن رشته را دارا می باشند تنها مجاز به برگزاری آموزش مداوم دکترای عمومی می باشند و جهت برگزاری برنامه سایر رشته ها می توانند از طریق دانشگاههای ردیف الف بصورت مشترک اقدام نمایند.
تبصره : هماهنگی اجرای مشترک از طریق دبیر آموزش مداوم دانشگاه ردیف الف خواهد بود.
ج – دانشگاهها و یا دانشکده های علوم پزشکی که دارای دانشکده مورد نظر نیستند تنها از طریق دانشگاههایی که حائز شرایط بند ” الف ” این دستورالعمل هستند می توانند برنامه برگزار نمایند.
دانشگاههای فوق در صورت دارا بودن شرایط ذیل می توانند بعنوان مراکز مجاز برگزاری آموزش مداوم شناخته شده و برنامه ها را طبق ضوابط بالا اجرا نمایند.
– تعیین دبیر آموزش مداوم با خصوصیات ذیل :
۱- دکترای عضو هیئت علمی دانشگاه باشد( در موارد استثنایی با هماهنگی اداره کل آموزش مداوم وزارت تعیین شود).
۲- کارگاه آموزش مداوم گذرانده باشد.
۳- ۴ کارگاه آموزشی مورد تایید مراکز توسعه دانشگاهها را گذرانده باشد( و یا حداقل یک کارگاه را گذرانده باشد و تا یکسال بعد حائز مابقی شرایط باشد).
– جلسات شورای آموزش مداوم استان را بطور مرتب و منظم تشکیل دهند ( حداقل ۳ بار در سال ).
III – انجمن های علمی :
الف – انجمن های علمی تخصصی مصوب مجاز به برگزاری برنامه های تخصصی مربوطه طبق ضوابط اداره کل آموزش مداوم در تهران می باشند.
ب – انجمن های علمی تخصصی در سطح شهرستانها با همکاری و تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی آن منطقه مجاز به برگزاری برنامه های آموزش مداوم در آن تخصص می باشند.
تبصره ۱: دبیر برنامه های پیشنهادی انجمن ها باید عضو هیات علمی بوده ( باستثناء انجمن پزشکان عمومی ) و حداقل یک کارگاه عمومی آموزش پزشکی یا دو کارگاه ( ارزشیابی و برنامه ریزی ) گذرانده باشد.

و – نظارت بر اجرای برنامه های آموزش مداوم :
نظر به تعیین هدف پنجساله دوم آموزش مداوم ” ارتقاء کیفیت برنامه ” از سوی شورای عالی آموزش مداوم ، ضوابط نظارت بر برنامه ها بصورت ذیل تدوین گردید تا در کلیه برنامه ها ارزشیابی بعمل آید و نظارت کامل در اجرای همه برنامه ها وجود داشته باشد و بر اساس ارزشیابی بعمل آمده و نظارت انجام شده ، مراکز آموزش مداوم طبقه بندی گردیده و اعتبار بخشی مراکز انجام شود.
نظارت بر اجرای برنامه های آموزش مداوم کشور در سه سطح پیش بینی میگردد:
۱- وزارت بهداشت و درمان ۲- دانشگاهها ۳- دبیر برنامه
۱- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( اداره کل آموزش مداوم ) نظارت بر اجرای برنامه ها را به دو روش ذیل بعمل می آورد.
۲- الف – واحد نظارت و ارزشیابی اداره کل آموزش مداوم بصورت حضوری ( با یا بدون اطلاع قبلی ) بر انجام برنامه ها بصورت اتفاقی نظارت میکند.
ب – این واحد با استفاده از گزارش ارزشیابی و نظارت شورای هر دانشگاه و یا دبیر آموزش مداوم دانشگاه به بررسی و تحلیل برنامه ها و طبقه بندی آنها جهت اعتبار بخشی می پردازد.
۱- دانشگاههای علوم پزشکی نظارت بر نحوه اجرای برنامه ها را به دو روش ذیل انجام میدهند:
۲- الف – شورای آموزش مداوم دانشگاه مسئول اصلی نظارت بر نحوه اجرای برنامه ها می باشد و گزارش دوره ای ازدبیرآموزش مداوم خواهد داشت .
ب – دبیر آموزش مداوم بر برنامه ریزی ، زمان ، مکان ، انتخاب دبیر و اجرای برنامه ( محتوی ، شیوه ) و صدور گواهی نظارت داشته و گزارش آن را به شورای آموزش مداوم دانشگاه ارائه میدهد و همچنین طبق ضوابط بطور مرتب برای اداره کل آموزش مداوم ارسال می نماید.
۳- دبیر برنامه : مسئول نظارت بر محتوی و شیوه اجرای برنامه ، حضور و غیاب و رعایت دستور العمل ها می باشد.
تبصره:
۱- انجام حضور غیاب در هر برنامه لازم است و اعطای امتیاز متناسب با ساعات حضور شرکت کننده در برنامه می باشد. ۲- اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت بر اساس ارزشیابی انجام شده از برنامه قبلی هر انجمن یا دانشگاه امتیاز برنامه بعدی را تعیین می کند . ارزشیابی از برنامه ها موارد ذیل را شامل میشود:
– انجام حضور و غیاب و اعطای امتیاز مناسب با ساعت حضور شرکت در برنامه ها ( در خصوص برنامه های مدون به غیبت بیش از ۳ ساعت گواهینامه تعلق نمی گیرد).
– رعایت حداکثر تعداد شرکت کننده جهت برنامه هایی که برای آن حداکثر تعداد شرکت کننده معین شده است .
– برگزاری برنامه مطابق با ساعات تعیین شده در برنامه درخواستی.
– رعایت میزان حق ثبت نام دریافتی از شرکت کنندگان مطابق با مبلغ پیشنهادی و مصوب شورایعالی آموزش مداوم
– حتی الامکان از تغییر تاریخ خودداری و در صورت اجبار به سه تا ۶ ماه بعد منتقل گردد.
– توزیع فرمهای نظر سنجی از برنامه و اساتید بر اساس ضوابطی که اداره کل آموزش مداوم مشخص می کند.
– ارسال بموقع نتایج نظر سنجی از سخنرانان و شرکت کنندگان در برنامه به اداره کل آموزش مداوم وزارت .
– تهیه خلاصه متن سخنرانیها و توزیع آن ( حتی الامکان ).
– ارائه گواهی نامه های شرکت در دوره مطابق با امتیاز تعیین شده در مجوز و فرم استاندارد اداره کل آموزش مداوم در پایان هر برنامه متناسب با ساعات حضور شرکت کننده.
– همکاری با کمیته پژوهش اداره کل در مواردیکه پیشنهاد ارزشیابی های ویژه به مجری برنامه میشود.
– در نظر گرفتن فرصت کافی برای بحث و تبادل نظر در انتهای برنامه مطابق برنامه پیشنهادی.
– درصورت عدم اجرای مطلق ضوابط و روشهای نظارت و ارزشیابی ، دبیر آن برنامه حداقل برای یک دوره ( طبق نظر مدیرکل آموزش مداوم ) و آن سازمان برا ی یکسال مجوز دریافت نخواهد کرد.
مصادیق عدم اجرای مطلق ضوابط و روشها عبارتند از:
– تغییر ساعات برنامه و تاریخ برنامه و یا حق ثبت نام بدون اخذ مجوز از اداره کل آموزش مداوم در حالیکه مغایر با برنامه پیشنهادی ارسالی به اداره کل آموزش مداوم باشد.
– صدور گواهی های غیر واقعی.
– عدم اجرای ضوابطی که از طرف اداره کل آموزش مداوم برای آن برنامه تعیین شده است .
– در صورتیکه ارزشیابی برنامه از طرف اداره کل نشانگر کیفیت پائین آن برنامه باشد.
۳- دبیر هر برنامه که روشهای نظارت و ارزشیابی را با موفقیت انجام دهد شامل تسهیلات زیر خواهد شد.
الف – فعالیت وی بعنوان استاد نمونه ارزیابی میگردد ( ضوابط آن به تصویب معاونت پژوهشی وزارت متبوع میرسد).
ب – متناسب با کیفیت برنامه اجرا شده تا سقف ۲۰% خق ثبت نام که خارج از شمول می باشد در اختیار دبیر آموزش مداوم دانشگاه قرار میگیرد تا به تناسب فعالیت بین دست اندرکاران و همکاران کمیته اجرائی آن برنامه با نظر دبیر برنامه هزینه شود.
تبصره : مصادیق کیفیت برنامه همان مواردی است که در قسمت ۲ این دستورالعمل آمده است .  
 

همچنین بررسی کنید

تفاوت هایی که ام آر آی و سی تی اسکن دارند

هر دو دستگاه ام آر آی و سی تی اسکن برای تشخیص بیماری های مختلف …

۸گام برای کاهش میزان استرس در محیط کار

کنار آمدن با مشکلات شغلی گاهی اوقات بیش از حد سخت به ‌نظر می‌‌رسد. استرسی …