خانه / اخبار علمی پزشکی / آیین نامه اجرایی اعتبار بخشی مراکز آموزش مداوم جامعه پزشکی

آیین نامه اجرایی اعتبار بخشی مراکز آموزش مداوم جامعه پزشکی

آیین نامه اجرایی اعتبار بخشی مراکز آموزش مداوم جامعه پزشکی
مقدمه:
پس ازاستقرار آموزش مداوم جامعه پزشكی در كشور از سال 1375 ارتقاء كیفیت هدف آموزش مداوم قرار گرفت در این راستا اداره كل آموزش مداوم اقدام به تدوین استانداردهای آموزش مداوم جامعه پزشكی نمودبدین ترتیب حداقل سطح قابل قبول كیفیت در كشور تعریف شد.

استاندارد سازی آموزش مداوم یك پدیده نو ومترقی در جهان بشمار میرود.تدوین استانداردهای آموزش مداوم و نظام اعتبار بخشی درایران بار دیگرمؤید نظر نماینده سازمان بهداشت جهانی است كه ایران را بعنوان الگو در كشورهای مدیترانه شرقی معرفی كرده است طبق بند3-4 هفدهمین جلسه شورایعالی آموزش مداوم.

وظیفه تدوین نظام اعتبار بخشی آموزش مداوم بعهده اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكی قرار داده شدتا بر اساس استانداردهای مصوب و مورد تائید آن شورا دستورالعمل اجرایی اعتباربخشی آموزش مداوم تدوین شود.مجموعا” 30 استاندارد مورد قبول وبه تصویب رسید،استانداردهابه دو دسته ضروری و غیر ضروری تقسیم شده اند .

استانداردهای ضروری بدین معنااست كه عدم رعایت حتی در یك مورد منجر به رد صلاحیت می شود. استانداردهای غیر ضروری ، مواردی هستند كه بهتر است رعایت شوند.برای هر استاندارد چهار سطح از یك الی چهار تعریف شده است كه سطح چهار بهترین می باشد.ذیلا”دستورالعمل اجرایی اعتباربخشی مراكز آموزش مداوم اعلام می گردد.

ماده1- اعتباربخشی مراكز( دولتی و غیردولتی) متعاقب درخواست مركز انجام می شود مراكزكنونی حداكثر تا دو سال پس از ابلاغ این آئین نامه می بایست درخواست خود را به اداره كل آموزش مداوم ارائه دهند.
تبصره- مراكزی (مراكز كنونی)كه در طول دوره مذكور درخواست خود را اعلام نكنند تنهابه مدت یكسال حق ادامه فعالیت آموزش مداوم ، تحت نظارت و كنترل اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكی یا مراكز معتبررا دارند.

ماده2- وظیفه اعتبار بخشی بعهده كمیسیون ارزشیابی واعتبار بخشی آموزش مداوم است كه در اداره كل آموزش مداوم مستقر میباشد.
بازنگری ضوابط واستانداردهاورسیدگی به اعتراضات نیزبعهده این كمیسیون میباشد.
اعضاء این كمیسیون عبارتنداز:
مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشكی
نمایند تام الاختیاررئیس نظام پزشكی
نماینده فرهنگستان علوم پزشكی
نماینده انجمن آموزش پزشكی
سه نفرازاعضاء هیات علمی صاحبنظردرامرآموزش مداوم باپیشنهاد مدیركل آموزش مداوم وحكم معاون آموزشی
دو نفر از دبیران آموزش مداوم در دانشگاههای علوم پزشكی باپیشنهاد مدیركل آموزش مداوم وحكم معاون آموزشی
دو نفراز مسئولین آموزش مداوم در انجمن های علمی وتخصصی باپیشنهاد مدیركل آموزش مداوم وحكم معاون آموزشی
تبصره 1- مدت زمان عضویت اعضاء كمیسیون 2 سال بوده وتجدید عضویت بلامانع است.
تبصره 2- جلسات كمیسیون و مصوبات آن با حضور و رای نصف بعلاوه یك كل اعضاء رسمیت پیدا می كند

ماده 3- فرآیند اعتباربخشی آموزش مداوم براساس استانداردهای ملی اعلام شده شامل مراحل ذیل می شود :
الف- گردآوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات با استفاده از مدارك و مستندات رسیده از مركز(خود ارزیابی) و بازدید از محل وبازبینی برنامه توسط كمیته نظارت و بررسی انجام می شود.(اعضاء این كمیته توسط مدیر كل آموزش مداوم و نحوه همكاری ومدت آن توسط كمیسیون ارزشیابی واعتبار بخشی  آموزش مداوم معین می گردد.)
ب- تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات به توسط كمیته ایی متشكل ازهفت نفر نمایندگان دانشگاهها وانجمن ها (با انتخاب مدیر كل آموزش مداوم ) انجام میشود.
ج- تصمیم گیری
تصمیم نهائی در كمیسیون ارزشیابی واعتبار بخشی اخذ می شود.
د- اعلام نتیجه وبازخورد
نتیجه نهایی بهمراه گزارشی ازتحلیل نتایج.حداكثر ظرف یكسال به مركز اعلام خواهد شد.
تبصره – كمیسیون موظف است گزارش موارد بررسی شده را هر 6ماه به معاون آموزشی وامور دانشجویی و بصورت دوره ائی به شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشكی ارائه دهد.

ماده4-كمیسون ارزشیابی و اعتباربخشی تصمیم نهایی خود را با بهره گیری از اطلاعات دریافتی در چهار حالت اعلام می كند:
اعتبار ممتاز ( تشویقی) ،بمدت:3سال ،به مفهوم برخورداری از سطحی بالاتر از حداقل سطح قابل قبول برخورداری از تمامی 30 استاندارددر سطح بالاتر از دو.
اعتبار كامل ، بمدت:2سال ،به مفهوم برخورداری از حداقل سطح قابل قبول
برخورداری از 27 استاندارد ضروری (30 استاندارد تدوین شده به استثناء استانداردهای 18 ، 26 و 27 )حداقل در سطح دو .
اعتبار مشروط ( موقت) ،بمدت:یكسال ،به مفهوم عدم اطمینان از رعایت استانداردهای ضروری
در این نوع اعتبارمركز از استانداردهای ضروری برخوردار است اما از اجرای آنها در عمل اطمینان حاصل نشده لذادر پایان دوره تعیین شده می بایست وضعیت مركز در یكی از حالات معین شود.
رد صلاحیت ،به مفهوم عدم برخورداری از استانداردهای ضروری
عدم برخورداری حتی از یك استانداردضروری منجر به رد صلاحیت خواهد شد.درخواست مجدد برای اعتباربخشی پس از طی حداقل 6 ماه از اعلام نتیجه اعتباربخشی قابل بررسی است.نتیجه بررسی می باید حداكثرتا 6ماه از زمان ارائه درخواست مجدد اعلام گردد.

ماده5- مراكز معتبراز اختیارات ومزایای ذیل برخوردار خواهند بود:
1- ذكر معتبر بودن در معرفی برنامه های خود
2- صدورمجوزبرنامه های آموزش مداوم درچهارچوب اختیارات تفویض شده و براساس ضوابط مصوب شورایعالی آموزش مداوم
3- كسب قسمتی از 1% اعتبارات دانشگاه بمنظور آموزش مداوم پرسنل به نسبت تعداد مشمولین تحت پوشش با تصویب هیات امنا
4- تحت پوشش قرار دادن مراكز بدون اعتبار
5- تخصیص سهم بیشتری از بودجه متمركز آموزش مداوم در مركز دولتی
6- افزودن تعرفه های آموزش مداوم تا سقف 100% در مراكز غیر دولتی
تبصره 1- مراكز دارای اعتبار ممتازعلاوه بر موارد فوق اجازه تدوین برنامه های مدون خاص واجرای آنها در سطح مركز مربوطه را  خواهند داشت.اجرای این نوع از برنامه های مدون تنها پس از تصویب اداره كل آموزش مداوم بصورت كشوری ممكن خواهدبود.
تبصره2- مراكز دارای اعتبار مشروط نمی توانندازمزایای نوع 4، 5و6 استفاده كنند.

ماده6-جهت اطمینان از حفظ استانداردها در طول دوره اعتبار كمیته نظارت وبررسی از مراكز معتبر اطلاعات جمع آوری خواهد نمود،  لذااعتبار مراكز تا زمان برخورداری از استانداردهای ضروری معتبربوده و در صورت تخطی از استانداردها، اعتبار مركز لغو خواهدشد.

ماده 7- هزینه فرآیند اعتباربخشی در تمامی موارد بعهده مركزمتقاضی است.

ماده 8- استانداردها و مصوبات اعتباربخشی در یك دوره 3 ساله بصورت آزمایشی اجرا شده و پس از این دوره با بهره گیری از گزارشات و مستندات ، درخصوص جنبه های مختلف آن تصمیم گیری خواهد شد.
این دستورالعمل در هشت ماده و شش تبصره در تاریخ 12/4/1384به تصویب شورایعالی آموزش مداوم جامعه پزشكی رسید. 
 
 

همچنین بررسی کنید

باور های رایج و نادرست ما درباره خواب

نداشتن اطلاعات کافی درباره خواب و یا مشکلات آن مانند بی خوابی باعث شده شایعات …

8 تکنیک بسیار موثر برای درمان سرگیجه فقط در 5 دقیقه

درمان سرگیجه در چند دقیقه نسخه ی فوق العاده ای است که نتیجه بخش بودن …