ارزشیابی خدمات اطلاع رسانی

ارزشیابی خدمات اطلاع رسانی

مقدمه

مدیریت کتابخانه سلامت مدرن و خدمات اطلاع رسانی (LIS) در مورد تغییر مدیریت است . آنچه که به ارزشیابی یک نقش مرکزی می دهد این هست که آیا هنوز به نیازهای در حال تغییر کاربرانمان رسیده ایم ؟ (فرض کنید که ما می دانیم آنها چیستند) و آیا خدمات ما نیاز های آنها و اهداف سازمان یافته شان را به طور موثر بر آورده می سازد؟

این فصل یک راهنمای عملی برای ارزشیابی LIS) ) فراهم می کند و با ارزشیابی یک متن همبافت شروع می شود که درک اصولی از ارزشیابی را ایجاد می کند و ابزار های مدیریتLIS سلامت را ارائه می دهد. این فصل با یک مطالعه موردی بیمارستان Nonsuch پایان می یابد و توضیح می دهد که ارزشیابی چگونه طراحی و چگونه انجام می شود تا اهداف وسیع تر سازمان ها را حمایت کرده و آنها را به طرف بهبود و اصلاح مداوم پیش ببریم.
واژه ارزشیابی :

ارزشیابی به خودی خود وجود ندارد.آن به میزانی با مفاهیم دیگر مرتبط می شود. اندازه گیری عملکرد ، کیفیت ،اعتبار ،اثر بخشی ،ارزش پول بطور ضروری برای سازمان های انعطاف پذیر وسازگاربهترین ابزارهای مدیریت هستند. آنها ارزشیابی راکه ارزشیابی LIS بخشی از آن است بعنوان یک کارکرد مرکزی وقابل محاسبه در درون هسته مدیریت سازمان ها قرار می دهند .

برای این فهرست باید مفاهیم یادگیری نیز افزوده گردد.ارزشیابی سازمان یاد گیری را حمایت می کند.

اگر چه ارزشیابی آشکار LIS نسبتا جدید است ولی ارزشیابی در فرهنگ علوم آموزشی و کامپیوتری برای سالهاست که وجود داشته است.

درآموزش ارزشیابی ازنظرتاریخی در مرکز آموزش های مقدماتی درسطوح مرکزی و منطقه ای

دولت ها قرار داشت و بطور قاطع در تمرین معلمان و اشخاص شکل گرفته است.معلمان مورد ترغیب میشوند تا تمرین کنندگان تاملی باشند که این حالت فکر را در ارتباط با تمرین به منظور تسهیل یاد گیری در گیر می کند .

تامل یک فعالیت انسانی مهم است. در افرادی که دوباره تجربیاتی کسب می کنند، خوب فکر می کنندو آنها را ارزشیابی می کنند که این یعنی کار کردن با تجربه که در یاد گیری اهمیت دارد.

این ها همان مفاهیمی هستند که در قلب ارزشیابی باقی می مانند و فعالیتی در چرخه زندگی توسعه سیتم اطلاعات می باشد.برای انجام و اجرای طرح سیستم اطلاعاتی کاربر مدار به توسعه گر هایی جهت جمع آوری اطلاعات کاربران و نیاز هایشان و همچنین برای ارزشیابی تجاربشان از کاربرد سیستم به منظور اطلاع دوباره از نتایج مورد نیاز است.کاربران بر پایه ارزشیابی و بسط معیار ارزشیابی از کمیت به یکی کردن جنبه های کیفیتی خدمات نیاز دارند.

آموزش و علوم کامپیوتر در بین برخی از رشته های تحصیلی که باهم تلاقی دارند وبه طرح وارائه خدمات اطلاعاتی کمک می کنند ،وجود دارد.از علوم مدیریت سراغ تکنیک ها ولغات مدیریت می رویم.خدمات اطتاعاتی به طور افزاینده بعنوان پروژه هایی برای تمام یا بخشی از زندگی شان در نظر گرفته می شوند.

 برای مثال منابع علوم الکترونیک از طریق JISC فراهم می شوند.Join information systems comite ) ) منابع اطلاعات تحت عنوان پروژه ها وارد عرصه می شوند و خدمات طولانی مدت را در جایی که سرمایه گذاری کرداند شروع می نمایند.که احتمالا با گرفتن جنبه تجاری در دسترس قرار می گیرد.

ارزشیابی یک مفهوم اصلی برای JISC است و برای به اتمام رساندن طرح های eLib تشویق شدند تا خودشان را ارزشیابی کنند و دستور العمل ها را با سازمان Tavistock توسعه دهند(۱۹۹۶ ).

این ارزشیابی رسمی توسعه طرح های شخصی را از طریق پس خوراند های متوالی روی جنبه های تکنیکی مطالعه می کند و روی ارزش پس خوراند یاددهنده در طرح های تصمیم گیری تاکید دارد.بعلاوه JISC دارای برنامه هایی است که بطور داخلی ارزشیابی می شوند در نتیجه فرهنگ ارزشیابی بطور روز افزون توسط مدیران LIS در درون تئوری و عمل قرار می گیرد تا بهبود های متئالی را تایید کرده وپایش نمایند.

JISC قبلی کار اصلی اش بر ارزشیابی توسعه خدمات اطلاع رسانی بود.Lancaster از دهه ۱۹۶۰ در چنین فعالیت هایی پیشرو بود و امروز چالش هایی را برای توسع تکنیک های مناسب در کتاب خانه های دیجیتالی بکار برده است . او معیار ارزشیابی را بعنوان نیازی د متفاوت شدن کتابخانه دیجیتالی خود می داند.

اما اینکه آن هنوز در کیفیت خدمات انسانی فراهم شدهای است که می روند تا مهمترین معیاری برایارزشیابی خدمات دریافت کننده باشند. کار Mcclure همچنین کمک مهمی است برای توسعه تئوری و عمل ارزشیابی خدما ت اطلاعات شبکه ای ، با نویسنده این کتاب که در خصوص توسعه اندازه گیری کیفیت عملکرد علاقمند است که این کار ارزشیلبی کاربر مداری را تسهیل می کند. کار Lancaster و Mcclure اطلاعاتی برای توسعه ارزشیابی خدمات در یک تراست (چند شرکت دارای یک مدیریت) یا دیگر بخش های کتاب خانه سلامت ارائه می دهد .

دیگر طرح ها در یک دید گاه گسترده تری برای عملکرد در سطوح منطقه ای ارائه می دهند . طرح EQULNON : اندازه گیری عملکرد کتابخانه و سیستم مدیریت کیفیت با توافق گستردهای روی اقدامات عملکرد استاندارد برای کتابخانه الکترونیکی روبروست . یک مجموعه ای از ۱۴

شاخص عملکرد کیفیت فراهم شده است که هر کدا م توسط بررسی دادهای کامل می شوند . از محدوده کتابخانه عمومی ،روی بهترین چار چوب ارزشی بر کاربرد خمات کتاب خانه اشاره می شود . این تصویر از خدمات ادغام یافته یک پیام روشنی برای بخش سلامت دارد .

Hemsley (1999) از دام آمارهای گمراه کننده مورد استفاده با یک مثال DCMS هشدا می دهد ( دپارتمان فرهنگ ،رسانه و ارزش ) که برای بخش کتاب خانه عمومی بکار می رود.
ارزشیابی در زمینه کتابخانه سلامت و طرح خدمات اطلاع رسانی
دراین استراتژی اطلاعاتی از NHS مدرن ۲۰۰۵-۱۹۹۸ وجود دارد ،NHS اجرایی تعریف می کند که مراقبت بهتر برای مریض و سلامتی کامل برای هر فرد وابسته به داشتن اطلاعات خوب ، قابل دسترس در زمان و مکانی که به آن نیازدارند ،هست.

دستور جلسات (موارد مور بحث) برای NHS شامل تجهیزات مورد نیاز برای ارزشیابی – مراقبت ، بهبود سلامتی ،مدارک، هر جنبهای از عملکرد تراست می باشد. یک نگرش جدیدی که مفاهیم اثر بخشی و ارزش را حمایت می کند مورد نیاز هست که از این رو نیاز به معیاری وجود دارد .کار برروی

LIS توسط Merry مورد بررسی قرار گرفت .ممیزی کردن یک کتابخانه و خدمات اطلاع رسانی بر تحلیل حیاتی سیستماتیک در خدمات ، جستجوی روش های مورد استفاده ونتایج برای مصرف کننده اشاره دارد.

کار مداوم روی ارزش با متخصصان خدمات کتاب خانه ای NHS
اور کات و هپ ورس ابزار هایی برای ارزش فراهم کردند که عملکردی برای راهنمایی مدیران اطلاع رسانی از طریق فرایند های ارزشیابی کیفیت خدمات شان می باشد.

ابزار مجموعه ای فراهم می کند که بعنوان اساسی برای بررسی های عملی LIS مورد استفاده قرار گیرد و یافته هایی از پروژه ارزش با ابزار یکی شده و بعنوان مجموعه ای از Benchmarkers مخالف برای ارزیابی عملکرد ابزار بکار می رود.

دستور العمل فراهم شده شامل چک لیستی از سئوالهاست که برای استفاده بعنوان بخشی از پرسشنامه یا مصاحبه بکار می رود.

LINC ((Library and information co-operationcouncil پانل سلامت همچنین روی توسعه کیفیت کار می کند و یک ابزار و چک لیستی به عنوان پایه چار چوب ملی توسعه کیفیت در کتاب خانه های سلامت تهیه می کند .این اساس فعالیت ها را برای کتاب خانه های موفق تحت نظارت سازمان ها را تشکیل می دهد .چک لیست LIST بر موارد زیر متمرکز است:کمک به اهداف جسمی والدین ، کمک در رسیدن به نیاز های کار بران ،منابع مورد نیاز ،اقدامات عملی ، توسعه آتی .

ابزار بطور مستقیم بخش هایی از چک لیست اعتباری را ترسیم می کند.بر خلاف زمینه ابتکاری جدید و تغییر فرهنگ ها ،متخصصان LISسلامت باید از کیفیت تمامی جنبه های خدمات بطور کلی اطمینان یابند . روش ارزشیابی معمولی پرسشنامه خلاصه ای است که معلمان آنها را برای ارزشیابی یک بخش از فصل های یاد گیری استفاده می کنند و کتابدار ها آنها را برای مرور جنبه های ویژه ای از فعالیت ها یشان استفاده می کنند.

وایتل استون ،لو و پاپ ۱۹۹۹ در مورد یک ابتکار جدید در West midel lands کار کردند.ارزشیابی اولیه بوسیله پرسشنامه بر طبق اصول نسبتا غیر رسمی بود،اگر چه برنامه هایی برای اجرا ارزشیلبی رسمی بعد ازطی شدن مدت زمانی انجام شد.

ارزشیابی تدریجی اغلب نتایج دیک سازمان را گزارش نمی کند علی رغم اینکه آن می تواند سایر موارد مورد علاقه در ارزشیابی را اطلاع دهد.
اشکال و سطوح ارزشیابی

مارشال (۱۹۹۵ ) تفاوت بین دو نوع ارزشیابی رسمی و نهایی را توضیح میدهد.ارزشیلبی رسمی نوعی از ارزشیابی است که در کل زمان اجرای برنامه وجود دارد با این هدف که پایش و پس خوراند فراهم کند.ارزشیابی نهایی بطور مشخص نتایج را بصورت مکتوب ارزیابی را به این صورت که به اهداف برنامه در مدت زمان عین رسیده اند،گزارش می کند.

آنچه در بالا مطالعه کردید  فصل ۱۳ از کتاب ” مدیریت دانش شخصی در علوم سلامت ”   ترجمه‌ی محتویات کتاب Managing Knowledge in Health Service  می باشد که توسط آقای  ” دکتر احمد فیاض‌بخش ” و دانشجویان ایشان ترجمه گردیده است جهت مطالعه دیگر فصول این کتاب اینجا را کلیک کنید .

همچنین بررسی کنید

۸گام برای کاهش میزان استرس در محیط کار

کنار آمدن با مشکلات شغلی گاهی اوقات بیش از حد سخت به ‌نظر می‌‌رسد. استرسی …

ساده ترین راهکارها برای پیشگیری از ابتلا به آلزایمر

آلزایمر بیماری است که هیچ درمان تایید شده‌ای برای آن وجود ندارد اما نتایج تحقیقات …