خانه / اخبار دانشگاه ها / آيين نامه شرح وظايف كارورزان دوره دكترای عمومی پزشكی

آيين نامه شرح وظايف كارورزان دوره دكترای عمومی پزشكی

آيين نامه شرح وظايف كارورزان دوره دكتراي عمومي پزشكي
كارورز پزشكي به دانشجوي مرحله پاياني دكتراي عمومي پزشكي اطلاق ميشود كه آموزشهاي نظري و دوره عملي كارآموزي را به پايان رسانده باشد و مجاز به كاربرد آموخته هاي قبلي تحت نظارت اعضاي هيات علمي براي كسب مهارتهاي حرفه اي براي اخذ مدرك دكتراي پزشكي است.

مسووليت كارورزان در هر گروه يا بخش با مدير گروه يا رييس آن بخش و در ساعات كشيك با پزشك معالج كشيك يا عضو هيات علمي آنكال يا دستيار كشيك بخش يا بيمارستان است. تشخيص موارد اورژانس در اين آيين نامه بر عهده پزشك معالج و در ساعات كشيك بر عهده پزشك معالج كشيك يا عضو هيات علمي آنكال يا دستيار ارشد كشيك بخش يا بيمارستان است. پزشك معالج به عضو هيات علمي كه بيمار تحت نظارت وي در بيمارستان بستري ميشود اطلاق ميگردد.
شرح وظايف كارورز مطابق بندهاي زير است:
الف – كليات:
1. حفظ و رعايت شوون شرعي و اخلاق پزشكي در كليه ساعات حضور در بيمارستان
2. رعايت مقررات داخلي گروه يا بخش ، بيمارستان ، دانشكده و دانشگاه
• پوشيدن روپوش سفيد تميز و آراسته.
• نصب كارت شناسايي حاوي مشخصات به روپوش.
• حسن رابطه با اساتيد ، بيماران و پرسنل بخش.
• استفاده مناسب از گوشي و لوازم پزشكي.
• عدم استفاده از گوشي همراه در بخش.
• هنگام ويزيت بيماران و گذاشتن Note ، امضا و ذكر نام ، ساعت و تاريخ الزامي است.
3. رعايت مفاد آيين نامه و مقررات ابلاغ شده از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

ب – مراقبت از بيمار و مدارك پزشكي:
1. اخذ شرح حال و انجام معاينه باليني ، ارزيابي و طرح برنامه تشخيصي درماني از كليه بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و كشيك و مطرح نمودن تشخيصهاي افتراقي مناسب.
2. ويزيت بيماران بستري مربوط در بخش قبل از پزشك معالج و دستيار.
3. پيگيري دريافت جواب آزمايشات (به شكل غير حضوري مگر در موارد اورژانس) و بررسي آخرين گزارشهاي پاراكلينيك بيمار.
4. نوشتن برگه سير بيماري.
5. نوشتن دستورات پزشكي تحت نظارت پزشك معالج يا دستيار.
6. نوشتن On&Off ServiceNote آغاز و پايان هر دوره
7. نوشتن خلاصه پرونده زير نظر پزشك معالج يا دستيار مسوول در بخش.
8. نوشتن برگه مشاوره با نظر پزشك معالج يا دستيار مسوول در بخش.
9. نوشتن برگه¬ي درخواست تصوير برداري از جمله CT¬ Scan ,MRI،راديو گرافي ، سونوگرافي ، آندوسكوپي ، آنژيوگرافي و كليه¬ي برگه هاي درخواست پاراكلينيك ديگر در صورتيكه برابر مقررات آن گروه يا بيمارستان يا دانشكده نياز به نگارش شرح حال بيمار در فرم مربوط باشد.
10. حضور بر بالين بيماراني كه احياميشوند و انجام CPR.
11. حضور بر بالين بيماران بد حال و آنهايي كه نياز به مراقبت ويژه دارند و هر بيماري كه در بخش نياز به ويزيت مجدد داشته باشد.
12. كنترل علايم حياتي و مراقبت از بيماران پس از انجام اقدامات تشخيصي تهاجمي نظير بيوپسي كبد ، بيوپسي كليه ، يا كساني كه براي آنها تستهاي خطرناك نظير محروميت از آب يا تست تحمل گلوكز و انسولين انجام ميشود ، تحت نظارت پزشك معالج يا دستيار مسوول در بخش.
13. همراهي با بيماران بد حال كه علايم حياتي بي ثبات داشته باشند و بيماراني كه نياز به مراقبتهاي خاص پزشكي دارند و امكان بروز عارضه اي آنها را تهديد ميكند و در انتقال به بخشهاي ديگر و يا ساير بيمارستانها با نظر پزشك معالج يا دستيار ارشد كشيك .

پ – اقدامات تشخيصي درماني:
1. انجام اقدامات زير بر عهده كارورز ميباشد.
گذاشتن لوله معده ، گذاشتن سوند ادراري در بيماران ترجيحا همجنس به جز در شيرخواران ، گرفتن گازهاي خون شرياني ( ABG )، تهيه لام خون محيطي ، نمونه برداري از زخمها ، نمونه گيري براي كشت گلو ، بخيه زدن و كشيدن بخيه ، انجام تست PPD و خواندن آن ، تفسير مقدماتي ECG  و نوشتن آن در پرونده ، انجام پانسمانهايي كه نياز به دبريدمان ، شستشوي تخصصي( غير روتين ) و يا بخيه مجدد طبق نظر پزشك معالج دارند و يا عفوني شده باشند ، انجام شستشوي گوش ، تامپون قدامي بيني ، چك كردن مشخصات كيسه خون يا فراورده هاي خوني براي تزريق خون يا فراورده به بيمار.
2. انجام امور زير تنها با موافقت و تحت نظارت مستقيم پزشك معالج يا دستيار بر عهده كارورز ميباشد:
نوشتن نسخه¬هاي دارويي بيماران بستري خود ، گذاشتن لوله تراشه و Air Way ، گرفتن زايمان واژينال ، انجام اينداكشن در زايمان ، كنترل ضربان قلب جنين        ( FHR ) و انقباضات رحم و حركات جنين ، گذاشتن IUD ، كورتاژ ، خارج كردن جسم خارجي از گوش ، حلق ، بيني و چشم ، كوتر خونريزي بيني ، كارگذاشتن كشش پوستي ، آتل گيري ، گچ گيري ساده ، انجام پونكسيون لومبار ( LP ) ، آسپيراسيون و بيوپسي مغز استخوان ، پونكسيون مفصل زانو، تزريق داخل نخاعي ( Intrathecal ) و داخل مفصلي ، انجام جراحيهاي سرپايي ساده ، ( ختنه ، برداشتن توده هاي سطحي ، خارج كردن Ingrowing Nail ، تخليه آبسه ، نمونه گيري سوپرا پوبيك ، گذاشتن Chest Tube ، كشيدن ( Tab ) مايع آسيت و پلور ، Colon Washout ، تزريق داروهاي خطرناك ، تعويض لوله نفروستومي يا سيستوتومي ، درناژ سوپرا پوبيك مثانه ، گذاشتن كاتتر وريدي نافي و همكاري در تعويض خون نوزادان ، سونداژ ادراري شيرخواران ، كات¬دان و هر اقدام تشخيصي درماني تهاجمي ديگر كه ممكن است در برنامه آموزشي كارورزان پيشنهاد شده باشد.
3. انجام امور زير به منظور كسب مهارت تنها در دو دوره كارورزي حداكثر به مدت شش ماه و به تعيين معاونت آموزشي دانشكده بر عهده كارورز ميباشد ، مگر در موارد اورژانس به تشخيص پزشك معالج يا دستيار ارشد كشيك        (چنانچه در دانشكده اين مهارتها در دوره كارآموزي كسب شده باشد به تشخيص دانشكده كارورزان از انجام اين وظيفه معاف ميباشند) :
تزريق، رگ گيري (IV Cannulation) ،نمونه گيري وريدي (Venous Blood Sampling) ، نمونه گيري براي كشت خون ، گرفتن ECG ، پانسمان ساده ، رنگ آميزي گرم ، تفسير ميكروسكوپي نمونه ادرار و لام خون محيطي ، ساكشن ترشحات حلق و لوله تراشه و فيزيوتراپي تنفسي.
4. انجام امور زير تنها در موارد ضروري و اورژانس به تشخيص پزشك معالج يا دستيار ارشد كشيك بر عهده كارورز ميباشد:
كنترل و چارت علايم حياتي و Intake / Out put ، گرفتن نمونه از ترشحات معده ، باز كردن گچ ، فلبوتومي ، نوشتن برگه هاي درخواست پاراكلينيك كه نياز به نگارش شرح حال ندارند ، انتقال نمونه به آزمايشگاه ، پيگيري حضوري جواب اقدامات پاراكلينيك ، همراهي بيماران به قسمتهاي ديگر بيمارستان ، آمبو زدن ، حضور پيوسته  (Standby) بر بالين بيمار ، شيمي درماني ، انتقال بسته هاي خون.

ت – شركت در همايشهاي آموزشي:
1. حضور فعال و منظم در ويزيت بيماران توسط پزشك يا دستيار بخش.
2. شركت در درمانگاه طبق برنامه ي تعيين شده و گرفتن شرح حال ، انجام معاينه و معرفي به پزشك معالج يا دستيار و نوشتن نسخه با نظارت پزشك معالج يا دستيار.
3. شركت در راندهاي تحويلي و سپردن بيماران باخطر بالا به كارورز كشيك بعد.
4. شركت منظم و فعال در كليه ي جلسات آموزشي بخش شامل گزارش صبحگاهي ، كنفرانسهاي علمي ، كلاسهاي Management ، اتاقهاي عمل ، راندهاي آموزشي و ساير برنامه هاي آموزشي مگر در مواردي كه به علت حضور در اورژانس يا بر بالين بيماران بد حال در بخش به تاييد پزشك معالج يا دستيار مربوط ، امكانپذير نباشد.
5. معرفي بيمار در گزارش صبحگاهي يا ساير كنفرانسها طبق نظر پزشك معالج يا دستيار مربوط شامل : معرفي كوتاه بيمار ، دليل بستري شدن ، بيان تشخيصهاي افتراقي ، بيان علت درخواست اقدامات پاراكلينيك و تفسير نتايج آنها و اقدامات درماني.
6. ارايه كنفرانسهاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه ي تنظيم شده توسط مسوول آموزش بخش يا دستيار ارشد.

ث – حضور در بيمارستان:
1. زمان حضور در بيمارستان در اوقات عادي طبق برنامه تعيين شده از سوي رياست هر گروه يا بخش يا دانشگاه ( مسوول كارورزان هر بخش موظف است براي كليه ي ساعات حضور آنان در بخش يا دانشكده برنامه آموزشي مدون تهيه و در آغاز دوره اعلام نمايند).
2. حداكثر تعداد كشيك ده شب در هر ماه است. حداقل تعداد كشيك در گروه هاي داخلي ، جراحي ، كودكان و زنان هشت شب در ماه و در گروه هاي ديگر مدير گروه يا رييس بخش بر اساس تعدا بيمار ، تعداد كارورز ، امكانات رفاهي تعداد تخت بيمارستاني و برنامه آموزشي حد اقل تعداد كشيك را تعيين ميكند.
3. تنظيم برنامه¬ي چرخش كارورزان در بخشها و كشيك ها به عهده پزشك يا دستيار مسوول آموزش كارورزان و يا در صورت تفويض اختيار و با نظارت پزشك يا دستيار مسوول آموزش كارورزان به عهده كارورز ارشد است.
4. جابجايي در برنامه كشيك ممكن نيست ، مگر با اطلاع قبلي ( حداقل 24 ساعت قبل ) و يا در موارد اضطراري به شرط  تعيين جانشين و موافقت پزشك يا دستيار مسوول آموزش كارورزان و پس از كسب موافقت پزشك يا دستيار بخش.
5. ترك كشيك جز در موارد اضطراري و با كسب اجازه از پزشك يا دستيار ارشد كشيك مطلقا ممنوع است.
6. خروج از بيمارستان در اوقات عادي با استفاده از مرخصي ساعتي و با موافقت پزشك يا دستيار مستقيم و پزشك يا دستيار مسوول آموزش كارورزان مقدرو است.
7. به طور كلي اولويت با جلسات و همايشهاي آموزشي است مگر در مواردي كه با نظر پزشك يا دستيار مستقيم ، وجود خطر جاني براي بيمار ، انجام امور تشخيصي – درماني را در اولويت قرار دهد.
8. در مورد دوره كارورزي پزشكي اجتماعي و بهداشت ، بايد مطابق آخرين                     برنامه دوره يك ماهه كارورزي بهداشت و پزشكي اجتماعي ؛ مصوب پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/11/78 عمل شود و بر اين دوره تاكيد گردد.
9. موارد تخلف كارورزان از شرح وظايف فوق  يا هرگونه اهمال در انجام وظايف يا شكايات كارورزان در اين رابطه حسب مورد در شوراي آموزشي بخش ، گروه يا بيمارستان يا دانشكده مطرح و تصميمات لازم خواهد شد. چنانچه مسايل مطروحه در هر كدام از مراجع رسيدگي كننده اوليه به نتيجه قطعي نرسد مورد به مراجع بالاتر جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارجاع خواهد شد. مرجع نهايي تصميم گيري شوراي آموزشي دانشكده خواهد بود.
10. مديران گروها و روساي بخشهاي بيمارستان هاي آموزشي مسوول حسن اجراي اين آيين نامه هستند . روساي دانشكده هاي پزشكي بر حسن اجراي آيين نامه نظارت خواهند داشت.
11. اين آيين نامه در 37 ماده در تاريخ 11/3/81 در هجدهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي تصويب شد و كليه آيين ها و دستورالعمل هاي قبلي مغاير با اين آيين نامه از تاريخ تصويب اين آيين نامه از درجه اعتبار ساقط است.

مندرجات پرونده بیمار
• هرگونه نوشته یا مدرکی در پرونده بیمار می بایست واضح، مستند و دارای تاریخ، مهر و امضا باشد.
• مندرجات پرونده بیماران باید حداقل موارد زیر را در بر داشته باشد:
1- نام و نام خانوادگی بیمار، تاریخ تولد، جنسیت، زبان و فرهنگ بیمار، نام حداقل یکی از همراهان نزدیک، حداقل دو شماره تماس از بیمار یا همراهان وی، و آدرس دقیق محل سکونت بیمار و  ترجیحا یکی از همراهان وی
2- تاریخ و ساعت ورود بیمار (توسط پرستار یا منشی مربوطه)
3- شماره پرونده بیمار  (توسط پرستار یا منشی مربوطه)
4- اخذ رضایت نامه در صورت لزوم (توسط پرستار یا منشی مربوطه)
5- اقدامات اورژانس که پیش از ورود برای بیمار انجام شده است.
6- علت بستری
7- شرح حال کامل بیمار و تشخیص قطعی یا احتمالی
8- روشهای تشخیصی، سایر اقدامات تهاجمی و علل انجام آنها
9- دستورات درمانی پزشکان
10- گزارش سیر بیماری
11- گزارش مشاوره ها
12- کلیه اسناد مربوط به بیماران ارجاعی، و مکاتبات انجام شده  (توسط پرستار یا منشی مربوطه)
13- نتایج حاصله در پایان بستری   (خلاصه پرونده، شرح انتقال یا گزارش پیشرفت و سیر بیماری، توصیه های لازم برای بیمار و همراهان وی و درمانهای توصیه شده در زمان ترخیص).
14- نام و امضای کارورز مسئول
15- مهر و امضای دستیار کشیک
16- مهر و امضای استاد مربوطه
17- نام و امضای پرستاری که دستورات پزشک را چک می نماید.
18- نام پزشکان مسئول، اعم از دستیار، و استاد مربوطه در کارت بستری
توجه به نکات زیر در ثبت پرونده بیماران ضروری است:
• سیر بیماری حتما در برگه ثبت سیر بیماری و دستورات حتما در برگه ثبت دستورات، درج شود.
• در مورد بیماران بدحال و اورژانس، که نیاز به ویزیتهای مکرر توسط پزشک دارند، تمامی ویزیتها با ثبت تاریخ و ساعت دقیق در پرونده بیمار ثبت شود.
• در صورت ترخیص بیمار با رضایت شخصی علی رغم توصیه پزشک به ادامه درمان، علت ترخیص در پرونده بیمار ثبت شود.

سیر بیماری
• یک گزارش سیر بیماری واضح و کامل روزانه برای نشان دادن مرحله بیماری و کفایت مراقبت از بیمار لازم و ضروری است.
• تاریخ و ساعت ویزیت بیمار
• ثبت علائم فعلی بیمار در مقایسه با علائم بیمار در طی روزهای گذشته
• ثبت علائم حیاتی
• ثبت نشانه های فعلی بیمار در مقایسه با نشانه های بیمار در طی روزهای گذشته
• ثبت نتایج آزمایشات و بررسیهای تشخیصی و درمانهایی که تا کنون انجام شده
• ثبت عوارض جدید یا عوارض دارویی
• ثبت برنامه های تشخیصی و درمانی آینده
• مهر و امضای پزشک مسئول
        لازم به ذکر است که نگارشon service note در اولین ویزیت بیمار توسط پزشک جدید  و off service note پیش از تحویل بیمار به پزشک جدید، برای هر بیمار الزامی است.
پرونده اورژانس
باید شامل کلیه موارد زیر باشد:
1- نام، آدرس، تاریخ تولد، جنسیت بیمار، و نام و نحوه تماس با یکی از همراهان نزدیک بیمار باشد.
2-تاریخ، ساعت و نحوه ورود بیمار به اورژانس
3- شماره پرونده بیمار توسط پرستار یا منشی مربوطه
4- علائم حیاتی در بدو ورود و چگونگی کنترل آن ، شرح حال کامل بیمار و تشخیص ابتدایی
5- مراقبتهای اورژانس ارائه شده به بیمار قبل از انتقال بیمار به اورژانس
6- دستورات تشخیصی و درمانی
7- نتیجه حاصله پس از پایان درمان، شامل وضعیت نهایی و شیوه پیگیری بیمار 
8-  در صورت انتقال، محل و علت انتقال مشخص شود.
9- در صورت ترخیص بیمار با رضایت شخصی، علی رغم توصیه پزشک به ادامه درمان، علت محقق شود.
10- مهر و امضای پزشک مسئول

خلاصه پرونده
خلاصه پرونده باید بلافاصله قبل یا اندکی پس از ترخیص بیماران بستری تهیه و تکمیل گردد:
این گزارش باید شامل تمامی موارد زیر باشد:
1- نام و نام خانوادگی بیمار         2- شماره پرونده
3- نام بخش        4- مرکز یا پزشک معرف
5- تاریخ پذیرش      6- تاریخ ترخیص
7- علت و تشخیص اولیه در بدو  بستری
     (بدون استفاده از کلمات اختصاری یا علائم)
8- تشخیص زمان ترخیص (بدون استفاده از کلمات اختصاری یا علائم)
9- شرحی از دوران بستری و یافته های بارز  (در معاینه یا آزمایشات)
10- روشهای تشخیصی و درمانی ارائه شده
11- وضعیت بیمار در زمان ترخیص
       ( تفاوتهای حاصل شده در وضعیت بیمار در زمان ترخیص در
          مقایسه با وضعیت بیمار در زمان پذیرش)
12- دستورات و توصیه های لازم برای بیمار و همراهان وی
(رژیم غذایی، درمانها، میزان فعالیت، شیوه پیگیری، و سایر موارد لازم)
13-  مهر و امضائ استاد مسئول
14- مهر و امضائ دستیار مسئول
• در صورتیکه بیمار بمدت کمتر از 48 ساعت بستری بوده است و تنها مداخلات کوچک داشته است، نوشتن یک گزارش سیر بیماری کوتاه بجای خلاصه پرونده کفایت می کند.
• در صورت فوت بیمار، در برگ خلاصه پرونده، شرحی بر فوت بیمار نیز نوشته می شود که شامل تمامی موارد ذکر شده در خلاصه پرونده بعلاوه خلاصه ای از رخدادهای قبل از فوت، شامل علت فوت، تاریخ و ساعت فوت بیمار می باشد.
• در صورت درخواست بیمار برای ترک بیمارستان قبل از موعد ترخیص، باید خلاصه یا گزارش سیر بیماری با مشخصات ذکر شده و ذکر این نکته که ” بیمار علیرغم تاکید بر ادامه بستری اصرار بر ترک بیمارستان دارد.” برای بیمار نوشته شود.
• تمامی خلاصه پرونده ها و گزارشات سیر بیماری باید توسط پزشک مسئول تایید شوند.
• توضیح نسبتا کامل و کافی از شرح عمل در برگ خلاصه پرونده الزامی است.
• ذکرآخرین آزمایشات بیمار در صورتیکه مختل باشد، در خلاصه پرونده الزامی است.

عناوين دانستني    مربوط به كارورزان داخلي ( جنرال و قلب )
( موضوعاتي كه در مورد آنها اطلاعات كسب خواهد شد ) طول دوره 30 روز

عناوين دانستني    مربوط به كارورزان
1. نحوه تهيه شرح حال كامل از از بيماران داخلي
2. قلب و عروق

 روماتولوژي
3. شرح حال و معاينه باليني در روماتولوژي
4. آرتريت روماتوييد
5. لوپوس
6. آرتروز
7. آرتريت سرونگاتيو به ويژه اسپونديليت آنكيلوزان
8. كمردرد ( برخورد علمي و عملي )
9. استئوپورز ، استئو مالاسي ( برخورد علمي و عملي )
 اعصاب
10. معاينه باليني سيستم اعصاب
11. اغما و معاينات باليني بيمار در اغماو رويكرد به آن
12. تشنج و بررسي علل و درمان¬هاي رايج
13. بررسي بيمار با سردرد
 گوارش
14. درد ، دل درد و نحوه رويكرد به آنها
15. معاينات باليني در گوارش و شكم
16. بررسي بيمار با تهوع ، استفراغ واسهال
17. يرقان و كلستاز
18. خونريزيهاي گوارشي
19. اتساع شكم و آسيت
 عفوني
20. انواع تب و تشخيصهاي افتراقي آن
21. بيماريهاي شايع عفوني
 روماتولوژي
22. بررسي بيمار با علايم سرماخوردگي و آنفولانزا
23. تنگي نفس و سيانوز
24. بررسي مقدمات عكس قفسه سينه
 غدد
25. بررسي بيمار با ديابت مليتوس
26. بررسي بيمار با گواتر و انواع اختلالات تيروييد
مطالب ديگر:
27. برخورد اوليه با اورژانس هاي شايع (كلاپس قلبي عروقي و ايست قلبي شامل مراحل ALS,BLS ، شوك ، ادم پولموناري ،سندروم هاي كروناري حاد،ترومبوآمبولي ريوي،خونريزي گوارشي ،شكم حاد، تشنج ، اغماء ، كتواسيدوزديابتي،اغماي هيپواسمولار،هيپوگليسمي
28. اصول كلي درمان ها و گروه هاي دارويي مهم شامل (داروهاي اتونوم، درمان هاي نارسايي قلبي ، درمان داروئي بيماري هاي ايسكميك قلب داروهاي ضد فشار خون ، مسكن ها، انسولين و داروهاي هيپوگليسميك، عوارض شايع دارويي ، تغذيه وريدي).
29. يادگيري مباني تئوريك اقدامات تشخيصي درماني شامل:
Artrial  puncture براي ABG ، گرفتن رگ محيطي ،سونداژ ادراري ،قرار دادن لوله NG نحوه تهيه PBS ،توراكو سنتز ، آبدومينوسنتز ،گرفتن نمونه خلط.
مفاهيم مربوط به تفكر باليني (مفاهيم حساسيت ، ويژگي ، ارزش اخباري مثبت و منفي ، اعتبار ، پايايي ، معني دار بودن و….)
30. يافته هاي شايع پاراكلينيك
CBC,ESR,BS,NA,K,Ca,p,Billirubin,Cr,AST,ALT,ALK,LDH,CK,PBS,U/A,ABG,ECG,CXR))
31. اصول نحوه نگارش باليني ، شرح حال ، On & Off service Notes ، سير بيماري ،مشاوره هاي ودرخواست ها نسخه نويسي ،خلاصه پرونده .
32. نحوه معرفي مورد  (Case Presentation) وانواع آن ، شامل : 1- نوع مشروح   (Detailed Type) 2- نوع مختصر (Bullet) و دانستن شرايط و زمان مناسب براي هر نوع.

عناوين توانستني     براي كارورزان
تهيه شرح حال كامل از بيماران داخلي
1. معاينه فيزيكي بيماران داخلي با تاكيد بر معاينه بيمار مبتلا به Chest Pain   ، مفصل دردناك ، كمردرد ، درد گردن ، درد شكم ، يرقان ، اتساع شكم و آسيت ، تنگي نفس ، سيانوز ، كم خونيها ،بيماريهاي خونريزي دهنده ، و بيماريهاي تب دار.
2. تشخيصهاي افتراقي بيماريهاي شايع داخلي.

Medical Student Class Topics

History Taking In Cardiac Patient  Approach To Common Cardiac Symptoms

( Chest Pain & Dyspnea )

Common Valvular Heart disease    ( MS, MR , AS , AI )

Acute Pulmonarty Edema

Acute Coronary Syndrom

CPR

ECG Workshop

Patient Presentation

3. تهيه نوار قلب و تفسير نوار قلبي.
4. تهيه و تفسير لام خون محيطي.
5. مشاهده و تفسير يافته هاي شايع مغز استخوان زير ميكروسكوپ.
6. توانايي تفسير راديو گرافي هاي شايع.
7. Tab مايعات آسيت ، توراكس ، مفصل و پونكسيون آبسه هاي سطحي تحت نظارت دستيار بخش.
8. گذاشتن N.G tube ، سوند ادراري و كيسه ادراري تحت نظارت دستيار مربوطه.
9. توانائي هايي كه به طور منطقي بايد از دانش حاصل از عناوين دانستني ايجاد شود: مثلا توانائي ارائه مناسب يك Caseخاص در گزارش صبگاهي و يا توانائي عملي تفسير ABG در يك بيمار خاص .
عناوين نگرشي     براي كارورزان
1. درك و فهم درست اهميت كار كلينيكي، كار گروهي، شيوه رويكرد به انسان به عنوان يك واحد اجتماعي– روانشناختي
2. درك اهميت بيماريهاي روان تني و تاثير عوامل محيطي ، اجتماعي ، جغرافيايي و رواني بر بيماريهاي انسان ( به عبارتي برخورد Biopsychosocial با بيماريها )
3. ايجاد ارتباط با رده هاي بالاتر ( دستياران و اساتيد )
4. توجه به ارتباط با بيماران مبتلا به كانسر از ديدگاه مسايل روانشناختي
5. توجه به ارتباط با بيماران عفوني و واگير و ايزوله نمودن آنها 
6. توجه به آموزش بيماران مبتلا به بيماريهاي حاد و مزمن در هنگام درمان و زمان ترخيص.
7. توجه و آماده كردن بيماران در مورد انجام معاينات و اقدامات تشخيصي درماني مختلف.
اهداف آموزشي
در پايان دوره از فراگيرنده ها انتظار ميرود بتوانند
1. نحوه تهيه شرح حال از بيمار را توضيح دهند .
2. نحوه معاينه بيماران داخلي را با تاكيد بر موارد زير شرح دهند .
 معاينه باليني قفسه صدري و جلوي قلب ( صداها و سوفلهاي قلبي ) ، نحوه گرفتن فشار خون ، معاينه باليني سيستم اعصاب مركزي و محيطي ، معاينه بيمار در اغما ، معاينه مفاصل محيطي و محوري.
3. بيماريهاي ايسكميك را فهرست كرده و هر كدام را شرح دهند ، علل و عوامل مستعد كننده ايجاد انها را نام ببرند ، فيزيوپاتولوژي آنها را شرح دهند ، علايم و نشانه هاي باليني آنها را توصيف نمايند ، در مورد روشهاي تشخيصي آنها بحث كنند ، تشخيص افتراقي آنها را بيان كنند، جهت درمان آنها روشهاي مناسب را انتخاب نمايند ، روشهاي پيشگيري از ايجاد آنها را شرح دهند.
4. اصول الكتروكارديوگرافي را شرح دهند و نحوه تهيه الكتروكارديوگرافي را بيان كنند.
5. هايپرتانسيون را تعريف كنند ، انواع آن را فهرست كرده هركدام را توضيح دهند ، اتيولوژي آنها را نام ببرند ، فيزيوپاتولوژي آنها را شرح دهند ، علايم و نشانه هاي باليني آنها را توصيف نمايند ، در مورد روشهاي تشخيصي آنها بحث كنند ، تشخيص افتراقي آنها را بيان كنند، جهت درمان آنها روشهاي مناسب را انتخاب نمايند ، روشهاي پيشگيري از ايجاد آنها را شرح دهند.
6. اغما را تعريف كنند ، اتيولوژي آنها را نام ببرند ، علايم و نشانه هاي باليني آنها را توصيف نمايند ، در مورد روشهاي تشخيصي آنها بحث كنند ، جهت درمان هريك از علل آن روشهاي مناسب را انتخاب نمايند .
7. تشنج را تعريف كنند ، طبقه¬بندي آن را توضيح دهند ، اتيولوژي آنها را نام ببرند ، فيزيوپاتولوژي آنها را شرح دهند ، علايم و نشانه هاي باليني آنها را توصيف نمايند ، در مورد روشهاي تشخيصي آنها بحث كنند ، تشخيص افتراقي آنها را بيان كنند، جهت درمان آنها روشهاي مناسب را انتخاب نمايند .
8. آرتريت روماتوييد را تعريف كنند ، اتيولوژي آنها را نام ببرند ، فيزيوپاتولوژي آنها را شرح دهند ، علايم و نشانه هاي باليني آنها را توصيف نمايند ، در مورد روشهاي تشخيصي آنها بحث كنند ، تشخيص افتراقي آنها را بيان كنند، جهت درمان آنها روشهاي مناسب را انتخاب نمايند .
9. لوپوس را تعريف كنند ، اتيولوژي آنها را نام ببرند ، فيزيوپاتولوژي آنها را شرح دهند ، علايم و نشانه هاي باليني آنها را توصيف نمايند ، در مورد روشهاي تشخيصي آنها بحث كنند ، تشخيص افتراقي آنها را بيان كنند، جهت درمان آنها روشهاي مناسب را انتخاب نمايند .
10. اسپونديليت آنكيلوزان را تعريف كنند ، اتيولوژي آنها را نام ببرند ، فيزيوپاتولوژي آنها را شرح دهند ، علايم و نشانه هاي باليني آنها را توصيف نمايند ، در مورد روشهاي تشخيصي آنها بحث كنند ، تشخيص افتراقي آنها را بيان كنند، جهت درمان آنها روشهاي مناسب را انتخاب نمايند .
11. آرتروز را تعريف كنند ، اتيولوژي آنها را نام ببرند ، فيزيوپاتولوژي آنها را شرح دهند ، علايم و نشانه هاي باليني آنها را توصيف نمايند ، در مورد روشهاي تشخيصي آنها بحث كنند ، تشخيص افتراقي آنها را بيان كنند، جهت درمان آنها روشهاي مناسب را انتخاب نمايند و روشهاي پيشگيري از ايجاد آنها را بيان كنند.
12. علل كمردرد را فهرست كرده هريك را توضيح دهند ، فيزيوپاتولوژي آنها را شرح دهند ، علايم و نشانه هاي باليني آنها را توصيف نمايند ، در مورد روشهاي تشخيصي آنها بحث كنند ، تشخيص افتراقي آنها را بيان كنند، جهت درمان آنها روشهاي مناسب را انتخاب نمايند و روشهاي پيشگيري از ايجاد آنها را بيان كنند
13. استئوپورز و استئومالاسي را تعريف كنندعلل آنها را بيان كنند ، فيزيوپاتولوژي آنها را شرح دهند ، علايم و نشانه هاي باليني آنها را توصيف نمايند ، در مورد روشهاي تشخيصي آنها بحث كنند ، تشخيص افتراقي آنها را بيان كنند، جهت درمان آنها روشهاي مناسب را انتخاب نمايند و روشهاي پيشگيري از ايجاد آنها را بيان كنند
14. علل درد شكم را فهرست كنند هريك را توضيح دهند ، فيزيوپاتولوژي آنها را شرح دهند ، علايم و نشانه هاي باليني آنها را توصيف نمايند ، در مورد روشهاي تشخيصي آنها بحث كنند ، تشخيص افتراقي آنها را بيان كنند و جهت درمان آنها روشهاي مناسب را انتخاب نمايند
15. يرقان كلستاتيك را تعريف كنند، اتيولوژي آن را نام ببرند ، فيزيوپاتولوژي آن را شرح دهند ، علايم و نشانه هاي باليني آن را توصيف نمايند ، در مورد روشهاي تشخيصي آن بحث كنند ، تشخيص افتراقي آن را بيان كنند، جهت درمان آنها روشهاي مناسب را انتخاب نمايند و روشهاي پيشگيري از ايجاد آن را بيان كنند
16. علل خونريزيهاي گوارشي را بيان كنند ، فيزيوپاتولوژي آنها را شرح دهند ، علايم و نشانه هاي باليني همراه آنها را توصيف نمايند ، در مورد روشهاي تشخيصي آنها بحث كنند ، تشخيص افتراقي آنها را بيان كنند، جهت درمان آنها روشهاي مناسب را انتخاب نمايند و روشهاي پيشگيري از ايجاد آنها را بيان كنند
17. آسيت را تعريف كنند و علل آن را بيان كنند ، فيزيوپاتولوژي آن را شرح دهند ، علايم و نشانه هاي باليني آن را توصيف نمايند ، در مورد روشهاي تشخيصي آنها بحث كنند ، تشخيص افتراقي آن را بيان كنند، جهت درمان آن روشهاي مناسب را انتخاب نمايند و روشهاي پيشگيري از ايجاد آن را بيان كنند
18. انواع تب را توضيح دهند ، تشخيص افترافي آنها را بيان كنند ، الگوريتم برخورد با يك بيمار تب دار را رسم كرده توضيح دهند
19. انواع منحني تب را در بيماريهاي شايع عفوني رسم كرده در مورد هريك از آنها بحث كنند
20. بيماريهاي شايع عفوني را فهرست كرده هريك را توضيح دهند ، اتيولوژي آن را نام ببرند ، علايم و نشانه هاي باليني آن را توصيف نمايند ، در مورد روشهاي تشخيصي آن بحث كنند ، تشخيص افتراقي آن را بيان كنند، جهت درمان آنها روشهاي مناسب را انتخاب نمايند و روشهاي پيشگيري از ايجاد آن را شرح دهند
21. علل تنگي نفس و سيانوز را بيان كنند، فيزيوپاتولوژي آنها را شرح دهند ، علايم و نشانه هاي باليني آنها را توصيف نمايند ، در مورد روشهاي تشخيصي آنها بحث كنند ، تشخيص افتراقي آنها را بيان كنند، جهت درمان آنها روشهاي مناسب را انتخاب نمايند و روشهاي پيشگيري از ايجاد آنها را بيان كنند.
22. ديابت مليتوس را تعريف كنند ، انواع آن را نام برده هريك را  توضيح دهند ، علايم و نشانه هاي باليني آنها را توصيف نمايند ، در مورد روشهاي تشخيصي آنها بحث كنند ، تشخيص افتراقي آنها را بيان كنند، جهت درمان آنها روشهاي مناسب را انتخاب نمايند و روشهاي پيشگيري از ايجاد آنها را بيان كنند.
23. انواع اختلالات تيروييد را فهرست كنند و هريك را  توضيح دهند، اتيولوژي آنها را نام ببرند ، فيزيوپاتولوژي آنها را شرح دهند ، علايم و نشانه هاي باليني آنها را توصيف نمايند ، در مورد روشهاي تشخيصي آنها بحث كنند ، تشخيص افتراقي آنها را بيان كنند، جهت درمان آنها روشهاي مناسب را انتخاب نمايند و روشهاي پيشگيري از ايجاد آنها را بيان كنند.
24. الگويتم برخورد با اورژانسهاي شايع داخلي نظير (كلاپس قلبي– عروقي وايست قلبي شامل مراحل ALS-BLS- شوك – ادم پولموناري – سندرومهاي كروناري حاد – آسم –  ترومبوآمبولي ريوي – خونريزي گوارش –   شكم حاد – تشنج  – كتواسيدوز ديابتي) را رسم كنند و در مورد آنها بحث كنند.
25. اصول كلي درمان در گروههاي داروئي مهم شامل (داروهاي اتونوم – درمانهاي نارسائي قلبي–  درمان داروئي بيماريهاي ايسكميك قلب ، داروهاي ضد فشار خون ، مسكن ها ، انسولين و داروهاي هيپوگليسميك) را توضيح دهند،شامل : انديكاسيونهاي مصرف ،دوزاژ ، عوارض شايع داروها ، ممنوعيتهاي مصرف.
26. انديكاسيونهاي تغذيه وريدي را بيان كنند و موارد مصرف در هر مورد را توضيح دهند.
27. مباني تئوريك در اقدامات تشخيص – درماني زير را شرح دهند.
 Arterial Puncture براي ABG – گرفتن رگ محيطي – سونداژ اداري – قرار دادن لوله NG – نحوه تهيه PBS توراكوستنز – آبدومينوسنتز – گرفتن نمونه خلط
28. مفاهيم مربوط به تفكر باليني شامل (مفاهيم حساسيت ، ويژگي ،ارزش اخباري مثبت و منفي، اعتبار ، پايايي ، معني داربودن ،….) را توضيح دهند .
29. درموارد غير طبيعي يافته هاي شايع پاراكلنيك كه زير آورده شده تشخيص افتراقيهاي مربوط رابيان كنند.
(CBC,ESR,BS,Na,K,Ca,P,BUN,Cr,PBS,LDH,CK,Billirubin,ALP,AST,U/A,ABG,ECG,CXR)
30. اصول نحوه نگارش باليني ، شرح حال ، On & Off service Note ، سير بيماري ،مشاوره هاي ودرخواستها
31. نسخه نويسي ،خلاصه پرونده را توضيح دهند.
32. انواع نحوه معرفي بيمار  (Case Presentation)را توضيح دهند .
33. از بيمار داخلي شرح حال تهيه كنند.
34. بيماران داخلي را بطور سيستماتيك معاينه كنند صداهاي طبيعي و غيرطبيعي را بعد از معاينه بيماران از يكديگر افتراق دهند و فشار خون شرياني بيماران را بطور صحيح اندازه گيري كنند
35. از بيماران در شرايط مورد نياز الكتروكارديوگرام تهيه كنند و آن را تفسير نمايند.
36. بيماران را از نظر اعصاب بطور سيستماتيك معاينه كنند .
37. بيماران مبتلا به اغما را معاينه كرده و اقدامات تشخيصي لازم را براي آنها درخواست كنند .
38. از بيمار در شرايط مورد نياز لام خون محيطي تهيه كنند و پس از مشاهده در زير ميكروسكوپ آن را تفسير كنند.
39. پس از تهيه نمونه ادرار از بيمار مبتلا به بيماري كليوي براي وي آزمايش كامل ادرار انجام دهند و در مورد آن بحث كنند.
40. پس از مشاهده راديو گرافيهاي قفسه صدري ، ساده شكم و ستون فقرات آنها را تفسير نمايند.
41. لامهاي تهيه شده از مغز استخوان بيماران را زير ميكروسكوپ مشاهده آنها را تفسير نمايند.

منابع آموزشي كدامند ؟
 رفرانس مصوب :
 منابع ديگر براي مطالعه :
 كتب :
 مجلات :

فعاليتهاي آموزشي بخش كدامند ؟
در فرايند ياددهي در علوم پزشكي فنون ، روشها ، استراتژيها و فعاليتهاي مختلفي وجود دارند كه به تعدادي از آنها در يك جدول زمانبندي شده تحت عنوان برنامه هفتگي فعاليتهاي آموزشي بخش ضميمه ميباشد كه گروه سعي دارد آموزشهاي خود را بر اساس آن جاري نمايد . توجه كنيد در برنامه هاي مذكور مشاركت فعال داشته باشيد.
تمرينات طول دوره
به منظورفراهم آوردن شرايط مناسب براي تمرينات لازم جهت كسب مهارتهاي ذهني ، عملي و نگرشي از طرف گروه براي شما تكاليفي تعيين خواهد شد كه در زير نمونه هاي از آن آورده شده است.
در طول دوره آموزش در اين بخش در باره يك يا چند موضوع زير كه از طرف مسوول آموزش براي شما تعيين خواهد شد فكر كنيد و به تدريج در مورد انجام آن اقدام نموده و در انتهاي دوره آن را تحويل نماييدنمره تهيه اين موارد در نمره نهايي شما منظور خواهد شد.
 از مجله علمي New England به سليقه خود يك مقاله كوتاه انتخاب كرده ، پس از ترجمه آن را در 3 تا 5 صفحه به مسوول آموزش تحويل دهيد.
 بيماريها ، اختلالات و سندرومهايي را كه در طول اين دوره در مورد آنها نكات آموزنده نظري و عملي آموخته ايد در يك صفحه فهرست كنيد.
 عنوان يك مشكل تشخيصي درماني  اخلاقي يا اپيدميو لوژيك را كه در طول دوره مشاهده كرده ايد و به نظر شما بارز بوده در نظر گرفته و در باره آن يك عنوان كامل تحقيقاتي بنويسيد.
 پرونده يك بيمار را از پذيرش تا ترخيص از لحاظ شرح حال  تشخيص  ،  اقدامات ، برگه هاي پيگيري روزانه ، آزمايشات ، دستورات و برگه ترخيص در دو صفحه نقد كنيد.
 يك بيمار را در بخش انتخاب كنيد و با جمع آوري اطلاعات وي شامل : شرح حال ، آزمايشات ، تصاوير راديولوژيك ، نتايج پاتولوژيك ، اقدامات انجام شده و در صورت امكان عكس ، اسلايد و فيلم آموزشي ( با در نظر گرفتن جميع ابعاد اخلاقي ) يك بسته آموزشي تهيه كنيد.
 يك بيمار را در بخش انتخاب كنيد و در صورتيكه شرايط مناسب باشدبا هماهنگي با وي و خانواده¬¬اش پس از مراجعه به محل زندگي ، محل كار يا هر محل ديگر و انجام بررسي¬هاي محيطي ليستي از استرسورها و عوامل موثر Non Clinical كه ممكن است در ايجاد يا تشديد بيماري وي دخيل باشند را تهيه و آن را در دو صفحه گزارش كنيد.
 پرونده بيماراني كه در بخش مسوول آن هستيد از لحاظ شرح حال ، ‌Progressive note ، On service note ،  Off service note به رويت دستيار مسوول رسانده از ايشان برگه نظريه دريافت نماييد.
 چنانچه به تاثير متقابل آموزش و هنر معتقديد يك طرح گرافيكي ، نقاشي ،   اسلايد ، يا عكس آموزشي همراه با شرح يا يك شماي آلگوريتميك در مورد برخورد با يك بيمار تهيه نماييد.
 به يكي از مفاهيم ناشناخته در مورد يكي از موضوعات درسي كه در اين بخش مورد توجه است فكر كنيد و با ذكر چند دليل يك فرضيه براي آن ارايه كنيد.

فهرست عناوين كنفرانسهاي كارورزان و كه در هر دوره بايد ارايه گردند
1. كلستاز
2. اولسر پپتيك – علل
3. خونريذي هاي گوارشي – بررسي علل و درمان
4. نكات شايع در روماتولوژي
• آرتريت روماتوييد – لوپوس – آرتروز و استئوپورز – واسكوليت ها
5. بيماريهاي عفوني ( تب ها و تشخيص افتراقي آن ، تيفوييد و توبركولوز )
6. بيماريهاي قلبي ( بيماريهاي ايسكميك قلب و درمانهاي جديد ، بيماريهاي عرق محيطي و درمانهاي جديد ، بيماريهاي شايع دريچه اي ، آريتميهاي شايع و مهم ، نارسايي احتقاني قلب )
• در شرايط خاص بر حسب مورد

چگونه ارزشيابي خواهيد شد ؟
• شيوه ارزشيابي در موضوعات نظري به صورت شفاهي (حضوري ) خواهد بود و درموضوعات عملي به صورت معاينه بيمارو مشاهده نحوه عملكرد كارورزان در طول دروه مي¬باشد . البته در شرايط ويژه ممكن است امتحانات عملي به صورت OSCE برگزار شود.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …