پزشکان بدون مرز درمان
خانه / اخبار آزمون ها / دستورالعمل اجرایی بيست وهشتمين دوره آزمونهای ارتقاء

دستورالعمل اجرایی بيست وهشتمين دوره آزمونهای ارتقاء

دستورالعمل اجرايي بيست وهشتمين دوره آزمونهاي ارتقاء

آزمونهاي کتبي ارتقاء راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 18/4/1388 بطور همزمان در دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور که به تربيت دستيار اشتغال دارند، برگزار خواهد شد.

الف- مقررات کلي آزمونهاي ارتقاء تخصصي:
الف- 1- آزمون ارتقاء شامل دو بخش است:
1 – ارزيابي درون دانشگاهي که از سوي گروههايي که دستيار در آن مشغول به تحصيل است انجام مي شود.
2 – آزمون کتبي که تحت نظارت دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي توسط دانشکده هايي که دستيار در آن مشغول به تحصيل است برگزار مي شود.
الف-2 – مجموع نمره هاي ارتقاء هر سال برابر 300 است. 50% کل نمره (150 نمره) اختصاص به ارزيابي درون دانشگاهي با توجه به ضوابط مربوطه و 50% (150نمره) اختصاص به آزمون کتبي دارد.
الف- 3 – بنابر مصوبه شصت وچهارمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي ملاک مقايسه براي آزمونهاي ارتقاء از اين قرار است:
ميانگين نمره 20% شرکت کنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه که بالاترين نمرات را کسب کرده اند، ملاک مقايسه تعيين مي گردد.
تبصره 1: چنانچه 20% تعداد شرکت کنندگان کمتر از يک نفر شود ملاک همان يک نفر محاسبه شود.
تبصره2: در مواردي که 20% تعداد شرکت کنندگان بصورت اعشاري در بيايد اگر کمتر از نيم باشد به سمت پايين و بالاتر و مساوي نيم به سمت نمره بالاتر گرد شود.
شايان ذكر است طبق مصوبات شصت وپنجمين نشست شورا نمرات محاسبه شده طبق فرمول ارائه شده در شصت وچهارمين نشست شورا جهت آزمون كتبي ارتقاء، نمي بايست كمتر از نمرات كف مندرج در جداول مربوطه باشد و در صورتي كه حدنصاب قبولي پس از محاسبه در فرمول مربوطه هر دانشگاه و در هر رشته تخصصي بيشتر از كف نمره كتبي مجاز مندرج در جداول فوق الذكر باشد، ملاك عمل، حدنصاب محاسبه شده توسط دانشگاه خواهد بود.
الف- 4 – كف نمره كتبي مجاز (حداقل نمره كتبي نسبت به ملاك مقايسه مساوي با متغير A مي باشد) نبايد از كف تعيين شده توسط دبيرخانه كمتر باشد.
الف- 5 – كف نمرات مورد نياز براي ارتقاء هر دستيار به سال بالاتر بشرح و ، طبق جداول ذيل مي باشد:
1 – حداقل نمره ارزيابي درون دانشگاهي
2 – حداقل نمره كتبي
3 – حداقل نمره كل
جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي سه ساله:

مقطع ارتقا

حداقل نمره كتبي (نسبت به ملاك مقايسه) A

كف نمره كتبي مجاز

حداقل ارزيابي درون دانشگاهي (از 150) B

حداقل نمره كل

حداقل نمره كل مجاز

1 به 2

40%

50

90

A+B+30

170

2 به 3

50%

65

90

A+B+30

185

جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي چهار ساله
جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي پنج ساله  

مقطع ارتقا

حداقل نمره كتبي (نسبت به ملاك مقايسه)

كف نمره كتبي مجاز

حداقل ارزيابي درون دانشگاهي (از 150) B

حداقل نمره كل

حداقل نمره كل مجاز

1 به 2

40%

50

90

A+B+30

170

2 به 3

46%

60

90

A+B+30

180

3 به 4

53%

70

90

A+B+30

190

مقطع ارتقا

حداقل نمره كتبي (نسبت به ملاك مقايسه) A

كف نمره كتبي مجاز

حداقل ارزيابي درون دانشگاهي (از 150) B

حداقل نمره كل

حداقل نمره كل مجاز

1 به 2

40%

50

90

A+B+30

170

2 به 3

46%

60

90

A+B+30

180

3  به 4

53%

70

90

A+B+30

190

4 به 5

56%

75

90

A+B+30

195

الف- 6 – دستياراني که در طول دوران دستياري سه بار در آزمون ارتقاء مردود شوند از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشکي اخراج خواهند شد.
الف- 7 – دستياراني که در آزمون ارتقاء سال اول (ارتقاء 1 به 2) دوبار مردود شوند مجاز به ادامه دوره نبوده و از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشکي اخراج خواهند شد.

ب – مقررات آزمونهاي ارتقاء از نظر ارزيابي درون دانشگاهي
ب- 1 – به استناد موضوع 5 شصت وچهارمين و موضوع 11 شصت وهشتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي شرکت کليه دستياران رشته هاي تخصصي پزشکي واجد شرايط در آزمونهاي ارتقاء تخصصي اين دوره منوط به موفقيت در آزمونها و فعاليتهاي درون دانشگاهي و کسب حداقل نمره با توجه به معرفي رسمي مدير گروه مربوطه و ثبت موضوع پايان نامه تخصصي و ارائه آن طبق برنامه هاي مصوب خواهد بود.
تبصره 1: مشمولين مفاد بندهاي الف -6 و الف -7 اين دستورالعمل واجد شرايط شركت در آزمون ارتقاء اين دوره نخواهند بود.
تبصره 2: نمره آزمونها و فعاليتهاي درون دانشگاهي بايستي حداقل براساس يكي از روشهاي نوين ارزشيابي كه با مقتضيات آن رشته و مستندات ارسال شده از طرف دبيرخانه هماهنگي داشته باشد، تعيين گردد. روشهاي قبلي نيز در اين دوره استثنائاً قابل قبول خواهند بود.
تبصره 3: در محاسبه نمرات نهايي ارزيابي درون دانشگاهي حيطه هاي مختلف دانش پزشكي، مراقبت از بيمار، رفتار حرفه اي، مهارتهاي ارتباطي، يادگيري بر مبناي تجربه و عملكرد براساس شناخت از نظام سلامت رعايت گردد.
ب- 2 – در مورد دستياراني كه وفق مقررات بصورت ميهمان به دانشگاه ديگر معرفي شده اند و در زمان آزمون ارتقاء در آن دانشگاه ادامه تحصيل مي دهند تعيين و اعلام نمره ارزيابي درون دانشگاهي، معرفي به آزمون كتبي و اعلام نتايج به عهده دانشگاه مقصد خواهد بود. لازم است دانشگاه مبداء نسبت به اعلام نظر گروه آموزشي مربوطه در خصوص ارزيابي درون دانشگاهي دستياران ميهمان به دانشگاه مقصد، قبل از شرکت دستياران واجد شرکت در آزمون کتبي ارتقاء اقدام بعمل آورد.
ب -3 – در مورد دستياراني كه وفق مقررات به دانشگاه ديگر منتقل شده اند، تعيين و اعلام نمره ارزيابي درون دانشگاهي، معرفي به آزمون كتبي و اعلام نتايج بعهده دانشگاه مقصد مي باشد. لازم است دانشگاه مبداء نسبت به اعلام نظر گروه آموزشي مربوطه در خصوص ارزيابي درون دانشگاهي دستيار انتقالي به دانشگاه مقصد، قبل از شرکت دستيار ذيربط در آزمون کتبي اقدام بعمل آورد.
ب -4- در مورد دستياراني که طبق مقررات به دو ارتقاء همزمان معرفي مي شوند لازم است دو نمره ارزيابي درون دانشگاهي ارسال شود يکي براي ارتقاء سال بالاتر و يکي براي ارتقاء سال پايين تر و در تنظيم نمرات دقت شود كه نمره درون دانشگاهي سال پايين تر برابر يا بيشتر از نمره ارزيابي درون دانشگاهي سال بالاتر باشد تا در محاسبه حدنصابهاي قبولي مشكلي ايجاد نگردد.
ب -5- لازم است نمرات نهايي ارزيابي درون دانشگاهي در فاصله زماني مناسب و پيش از آزمون کتبي باطلاع دستياران رسانده شود تا زمان کافي جهت دريافت و نيز رسيدگي به اعتراضات احتمالي دستياران موجود باشد.ضمن اينکه شرکت در آزمونهاي کتبي منوط به قبولي در ارزيابي درون دانشگاهي مي باشد.
ب -6- رسيدگي به اعتراضات در مورد ارزيابي درون دانشگاهي بعهده کميته اي مرکب از: معاون آموزشي دانشگاه، رئيس دانشکده پزشکي، معاون آموزشي باليني دانشکده پزشکي، مدير گروه مربوطه و يک نفر از اعضاي هيات علمي به انتخاب گروه مربوطه حسب مورد مي باشد.
ب -7 – کميته امتحانات موظف است يک ماه قبل از آزمونهاي ارتقاء نمره ارزيابي درون دانشگاهي هر دستيار را به معاونت آموزشي دانشکده اعلام نمايد.
تبصره: نمرات آزمون درون دانشگاهي پس از طي مراحل رسيدگي به اعتراضات مطابق بند ب- 6 و اعلام به معاونت آموزشي دانشكده به هيچ عنوان قابل تغيير نمي باشد.

ج – مقررات آزمون کتبي ارتقاء تخصصي
ج-1- دستياران داوطلب شرکت در آزمون ارتقاء چنانچه در مجموع سنوات تحصيلي حداکثر 3 ماه کسر دوره داشته باشند مي توانند در آزمون ارتقاء کتبي سال مربوطه با رعايت ساير مقررات شرکت نمايند.
توضيح: منظور از سه ماه کسر دوره، ماههاي تير، مرداد و شهريور سال تحصيلي مربوطه مي باشد که از زمان معرفي به آزمون کتبي ارتقاء تا پايان سال تحصيلي مربوطه باقي مانده است.
ج-2- دستياران سال اول که تا تاريخ 31/4/1388 حداقل 9 ماه از دوره تحصيلي خود را طي نمايند در صورت موفقيت در ارزيابي درون دانشگاهي ملزم به شرکت در آزمون کتبي (ارتقاء 1 به 2) خواهند بود.
ج-3- دستياراني که در سال قبل در آزمون ارتقاء شرکت نموده اند جهت شرکت در آزمون ارتقاء سالجاري لازم است از تاريخ 1/5/1387 لغايت 31/4/1388، 11 ماه از دوره تحصيلي خود را طي نموده باشند.
ج-4- دستياراني که به دلايل مختلف ( مانند جايگزيني، گزينش و …) ديرتر از موعد مقرر به دانشگاه معرفي شده اند با گذراندن حداقل 8 ماه از دوره تحصيلي تا پايان 31/4/1388 در صورت موفقيت در ارزيابي درون دانشگاهي ملزم به شرکت در آزمون ارتقاء کتبي سراسري 1 به 2 خواهند بود.
بعنوان مثال: در دوره هاي سه ساله:
در شرايط مفاد بند ج-2 در شرايط مفاد بند ج-4
براي ارتقاء 1 به 2 9 ماه براي ارتقاء 1 به 2 8 ماه
براي ارتقاء 2 به 3 21 ماه براي ارتقاء 2 به 3 20 ماهضمن اينکه داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره باعث کاهش طول دوره نخواهد شد.
ج-5 -كليه دستياران موظفند موضوع پايان نامه خود را در دوره هاي سه ساله حداكثر تا زمان معرفي به آزمون كتبي ارتقاء سال 1 به 2 و در دوره هاي بيش از سه سال حداكثر تا زمان معرفي به آزمون كتبي ارتقاء سال 2 به 3 تعيين و به ثبت رسانده باشند.
ج-6 – دستياران معرفي شده به آزمون کتبي در صورت عدم شرکت در آزمون به دلايل غير موجه و يا عدم کسب هر يک از حدنصابهاي منظور شده، مردود آن سال شناخته مي شوند، براساس برنامه آموزشي مدون همان سال با دريافت کمک هزينه تحصيلي ملزم به تمديد دوره خواهند بود.
ج-7 – مصاديق موارد ذيل مجاز به شركت در آزمون ارتقاء بصورت دو ارتقاء همزمان خواهد بود:
1 – كسب حدنصاب قبولي ارزيابي درون دانشگاهي در بيست وهفتمين دوره ارتقاء و عدم شركت در آزمون كتبي ارتقاء بدلايل موجه (موارد مندرج در بخشنامه شماره 6804/3/آ مورخ 9/8/1378)
2 – دستياراني كه در بيست وهفتمين دوره ارتقاء موفق به كسب حدنصاب قبولي آزمون كتبي شده اما حدنصاب قبولي مجموع را بدست نياورده، مشروط بر اينكه قبلاً از دو ارتقاء همزمان استفاده ننموده باشند.
3 – دستياران سال آخر كه به دليل استفاده از مرخصي زايمان، تأخير معرفي از طرف دبيرخانه بدليل گزينش يا ساير دلايل با كسر دوره مواجه شده و به يكي از آزمونهاي ارتقاء درون دانشگاهي يا سراسري معرفي نشده اند، مشروط بر اينكه دوره ايشان قبل از پايان اسفند ماه 1388 به اتمام برسد اين افراد در صورت احراز نمره ارزيابي درون دانشگاهي سال بالاتر و قبولي در آزمون ارتقاء ماقبل آخر مجاز به شركت در آزمون گواهينامه تخصصي سالجاري خواهند بود.
تبصره 1: امكان شركت در دو ارتقاء همزمان براي دستياران رشته هاي بيماريهاي عفوني، پزشكي اجتماعي و بيماريهاي قلب و عروق براي سالهاي اول و دوم در اين دوره (1 به 2 و 2 به 3) وجود ندارد، مراتب گذراندن دوره MPH يا داخلي حسب مورد در ستون ملاحظات ليست مربوطه درج گردد.
تبصره2: پذيرفته شدگان جايگزين دوره تخصصي رشته هاي پزشكي اجتماعي و بيماريهاي عفوني و گرمسيري مي توانند پس از آموزش باليني در سال اول، با رعايت ساير مقررات دوره MPH را در سال دوم گذرانده و با رعايت مقررات در آزمون ارتقاء 2 به 3 شرکت نمايند.
ج -8 -تصميم گيري در خصوص كليه موارد مربوط به ارتقاء همزمان كه در آئين نامه و مصوبات پيش بيني نشده به كميسيون برنامه دستياري تخصصي باليني دانشگاه با تركيب زير تفويض اختيار مي گردد.
1) رئيس دانشكده پزشكي
2) مدير كل آموزش دانشگاه
3) معاون آموزشي دانشكده پزشكي
4) مدير گروه رشته مربوطه
5) يك نفر عضو هيئت علمي با انتخاب معاون آموزشي دانشگاه
ج -9 -دستياراني که واجد شرايط شرکت در دو ارتقاء (همزمان) مي باشند در صورت عدم کسب نمره حدنصاب قبولي در هر يک از دو ارتقاء مردود همان سال محسوب و مشمول يکسال تمديد دوره از ابتداي سال مربوطه خواهند بود.
ج-10 – دستياراني که در دو ارتقاء همزمان موفق به کسب حدنصاب سال پايين تر يا سال بالاتر نشوند از نظر تعداد دفعات مردوي يک بار مردود محسوب مي شوند.
ج-11 – هر دستيار فقط براي يکبار در طول دوره مي تواند با رعايت مقررات در دو ارتقاء همزمان شرکت نمايد.
تبصره: دستياراني كه قبل از مهر سال 1378 شروع دوره نموده اند، بدون در نظر گرفتن دفعات شركت در دو ارتقاء همزمان تا تاريخ فوق الذكر، منحصراً براي يكبار به شرط تائيد گروه آموزشي مي توانند در دو ارتقاء همزمان شركت نمايند.
د – ساير ضوابط و مقررات:
د-1 – آزمون دستياران رشته آسيب شناسي صرفا” بصورت Combined (مشترک) انجام مي شود.
د-2 – آن دسته از فارغ التحصيلان خارج از کشور که پرونده تحصيلي آنان به تائيد كميسيون ارزشيابي مدارک خارجي رشته هاي تخصصي رسيده و از طريق مرکز امور خدمات آموزشي وزارت متبوع جهت ثبت نام در آزمون ارتقاء تخصصي معرفي مي شوند، با توجه به مفاد اين دستورالعمل و با معرفي دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مي توانند در يکي از دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور ثبت نام و در آزمون کتبي شرکت نمايند.
د-3 – دستياران رشته تخصصي طب ورزشي كه در سال 1387 موفق به كسب قبولي در ارتقاء 2 به 3 گرديده و در حال حاضر بعنوان دستيار مشغول به ادامه تحصيل مي باشند، مانند ساير دستياران تخصصي مشمول شركت درآزمون ارتقاء 3 به 4 سالجاري مي باشند.
د- 4 – با توجه به تصميم کميسيون هفت نفره منتخب شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در تاريخ 9/9/1381 زمان آزمون براي دستياران جانباز رشته هاي تخصصي باليني پزشکي، با توجه به وضعيت جسماني و بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، حداکثر تا 25 درصد مدت زمان معمول قابل افزايش است.
د-5 – لازم است کليد آزمون ارتقاء سالجاري بلافاصله پس از برگزاري به نحو مقتضي در اختيار دستياران قرار گيرد.

هـ – تکميل فرمهاي مربوطه:
هـ – 1 – نحوه ثبت نمرات و ارسال به دبيرخانه:
1 – تنظيم فرم گزارش ميانگين نمرات ارزيابي درون دانشگاهي توسط مديران گروههاي آموزشي و ارسال آن به معاونت آموزش باليني دانشكده پزشكي .
2 – تنظيم نمرات نهايي در قالب ليست اعلام وضعيت دستياران شامل سه ستون (نمره ارزيابي درون دانشگاهي، نمره آزمون كتبي و نمره كل) توسط معاونت آموزش باليني دانشكده پزشكي و ارسال به معاونت آموزشي دانشگاه.
3 – تائيد ليست نهايي اعلام وضعيت دستياران به شرح بالا توسط معاون آموزشي دانشگاه و ارسال آن به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي.
4 – بررسي ليست نهايي اعلام وضعيت دستياران در دبيرخانه و ارائه گزارش اوليه مبني بر دريافت ليستها به دانشگاهها و نيز درخواست رفع نواقص احتمالي در فرمهاي مربوطه، بديهي است نواقص بايستي در موعد مقرر توسط دانشگاه رفع و به دبيرخانه گزارش گردد.
تبصره 1: فرم چكيده ارزيابي درون دانشگاهي، اصل كارنامه هاي ارزيابي درون دانشگاهي و ساير مدارك در پرونده دستياران باقي مانده و نيازي به ارسال آنها به دبيرخانه نمي باشد.
تبصره 2: مسئوليت كامل ليستهاي ارسالي به شرح فوق بعهده دانشگاه مربوطه مي باشد و بعد از اتمام مهلتهاي قانوني فوق الذكر به هيچ عنوان امكان تغيير در ليست نمرات اعم از درون دانشگاهي و كتبي وجود نخواهد داشت.
هـ -2 – آخرين مهلت ارسال نتايج بيست وهشتمين دوره آزمون ارتقاء دستياران حداکثر تا تاريخ23/4/1388 مي باشد.
هـ -3 – لازم است وضعيت تحصيلي دستياران دوره هاي تخصصي باليني جهت آزمون ارتقاء به تفکيک ليست هاي زير پس از تکميل و اصلاح از طرف دانشگاه در موعد مقرر به دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي ارسال گردد.
1 – ليست دستياراني که در صورت واجد شرايط بودن در ارتقاء 1 به 2 شرکت نموده اند.
2 – ليست دستياراني که در صورت واجد شرايط بودن در ارتقاء سالهاي بالاتر شرکت نموده اند.
3 – فرم مربوط به درج مشخصات داوطلبان واجد شرايط دو ارتقاء همزمان.
4 – اعلام وضعيت تحصيلي ساير دستياران دوره هاي تخصصي باليني جهت آزمون ارتقاء تخصصي که اسامي آنان در ليستهاي فوق الذکر درج نگرديده است.
ليست هاي مشروحه فوق پيوست اين دستورالعمل مي باشد.
هـ -4 – نمرات و وضعيت تحصيلي دستياران بايد توسط دانشگاه مورد بررسي قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه مغايرت، در ستون ملاحظات درج و طي نامه اي بهمراه ليستهاي تکميل شده، اعلام گردد.
هـ – 5 – در ستون ملاحظات، ليست مشخصات موارد مربوطه، از جمله (عدم کسب حدنصاب لازم ارزيابي درون دانشگاهي، ميهماني، انتقال، فارغ التحصيلان خارج از کشور و مرخصي ها، غيبت اعم از موجه و يا غيرموجه و …) قيد گردد.
هـ – 6 — مشخصات فرد يا افراديکه نام آنان در ليست اعلام وضعيت تحصيلي درج نگرديده و همچنين مشخصات داوطلبان واجد شرايط دو ارتقاء همزمان، مطابق اطلاعات درخواست شده در ليست هاي مربوطه درج و بهمراه ساير مدارک درخواست شده پس از امضاء معاونت آموزش باليني دانشکده پزشکي، معاونت آموزشي دانشگاه و ممهور شدن کليه صفحات به مهر دانشگاه مبني بر بررسي و تائيد موارد مذکور، حداکثر تا تاريخ 23/4/1388 به دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي ارائه و رسيد دريافت شود.
هـ – 7 — اصل سئوالات به همراه کليد و شناسنامه و نتايج تحليل نهايي، حداکثر تا يکماه پس از آزمون (در CD و نرم افزار مربوطه) از طريق پست سفارشي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي ارسال شود.
هـ -8 – رسيدگي به اعتراضات و نمرات اعلام شده در مهلت مقرر به عهده دانشگاههاي مربوطه
مي باشد.

تلگرام

مطلب پیشنهادی

تشخیص دقیق سرطان با تصویربرداری مادون قرمز

این فناوری جدید امکان تشخیص سرطان سینه، پروستات و سایر انواع سرطان‌ها را با استفاده …

ساخت نانوکمپلکسی برای کمک به درمان بیماری آلزایمر

محققان کره‌ای نانوکمپلکسی ساختند که با استفاده از آن، می‌توان ویراستار ژن موسوم به کریسپر …