خانه / اخبار علمی پزشکی / آشنایی با مراکز جراحی محدود و سرپایی

آشنایی با مراکز جراحی محدود و سرپایی

مراکز جراحی محدود و سرپایی:
• مراکز جراحی محدود به مراکزی اطلاق می شود که پس از انجام جراحی، بیمار حداکثر ظرف چند ساعت قادر به ترک مرکز بشود. اعمال جراحی انجام شده اعم از جراحی مینور یا ماژور(جراحی مینور بدون بیهوشی و با بیحسی موضعی، جراحی ماژور، با بیهوشی انجام می گردد) حتی در مورد اعمال جراحی ماژور که با بیهوشی عمومی انجام می گردد نیز باید بیمار پس از به هوش آمدن مرکز را ترک نماید و نیازی به بستری شدن نداشته باشد.
• هدف از تأسیس این گونه مراکز ممانعت از تحمیل هزینه سنگین به بیمار و حذف مخارج و مشکلات ناشی از هتلینگ و ترخیص هرچه سریعتر بیمار می باشد.
• مجموعه متخصصین گروه جراحی که می توانند مبادرت به اعمال جراحی نمایند عبارتند از:
جراحان عمومی، ارولوژی (جراحان مجاری ادراری و کلیه)، ارتوپدی (جراحان استخوان و مفاصل)، زنان و زایمان، جراحی اطفال، گوش و حلق و بینی، ترمیمی و جراحی های چشم.
• متخصصین فوق الذکر عمل هایی را در این مراکز می توانند انجام دهند که حداکثر مدت توقف بیمار بعد از عمل جراحی چند ساعت بیشتر نباشد و تا حد امکان بیمارانی را جهت عمل در این مراکز انتخاب کنند که احتمال خطر ضمن و بعد از عمل حداقل باشد و بعلاوه قبلاً تمام بررسی های پاراکلینیک انجام شده و حتماً لازم است این مراکز با یک بیمارستان در نزدیکی خود قرارداد رسمی داشته باشد تا در صورت پیش آمدن مشکل در ضمن عمل، بیماران به فوریت و بدون قید و شرط در آن بیمارستان بستری و پذیرش شوند، انجام اعمال جراحی در مراکز جراحی محدود در مورد افرادی صورت می گیرد که ریسک عمل جراحی حداقل باشد و بیمارانی که بعلت داشتن مشکلات در سایر ارگان ها باعث افزایش ریسک عمل جراحی می گردند، در این مراکز پذیرفته نشوند، بعلاوه بیمار باید به لحاظ فکری و فرهنگی قدرت انجام دستورات بعد از عمل را به  نحو احسن داشته باشد. نمونه بارز بیمارانی که نباید در این مراکز عمل شوند عبارتند از:
الف) بیمارانی که به عنوان عقب مانده ذهنی شناخته شده باشند.
ب) بیمارانی که دچار عفونت های مجاری تنفسی، ریوی، کلیوی و کبدی (هپاتیتها) یا شکمی باشند.
ج) بیمارانی که علایم حیاتی طبیعی نداشته یا دچار شوک وتروما شده باشند.
د) بیمارانی که نیازمند مانیتورینگ هستند.
هـ) نوزادان و شیرخواران زیر سه ماه.
و) بیماران خیلی چاق، بیماران آسمی، بیماران دچار کم خونی ، بیماران بسیار مسن و بیمارن قلبی، ریوی و هیپرتانسیو (فشار خون بالا).
• پذیرش بیمارانی که نیاز به اقدامات درمانی غیر جراحی داشته باشند جز در موارد فوریت ها (اورژانس) ممنوع است.
لیست اقدامات تشخیصی درمانی و اعمال جراحی سرپایی مجاز و امکانات لازم برای انجام امور مزبور در مراکز جراحی محدود همه ساله از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با پیشرفت های پزشکی اعلام می گردد.
 
ليست اعمال مراكز جراحي محدود
 1- جراحي اعصاب
–  سوزن زدن در فضاي ساب دورال از راه فونتانل (شيرخوار) يك‌طرفه يا دو‌طرفه
–  پونكسيون ونتريكول از راه برهول (burr hole) قبلي فونتانل يا كانتر مخزن داخل
  ونتريكول با يا بدون تزريق دارو و يا ساير موارد براي تشخيص و درمان
–  پونكسيون سيسترن با يا بدون تزريق دارو يا ساير موارد براي تشخيص يا درمان
–  پونكسيون لوله شانت مربوط به مخزن براي آسپيراسيون يا تزريق
–  سوراخ كردن با مته (ساب دورال يا ونتريكولار) بدون جراحي متعاقب كارگذاري وسيله ثبات فشار يا كاتترونتريكولار
–  آسپيراسيون مجدد آبسه يا كيست داخل جمجمه‌اي
–  ضايعه استريوتاكسيك بوسيله عوامل نوروليتيك (مثل الكل، حرارت، برق و امواج   
  راديوئي)
–  خارج نمودن تحريك‌كننده‌هاي عصبي
–  انسيزيون زيرجلدي براي قرار دادن گيرنده اتصال مستقيم يا القائي
–  خارج نمودن گيرنده
–  برداشتن كل سيستم شنت بدون جايگزيني
–  تزريق خون، وصله به كمك لخته خون در ناحيه كمري اپيدورال
–  تزريق ماده بي‌حسي در فضاي ساب آراكنوئيد نخاع جهت تشخيص يا درمان ساده
–  سوزن زدن براي تزريق درناژ يا آسپيراسيون ساب آراكنوئيد يا ساب دورال منقطع
–  سوزن زدن براي تزريق، درناژ يا آسپيراسيون اپيدورال يا كودال ساده
–  تزريق ماده نوروليتيك در فضاي ساب آراكنوئيد
–  تزريق ماده نوروليتيك در فضاي اپيدورال يا كودال
–  تزريق جهت ميلوگرافي نخاع يا فضاي خلفي
–  تزريق ماده غير از ماده بي‌حسي و ماده حاجب يا محلول نوروليتيك در فضاي ساب    
  آراكنوئيد  
–  تزريق ماده غير از ماده بي‌حسي و ماده حاجب يا محلول نوروليتيك در فضاي كودال
  يا اپيدورال
–  تزريق براي ديسكوگرافي يك سطح يا سطوح مختلف كمري يا گردني
–  تحريك استريوتاكسيك طناب نخاعي از طريق پوست بدون عمل جراحي متعاقب
–  نمونه‌برداري، آسپيراسيون، اكسيزيون ضايعه طناب نخاعي
–  كاشت محرك عصبي از طريق پوست، اپي‌دورال، اينترادورال
–  برداشت الكترودهاي محرك عصبي نخاعي
–  انسيزيون براي كاشت گيرنده زيرپوست
–  اصلاح يا خارج كردن گيرنده
–  برداشت كامل سيستم شنت مايع مغزي نخاعي بدون جايگزيني
–  بلوك عصبي اعصاب سوماتيك سمپاتيك
–  كارگذاري محرك عصبي اعصاب محيطي بطور سطحي
–  كاشت الكترودها از طريق پوست، اعصاب جمجمه‌اي، اعصاب محيطي، عصبي عضلاني
–  اصلاح يا خارج كردن الكترودهاي محيطي
–  كارگذاري الكترودهاي زيرپوستي از طريق انسيزيون
–  اصلاح يا خارج كردن گيرنده محرك عصبي محيطي
–  تخريب بوسيله عوامل نوروليتيك، شيميائي، حرارتي، الكتريكي يا امواج راديوئي اعصاب سوماتيك مثل تري‌ژمينال، بين‌دنده‌اي، پاراورتبرال، پودندال ساير اعصاب محيطي يا شاخه‌هاي آن

  اعصاب محيطي
–  نوروليز اعصاب انگشتي
–  نوروليز عصب اولنار در مچ
–  نوروليز عصب مديان در تونل كارپ
–  قطع يا تخريب اعصاب فوق حدقه‌اي، زير‌حدقه‌اي، چانه‌اي، صورتي، پس‌سري بزرگ،
  اوبتراتور، خارج لگني با يا بدون تنوتومي اداكتور يكطرفه يا دو طرفه
–  اكسيزيون نوروما، عصب پوستي انگشت، دست يا پا
–  ترميم عصب انگشت
–  ترميم اعصاب محيطي زير آرنج و زانو

 2- اورولوژي
  اعمال مجاز اورولوژي:
–  تخليه آبسال رنال يا پري رنال
–  نفروستومي پركوتانئوس (PCN) ، نفروتومي با تخليه
–  بيوپسي باز كليه
–  آسپيراسيون و يا تزريق به كيست كليوي يا لگنچه
–  عبور كاتتر يا اينتراكاتتر به لگنچه كليوي، يا استنت به حالب از لگنچه كليوي جهت‌تخليه و يا تزريق 
–  بررسي‌هاي مانومتريك از راه لوله نفروستومي يا پيلوستومي يا كاتتر حالبي
–  تغيير لوله نفروستومي يا پيلوستومي
–  تخليه مثانه از راه پيشابراه
–  سيستوسكوپي يا سيستويورتروسكوپي با يا بدون جراحي
–  سيستويورتروسكوپي با كاتتريزاسيون پيشابراه
–  تخريب يا برداشتن بافت مثانه از راه پيشابراه
–  ماتوتومي، برش مه‌آ
–  گشاد كردن پيشابراه
–  ختنه، فيموز، پارافيموز
–  اركيكتومي، اركيوپكسي
–  اكسيزيون هيدروسل
–  اكسيزيون واريكوسل با ليگاتور وريدهاي اسپرماتيك جهت واريكوسل    و يا بدون          
  استفاده از روش شكمي
–  بيوپسي پروستات
–  پروستاتكتومي، تخليه آبسه پروستات، توسط روشهاي ليزر و ترموتراپي
–  وازكتومي
–  وازواپيديديموستومي
–  رزكسيون اسپرماتوسل
–  ESWL
–  بعضي از موارد ليتولاپاكسي از راه پيشابراه (  TUL)
–  بيوپسي بيضه
–  شكستگي پنيس
–  سيستوستومي پركوتانئوس و كلاسيك
–  سنگ مثانه
–  عدم نزول بيضه
–  سنگ حالب
–  سنگ لگنچه
–  پروستات (پروستاتكتومي باز)

3- E. N. T
–  درناژ آبسه- هماتوم گوش خارجي- مجراي گوش خارجي
–  سوراخ كردن گوش
–  نمونه‌برداري گوش خارجي، مجراي گوش خارجي
–  اكسيزيون گوش خارجي آمپوتاسيون كامل
–  اكسيزيون اگزوستوز ضايعه نسج نرم مجراي خارجي گوش
–  درآوردن جسم خارجي از مجراي گوش خارجي
–  اوتوپلاستي يك‌طرفه
–  باد كردن شيپور استاش با يا بدون كاتتر
–  كاتتريزاسيون شيپور استاش
–  روشهاي بافل، كار گذاشتن موضعي در گوش مياني براي كنترل فازphase control) )
–  ميرنگوتومي
–  گذاشتن و برداشتن لوله تهويه
–  تمپانوستومي
–  تجسس گوش مياني از طريق برش كانال از خلف گوش
–  آنتروتومي از راه ماستوئيد
–  اكسيزيون پوليپ گوش
–  وصله پرده صماخ
–  ترميم پرده صماخ با گرافت نسجي
–  ميرنگوپلاستي
–  پيوند غضروف گوش به بيني يا گوش
–  تخريب ضايعه كام يا زبان كوچك (حرارتي، كرايو يا شيميايي)
–  ترميم بريدگي كام
–  ترميم فيستول نازولابيال
–  درناژ آبسه بناگوشي
–  ايجاد فيستول براي كيست بزاقي زيرزباني (رانولا) ساده يا با پروتز
–  سيالوليتوتومي غده تحت فكي، تحت زباني يا بناگوشي داخل يا خارج دهاني
–  نمونه‌برداري سوزني غده بزاقي
–  نمونه‌برداري انسيزيونال غده بزاقي
–  اكسيزيون يا مارسوپياليزاسيون كيست بزاقي زيرزباني (رانولا)
–  اكسيزيون تومور يا غده بنا گوشي در لوب سطحي با يا بدون ديسكسيون عصب
–  اكسيزيون غده تحت فكي و زيرزباني
–  ترميم فيستول بزاقي
–  فراخ سازي و كاتتريزاسيون مجراي بزاقي
–  بستن مجراي بزاقي از داخل دهان
–  درناژ آبسه پري تانسيلار
–  نمونه‌برداري اوروفارنكس- هيپوفارنكس- نازوفارنكس
–  برداشت جسم خارجي از حلق
–  اكسيزيون كيست يا زائده چين برونكيال
–  تانسيلكتومي و آدنوئيد كتومي
–  اكسيزيون تكمه‌هاي لوزه‌اي
–  بخيه كردن حلق براي زخم يا صدمه
–  فارنگوستومي خارجي براي تغذيه
–  كنترل خونريزي دهاني حلقي ساده
–  كنترل خونريزي نازوفانكس
–  آندوسكوپي اسفنوئيد
 تشخیص
 با اسفنوئیدوتومی
 با برداشتن مخاط
–  لوله‌گذاري داخل تراشه
–  لارنگوسكوپي غير مستقيم
 با بیوپسی
 با برداشتن جسم خارجي
 با اكسيزيون ضايعه
 با تزريق طنابهاي صوتي
 متد ميكروسرجري
 با استروبوسكوپي (فيبراپتيك انعطافي)

–  نمونه‌برداري لب
–  برداشتن ورميليون با جلو كشيدن مخاط
–  بازسازي لب
–  رزكسيون لب بيش از يك چهارم- بدون بازسازي
–  ترميم ورميليون لب
–  ترميم پلاستيك لب شكرّي- يك‌طرفه يا دوطرفه اوليه يا ثانويه
–  درناژ آبسه- كيست هماتوم و ستيبول دهان
–  برداشتن جسم خارجي فرورفته و ستيبول دهان
–  انسيزيون فرنوم لب
–  نمونه‌برداري از وستيبول دهان
–  اكسيزيون ضايعه در دهان، مخاطي- زير مخاطي، عضلاني
–  اكسيزيون مخاط به عنوان دهنده پيوند
–  فرنومكتومي- فرنولكتومي- فرنكتومي
–  ترميم جراحات دهان
–  انسيزيون فرنوم زبان (فرنوتومي)
–  انسيزيون و درناژ آبسه خارج دهاني- كيست يا هماتوم كف دهان زير چانه تحت فكي
  ماضغه‌اي
–  نمونه‌برداري زبان
–  نمونه‌برداري كف دهان
–  اكسيزيون ضايعه زباني بدون ترميم
–  بخيه كردن زبان به لب براي ميكروگناتيا (عمل دوگلاس)
–  فرنولوپلاستي
–  نمونه‌برداري اكسيزيون ضايعه كام
–  يوولكتومي- اكسيزيون ضايعه كوچك
–  پالاتوفارنگوپلاستي
–  برداشتن اگزوستوز كام سخت
–  رينوپلاستي اوليه، غضروفهاي طرفي و آلار، بالا بردن نوك بيني با يا بدون ترميم كل             
  تيغه بيني
–  رينوپلاستي ثانويه
–  ترميم تيغه بيني با يا بدون كاشت غضروف
–  ترميم آترزي كوان از داخل بيني
–  آزاد كردن چسبندگي‌هاي داخل بيني
–  ترميم فيستول دهاني- فك فوقاني
–  ترميم اورونازال
–  بازسازي عملكردي داخل بيني (سپتوم يا ساير درموپلاستي‌هاي داخل بيني)
–  اصلاح سوراخ تيغه بيني
–  كوتريزاسيون توربينت‌ها يك‌طرفه يا دوطرفه سطحي يا اينترامورال
–  كرايوسرجري توربينت‌ها يك‌طرفه يا دوطرفه
–  كنترل خونريزي قدامي بيني، يك‌طرفه يا دوطرفه
–  شكستن توربينت‌هاي ببيني
–  شستشوي سينوس ماگزيلا از طريق كانولاسيون يك‌طرفه يا دوطرفه       
–  باز كردن سينوس ماگزيلر (آنتروتومي) از داخل بيني، يك‌طرفه يا دوطرفه
–  انسيزيون راديكال (كالدول لوك) يك‌طرفه يا دوطرفه
–  برداشت پوليپ‌هاي آنتروكوانال (راديكال كالدول لوك) يك‌طرفه يا دوطرفه
–  برداشتن اتموئيد از داخل بيني قدامي يا كامل
–  برداشتن اتموئيد از خارج بيني كامل
–  آندوسكوپي بيني
–  نازوفارنگوسكوپي
–  آندوسكوپي بيني پوليپكتومي بيني
 با اتموئيد كتومي ناقص يا كامل
 با آنتروستومي ماگزيلر
 با خارج كردن اجسام خارجي
–  آندوسكوپي سينوس ماگزيلار
 تشخيصي
 با خارج كردن جسم خارجي
 با خارج كردن كيست
 با برداشتن مخاط يا پوليپ
 با خارج كردن توده خارجي
 تشخيصي
 با اسفنوئيدوتومي
–  شكستگي بيني- باز يا بسته- با يا بدون جا اندازي- ساده يا پيچيده- با يا بدون
  فيكساسيون استخواني داخلي و يا خارجي
–  درمان بازشكستگي نازواتموئيد بدون فيكساسيون خارجي
–  جا اندازي بسته قوس زايگوما
–  جا اندازي شكستگي فرورفته زايگوما به روش باز
–  شكستگي كف اربيت و يا گونه، پيچيده (شامل نوع blow out)، جا اندازي ترانس آنترال         
  (روش كالدول- لوك)
–  شكستگي اربيت، درمان محافظه‌كارانه بجز blow out – جا اندازي بسته يا باز با يا  
  بدون پروتز
–  جا اندازي بسته ساده يا پيچيده و يا جا اندازي باز دررفتگي T MJ
–  درمان شكستگي باز يا بسته هيوئيد با يا بدون دستكاري
–  نمونه‌برداري بافت نرم گردن
–  نمونه‌برداري- اكسيزيون تومور خوش خيم زير جلدي، عمقي، زير فاشيا يا داخل عضله  
  در گردن
–  در ناژ آبسه يا هماتوم بيني- تيغه بيني
–  نمونه‌برداري بافت نرم داخل بيني
–  اكسيزيون پوليپهاي بيني
–  اكسيزيون ضايعه داخل بيني از داخل
–  اكسيزيون ضايعه داخل بيني از خارج (رينوتومي جانبي)
–  اكسيزيون كيست درموئيد ساده- شكل پوستي و زير پوستي، زير استخوان يا
  غضروف
–  اكسيزيون توربينتها، ناقص يا كامل
–  رزكسيون زير مخاطي توربينت، ناقص يا كامل
–  رينكتومي ناقص يا كامل
–  تزريق به توربينت‌ها
–  پروتز تيغه بيني (كارگذاري تكمه)
–  برداشتن جسم خارجي داخل بيني با يا بدون بيهوشي عمومي با يا بدون رينوتومي          
  جانبي
4- چشــم
–  تخليه محتويات چشم با كارگذاري پروتز
–  در آوردن جسم خارجي از ملتحمه، سطحي، فرورفته زير ملتحمه يا اسكلرا
–  در آوردن جسم خارجي از قرنيه
–  در آوردن جسم خارجي از اطاقك قدامي
–  در آوردن جسم خارجي از عدسي
–  ترميم پارگي ملتحمه
–  ترميم پارگي قرنيه بدون سوراخ يا سوراخ شده بدون گرفتاري نسج يوه‌آ
–  ترميم ضايعه عضله يا تاندون خارج چشمي يا كپسول تنون
–  كراتوتومي
–  اكسيزيون، نمونه‌برداري قرنيه، اكسيزيون يا تغيير محل پتريژيوم با يا بدون گرافت
–  خراشيدن روي قرنيه، تشخيصي براي اسميرياكشت
–  برداشتن اپي‌تليوم قرنيه با يا بدون كموكوتريزاسيون، يا با بكار بردن مواد باند شونده
–  ترموكوتريزاسيون، كرايوتراپي ضايعه قرنيه
–  خالكوبي روي قرنيه، مكانيكي يا شيميائي
–  كراتوپلاستي
–  كراتومليوسيس، كراتوپلاستي انكساري
–  كراتوفاكيا
–  اپي كراتوفاكيا
–  انسيزيون شل كننده روي قرنيه براي تصحيح آستيگماتيسم ناشي از جراحي
–  رزكسيون گوه‌اي قرنيه، براي تصحيح آستيگماتيسم منتج از جراحي
–  كراتوتومي شعاعي
–  پاراسنتز اتاقك قدامي چشم با آسپيراسيون تشخيصي مايع زلاليه
–  پاراسنتز اتاقك قدامي چشم با آزاد سازي مايع زلاليه
–  گونيو تومي با يا بدون سوراخ كردن گونيو
–  سوراخ كردن گونيو
–  ترابكولوتومي خارجي
–  ترابكولوپلاستي
–  آزاد كردن چسبندگي‌ها، قسمت قدامي چشم، با يا بدون تزريق هوا يا مايع شامل   
  چسبندگي‌هاي گونيو
–  آزاد كردن چسبندگي‌هاي خلفي
–  آزاد كردن چسبندگي‌هاي قرنيه به ويتره
–  برداشتن رشد اپي تليوم اتاقك قدامي
–  برداشتن ايمپلنت از قسمت قدامي چشم
–  خارج كردن لخته خون از قسمت قدامي چشم
–  تزريق هوا يا مايع يا دارو بداخل اتاقك قدامي
–  اكسيزيون ضايعات صلبيه
–  فيستوليزاسيون صلبيه براي گلوكوم با ترفين به همراه ايريدكتومي
–  فيستوليزاسيون صلبيه براي گلوكوم با ترموكوتر به همراه ايريدكتومي
–  فيستوليزاسيون صلبيه براي گلوكوم با پانچ يا قيچي به همراه ايريدكتومي
–  ايريدنكلايزيس يا ايريدوتازيس
–  ترابكولكتومي خارجي
–  اصلاح زخم عمل قسمت قدامي
–  ايريدوتومي توسط انسيزيون شكافي با يا بدون ترانس فيكساسيون
–  ايريدكتومي، بريدن قرنيه و صلبيه
–  ايريدكتومي، بريدن قرنيه و صلبيه همراه سيكلكتومي
–  ايريدكتومي، بريدن قرنيه و صلبيه محيطي براي گلوكوم
–  ايريدكتومي، بريدن قرنيه و صلبيه قطاعي
–  ايريدكتومي، بريدن قرنيه و صلبيه نوري
–  ترميم عنبيه، جسم مژگاني
–  بخيه عنبيه، جسم مژگاني
–  سيكلو دياترمي
–  سيكلو كرايوتراپي
–  سيكلو دياليز
–  ايريدوتومي توسط فتوكواگولاسيون
–  كورنئوپلاستي توسط فتوكواگولاسيون
–  تخريب، برداشتن كيست يا ضايعه عنبيه يا جسم مژگاني
–  شكافتن كپسول عدسي
–  شكافتن كپسول عدسي با ليزر
–  در آوردن كاتاراكت ثانويه
–  در آوردن محتويات عدسي با آسپيراسيون
–  فاكو فراگمانتاسيون و آسپيراسيون
–  نماياندن كاتاراكت
–  در آوردن عدسي با يا بدون ايريدكتومي داخل يا خارج كپسولي
–  در آوردن داخل كپسولي كاتاراكت گذاشتن پروتز عدسي
–  در آوردن خارج كپسولي كاتاراكت
–  گذاردن عدسي داخل چشمي بطور ثانويه به دنبال برداشتن عدسي
–  تخليه مايع زير رتين با فتوكواگولاسيون، اشعه گزنون
–  با كلينگ اسكلرا با يا بدون پروتزهاي خارجي
–  پروفيلاكسي دكولمان رتين يك يا چند مرحله بدون درناژ با دياترمي يا كرايوتراپي
–  فتوكواگولاسيون، اشعه گزنون
–  تخريب ضايعه موضعي رتين يا كوروئيد، در يك مرحله يا چند مرحله، دياترمي     
  كرايوتراپي، فتوكوگوالاسيون
–  تحكيم اسكلرا با يا بدون گرافت
–  جراحي استرابيسم
–  نمونه‌برداري عضله خارجي چشم
–  تزريق رتروبولبار دارو، الكل
–  تزريق داخل كپسول تنون
–  بلفاروتومي انسيزيون و در ناژپلك
–  تارسورافي برشي
–  كانتوتومي
–  اكسيزيون شالازيون و ضايعات ديگر
–  نمونه‌برداري پلك
–  اصلاح تريكيازيس در آوردن موبافورسپس، با الكتروليز
–  انسيزيون لبه پلك با يا بدون گرافت مخاطي آزاد
–  تارسورافي
–  ترميم بلفاروپتوز
–  رزكسيون لواتور
–  رزكسيون ملتحمه، تارس ولواتور (عمل فاسانلا- سروت)
–  ترميم اصلاح بيش از حد پتوز
–  تصحيح و تراكسيون پلك
–  ترميم اكتروپيون
–  ترميم انتروپيون
–  ترميم زخم تازه پلك
–  در آوردن جسم خارجي فرورفته در پلك
–  كانتو پلاستي
–  اكسيزيون و ترميم پلك
–  بازسازي همه ضخامت پلك با جابجا كردن فلپ پلكي- ملتحمه‌اي از پلك ديگر
–  انسيزيون ملتحمه تخليه كيست
–  اكسيزيون فوليكولهاي ملتحمه و ضايعات ملتحمه با يا بدون اسكلراي مجاور،
  نمونه‌برداري ملتحمه
–  تخريب ضايعه ملتحمه
–  تزريق زير ملتحمه
–  كنژنكتيو پلاستي
–  قطع سيمبلفارون با يا بدون كارگذاري كانفورمر يا كنتاكت لنز فلپ ملتحمه ناقص يا
  كامل
–  انسيزيون درناژ غده اشكي، داكريوسيستوستومي
–  انسيزيون، چيدن پونكتوم اشكي
–  اكسيزيون غده اشكي كامل يا ناقص
–  نمونه‌برداري غده اشكي
–  داكريوسيستكتومي
–  برداشتن جسم خارجي يا سنگ در مجاري اشكي
–  در آوردن تومور غده اشكي از طريق پيشاني با يا بدون استئوتومي
–  ترميم پلاستيك كاناليكولها
–  تصحيح پونكتوم برگشته با كوتر
–  داكريوسيستورينوستومي
–  كژنكتيوورينو ستومي بدون لوله
–  بستن پونكتوم اشكي با كوتر
–  بستن فيستول كيسه اشكي
–  ديلاتاسيون پونكتوم اشكي با يا بدون شستشو
–  ميل زدن مجراي نازولاكريمال با يا بدون شستشو با يا بدون وارد كردن لوله يا استنت
–  ميل زدن كاناليكولهاي اشكي با يا بدون شستشو
–  تزريق به داخل سيستم اشكي براي راديوگرافي
–  كانتوپلاستي مياني
–  كانتوپكسي طرفي
 
5- جراحي زنان
–  مارسوپياليزاسيون كيست بارتولن
–  كولپوسنتز
–  بيوپسي مخاط واژن، شامل كيستهائي كه نيازمند بخيه هم باشند
–  اكسيزيون سپتوم واژن
–  ديلاتاسيون واژن زير بيهوشي
–  معاينه لگن زير بيهوشي
–  كولدوسكوپي تشخيصي
–  كونيزاسيون سرويكس
–  تراكلورافي، ترميم پلاستيك سرويكس، از راه واژن
–  ديلاتاسيون و كورتاژ باقيمانده سرويكس
–  ديلاتاسيون و كورتاژ (غير از حاملگي)
–  لاپاروسكوپي لگن: جهت رؤيت احشاء لگني، فولگوراسيون ضايعات تخمداني يا صفاقي،
  ليز چسبندگي با آسپيراسيون با بيوپسي
–  TL
–  IVF و GIFT (در تعهد بيمه همگاني نمي باشد)
–  زايمان بدون درد
–  جراحي كيست تخمدان
–  سيتوسل؟؟ ركتوسل
–  سزارين
–  هيستركتوي؟؟ وارژينال
 
6- جراحي عمومي
– انسيزيون و درناژكيست سباسه عفوني يا غير عفوني، منفرد
– انسيزيون و درناژكيست اپي تليالي (كيست سباسه) عفوني با برداشت كامل ساك و ترميم حفره
–  انسيزيون و درناژ فورانكل
–  انسيزيون و درناژ آبسه (براي مثال كربانكل، هيدرآدنيت چركي و آبسه‌هاي ديگر جلدي           
  و زيرجلدي)، ساده
–  درناژ كيست پيلونيدال
–  درناژ ناخن يا دور ناخن
–  انسيزيون و برداشت جسم خارجي، بافت زير جلدي
–  درناژ هماتوم
–  پونكسيون يا آسپيراسيون آبسه، هماتوم يا كيست
–  انسيزيون و درناژ عفونت شديد محل عمل
–  نمونه‌برداري پوست يا بافت زير جلدي

ضايعات خوش‌خيم
–  اكسيزيون ضايعه پوستي و بافت زير جلدي (براي مثال سيكاتريسي، فيبرو، التهابي،
  مادرزادي، كيستيك) 
–  اكسيزيون تكمه پوستي
–  قطر ضايعه تا  5/0 سانتيمتر (تنه، بازوها، ساق‌ها، پوست سر و گردن، ناحيه تناسلي،
  ناخنها)
–  دبريدمان، ناخنها، بدون وسيله مخصوص 5 تا يا كمتر
–  اكسيزيون بستر ناخن بصورت ناقص يا كامل (مثلاً ناخن در گوشت رفته يا تغيير شكل   
  داده)
–  آمپوتاسيون قسمتي از بند ديستال انگشت
–  بازسازي بستر ناخن ساده
–  اكسيزيون گوه‌اي چين پوستي ناخن (براي مثال ناخن در گوشت فرو رفته)

متفرقه
–  اكسيزيون كيست يا سينوس پيلونيدال، ساده، وسيع
–  قرار دادن لوله آنتروستومي؟؟ دائم و موقت

پستان
–  پونكسيون و آسپيراسيون كيست
–  ماستوتومي يا اكسپلوراسيون يا درناژ آبسه عمقي
–  نمونه‌برداري پستان، سوزني
–  انسيزيونال
–  اكسپلوراسيون نوك سينه با يا بدون برداشت يك مجراي شيري يا يك پاپيلوم مجراي
  شيري
–  اكسيزيون كيست، فيبرآدنوم يا هر تومور خوش خيم بافت نابجاي پستاني، ضايعات
  مجرا يا ضايعات نوك سينه، مرد يا زن، يك ضايعه يا بيشتر
–  ماستكتومي براي ژنيكوماستي از طريق انسيزيون دور آرئول و يا ديگر برشها
–  Lumpectomy و نمونه‌برداري غدد لنفاوي زير بغل جهت كانسر پستان
–  ماستكتومي
 
دستگاه گوارش
–  پيلورو ميوتومي، قطع عضله پيلور (نوع فردت رامستد)
–  تعويض لوله گاستروستومي از راه پوست

اندوسكوپي
– پروكتوسيگموئيدوسكوپي
  با نمونه‌برداري
  با درآوردن جسم خارجي
  با درآوردن پوليپ يا پاپيلوما
  با برداشتن ضايعات برجسته، پاپيلوماتا يا پوليپ‌هاي متعدد

دستكاري
–  جا اندازي پرولاپس
–  ديلاتاسيون اسفنكتر مقعد زير بيهوشي عمومي يا بي‌حسي
–  ديلاتاسيون تنگي مقعد زير بيهوشي عمومي
–  درآوردن تجمع مدفوع يا جسم خارجي زير بيهوشي
مقعد
–  فيستولوتومي زير جلدي
–  برداشت ستن، همراه جدا كردن لبه‌هاي بافتي
–  انسيزيون و درناژ آبسه ايسكيوركتال و يا پري‌ركتال
–  انسيزيون و درناژ آبسه داخل جداري، داخل عضلاني و يا زير مخاطي از راه مقعد، زير بیهوشی
– انسيزيون و درناژ آبسه پري آنال سطحي
–  اسفنكتروتومي آنال، قطع اسفنكتر آنال
–  انسيزيون هموروئيدتر و مبوزه خارجي
–  فيشر كتومي با يا بدون اسفنكتروتومي
–  كريپتكتومي منفرد
–  كريپتكتومي متعدد
–  پاپيلكتومي يا اكسيزيون تكمه منفرد
–  هموروئيد كتومي، از طريق ليگاتور ساده (حلقه‌كشي) خارجي و يا پاپيلاري متعدد
–  اكسيزيون تكمه‌هاي هموروئيد
–  هموروئيد كتومي خارجي، كامل
–  هموروئيد كتومي داخل و خارجي، ساده
–  همراه با فيشر كتومي
–  خارج كردن كامل يا اكسيزيون كامل يا اكسيزيون هموروئيد خارجي ترومبوزه
–  تزريق محلولهاي اسكلروزان به داخل هموروئيد.
–  جراحي فيستول آنالي
–  آبدومينوپلاستي؟؟ و يا ليپوساكشن (در تعهد بيمه همگاني قرار ندارد)

تخريب
–  كند يلومالاتا، متعدد
  بخيه
–  ليگاتور كردن هموروئيد- داخلي
 
ترميم ـ هرنيوپلاستي ـ هرنيورافي ـ هرنيوتومي
– مغبني، با يا بدون هيدروسلكتومي
– ترميم فتق مغبني، سن 5 سالگي يا بيشتر، يك طرفه، با اوركيكتومي، با يا بدون كارگذاري پروتز
– با اكسيزيون هيدروسل يا اسپرماتوسل
– فمورال، با انسيزيون كشاله ران
– اپي گاستريك، ساده چربي پيش صفاقي
– ترميم فتق نافي
– آپاندكتومي
غده تيروئيد
– انسيزيون و درناژكيست تيروگلوس عفوني
– نمونه‌برداري سوزني از تيروئيد
– تيروئيدكتومي
7- ارتوپدي
انسيزيون و اكسيزيون
– نمونه‌برداري عضلاني، سطحي
– نمونه‌برداري سوزني از عضله از طريق جلد
– نمونه‌برداري سوزني از استخوان باتروكار، سطحي(مانند ايليوم، زوائد شوكي)

وارد كردن و يا خارج كردن
– تزريق داخلي مجراي سينوس، درماني يا تشخيص(سينوگرام)
– خارج كردن جسم خارجي از عضله
– تزريق داخل غلاف تاندون، ليگامان يا نقاط تري‌گر(واشه‌اي)
– آرتروسنتز، آسپيراسيون يا تزريق، مفصل كوچك مانند انگشتان دست و پا
– مفصل يا بورس متوسط(مانند مفصل فكي گيجگاهي، غرابي ـ ترقوه‌اي ـ مچ دست يا پا ـ آرنج يا بورس اولكرانون)
– مفصل يا بورس بزرگ(مانند شانه، لگن، زانو، بورس تحت غرابي(ساب ؟؟)
– درمان كيست استخوان تزريق و آسپيراسيون
– وارد كردن سيم يا پين به منظور كشش استخواني
– درآوردن سيم يا پين، پيچ يا نوار فلزي مدفون، ميل، ميخ يا پليت سطحي يا عميق
– مانيتور كردن فشار مايع
شانه
– نمونه‌برداري سطحي و عمقي، بافت نرم
– اكسيزيون تومور، خوش خيم عمقي، زير فاشيا يا داخل عضلاني
– آرتروتومي(كپسولوتومي) براي نمونه‌برداري، گلنوهومرال
– برداشتن جسم خارجي، زير جلدي و عميق
– تزريق براي آرتروگرافي مفصل شانه

شكستگي يا دررفتگي
– شكستگي بسته يا باز ترقوه بدون جا اندازي يا جا اندازي با دست
– دررفتگي استرنوكلاويكولار بسته بدون جا انداختن يا جا اندازي با دست
– دررفتگي اكروميوكلاويكولار بسته بدون جا انداختن، جا اندازي با دستكاري
– شكستگي بسته استخوان شانه بدون جا اندازي
جا اندازي با دست(با يا بدون شكستگي مفصل شانه)
باز، با بخيه بدون عارضه بافت نرم، جا اندازي با دست
– شكستگي بسته توبروزيته بزرگ بدون جا اندازي يا جا اندازي با دست
– دررفتگي بسته شانه، جا اندازي با دست، با يا بدون بيهوشي
باز، با بخيه بدون عارضه بافت نرم، جا اندازي با دست
– با شكستگي بسته توبروزيته بزرگ، جا اندازي با دست
– با شكستگي گردن جراحي يا تشريحي، بسته يا باز جا اندازي با دست يا جا اندازي باز
– دستكاري زير بيهوشي، شامل استفاده از وسائل تثبيت كننده(مواردي غير از دررفتگي)
– بستن ثانويه زخم پس از برداشت جوشكاره(اسكار)
بازو(اندام فوقاني) و آرنج
– انسيزيون و در ناژ ابسه يا هماتوم عمقي يا بورس عفوني
– نمونه‌برداري سطحي و عمقي بافتهاي نرم
اكسيزيون تومور خوش خيم، عمقي، زير فاشيا يا بين عضلاني
– ارتروتومي(كپسولوتومي) آرنج، فقط براي نمونه‌برداري سينوويوم
– با اكسپلوراسيون مفصل، يا بدون خارج كردن جسم خارجي(با يا بدون نمونه‌برداري)
– اكسيزيون سرراديوس
– تطويل يك تاندون
– دوختن تاندون پاره شده عضله دو سر بازويي در آرنج
– فاشيوتومي خارجي يا داخلي(مانند تنيس البويا اپي كونديليت)
– با جدا كردن مبداء اكستانسور
– بارز كسيون ليگامان حلقوي
– استريپينگ
آمپوتاسيون
– بستن ثانويه با اصلاح اسكار

ساعد و مچ انسيزيون و اكسيزيون
– انسيزيون غلاف تاندون در محل زائده استيلوئيدراديوس(بيماري دو كروان)
– انسيزيون مچ(موارد ديگر)
– انسيزيون و درناژ آبسه يا هماتوم عمقي
– آرتروتومي با اكسپلوراسيون و درناژ، با برداشت اجسام آزاد يا خارجي(مفصل راديوكارپال با مديو كارپال) براي عفونت
– اكسيزيون تومور خوش خيم عمقي، زير فاشيا يا داخل عضله
– اكسيزيون ضايعه غلاف تاندون
– اكسيزيون گانگليون مچ(قدام يا خلف)
– اكسيزيون راديكال بورس، غلاف تاندون، منفرد يا متعدد، ساعد يا مچ(مانند تنوسينوويت ـ قارچ، سل يا ضايعه گرانولوماتوز ديگر، آرتريت روماتوئيد) فلكسورها
– سينووكتومي مچ، غلاف تاندون اكستانسور(يك كمپارتمان)
– رزكسيون قسمت ديستال اولنا
– اكسيزيون يا كورتاژ كيست استخوان يا تومور خوش خيم استخوان كارپ
– كارپكتومي، يك استخوان
– استايلوئيد كتومي راديوس(عمل مستقل)
– اكسيزيون ديستال اولنا(مانند تكنيك داراچ)

وارد كردن يا خارج كردن
– تزريق به منظور آرتروگرافي مفصل راديو اولنار ديستال يا مچ
– اكسپلوراسيون براي خارج نمودن جسم خارجي عمقي

ترميم، اصلاح يا بازسازي
– ترميم تاندونها يا عضلات فلكسور ساعد يا مچ، اوليه منفرد، هر تاندون يا عضله
– ترميم تاندون يا عضله اكستانسور ساعد يا مچ، اوليه يا ثانويه، هر تاندون يا عضله
– دراز، كوتاه كردن تاندون فلكسوريا اكستانسور(عمل مستقل) هر تاندون يا عضله
– تنوتومي باز، يك تاندون اكستانسور يا فلكسور، هر تاندون يا عضله
– تنوليزتاندون اكسانسور يا فلكسور، هر تاندون يا عضله
– تنودز فلكسوريا فلكسورهاي انگشتان در مچ، يك يا چند اكستانسور انگشتان
– پيوند يا جابجايي تاندون، منفرد، اكستانسور يا فلكسور هر تاندون يا عضله
شكستگي يا دررفتگي
– شكستگي تنه راديوس، بسته، بدون جا اندازي يا جا اندازي با دستكاري
– شكستگي تنه راديوس، باز با بخيه بدون عارضه نسج نرم، جا اندازي با دستكاري
– شكستگي تنه اولنا، بسته يا باز، بدون جا اندازي يا جا اندازي با دستكاري
– شكستگي ديستال راديوس(مانند شكستگي كاليس يا اسميت) يا جدا شدن اپي‌فيز، با يا بدون شكستگي زائده استيلوئيد اولنا،‌ بدون جا اندازي بسته يا جا اندازي با دستكاري بسته، مشكل، نيازمند دستكاري، بدون تثبيت خارجي استخوان يا كارگذاري پين از راه پوست
با تثبيت خارجي استخوان يا پين‌گذاري از راه پوست
باز، با بخيه بدون عارضه نسج نرم، جا اندازي با دستكاري
بسته يا باز جا اندازي باز، با يا بدون تثبيت داخلي يا خارجي استخوان
– شكستگي اسكافوئيد(ناويكولر)، بسته، بدون جا اندازي، جا اندازي با دستكاري
– شكستگي استخوان‌هاي كارپ، جا اندازي با دستكاري
– شكستگي زائده استيلوئيد اولنا، بسته
– دررفتگي اينتركارپال يا راديو كارپال، بسته منفرد يا متعدد، جا اندازي با دستكاري
– بسته يا باز، جا اندازي باز
– دررفتگي راديواولنار، ديستال، جا اندازي بسته يا باز با دستكاري، جا اندازي يا ترميم باز
– شكستگي دررفتگي ترانس اسكافوپري لونار، بسته، جا اندازي با دستكاري
– دررفتگي لونيت، جا اندازي با دستكاري
– بستن ثانويه يا تصحيح جوشگاه
دست
– كليه اعمال به استثناي عفونت‌ها و مواردي كه نياز به پيوند استخوان و يا تاندون وجود دارد.

لگن و مفاصل ران
– نمونه‌برداري سطحي، بافت نرم
– اكسيزيون بورس ايسكيال
– بورس يا كلسيفيكاسيون تروكانتر

وارد كردن و خارج كردن
– درآوردن جسم خارجي،‌ زير جلدي، سطحي يا عمقي
– عمل تزريق براي آرتروگرافي مفصل ران با يا بدون بيهوشي

شكستگي و يا دررفتگي
– ساكروم، شكستگي بسته بدون جا اندازي
– دررفتگي ساكروايلياك يا سمفيز پوبيس بدون جا اندازي
– شكستگي كوكسيكس باز يا بسته
– شكستگي(هاي) ايلبوم، پوبيس و يا ايسكيوم بسته، بدون جا اندازي
– تروكانتر بزرگ، بسته بدون جا اندازي

فمور و مفصل زانو
– فاشيوتومي ايلبوتيبيال(تنوتومي) باز
– تنوتومي زير جلدي(بسته) اداكتورياهامسترينگ ديستال، منفرد(عمل مستقل)
– هامسترينگ‌هاي ديستال، متعدد با يا بدون اداكتور(عمل مستقل)
– نوركتومي عضله هامسترينگ
– نوركتومي پوپليته(گاستروكنميوس)
– نمونه‌برداري سطحي، بافت نرم
– تومور، خوش خيم، زير جلدي
– آرترتومي(كپسولوتومي) زانو، تنها براي نمونه‌برداري سينوويال
– با اكسپلوراسيون با يا بدون خروج اجسام آزاد و يا نمونه‌برداري
– اكسيزيون بورس پره پاتلار
– اكسيزيون كيست سينوويال فضاي پوپليته(مثل كيست بيكر)
– تزريق به منظور آرتروگرافي زانو
– درآوردن جسم خارجي، عمقي
– بخيه زدن تاندون تحت كشككي، اوليه
– بخيه زدن پارگي عضله يا تاندون چهار سر، اوليه
– تطويل تاندون‌ هامسترينگ، منفرد
– آزادسازي رتيناكولوم خارجي بازسازي ليگامان

شكستگي يا دررفتگي
– انتهاي ديستال، كنديل داخلي يا خارجي، بسته، بدون جا اندازي با دستكاري
– شكستگي بسته كشكك
– شكستگي قسمت پروگزيمال(پلاتو) تيبيا، بسته، بدون جا اندازي، با جا اندازي با دستكاري
– خار(هاي) بين كنديلي، بسته، بدون جا اندازي
– دررفتگي بسته كشكك، جا اندازي با دستكاري، با يا بدون بيهوشي
– دستكاري مفصل زانو تحت بيهوشي عمومي(شامل استفاده از كشش يا دستگاه‌هاي ثابت كننده ديگر)
– بستن ثانويه يا اصلاح جوشگاه

ساق پا(تيبيا ـ فيبولا) و مچ پا
– انسيزيون و درناژ آبسه يا هماتوم عمقي و بورس عفوني
– تنوتومي تاندون آشيل از طريق پوست تحت بي‌حسي موضعي(عمل مستقل)
– آرتروتومي(كپسولوتومي) مچ همراه با اكسپلوراسيون، درناژ يا درآوردن جسم خارجي
– آزاد كردن كپسول خلفي، با يا بدون تطويل تاندون آشيل
– نمونه‌برداري سطحي و عمقي نسج نرم
– تومور خوش خيم، زير جلدي
– تومور عمقي در زير فاشيا يا داخل عضله
– آرتروتومي(كپسولوتومي) مچ پا با يا بدون نمونه‌برداري و يا درآوردن جسم خارجي يا براي سينووكتومي با يا بدون تانسيلكتومي
– اكسيزيون ضايعه در غلاف يا كپسول تاندون(مثل كيست يا گانگليون)
– اكسيزيون يا كورتاژ كيست يا تومور خوش خيم استخوان تيبيا يا فيبولا
– عمل تزريق براي آرتروگرافي
– ترميم اوليه يا ثانويه پارگي تاندون آشيل يا تاندونهاي ديگر با يا بدون گرافت
– اصلاح ديفكت فاشياي ساق پا
– ترميم براي دررفتگي تاندونهاي پرونئال، با يا بدون استئوتومي فيبولا
– تنوليز، باز، منفرد يا متعدد(از طريق همان انسيزيون)
– كوتاه كردن يا تطويل تاندون، منفرد يا متعدد از طريق همان انسيزيون
– كوتاه نمودن گاستروكنميوس(مانند عمل استراير)
– جابجايي يا پيوند تاندون(با تغيير جهت مسير عضله)، منفرد،‌ سطحي(مثل تيبيال قدامي يا اكستانسورها به قسمت مياني پا)‌
– تيبيال قدامي يا خلفي از ميان فضاي بين استخواني
– هر تاندون
– ترميم اوليه يا ثانويه پارگي، بريدگي يا پيچش شديد ليگامان‌هاي كولترال مچ پا
– جلوگيري از رشد اپي فيزيااپي فيزيودز يا استاپلينگ، ديستال فيبولا و تيبيا

شكستگي يا دررفتگي
– جا اندازي شكستگي بسته شفت تيبيا بدون دستكاري يا جا اندازي با دستكاري
– شكستگي باز، با بستن بدون عارضه نسج نرم، جا اندازي با دستكاري
– جا اندازي شكستگي انتهاي تيبيا(قوزك داخلي يا خلفي)، بسته، بدون دستكاري، جا اندازي با دستكاري
– باز، با بستن بدون عارضه نسج نرم، جا اندازي با دستكاري
– بسته يا باز جا اندازي باز با تثبيت استخوان
– جا اندازي شكستگي بسته انتهاي پروگزيمال يا شفت فيبولا، بدون دستكاري، جا اندازي با دستكاري
باز،‌ با بستن بدون عارضه نسج نرم، جا اندازي با دستكاري
بسته يا باز، جا اندازي با تثبيت استخوان
انتهاي استخوان(مالئول خارجي) بسته، بدون جا اندازي با دستكاري
جا اندازي با دستكاري زير بيهوشي
باز، با بستن بدون عارضه نسج نرم، جا اندازي با دستكاري
بسته يا باز، جا اندازي با تثبيت استخوان
– شكستگي شفت تيبيا و فيبولا، بسته با دستكاري
باز با بستن بدون عارضه نسج نرم(مثل پين در بالا و پائين)
– شكستگي هر مالئول مچ پا بسته با يا بدون جا اندازي با دستكاري
– باز با بستن بدون عارضه نسج نرم و جا اندازي با دستكاري
– بسته يا باز جا اندازي باز، با يا بدون تثبيت استخوان
– شكستگي سه مالئولي مچ پا بسته بدون جا اندازي با دستكاري يا با بيهوشي
– بسته يا باز جا اندازي باز با يا بدون تثبيت استخوان، فقط مالئول داخل و خارجي
– دررفتگي مفصل پروگزيمال تيبيا و فيبولا، جا اندازي با يا بدون بيهوشي
– جا اندازي باز تثبيت يا اكسيزيون
– دوختن ثانويه يا اصلاح جوشگاه
پــا
– انسيزيون و درناژ بورس عفوني شده، آبسه يا هماتوم سطحي
– عفونت زير فاشيا، نيازمند ديسكسيون عمقي، با يا بدون گرفتاري غلاف تاندون يك يا چند ناحيه
– فاشيوتومي كف پا و يا انگشت پا زير جلدي
– تنوتومي زير جلدي انگشت پا،‌ منفرد يا متعدد
– آرتروتومي(كپسولوتومي) با اكسپلوراسيون،‌ درناژ يا برداشتن جسم خارجي
– آرتروتومي(كپسولوتومي) با اكسپلوراسيون،‌ درناژ يا برداشتن جسم خارجي مفصل اينترتارسال يا تارسومتاتارسال، متاتارسوفالانژيال، اينترفالانژيال
– عصب‌كشي، عضلات داخلي كف پا
– آزاد كردن تونل تارسال(رفع فشار از روي عصب تيبيال خلفي)
– اكسيزيون تومور خوش خيم زير جلدي،‌ عمقي، زير فاشيا، داخل عضله
– آرتروتومي براي نمونه سينوويال، مفصل اينترتارسال يا تارسومتاتارسال، متاتارسوفالانژيال، اينترفالانژيال
– فاشيكتومي،‌ برداشتن فاشياي كف پايي،‌ ناقص يا راديكال
– سينووكتومي،‌ مفصل اينترتارسال يا تارسومتاتارسال، متاتارسوفالانژيال
– برداشتن نوروماي مورتون، منفرد
– سينووكتومي، غلاف تاندون فلكسور يا اكستانسور
– اكسيزيون ضايعه تاندون يا كپسول يا غلاف فيبرو در پا(مثل كيست يا گانگليون) يا انگشتان
– اكسيزيون يا كورتاژ كيست يا تومور خوش خيم استخوان تالوس يا پاشنه پا
– ديگر استخوان‌هاي تارسال يا متاتارسال يا بند انگشتان با يا بدون گرافت
– استكتومي،‌ ناقص، سرمتاتارس پنجم(بونيونت)
– استكتومي، كامل،‌ سر اولين متاتارس
– سر ديگر متاتارس‌ها، منفرد
– سرمتاتارس پنجم
– سر تمام متاتارس‌ها، با يا بدون فالنژكتومي‌هاي پروگزيمال ناقص(روش كلايتون)
– خار، با يا بدون آزاد كردن فاشياي كف پا
– ديگر استخوانهاي تارسال يا متاتارسال
– فالنكس
– كنديلكتومي،‌ پايه فالنكس، هر انگشت پا
– متاتار سكتومي
– فالنژكتومي،‌ منفرد
– رزكسيون سر استخوان مفصل انترفالنژيال، منفرد
– متاتارسال
– فالنكس
– خارج كردن جسم خارجي، زير جلدي يا عمقي

ترميم،‌ اصلاح يا بازسازي
– ترميم تاندون فلكسور يا اكستانسور،‌ منفرد، اوليه يا ثانويه، با يا بدون گرافت آزاد
– تنوليز، فلكسور يا اكستانسور، منفرد يا متعدد
– تنوتومي باز فلكسور پا،‌ منفرد يا متعدد(عمل مستقل)
– انگشت پا، منفرد(عمل مستقل)
– اكستنسور،‌ پا يا انگشت پا براي تنوتومي زير جلدي
– انتقال تاندون، عضله تيبيال قدامي به استخوان تارسال(لومن ـ يانگ)
– پيش بردن تاندون تيبيال خلفي با برداشت استخوان اسكافوئيد فرعي(مثل عمل كيدنر)
– تنوتومي يا آزاد كردن عضله ابداكتورهالوسيس لانگوس(مانند عمل مك‌كالي)
– كپسولوتومي، ‌فقط آزاد كردن نواحي مديال ميدفوت
با افزايش طول تاندون
– وسيع، شامل كپسولوتومي تالوتيبيال خلفي
ميدتارسال(مثل عمل هي‌ من)
– كپسولوتومي براي كنتراكتور مفصل متارتارسوفالنژيال،‌ با يا بدون تنورافي،‌ منفرد(عمل مستقل)
– اعمال پرده‌گذاري(مثلاً ايجاد سينداكتيلي انگشتان پا) براي ميخچه نرم(مثل عمل كلي كيان)
– انگشت چكشي، يك انگشت يا(مثلاً فيوژن اينترفالنژيال) عمل مستقل
– عمل پلاستيك براي كاك آپ پنجمين انگشت پا(مثل عمل روئيز ـ مورا)
– استكتومي، برداشت ناقص اگزوستوزياكنديلكتومي سرمتاتارس، منفرد از دوم تا پنجم سرمتاتارس اضافه
– هالوكس والگوس(بونيو نكتومي) تصحيح به وسيله برداشت اگزوستوز(مثل عمل سيلور)
(روش كلر، مك‌برايد يا مايو)
بارزكسيون مفصل و گذاشتن پروتز
با پيوند تاندون(مثل عمل ژوپلين)
با استئوتومي متاتارس(مثل عمل ميچل يا لاپيدوس)
عمل مشابه لاپيدوس
با استئوتومي متاتارس(مثل عمل ميچل يا لاپيدوس)
عمل مشابه لايبدوس
با استئوتومي فالنژيال
ساير روشها
– استراگالوس(تالوس) يا ساير استخوانهاي ميدتارسال
– متاتارس‌ها، پايه يا تنه، منفرد، براي كوتاه كردن يا تصحيح زاويه، متاتارس اولي
– فالنكس پروگزيمال، اولين انگشت پا براي كوتاه كردن تصحيح چرخشي يا زاويه(عمل مستقل)
– ساير فالنكس‌ها(مربوط به هر كدام از انگشتان پا)
– بازسازي دفرميتي انگشت پا،‌ فقط نسج نرم(مثل انحنا داشتن انگشت پا يا رو قرار گرفتن انگشت دوم)
– سزاميوئيدكتومي انگشت اول(عمل مستقل)
– بازسازي انگشت پا،‌ ماكروداكتيلي، برداشت نسوج نرم با يا بدون نياز به برداشت استخوان
– پلي‌داكتيلي
– سين داكتيلي با يا بدون گرفت(هاي پوستي)
– كلفت فوت(پاي شكافدار)

شكستگي يا دررفتگي
– شكستگي استخوان پاشنه، بسته،‌ جا اندازي بدون دستكاري
جا اندازي با دستكاري(مثل روش كاتون يا بوهلر)
باز، يا بسته بدون عارضه بافت نرم، جا اندازي با دستكاري
– شكستگي آستراگالوس، بسته بدون جا اندازي(تالوس)
– استخوان(هاي) تارسال(به جز آستراگالوس و استخوان پاشنه، شكستگي‌(هاي) بسته، جا اندازي بدون دستكاري يا با دستكاري
جا اندازي با دستكاري و پين‌گذاري از طريق پوست
باز، با بستن بدون عارضه بافت نرم، جا اندازي با دستكاري
بسته يا باز،‌ جا اندازي باز،‌ يا بدون تثبيت استخوان
– متاتارس(ها) شكستگي(ها) بسته(ساده) جا اندازي با يا بدون دستكاري
با دستكاري و پين‌گذاري از طريق پوست
باز، با بستن بدون عارضه بافت نرم، جا اندازي با دستكاري
بسته يا باز، جا اندازي باز، با يا بدون تثبيت استخوان
– بند(ها) انگشت، ‌شكستگي انگشت بزرگ پا بسته جا اندازي با يا بدون دستكاري
با دستكاري يا پين‌گذاري از طريق پوست
باز، بستن بدون عارضه بافت نرم، جا اندازي با دستكاري
بسته يا باز جا اندازي باز، با يا بدون تثبيت استخوان
– غير از انگشت بزرگ پا،‌ شكستگي بسته جا اندازي بدون دستكاري
جا اندازي با دستكاري
باز، با بستن بدون عارضه بافت نرم، جا اندازي با دستكاري
بسته يا باز، جا اندازي باز، با يا بدون تثبيت استخوان
– درمان شكستگي بسته استخوان سزاموئيد(كنجدي)
– دررفتگي بسته استخوان تارسال، جا اندازي يا دستكاري با يا بدون بيهوشي با تثبيت استخوان از طريق پوست
باز، يا بستن بدون عارضه بافت نرم جا اندازي با دستكاري
بسته يا باز، جا اندازي باز، با يا بدون تثبيت استخوان
– دررفتگي بسته مفصل تارسومتاتارسال، جا اندازي با دستكاري با يا بدون بيهوشي با تثبيت استخوان از طريق پوست
باز، بسته بدون عارضه بافت نرم، جا اندازي با دستكاري
بسته يا باز جا اندازي با يا بدون تثبيت استخوان
– دررفتگي بسته مفصل متاتارسوفالنژيال، جا اندازي با دستكاري با يا بودن بيهوشي
باز، با بستن بدون عارضه بافت نرم جا اندازي با دستكاري
بسته يا باز، جا اندازي باز، با يا بدون تثبيت استخوان
– دررفتگي بسته مفصل اينترفالنژيال جا اندازي با دستكاري با يا بدون بيهوشي
باز، با بستن بدون عارضه بافت نرم جا اندازي با دستكاري
بسته يا باز، جا اندازي باز، با يا بدون استخوان
– آرترودز مفصل انگشت بزرگ پا،‌ آرترودز مفصل متاتارسوفالنژيال يا مفصل اينترفالانژيال

آمپوتاسيون
– ترانس متاتارسال
– متاتارسال، با انگشت پا منفرد
– مفصل متاتارسوفالنژيال انگشت پا
– مفصل اينترفالنژيال

گچ‌گيري و باندپيچي اندام فوقاني و تنه
– گچ‌گيري بدن(حلقه‌اي)
– ژاكت ريسر، محدود،‌ تنه(و سر)
– سر
– ژاكت ترن باكل، فقط تنه(و سر)
– تنه، از شانه تا لگن(و سر، تيپ مينروا)
– شامل يك ران
– شامل هر دو ران
– باند پيچي به شكل S*(مانند شكستگي ترقوه)
– اسپايكاي شانه
– گچ‌گيري و لپو
– شانه تا دست(بلند)
– آرنج تا انگشتان(كوتاه)
– دست و پائين ساعد(به صورت دستكش)

همچنین بررسی کنید

۶ توصیه‌ برای جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه

آب بنوشید. با نوشیدن آب کافی، ادرار بیشتری تولید می‌کنید. بنابراین به مقدار کافی آب …

چگونه می توان به طور طبیعی از شر خط اخم خلاص شد؟

خطوط اخم در درجه نخست به دلیل افزایش سن ایجاد می شوند. با افزایش سن …