پزشکان بدون مرز درمان
خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / ليست منابع آزمون ورودی دستياری دندانپزشكی سال ١٣٨٩

ليست منابع آزمون ورودی دستياری دندانپزشكی سال ١٣٨٩

ليست منابع آزمون ورودي دستياري دندانپزشكي سال ١٣٨٩

رشته پريودانتيكس
(  Clinical Period ontology – Carranza (2006

فصول ۴و ۵و ٧و ١٠ و ١٩ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٨ و ٣١ و ٣٣ و ٣۵ و ٣۶ و ۴٠ و ۴١ و ۴٢ و ۴٨ و ۴٩ و ۵٠ و ۵١

=======================================

رشته دندانپزشكي ترميمي
The Art and Science of perative Dentistry – Clifford M.Sturdevant
(2006)
آليه فصول به استثناي فصلهاي ٥ و ١٤ و ١٥ و ٢٠ و ٢١
( Restorative Dِental Material – CRAIG – (2006
مباحث آمالگام ( فصل ١١ ) – آامپوزيت ( فصل ٩) – سمان ( فصل ٢٠ )

=======================================

رشته اندودانتيكس
 Principle & practice of Endodontics( Torabinejad & Walton) :4 th
edition,2008

========================================

رشته جراحي دهان و فك وصورت
1- Contemporary Oral & Maxillofacial Surgery- Peterson(2008)
2- Medical emergencies in dental practice- Malamed 2007
 سئوالات زبان ( عمومي ) در حد  Upper Intermediate  طراحي خواهد شد.

========================================

رشته دندانپزشكي آودآان
1- Pediatric Dentistry pinkham ( 4 th Edition 2005)
فصول ٣و ۴و ٩و ١٣ و ١۴ و ١۵ و ١٨ و ١٩ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢۵ و ٢۶ و ٢٧ و ٣٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ و ٣۴ و ٣٧ و ٣٨

=======================================

رشته راديولوژي دندان و فك وصورت
1-Oral Radiology Principles and Interpritation- White & Pharaoh (2004)
فصول ١ تا ١١ – فصول ١٤ تا ١٩ و فصل ٢٨ = جمعاً ١٨ فصل

=======================================

رشته بيماريهاي دهان و تشخيص
1-Burket’s Oral Medicine (Diagnosis & Treatment)- Greenberg, Click,
Elevent.ed (2008)
الف – زخم ها فصل ۴
ب- ضايعات سفيد و قرمز فصل ۵
ج- پيگمانتا سيون فصل ۶
د- تومورهاي خوش خيم فصل ٧
ه – ملاحظات دندانپزشكي ١- آليوي(دياليز+ پيوند)
٢- غدد (ديابت)
2- Dental Management of the medically compromised Patients Little , Falace
seventh Edition 2008
الف- ملاحظات دندانپزشكي قلبي و عروقي ١- پرفشاري خون
٢- اندوآارديت
٣- ايسكمي قلبي
ب- ملاحظات دندانپزشكي حاملگي و شيردهي
سئوالات زبان ( عمومي ) در حد  Upper Intermediate  طراحي خواهد شد.

=======================================

رشته دندانپزشكي جامعه نگر
1- Essential Dental Public Health – Blanaid Daly,Richard G.Watt (2005)
وجود www.coh.dent.sbmu.ac.ir کتاب درسايت PDF) فقط فصول ١ الي ۴ و ٩ الي ١۶
دارد

=========================================

رشته پاتولوژي دهان و فك
1-Oral and Maxillofacial Pathology – Neville (2009)
آليه فصول به استثناء فصول ٤ و ١٨ و ١٩

=========================================

رشته پروتزهاي دنداني
1-Mc cracken’s Removable Partial Prosthodontics – Mc Givney (2005)
2- Prosthodontic Treatment for Edentulous –Zarb Bolender (2004)
٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ، ٢۶ ،٢٥ ، ٢٣ ،١١ ، بجز فصول ۶
3-Fundamentals of Fixed Prosthodotics –Shillingburg , Herbert (1997)
٢٠ ، ١٢ ، بجز فصول ١١
سئوالات زبان ( عمومي ) در حد  Upper Intermediate  طراحي خواهد شد.

============================================

رشته ارتودانتيكس
1-Contemporary Orthodontics – Willam R.Proffit – 4 th .ed(2007)
فقط فصول ١ و ٢و ٣و ٤و ٥و ٦و ٧و ٩ و ١١ ( صفحه ٣٩۵ تا ۴٠٧ ) و ١٢ و ١٣ و ١٧
( فصل ٨ آتاب ( از صفحه ٢٧۶ تا ٣٢۶
سئوالات زبان ( عمومي ) در حد  Upper Intermediate  طراحي خواهد شد.

******جهت دانلود  لیست منابع با فرمت پی دی اف (  PDF  )  اینجا را کلیک کنید .

۱۷۴_۳۰۱_refrence.pdf    حجم فایل پی دی اف 219 کیلوبایت می باشد . 

تلگرام

مطلب پیشنهادی

علت تیر کشیدن دندان در هوای سرد چیست؟

از دندان پزشکی بر گشته اید. به محض آن که دهان‏‌تان را باز می‌‏کنید و …

عفونت دندان چه خطراتی دارد؟

آبسه دندان بدون درمان کردن، به خودی خود برطرف نخواهد شد. اگر آبسه یا همان …