خانه / قوانین و مقررات / دستورالعمل چگونگي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي

دستورالعمل چگونگي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي

دستورالعمل چگونگي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي

متن قانون:
 
ابلاغيه (از دستورالعمل ها)
 در اجراي تبصره ماده 4 آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي مصوب جلسه 339 شوراي عالي برنامه ريزي (ارديبهشت 1376 )، اين دستو رالعمل به منظور تعيين ضوابط و شرايط تحصيل ابلاغ مي گردد.
 
ماده 1 (از دستورالعمل ها)
 در اين دستورالعمل به شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي « شورا » و به سازمان سنجش آموزش كشور « سازمان سنجش » و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري « وزارت » و دانشجوي ممتاز به شرحي كه در ماده 2 تعريف مي شود « دانشجو »اطلاق مي گردد.
 
ماده 2 (از دستورالعمل ها)
 دانشجويان مشمول اين دستورالعمل عبارتند از:
الف – برگزيدگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش
ب- برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش (موضوع مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنوان پذيرش دانش آموزان برگزيده دردانشگاه بدون شركت در آزمون سراسري)
ج- برگزيدگان جشنواره خوارزمي با معرفي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
تبصره 1: برگزيدگان آزمون سراسري موضوع بند الف، كساني هستند كه مجموع نمرات اكتسابي آنها در آزمون سراسري حداقل دو و نيم انحراف معيار از ميانگين نمرات در گروه آزمايشي مربوط بالاتر باشد.
تبصره 2: دانشجوياني كه فاقد شرايط مذكور در بندهاي الف تا ج باشند، اما به دليل داشتن ويژگيهاي استثنايي به تشخيص گروه آموزشي مربوط و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجوي ممتاز شناخته شوند ، از سوي دانشگاه به شورا معرفي مي شوند تا پس از بررسي و تأييد شورا بتواند از مزاياي اين آيين نامه بهر همند شوند.
 
ماده 3 (از دستورالعمل ها)
 رشته دوم انتخابي دانشجو براي تحصيل همزمان بايد :
الف – در مقطع كارشناسي باشد
ب- جزو رشت ههاي مورد تأييد شوراي هدايت استعدادهاي درخشان باشد.
تبصره 1: رشته دوم انتخابي دانشجو بايد از رشته هاي مورد نياز توسعه فرهنگي (مانند رشته الهيات و زبان ادبيات فارسي ) و يا مورد نياز توسعه علمي كشور (مانند رشته هاي علوم پايه و فلسفه ) و يا از نظر علمي مكمل رشته اول دانشجو (مانند رشته شيمي و زيست شناسي براي دانشجويان رشته پزشكي و فيزيك و رياضي براي دانشجويان رشته هاي مهندسي و رشته زبان خارجي براي اغلب رشته ها) و يا شكوفاكننده ذوق هنري دانشجو (مانند رشته هاي گروه آزمايشي هنر) باشد.
تبصره 2: ساير رشته هاي مورد تقاضاي دانشجويان ممتاز، كه در تبصره 1 اين ماده ذكر نشده است، بايد پس از بررسي و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه، براي تأييد نهايي شورا به معاونت آموزشي وزارت ارسال شود.
 
ماده 4 (از دستورالعمل ها)
 دانشجو براي تحصيل در رشته دوم مي تواند پس از گذراندن حداقل دو نيمسال تحصيلي، درخواست خود را كه به تأييد استاد مشاور رسيده است، به معاونت آموزشي دانشگاه محل تحصيل خود تسليم نمايد . معاونت آموزشي دانشگاه كتبًا وي را به دانشكده مربوط در همان دانشگاه يا دانشگاه ديگر معرفي و مراتب را به معاونت آموزشي وزارت منعكس مي كند.
 
ماده 5 (از دستورالعمل ها)
 دانشجو فقط براي يك بار مي تواند از مزاياي اين دستورالعمل استفاده كند و در حين تحصيل در رشته دوم، حق تغيير آن را ندارد.
 
ماده 6 (از دستورالعمل ها)
 علاوه بر دروس عمومي در صورتي كه برخي از دروس پايه، اصلي و تخصصي در دو رشته تحصيلي مشترك باشد، گذراندن آن دروس در رشته اول كافي است.
 
ماده 7 (از دستورالعمل ها)
 دانشجو مي تواند با تأييد استاد مشاور در هر نيمسال تحصيلي، حداكثر 27 واحد از مجموع دروس دو رشته را انتخاب نمايد.
 
ماده 8 (از دستورالعمل ها)
 حداكثر مدت تحصيل براي دانشجويان مشمول اين دستورالعمل، مدت مجاز تحصيل در رشته اول آنهاست. تبصره : شوراي آموزشي دانشكده رشته دوم مي تواند درموارد خاص حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي به طول د وره اضافه نمايد در اين صورت بايد مراتب را به دانشكده محل تحصيل رشته اول اعلام كند.
 
ماده 9 (از دستورالعمل ها)
 مادام كه دانشجو دروس هر دو رشته را به پايان نرسانده است، شاغل به تحصيل شناخته ميشود و معرفي وي به اداره نظام وظيفه پس از فراغت از تحصيل در دو رشته خواهد بود. تبصره : در صورت انصراف دانشجو از ادامه تحصيل در يكي از دو رشته، با اتمام تحصيل در يك رشته فار غالتحصيل مي شود.
 
ماده 10 (از دستورالعمل ها)
 دانشجو به لحاظ اتمام تحصيلات در هر يك از دو رشته مي تواند در آزمون ورودي مقطع بالاتر آن رشته شركت كند.
 
ماده 11 (از دستورالعمل ها)
 به دانشجويي كه با تأييد گر وه آموزشي رشته دوم موفق به گذراندن واحدهاي درسي لازم از دروس مقطع كارشناسي آن رشته شده باشد، مدرك رسمي اتمام تحصيل در مقطع كارشناسي رشته دوم اعطاء ميشود.
 
ماده 12 (از دستورالعمل ها)
 ساير مقررات مربوط به تحصيل همزمان در دو رشته، تابع آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي و مقررات مصوب وزارت مي باشد.
 
ماده 13 (از دستورالعمل ها)
 اين دستورالعمل به صورت آزمايشي طي مدت دو سال تحت نظر معاونت آموزشي وزارت، اجرا مي شود و در پايان اين مدت، مورد بازنگري شورا قرار مي گيرد.
 
ماده 14 (از دستورالعمل ها)
 اين دستورالعمل در 14 ماده و 6 تبصره در تاريخ 15/11/77 به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا است.
 

همچنین بررسی کنید

دستورالعمل اجرایی پيش نويس طرح پژوهشی (PROPOSAL)

رييس‌جمهور ایران قانون کاهش ساعت کار کارکنان بالينی نظام سلامت ( حداکثر تا هشت ساعت در هفته ) را ابلاغ کرد