خانه / اخبار دانشگاه ها / دستورالعمل تغيير رشته دانشجويان دوره هاي دكتراي عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي كه از ادامه تحصيل دردوره دكتراي عمومي محروم مي شوند

دستورالعمل تغيير رشته دانشجويان دوره هاي دكتراي عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي كه از ادامه تحصيل دردوره دكتراي عمومي محروم مي شوند

دستورالعمل تغيير رشته دانشجويان دوره هاي دكتراي عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي كه از ادامه تحصيل دردوره دكتراي عمومي محروم مي شوند

متن قانون:
 
مصوبه (از دستورالعمل ها)
 مصوب بيست و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 28/4/1382 پيرو مصوبات ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 21/12/1378 در خصوص دستورالعمل تغيير رشته مردودين امتحان جامع علوم پايه، دستورالعمل ذيل جهت تكميل مفاد مندرج در دستورالعمل مورد اشاره و جهت مشخص نمودن شرايط تغيير رشته براي دانشجويان اين رشته ها قبل از شركت در امتحان جامع علوم پايه (مرحله اول تحصيل ) و يا در مراحل تحصيلي بعد از امتحان جامع علوم پايه و نيز مردودين امتحان جامع پيش كارورزي (دكتراي عمومي پزشكي ) كه از ادامه تحصيل در دوره دكتراي عمومي محروم ميشوند و جهت هماهنگي مقررات تغيير رشته اين دانشجويان، ابلاغ ميگردد.
 
ماده 1 (از دستورالعمل ها)
 دانشجويي كه در زمان محروميت از تحصيل:
الف : ميانگين كل نمرات وي كمتر از 10 باشد، اخراج ميگردد.
ب: كمتر از 68 واحد گذرانده و ميانگين كل نمرات وي بيشتر يا مساوي 10 باشد، فقط ميتواند در مقطع كارداني رشته هاي مصوب و داير تغيير رشته بدهد.
ج: بيشتر از 68 واحد گذرانده و ميانگين كل نمرات وي بيشتر از 10 و كمتر از 12 باشد،فقط ميتواند در مقطع كارداني رشته هاي مصوب و داير تغيير رشته بدهد.
د: بيشتر از 68 واحد گذرانده و ميانگين كل نمرات وي بيشتر از 12 باشد به انتخاب دانشجو مي تواند در مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته رشته هاي مصوب و داير تغيير رشته بدهد.
تبصره 1: منظور از رشت ه هاي داير و مصوب، كليه رشته هاي داير و مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد.
تبصره 2: كليه مردودين امتحان جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي نيز مشمول مفاد ج و د اين ماده ميباشند.
تبصره 3: مردودين امتح ان جامع پيش كارورزي دوره دكتراي عمومي پزشكي در صورتي كه ميانگين كل نمرات آنها بالاتر از 10 باشد در كليه مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ميتوانند تغيير رشته بدهند.
تبصره 4: جهت تغيير رشته به مقطع كارشناسي ناپيوسته دانشجو ابتدا بايد مدرك كارداني رشته مورد نظر را دريافت نمايد (پس از گذراندن دروس كمبود يا جبراني مقطع كارداني ) سپس در مقطع كارشناسي ناپيوسته ادامه تحصيل بدهد.
 
ماده 2 (از دستورالعمل ها)
 درسهايي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده، در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معاد لسازي مي شود و فقط درسهايي از وي پذيرفته ميشود كه به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته جديد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن درسها نيز از 12 كمتر نباشد.
تبصره 1: درسهاي پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور ميگردد.
تبصره 2: درسهاي پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي مي ماند. در اين حال چنانچه ميانگين واحدهاي پذيرفته نشده كمتر از 12 باشد جمعًا به عنوان يك نيمسال مشروطي در سابقه تحصيلي دانشجو در رشته جديد منظور خواهد شد.
 
ماده 3 (از دستورالعمل ها)
 حداكثر طول مدت تحصيل در رشته جديد برابر با حداكثر مدت مجاز به تحصيل در آن رشته است كه به ازاي هر 20 واحد پذيرفته شده طبق ماده 2، يك نيمسال از آن كاسته مي شود.
 
ماده 4 (از دستورالعمل ها)
 پس از انجام مراحل تغيير رشته مقررات آموزشي مصوب دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته در مورد اينگونه دانشجويان نافذ است.
 
ماده 5 (از دستورالعمل ها)
 اولويت انتخاب رشته جديد اينگونه دانشجويان، رشته هاي داير دانشگاه محل تحصيل ميباشد.
 
ماده 6 (از دستورالعمل ها)
 دانشجو مي تواند حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ دريافت ابلاغيه محروميت از ادامه تحصيل در دوره دكتراي عمومي (پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي ) درخواست تغيير رشته خود را به ترتيب اولويت در سه رشته (مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته مطابق مفاد ماده 1) همان دانشگاه به آموزش دانشگاه ذيربط تسليم و دانشگاه مربوطه موظف است نسبت به معرفي و شروع به تحصيل دانشجو در يكي از سه رشته مذكور در اولين نيمسال ممكن اقدام نمايد.
 
ماده 7 (از دستورالعمل ها)
 در صورت انتخاب رشته در ساير دانشگاهها اخذ پذيرش از دانشگاه مورد نظر توسط دانشجو الزامي است.
تبصره : حداكثر فرصت مجاز جهت انتخاب رشته در ساير دانشگاهها دو سال از تاريخ دريافت ابلاغيه محروميت از ادامه تحصيل مي باشد (اين مدت به عنوان مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات تحصيلي محسوب خواهد شد ) چنانچه دانشجو به هر علت وضعيت تغيير رشته خود را مشخص نكرده و مهلت مقرر منقضي گردد از آن به بعد حق ادامه تحصيل با استفاده از اين فرصت از چنين دانشجويي سلب مي گردد.
 
ماده 8 (از دستورالعمل ها)
 اين دستورالعمل در 8 ماده و 7 تبصره در بيست و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 28/4/1382 به تصويب رسيد و با تصويب آن كليه مقررات مغاير لغو ميگردد و از تاريخ تصويب براي كليه دانشجويان دوره هاي دكتراي عمومي پزشكي، دندانپزشكي و دارو سازي صرف نظر از سال ورود به دانشگاه لازم الاجرا است.
 

همچنین بررسی کنید

محققان دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور روشي ساده و ارزان ‌قيمت براي سنتز نانومواد اکسيد‌هاي فلزي با استفاده از مواد طبيعي ابداع کردند

محققان ايراني از پوست خرچنگ نانواکسيد روي توليد کردند  محققان دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور روشي ساده …

رئیس سازمان سنجش آموزش كشور ایران گفت: آزمون سراسری سال89 با حضور یك میلیون و 286 هزار داوطلب برگزار می شود

رئیس سازمان سنجش آموزش كشور ایران گفت : ” ظرفیت كنونی دانشگاه ها بیشتر از تعداد داوطلبان …