خانه / اخبار دانشگاه ها / شيوه نامه اجرايي نحوه تشويق دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي براساس ثبت فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي آنها

شيوه نامه اجرايي نحوه تشويق دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي براساس ثبت فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي آنها

شيوه نامه اجرايي نحوه تشويق دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي براساس ثبت فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي آنها

متن قانون:
 
مقدمه (از دستورالعمل ها)
 اين شيوه نامه اجرايي براي ضابطه مند كردن و يكسان سازي نحوه ثبت فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشجويان و يكسان سازي تشويق آنان با استفاده از اين مدارك به اجرا گذاشته ميشود.
 
ماده 1 (از دستورالعمل ها)
 هر دانشگاه موظف مي باشد كه شوراي مركزي تشويق فعاليتهاي دانشجويي را در معاونت آموزشي دانشگاه و شوراهاي تشويق دانشكده را در هر دانشكده تشكيل دهد.
اعضاء شوراي مركزي عبارتند از:
1- معاون آموزشي دانشگاه (مسئول شورا)
2- معاون پژوهشي دانشگاه
3- معاون دانشجويي – فرهنگي دانشگاه
4- دو نفر از اساتيد بر جسته دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه
5- دو نفر از اساتيد مورد وثوق دانشجويان به انتخاب شوراهاي صنفي دانشجويان
6- مدير امور آموزشي دانشگاه (دبير شورا)
اعضاي شوراي تشويق دانشكده عبارتند از :
1- رئيس دانشكده يا نماينده او (مسئول شورا)
2- معاون آموزشي دانشكده
3- معاون پژوهشي دانشكده
4– دو نفر از اساتيد عضو شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده به انتخاب رئيس دانشكده
5- كارشناس مسئول آموزش دانشكده (دبير شورا)
 
ماده 2 (از دستورالعمل ها)
 نحوه ثبت فعاليتهاي دانشجويي به صورت زير مي باشد :
1- شيوه نامه اجرائي ثبت اين فعاليتها توسط معاونت آموزش و امور دانشگاهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين شده و به دانشگاهها ابلاغ مي گردد.
2- فعاليتهاي دانشجويان در هر نيمسال تحصيلي ثبت و به صورت ساليانه ارزيابي خواهد شد.
3- رؤساي دانشكده ها (يا نماينده وي در شورا ) موظفند حداكثر يك ماه پس از هر سال تحصيلي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان را بررسي كرده و پس از طرح در شوراي تشويق دانشكده، كارنامه دانشجويان واجد شرايط را به دبير شوراي تشويق دانشگاه تحويل دهند.
4- معاونين پژوهشي دانشگاه موظفند حداكثر يك ماه پس از هر سال تحصيلي كارنامه فعاليتهاي پژوهشي دانشجوياني را كه مستقيمًا زير نظر حوزه هاي معاونت پژوهشي انجام شده است را به دبير شوراي تشويق دانشگاه تحويل دهند.
5- معاونين دانشجويي – فرهنگي دانشگاه موظفند حداكثر يك ماه پس از هر سال تحصيلي كارنامه فعاليتهاي فرهنگي دانشجوياني را كه مستقيمًا زير نظر حوزه هاي معاونت دانشجويي – فرهنگي دانشگاه انجام شده تكميل و به دبير شوراي تشويق دانشگاه تحويل دهند . امتياز فعاليتهاي فرهنگي توسط معاونين دانشجويي – فرهنگي و يا شوراي فرهنگي دانشگاه با رعايت سقف امتيازات، پيشنهاد خواهد شد.
6- دبير شوراي تشويق دانشگاه موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه كارنامه هاي فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشجويان معرفي شده از دانشكده ها و معاونتهاي پژوهشي و دانشجويي – فرهنگي را جمع آوري، بررسي و جمع بندي نموده و جهت طرح در شوراي تشويق دانشگاه آماده نمايد.
7- شوراي تشويق دانشگاه موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از هر سال تحصيلي تشكيل جلسه داده و به كارنامه هاي ارسال شده رسيدگي نمايد.
تبصره : در مورد دانشجويان ورودي بهمن ماه، سال تحصيلي از بهمن ماه محاسبه خواهد شد.8- تعيين ميزان امتياز براي هر فعاليت به شوراي تشويق دانشگاه واگذار شده است . سقف امتياز در نظر گرفته شده براي هر فعاليت در جداول اين شيوه نامه اجرايي آمده است.
9- يك نسخه از كارنامه دانشجويان برگزيده بايد در پرونده تحصيلي آنان قرار گيرد.
 
ماده 3 (از دستورالعمل ها)
 شرح وظائف شوراي تشويق دانشگاه به قرار زير است :
1- نظارت بر نحوه تكميل و ارسال كارنامه دانشجويان از دانشكده ها و معاونت هاي پژوهشي و دانشجويي، فرهنگي دانشگاه.
2- تعيين ميزان امتياز هر فعاليت آموزشي، پژوهشي و فرهنگي با توجه به سقف امتياز در نظر گرفته شده.
3- برگزاري مراسم تشويق در دانشگاه در شروع هر سال تحصيلي و يا در جشن فارغ التحصيلي دانشگاه.
4- تعيين نوع تشويق بر اساس موارد پيشنهادي اين شيوه نامه اجرايي و اقدام لازم براي انجام تشويق.
5- معرفي دانشجويان نمونه دانشگاه به معاونت آموزشي و امور دانشگاهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت تشويق.
 
ماده 4 (از دستورالعمل ها)
 سطح بندي تشويق دانشجويان به صورت ذيل خواهد بود:
1- تشويق كتبي توسط رياست دانشكده
2- تشويق كتبي توسط معاونت آموزشي
3- اهداء لوح تقدير در مراسم ساليانه
4- اهداء لوح تقدير در مراسم ساليانه همراه با جوايز غيرنقدي
5- اهداء لوح تقدير در مراسم ساليانه همراه با جوايز نقدي
6- معرفي دانشجوي نمونه به وزارت متبوع
 
ماده 5 (از دستورالعمل ها)
 دانشجويان شايسته تشويق و نحوه تشويق آنان و درصد هر گروه عبارتند از :
1- سه درصد از دانشجوياني كه بالاترين نمرات تحصيلي را در بين هم ورودي هاي خود در هر سال تحصيلي كسب كرده اند. نفر اول هر سال تحصيلي تشويق كتبي توسط معاونت آموزشي دانشگاه يا رياست دانشگاه با درج در خبرنامه و نفرات بعدي تشويق كتبي توسط رياست دانشكده خواهند شد.
2- سه درصد از دانش آموختگان هر دانشكده كه بالاترين ميانگين نمرات را كسب كرده اند نفر اول دانش آموختگان هر دانشكده لوح تقدير با جايزه نقدي يا غير نقدي و نفرات بعد لوح تقدير در مراسم ساليانه دريافت خواهند كرد.
تبصره : در دانشكده هايي كه چند رشته تحصيلي تدريس مي شود، در اجراي مفاد بندهاي 1و 2 فوق نفر اول هر رشته لوح تقدير با جايزه نقدي يا غير نقدي و نفرات دوم و سوم لوح تقدير دريافت مي كنند.
3- نفرات اول امتحانات جامع كشوري چنانچه رتبه در سطح كشور كسب نموده باشند، تا رتبه سوم به وزارت مت بوع معرفي و تا رتبه دهم شامل دريافت لوح تقدير با جايزه نقدي خواهد بود . پنج درصد از دانشجوياني كه در سطح دانشگاه رتبه كسب نموده باشند، نفر اول لوح تقدير با جايزه نقدي و نفرات بعدي تا دو درصد لوح تقدير و نفرات بعد تشويق كتبي معاونت آموزشي يا رياست دانشگاه خواهند شد.
4- 5درصد از دانشجوياني كه بيشترين امتياز فعاليت پژوهشي را در دانشگاه در هر سال تحصيلي كسب نموده اند. دو درصد اول با اهداء لوح تقدير همراه با جوايز نقدي يا غير نقدي و 3% بقيه با اهداء لوح تقدير تشويق خواهند شد.
5- 4درصد از دانشجوياني كه بيشترين امتياز فعاليت فرهنگي را در دانشگاه و با تشخيص شوراي فرهنگي دانشگاه در هر سال تحصيلي كسب نموده اند. دو درصد اول با اهداء لوح تقدير همراه با جوايز نقدي يا غير نقدي و بقيه با اهداء لوح تقدير تشويق خواهند شد.
6- 3درصد از دانشجوياني كه بالاترين امتياز از فعاليتهاي آموزشي همراه با فعاليت پژوهشي يا فرهنگي را در هر سال تحصيلي كسب نموده باشند . نفر اول به وزارت متبوع معرفي و بقيه نفرات با اهداء لوح تقدير همراه با جوايز نقدي و غير نقدي تشويق خواهند شد.
7- دانشجوياني كه به تأييد شوراي تشويق دانشگاه فعاليت برجسته اي از جمله اختراع، ارائه كار جديد، فعاليت پژوهشي يا فرهنگي برجسته داشته اند و يا در جشنواره هاي كشوري موفق به دريافت جايزه گرديده اند شامل تشويق در سطح معرفي به وزارت متبوع و يا اهداء لوح تقدير همراه با جوايز نقدي و يا غير نقدي و يا تشويق كتبي به امضاي رياست دانشگاه خواهند شد.
8- دانشجوياني كه بيش از سه نمره افزايش ميانگين نمرات درسي نسبت به سال تحصيلي قبل داشت هاند تشويق كتبي توسط رياست دانشكده خواهند شد.
9- دو نفر از نمايندگان فعال صنفي دانشجويان توسط رئيس هر دانشكده تشويق خواهند شد. و چنانچه اين نمايندگان منشاء خدمات شايسته اي در دانشگاه شوند، بر اساس معرفي رياست دانشكده و تصميم شوراي تشويق دانشگاه شامل تشويق در سطوح بالاتر نيز خواهند شد.
10 – دانشجوياني كه بتوانند دوره تحصيلي خود را به ميزان 15 درصد زودتر از زمان پيش بيني شده عادي مندرج در آيين نامه تحصيلي رشته خود تمام نمايند، توسط رئيس دانشگاه تشويق خواهند شد . (مثلا به جاي 8 نيمسال دوره خود را در 7 نيمسال تمام نمايند.)
11- 5درصد از دانشجوياني كه بيشترين امتياز پژوهشي و 4 درصد از دانشجوياني كه بيشترين امتياز فرهنگي را در طول دوران تحصيل كسب كرده اند. 2درصد اول به وزارت متبوع معرفي يا لوح تقدير با جوايز نقدي و غيرنقدي و بقيه لوح تقدير با جوايز غير نقدي دريافت خواهند كرد.
12 – در احتساب تعداد دانشجويان براساس درصد، كسر زير 5/1، يك نفر محاسبه خواهد شد و بالاتر از 51/1 به عدد بالاتر گرد خواهد شد.
13-حداكثر تا 1/0درصد از تعداد كل دانشجويان هر دانشگاه به عنوان دانشجوي نمونه به وزارت متبوع در هر سال تحصيلي معرفي خواهد شد.
14 – تعيين امتياز و نحوه تشويق فعاليتهايي كه در اين شيوه نامه اجرائي به آن اشاره نشده است بعهده شوراي تشويق دانشگاه خواهد بود.
 
ماده 6 (از دستورالعمل ها)
 به تشخيص شوراي تشويق دانشگاه، تشويق دانشجويان تحصيلات تكميلي و دستياران تخصصي و فوق تخصصي نيز مي تواند صورت گيرد . در مورد دستياران تخصصي امتحانات ارتقاء و گواهينامه و دانشنامه تخصصي مي تواند ملاك تصميم گيري باشد، بديهي است دستياران تخصصي و فوق تخصصي كه رتبه هاي كشو ري بدست آورده باشند توسط وزارت متبوع و دستياراني كه رتبه هاي دورن دانشگاهي كسب كرده باشند توسط دانشگاه تشويق خواهند شد.
 
ماده 7 (از دستورالعمل ها)
 ستاد تشويق وزارت متبوع در معاونت آموزشي و امور دانشگاهي و با مسئوليت مدير كل دانشجويان داخل تشكيل و امور مرتبط با اين شيوه نامه و هماهنگي و اجراي مراسم تشويق دانشجويان معرفي شده به آن ستاد را بر عهده خواهد داشت.
 
ماده 8 (از دستورالعمل ها)
 بودجه لازم براي تشويق با اهداء جوايز نقدي يا غير نقدي و نيز حق الزحمه كارشناسان همكار در جم عآوري و جمع بندي كارنامه ها توسط وزارت متبوع اختصاص خواهد يافت.
 
ماده 9 (از دستورالعمل ها)
 نرم افزار مناسب براي تشكيل بانك اطلاعاتي ثبت فعاليتهاي دانشجويان توسط وزارت متبوع تهيه و در اختيار دانشگاهها قرار خواهد گرفت.
 
ماده 10 (از دستورالعمل ها)
 شيوه نامه اجرائي ثبت فعاليتهاي دانشجويان و نحوه تشويق آنان بايد به نحو مقتضي به اطلاع عموم دانشجويان رسانده شود و ب هتر است در هنگام ثبت نام ساليانه يك نسخه از آن در اختيار دانشجويان قرار گيرد.
* بر اساس مفاد بند 6 مصوبه نهمين جلسه مورخ 7/5/1380 هيأت امناء صندوق رفاه دانشجويان علوم پزشكي ” اجازه داده مي شود وام ضروري و وام تحصيلي دانشجويان ممتاز و نمونه طبق آيين نامه تشويق ابلاغ شده توسط مقام محترم وزارت تا 3 برابر (به تشخيص صندوق) قابل افزايش باشد.”
 

همچنین بررسی کنید

ابداع کِرم‌های رباتیک که به طور مستقیم تومورها را از بین می ببرند

تومورهای مغزی بیماری‌های نادری هستند که ۲٪ از کل مرگ‌ومیرهای ناشی از سرطان را به …

ارتباط آلودگی هوا با شیزوفرنی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در دوران کودکی با خطر …