خانه / اخبار دانشگاه ها / دستورالعمل حضور تمام وقت دانشجويان دوره دكتري Ph.D رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت

دستورالعمل حضور تمام وقت دانشجويان دوره دكتري Ph.D رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت

دستورالعمل حضور تمام وقت دانشجويان دوره دكتري Ph.D رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت

متن قانون:
 
تاريخ تصويب (از دستورالعمل ها)
 موضوع ماده 25 مصوبه دويست و هفتاد و چهارمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 8/12/72
 
ماده 1 (از دستورالعمل ها)
 تحصيل در مقطع دكتراي پي.اچ.دي تمام وقت مي باشد بنابراين هر گونه اشتغالي غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع است.
 
ماده 2 (از دستورالعمل ها)
 حضور تمام وقت دانشجو مطابق ضوابط و مقررات متداول دانشگاه در مورد حضور تمام وقت مربيان گروه هاي آموزشي ذيربط است.
 
ماده 3 (از دستورالعمل ها)
 مسئوليت نظارت و كنترل حضور تمام وقت دانشجو به عهده گروه آموزشي مربوط است . بديهي است دانشجو تابع قوانين ومقررات اداري حضور و غياب دانشگاه مي باشد.
 
ماده 4 (از دستورالعمل ها)
 در صورتي كه دانشجو از اجراي مفاد ماده يك تخلف ورزد از سوي گروه آموزشي به عنوان متخلف به مراجع قانوني ذيربط جهت اقدام قانوني معرفي مي گردد.
 
ماده 5 (از دستورالعمل ها)
 دريافت كمك هزينه تحصيلي (حقوق و ساير مزاياي دانشجويي ) در پايان هر ماه منوط به صدور گواهي حضور تمام وقت و انجام وظايف محوله از سوي گروه آموزشي ذيربط است.
 
ماده 6 (از دستورالعمل ها)
 گروه آموزشي موظف است غيبت غير موجه دانشجو را در اسرع وقت جهت انجام اقدامات قانوني گزارش نمايد.
 
ماده 7 (از دستورالعمل ها)
 اين دستورالعمل در هفت ماده و در اولين نشست شوراي آموزش علوم پزشكي، بهداشت و تخصصي در تاريخ 28/7/75 به تصويب رسيد.
 

همچنین بررسی کنید

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …

درمان تومور‌های سلول‌های سرطان سینه با استفاده از قدرت انرژی الکترومغناطیس

بیشتر درمان‌ها برپایه شیمی درمانی، برق درمانی، انجام عمل جراحی و مصرف برخی داروهاست. امروزه …