کمک هزینه تحصیلی دستیاران پزشکی افزایش یافت*** میزان کمک هزینه تحصیلی پایه برای دستیاران مجرد یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و برای دستیاران متاهل دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است.

کمک هزینه تحصیلی دستیاران پزشکی افزایش یافت
براساس آخرین مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، کمک هزینه تحصیلی دستیاران گروه پزشکی افزایش یافت.
میزان کمک هزینه تحصیلی پایه برای دستیاران مجرد یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و برای دستیاران متاهل دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است.
همچنین به پیشنهاد شورا، برای بهبود وضعیت معیشتی دستیاران، هیات امنای هر دانشگاه صندوقی از محل درآمدهای مربوط به فعالیتهای دستیاران را ازجمله حق السهم دستیاران، از محل بیمه‌های درمانی ایجاد کرده و در قالب عناوین مزایا مانند اضافه کار، کشیک غیر موظف، حق اشعه و دیگر عناوین به دستیاران اختصاص دهند.
گفتنی است، افزایش دریافتی مشروط به آنست که دو دستیار که در دو رشته متفاوت تحصیل می‌کنند اما پایه تحصیلی یکسان دارند، حق الزحمه یکسان دریافت نمایند

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …