خانه / بيماريهاي واگیر شايع ايران و جهان / راهنمای مراقبت از آنفلوانزای پرندگان

راهنمای مراقبت از آنفلوانزای پرندگان

انفلوانزاي حيواني در اكثر گونه هاي پرندگان و اسب و خوك و بسياري از پستانداران مشاهده مي شود ولي بجهت امكان پرواز و تنوع سوشهاي ويروس انفلوانزاي مشاهده شده در پرندگان و خطر انتقال آن به انسان ، آنفلوانزاي پرندگان داراي اهميت خاص مي باشد.

آنفلوانزاي پرندگان يكي از بيماريهاي عفوني شناخته شده گونه هاي مختلف پرندگان است كه دراثر عفونت ناشي از برخي از سويه هاي تيپ A ایجاد می شود .

اين بيماري حدود 100 سال قبل در بين پرندگان ايتاليا حادث گرديده و سپس به ساير نقاط جهان نيز منتشرشده است به نظر مي رسد كليه پرندگان نسبت به اين بيماري حساس بوده ولي ميزان حساسيت آنها ممكن است متفاوت باشد .

طيف علائم باليني درپرندگان مختلف متفاوت بوده و قادر به ايجاد بيماري خفيف تا بسيارشديد ، مسري و كشنده مي باشد . شكل شديد و كشنده بيماري ، داراي شروع ناگهاني بوده ازشدت بالايي برخوردار است و سريعاً‌ منجر به مرگ مي‌شود به طوري كه ميزان مرگ ناشي از آن در حدود100% مي باشد . همچنين مشخص شده است كه ماكيان دريايي و مخصوصاً‌ اردك هاي وحشي ، مخازن طبيعي اين ويروس ها بوده در مقابل ابتلاء به بيماري حاصله ، شديداً مقاومند

و از طرفي ماكيان هاي اهلي و از جمله مرغ ها و بوقلمون ها بويژه در مقابل اشكال همه گير و سريعاً كشنده بيماري ، حساس مي باشند .حدود 15 ساب تايپ از ويروسهاي شناخته شده آنفلوانزا قادر به ايجاد بيماري در پرندگان بوده و لذا پرندگان به عنوان مخازن اين ويروسها به حساب مي آيند . ولي تاكنون كليه طغيان هاي ناشي از سويه هاي شديداً بيماريزاي ويروس آنفلوانزاي پرندگان ناشي از ساب تیپ هاي H5 و H7 بوده اند .

لازم به تأكيد است كه تماس مستقيم يا غير مستقيم پرندگان اهلي با پرندگان مهاجر آبزي ، ، يكي از علل شايع وقوع همه‌گيري آنفلوانزا در بين پرندگان اهلي به حساب مي آيد و مراكز فروش پرندگان زنده نيز نقش مهمي در انتشار همه گيري، ايفا مي نمايند . از طرفي قرنطينه كردن مرغداري هاي آلوده و معدوم نمودن پرندگان بيمار يا تماس يافته ، جزو اقدامات كنترلي استاندارد به منظور جلوگيري از انتشار به ساير مرغداري ها در سطح يك كشور به حساب مي آيد . زيرا اين ويروس ها معمولاً‌ از قابليت سرايت بالايي برخوردار بوده و به سرعت به مرغداريهاي ديگر نيزمنتشر مي شوند و علاوه بر اين ها ممكن است به صورت مكانيكي و توسط وسايل و تجهيزات ، غذاها ، قفسه ها و لباس هاي آلوده ، نيز انتشار يابند و همه گيريهايي ايجاد كنند كه در صورت عدم اجراي اقدامات كنترلي فوري و مراقبت دقيق به مدت چندين سال ادامه يابند . مثلاً

انفلوانزاي پرندگان مي تواند در اكثريت گونه هاي پرندگان روي دهد. پرندگان مهاجر (وحشي و اهلي) مخازن طبيعي و عمده ويروسهاي انفلوانزا هستند.پرندگان وحشي معمولا بدون علامت مي باشند و ويروس را براي مدت طولاني دفع مي كنند .

خطر گستــرش جهاني آنفلوانزاي بسيار بيماريــزاي پــرندگــان: که بوسیله آنفلوانزاي A ( H5N1 و H7 احتمالاً ساير موارد ) در جمعيت حيوانات بخصوص ماكيان ايجاد مي گردد و مي تواند به انسان منتقل شود ، توجه به بهداشت عمومي را طلب مي كند . نه تنها اين ويروس انسان را آلوده مي كند و موجب بيماري شديد باميزان مرگ بالا مي گردد بلكه اين توانايي را دارد كه خود را با انسان تطبيق دهد و به عنوان يك عامل بالقوه بيماريزا براي انسان مطرح گردد يا با ساير ويروس هاي آنفلوانزاي انساني تركيب و موجب پديدار شدن يك عامل بيماريزا با توانايي ايجاد پاندمي شود .

ويروس هاي آنفلوانزاي پرندگان به طور طبيعي غيراز پرندگان و خوك باعث ايجاد عفونت در ساير گونه ها نمي شوند ولي درسال 1997 براي اولين بار ابتلاء انسان به آنفلوانزاي تايپ A نيز در هنگ كنگ به اثبات رسيد و با ابتلاء 18 نفر باعث مرگ 6 نفر آنان شد . اين همه گيري كه نوپديدي آنفلوانزاي پرندگان در انسان نيز به حساب مي آيد مقارن با همه‌گيري آنفلوانزاي بسيار كشنده پرندگان در آن كشور بوده و با معدوم كردن ماكيان اهلي ، به سرعت فروكش كرده و همچنين در آن همه گيري تماس بسيار نزديك انسان‌هاي بيمار با پرندگان ، انتقال مستقيم از پرندگان بيمار به انسان و حالت مخزني پرندگان به اثبات رسيده است .

اهداف مراقبت آنفلوانزاي پرندگان در انسان:

1-پيگيري موارداحتمالي آلودگي در انسان و هوشيار كردن نظام بهداشتي

2-انجام اقدامات لازم بلافاصله پس از بروز در پرندگان

3-پيگيري احتمال تغيير روند انتقال آنفلوانزاي H5 /A ( آنفلوانزاي A نوع H5 N1 ) از انسان به انسان

4-انجام به موقع اقدامات پيشگيرانه بوسيله واكسن و دارو

5-رعايت اصول محافظتي در كاركنان شاغل در مرغداريها

6-ثبت و گزارش موارد مشكوك انساني

7-درمان موارد مشكوك انساني

افراد تحت مراقبت آنفلوانزاي پرندگان :

در ايران كه هنوز آنفلوانزاي A/H5 به عنوان يك عامل بيماريزا در انسان يا جمعيت حيوانات ثبت وگزارش نشده است مراقبت بيماران بر اساس بروز موارد آنفلوانزا در پرندگان و بخصوص مرغداري ها وافرادي كه از مناطق آندميك بيماري در پرندگان مراجعت كرده اند انجام مي پذيرد . لذا بروز بيماري در مرغداريها بر اساس گزارشات اداره كل دامپزشكي پيگيري مي شود .

موارد زير درمعرض خطر ابتلاء از حیوانات هستند :

*تماس هاي شغلي ، مشاغل در معرض خطر شامل :‌كارگران مزارع یا ماكيان اهلي (مرغداري ها، پرورش اردك ، بوقلمون و شتر مرغ )‌و خوك ، ساير كارگران فعال درمزارع ماكيان اهلي شامل افرادي كه آنها را مي گيرند ودر قفس مي گذارند ، يا پرندگان را حمل مي كنند ، پرندگان مرده را معدوم مي كنند ، افرادي كه درمغازه هاي فروش حيوانات زنده كار مي كنند .

*آشپزها و مشاغل مشابه كه با ماكيان اهلي زنده يا اخيراً كشته شده سروكار دارند .

*فروشندگان پرندگان دست آموز

*دامپزشكان شاغل در صنعت طيور

*افرادي كه در آزمايشگاه هايي كه نمونه ها براي ويروس هاي آنفلوانزاي A/H7 , A/H5 بررسي مي شوند ، فعاليت دارند .

*كاركنان مراقبت هاي بهداشتي

*افراد ساكن در مناطقي كه مرگ ماكيان خانگي و پرندگان وحشي بيش از حد مورد انتظار اتفاق افتاده است .

*افرادي كه سابقه مسافرت 10 روز قبل از شروع علائم به كشور يا منطقه اي كه طغيان آنفلوانزا در جمعيت حيواني گزارش شده به همراه حداقل يكي از موارد زير را دارند :

تماس ( كمتر از يك متر ) با ماكيان مرده يا زنده ، پرندگان وحشي ، يا خوك در هر جايي از كشورهاي آلوده

مراجعه به محلي كه ماكيان اهلي يا خوك مبتلا ( تأئيد شده ) در 6 هفته قبل وجود داشته است .

تماس ( لمس كردن يا فاصله شنيدن صحبت معمولي ) با يك مورد انساني تأئيد شده آلوده به آنفلوانزاي A/H5

تماس ( لمس كردن يا فاصله شنيدن صحبت معمولي ) بايك شخص مبتلا به بيماري حاد تنفسي با علت نامشخص كه بعداً منجر به مرگ وي شده است .

چگونگي انتشار همه گيري آنفلوانزای پرندگان در سطح يك كشور:

در داخل يك كشور بيماري به آساني از يك مرغداري به مرغداريهاي ديگر انتقال مي يابد زيرا تعداد زيادي ويروس در فضله پرندگان وجود دارد و باعث آلودگي گردوغبار و خاك مي گردد و ضمناً ويروس از طريق هوا به آساني از پرنده اي به پرندة ديگر منتقل مي شود و لوازم و اشياء آلوده ، غذاها ، قفسه ها ، لباس ها و بويژه كفش ها نيز موجب انتقال ويروس از محلي به محل ديگر مي شوند و از طريق پاها و بدن حيواناتي نظير جوندگان كه نقش ناقل مكانيكي را ايفا مي نمايند نيز ممكن است منتقل گردند و حتي شواهد محدودي حاكي از نقش كك ها به عنوان ناقل مكانيكي اين ويروس مي باشد

ويروس ممكن است از طريق فضولات پرندگان وحشي آلوده به ماكيان هاي اهلي انتقال يابد و خطر انتقال ويروس زماني افزايش مي يابد كه ماكيان هاي اهلي خارج از قفس و آزاد بوده و يا از منابع آب آلوده به فضولات پرندگان وحشي ناقل ،استفاده نمايند . فروشگاههاي مرغ زنده نيز در صورتي كه وضعيت بهداشتي مناسبي نداشته باشند يكي ديگر از منابع انتشار ويروس خواهند بود . ويروس عامل آنفلوانزاي پرندگان ممكن است از طريق تجارت جهاني

پرندگان زنده از كشوري به كشورهاي ديگر انتقال يابد . همچنين پرندگان مهاجر و از جمله انواع آبزي ،دريايي و ساحلي قادربه حمل ويروس تا فواصل خيلي طولاني و انتقال به مناطق جديد مي باشند و شواهدي هم در مورد انتشار جهاني برخي از ساب تايپ هاي اين ويروس از اين طريق وجود دارد . لازم به ذكر است كه ماكيان هاي آبزي وبويژه اردك هاي وحشي مخازن طبيعي اين ويروس بوده و از طرفي از مقاومت بالايي در مقابل عفونت حاصله برخوردارند و بدون اينكه به بيماري شديدي مبتلا شوند قادرند ويروس را در محيط اطراف خود منتشر كنند .

اشكال باليني بيماري در پرندگان :

اين بيماري ممكن است در پرندگان به دو شكل باليني عارض شود :

1- ناخوشي خفيفي كه گاهي فقط با ژوليدگي پرها يا كاهش توليد تخم مرغ مشخص مي شود .

2- شكل شديد كه اصطلاحاً به آنفلوانزاي شديداً بيماريزاي پرندگان ، موسوم است و براي اولين بار در سال 1878 در ايتاليا تشخيص داده شده و در پرندگان از قابليت سرايت خيلي بالايي برخوردار بوده و تقريباً‌ در صددرصد موارد ، سريعاً‌ باعث مرگ آنها مي شود .

كنترل آنفلوانزاي پرندگان :

مهمترين اقدام كنترلي شامل معدوم كردن سريع كليه پرندگان بيمار يا تماس يافته ، دفع مناسب لاشه ها و قرنطينه كردن و ضدعفوني كردن مرغداريها ميباشد . لازم به ذكر است كه ويروس مزبور در عرض 3 ساعت در دماي 56 درجه سانتيگراد يا نيم ساعت در دماي 60 درجه سانتيگراد و همچنين در تماس با مواد ضد عفوني كننده رايج نظير فرمالين و يد از بين خواهد رفت . ولي در دماهاي پائين مقاوم بوده و حداقل تا سه ماه بعد ممكن است در كودهاي آلوده ، زنده بماند . همچنين قادر است در محيط آب در دماي 22 درجه سانتيگراد به مدت 4 روز و در دماي صفر درجه سانتيگراد به مدت بيش از 30 روز به حيات خود ادامه دهد . شايان ذكر است كه مقدار يك گرم از كود آلوده به اشكال شديداً بيماريزاي ويروس آنفلوانزاي پرندگان حاوي تعداد بسيار زيادي ويروس بوده و قادر به آلوده كردن حدود يك ميليون مرغ ،مي باشد . يكي ديگر از اقدامات كنترلي مهم اين بيماري در بين پرندگان ، محدوديت جابجايي پرندگان در داخل كشور و يا بين كشورها مي‌باشد .

كنترل حركات پرندگان در منطقه محافظت(حداقل به شعاع 3 كيلومتر) و منطقه مراقبت(حداقل به شعاع 10 كيلومتر) در اطراف محل آلوده بايد تعيين و اعلام گردد.منطقه هاي مشخص شده حداقل تا 30 روز بعد از پاك سازي و ضد عفوني محل بايد محافظت شوند.

به نظر مي رسد جلوگيري از تماس هاي ماكيان هاي اهلي با پرندگان وحشي و بويژه پرندگان آبزي باعث پيشگيري از انتشار ويروس هاي بيماريزا در بين پرندگان اهلي مي گردد . ضمناً مشخص شده است كه استفاده اين پرندگان از منابع مشترك آب ، يكي از راههاي انتقال حتمي ويروس است . زيرا اين آب ها به وسيله فضولات پرندگان وحشي ، آلوده گرديده و به آساني باعث انتقال ويروس به پرندگان اهلي مي گردد. شايان ذكر است كه آلودگي اينگونه آبها به دنبال تجمع پرندگان مهاجر ، از نظر آزمايشگاهي نيز به اثبات رسيده است و لذا محدود كردن اينگونه تماس ها ، از بين بردن پرندگان اهلي بيمار يا تماس يافته با ويروسهاي H7 , H5 ( تنها سوش هاي با بيماريزايي بالا ) حتي در صورتي كه اين ويروس ها در ابتداي طغيان از پاتوژنيسيته پائيني برخوردار باشند توصيه شده است . زيرا در بسياري از طغيانهايي كه در پنسيلوانيا ، مكزيكو ، ايتاليا و ….. رخ داده است ، عليرغم اينكه ويروس عامل همه گيري در ابتدا از بيماريزايي كمي برخوردار بوده ولي تدريجاً‌ در عرض 9-6 ماه پس از چند بار عبور از بدن ماكيان ها به ويروس با بيماريزايي بالا و ميزان كشندگي حدود 100% تبديل گرديده است .

سازمان جهاني بهداشت در رابطه با همه گيري آنفلوانزاي A(H5N1) تأكيد كرده است كه با توجه به اينكه دلايل متقاعد كننده اي مبني بر انتقال اين ويروس از پرندگان وحشي به اهلي در دست نمي باشد نيازي به دفع پرندگان وحشي نمي باشد .

مراقبت آنفلوانزای پرندگان در انسان

تعاريف موارد مبتلاء به آنفلوانزاي A/H7 و A/H5 :

بيماراني كه تحت بررسي قرارمي‌گيرند:

بايستي اطلاعات كامل از بيماران تب‌دار(درجه حرارت بيشتر از 38 درجه سانتي‌گراد) با حداقل يكي از علائم سرفه، گلودرد و تنگي نفس ، كونژونكتيويت بدست آورد.

تعريف مورد مشكوك مبتلا به آنفلوانزاي A/H7 و A/H5

I ـ هربيمار تب‌دار(درجه حرارت بيشتر از 38 درجه سانتيگراد) به همراه حداقل يكي ازعلائم زير:

v سرفه

v كلودرد

v تنگي نفس

v كونژونكتيويت

به همراه حداقل يكي از يافته هاي زير:

الف) سابقه تماس در 10 روز قبل از شروع علائم با پرندگان بخصوص مرغ كه بدليل يك بيماري مرده باشد.

ب) وجود سابقه تماس درطي 10 روز قبل از شروع علائم با يك مورد تائيد شده آنفلوانزاي A/H7 و A/H5 كه در مرحلة واگير داري بيماري بوده‌است(يك روز قبل از شروع علائم تا 10 روز بعد از شروع علائم).

ج) سابقه تماس در طي هفت روز قبل از شروع علائم با سطوح و محيط آلوده به آنفلوانزاي پرندگان

د) درطي 10 روز قبل از شروع علائم سابقه كار در آزمايشگاهي كه نمونه‌هاي انساني يا حيواني مشكوك به آلودگي آنفلوانزاي پرندگان بسيار بيماريزا(HPAI) داشته‌اند.

و) جود يك تست آزمايشگاهي مثبت آنفلوانزاي A كه نتواند نوع ويروس رامشخص كند.

II ـ مرگ بدليل بيماري حاد تنفسي با علت نامشخص(Unexplained) و حداقل يكي از موارد زير:

الف) اقامـت در مناطقي كه موارد مشكوك يا تائيدشده آلودگي با آنفلوانزاي بسيار بيماريزا(HPAI) گزارش شده‌است.

ب) وجود سابقه تماس در طي 10 روز قبل از شروع علائم با يك مورد تاييدشده انساني آنفلوانزاي A/H5 كه در مرحله واگير داري بيماري بوده‌است.

تعريف مورد احتمالي مبتلا به آنفلوانزايA/H7 و A/H5

هر بیمار مشکوک به همراه شواهد آزمایشگاهی محدود برای آنفلوانزای یا A/H5 ( جداسازی آنتی بادی اختصاصی H5 یا H7 در یک نمونه سرم )

تعريف مورد قطعي مبتلا به آنفلوانزايA/H7 و A/H5

مورد مشكوك يا محتمل به همراه حداقل يكي از آزمايشات زير:

الف ) نتیجه کشت مثبت برای آنفلوانزای A/H5 یا A/H7

ب ) PCR مثبت برای آنفلوانزای A/H7 یا A/H7

ج ) روش آنتی بادی ایمنوفلورسانت با بکار بردن منوکلونال آنتی بادی آنفلوانزای A/H5 یا A/H7

د ) چهار برابر افزایش تیتر آنتی باید اختصاصی آنفلوانزای A/H5 یا A/H7 در دو نمونه سرم

پيگيري موارد مشكوك انساني:

موارد مشكوك انساني بايستي طبق ليست خطي پيوست از شهرستان به دانشگاه و سپس از دانشگاه به مركز مديريت بيماري‌ها گزارش گردند و ضمن تكميل فرم بررسي اپيدميولوژيك پس از بهبود يا فوت ارسال شود.

موارد مشكوك بايستي تا بيست و چهار ساعت پس از قطع تب در بيمارستان تحت نظر قرارگيرند، يا در صورتي كه علت ديگري براي بيماري تشخيص داده‌شده زودتر مرخص گردد.

اقداما ت پيشگيري از انتقال تنفسي و بهداشت دست‌ها( شست و شوي دست‌ها با آب و صابون به مدت 15 تا 20 ثانيه) براي كاهش ريسك خطر انتقال ويروس بسيار با اهميت است.

ارزيابي موارد مشكوك :
یک نمونه از مجرای تنفسی برای موارد مشکوک گرفته شود ( برای مثال سوآ‍پ نازوفارنگس ) نمونه باید برای آنفلوانزای A به روش RT-PCR بررسی شود و در صورت مثبت بودن برای H1 و H3 با همین روش بررسی شود .

دو نمونه سرم مرحله حاد(هفته اول شروع بيماري) و مرحله نقاهت(بعد از سه هفته ازشروع بيماري) جهت بررسي آنتي‌بادي آنفلوانزاي پرندگان تهيه شود.

استراتژیهای پیشگیری آنفلوانزای پرندگان A(H5N1) در انسان در وضعیت غیرپاندمی :

الف ) احتياطات جدا سازي در مراكز بهداشتي درماني و بیمارستان :

ب ) پرسنل بهداشتي درماني در معرض تماس :

ج ) احتياطات براي تماسهاي نزديك وخانگي :

د ) احتياطات براي مسافرين :

الف ) احتياطات جدا سازي در مراكز بهداشتي درماني و بیمارستان :

¨ بيماران بايد در وضعيت ايزولاسيون استاندارد ، تماسي و قطره اي و Airborne قرار گيرند.

¨ بيماران بايد به تنهايي در يك اتاق با فشار منفي بستري شوند در غير اينصورت در يك اتاق يك تخته و درب بسته باشد .

¨ اگر اتاق يك تخته در دسترس نمي باشد ، بيماران مشابه با تشخیص یکسان ممكن است در اتاق چند تخته هم بستري شوند ولي تختها بايد حداقل يك متر از همديگر فاصله داشته باشند و بهتر است بين تختها پارتيشن بندي شود (حداقل با پرده)

¨ ماسكهاي با تاثير (با استاندارد NIOSH ،‌N-95 يا معادل) ، گان آستين بلند ، محافظ صورت يا عينك محافظ و دستكش براي پرسنل بهداشتي درماني توصيه مي شوند .

¨ وقتي ميسر باشد ، پرسنل بهداشتي درماني مسئول مراقبت بيمار محدود باشند و از تماس با ساير بيماران هم پرهيز نمايند.

¨ بیماران ممنوع الملاقات می باشند .

¨ شستشوی مکرر دست و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی ضروری است .

¨ حتی الامکان از وسایل یکبار مصرف جهت بیمار استفاده شود .

¨ هنگام شستشو وسایل مورد استفاده رعایت تمام احتیاطات بهداشتی ایمنی ( ماسک ، دستکش ،عینک ) لازم است .

¨ ویروس حداقل تا 24 ساعت در محیط زنده می ماند لذا پس از ترخیص بیماران حتی الامکان تا 24 ساعت از بستری نمودن سایر بیماران در اطاق مربوطه اجتناب گردد . ضروری است در اطاق عملیات ضدعفونی و گندزدایی بعمل آید .

ب ) پرسنل بهداشتي درماني در معرض تماس :

¨ پرسنل مراقبت بيماران بايد دوبار روزانه درجه حرارت خود را چك كنند و هرگونه تب یا علائم مشکوک به آنفلوانزا را به مسئول کنترل عفونت گزارش دهند. اگر احساس بيماري كردند پس از بررسی توسط پزشک کنترل عفونت ، به هيچ وجه نبايد در مراقبت مستقيم بيمار دخالت داده شوند . اگر تب كردند بايد تستهاي تشخيصي جهت تأیید تشخیص آنفلوانزا انجام شود و اگر علت ديگري متصور نمي باشد ، همزمان فوراً تحت درمان با اوسلتامیویر قرار گيرند .

¨ آنهائي كه تماس احتمالي با ترشحات ، ذرات تنفسي آلوده بدون رعايت احتياطات داشته اند بايد پيشگيري بعد از تماس با 75mg اوسلتامیویر روزانه به مدت 10-7 روز دريافت كنند .

¨ پرسنل بهداشتي كه درگير فرآيندهاي پرخطر (فرآيندهايي كه توليد ذرات آئروسل مي كند نظیر استفاده از دستگاه ساکشن و عملیات احیاء و … ) هستند بايد پيشگيري قبل از تماس دريافت كنند .

ج ) احتياطات براي تماسهاي نزديك وخانگي :

موارد تماس خانگي بايد با شستشوي کامل دستها بمدت 30 ثانیه با آب و صابون ، عدم استفاده مشترک از ظروف غذاخوري ، پرهيز از تماس چهره به چهره با موارد احتمالي يا تائيد شده بيماري را داشته

¨ باشند و از ماسك و وسايل حفاظت فردي استفاده كنند . از آنجا كه احتمال دفع ويروس تا 21 روز از شروع بيماري يا 7 روز پس از قطع تب وجود دارد بهتر است در طي اين مدت توصيه ها رعايت شود .

¨ موارد تماس با بيمار يا موارد تماس در محیط های بسته (محيط خانه ،‌خانواده ، بيمارستان و ساير مراكز نگهداري يا سرويسهاي نظامي) بايد روزانه دو مرتبه كنترل درجه حرارت شده و پيگيري علائم بيماري تا هفت روز از آخرين تماس انجام شود . در اين افراد پيشگيري پس از تماس 75 mg اوسلتامیویر روزانه به مدت 10-7 روز قابل توصيه است . دز دارو جهت کودکان و بیماران مزمن و یا شرایط خاص با نظر پزشک معالج تعدیل ( adjust) گردد .

¨ موارد تماس نزديك و خانگي در صورتيكه دچار تب بالا 38 درجه و سرفه ، تنگي نفس ، اسهال يا ساير علائم شوند بلافاصله تحت درمان داروهاي ضدويروس قرار گرفته و تستهاي تشخيصي انجام شود .

د ) احتياطات براي مسافرين :

منعي براي مسافرت افرادبه مناطق كه آلودگيH7 و A/H5 ثابت شده است وجود ندارد.

هيچگونه شواهدي كه نشان دهد بيماري از انسان به انسان منتقل مي شود وجود ندارد و افراد محدودي كه مبتلا شده اند تماس مستقيم با پرندگان بيمار داشته اند .كشورهاي كه طغيان آنفلوانزاي H7 وA/H5 تا آگوست سال2005 ميلادي گزارش شده شامل: ويتنام ، چين ، لائوس ، تايلند ، كمبوج ، اندونزي ، سنگاپور ، كره ، هنگ كنگ ، ژاپن ، پاكستان ، مالزي ، روسيه و قزاقستان ، مغولستان مي باشند. به افرادي كه قصد مسافرت به اين كشورها را دارند موارد زير توصيه مي شود:

¨ مسافرين ترجيحاً دو هفته قبل از مسافرت به مناطق آلوده (فعلا اندونزی تایلند ، ویتنام ، چین ، مالزی ، کره جنوبی ، ژاپن ، پاکستان ، لائوس ، قزاقستان روسیه ، کمبوجیه و ترکیه ) بايستي با واكسن موجود انساني واكسينه شوند .

¨ مسافرين بايد از تماس مستقيم با پرندگان شامل مرغ و خروس ، اردك و غاز كه ظاهراً سالم هستند و مزارع پرورش و بازارهاي فروش پرندگان زنده پرهيز نمايند و همچنين از لمس كردن سطوح آلوده با مدفوع و ترشحات پرندگان نيز پرهيز كنند .

¨ مسافرين بايد با رعايت بهداشت فردي و شستشوي مرتب دستها يا استفاده از ژلهاي حاوي الكل و عدم مصرف غذاهاي نیم پخته مرغي و يا تخم مرغ نيم پز احتمال تماس با بيماري را كم كنند.

¨ حتماً بعد از جابجايي مرغ براي پخت و پز در آشپزخانه دستهايشان را با آب وصابون بشويند.

¨ در صورتيكه تا 10روز پس از بازگشت از منطقه آلوده علائم تب و نشانه هاي تنفسي ظاهر گردد بايستي با پزشكان مشورت نمايند .

اقدامات لازم در هنگام بروز آنفلوانزاي پرندگان در مرغداري‌ها براي افراد در معرض خطر :

براساس مصوبات كميته كشوري پس از تأييد اولين مورد آلودگي ماكيان كشور به A/H5 كليه كاركنان شاغل در مرغداريها و كشتارگاههاي طيور و دامپزشكان طيور سراسر كشور بايستي تحت واكسيناسيون آنفلوانزاي انساني با هزينه كارفرما وزير نظر مركز بهداشت شهرستان قرار گيرند. همچنين پس از تائيد اولين مورد آلودگي ماكيان به A/H5 در صورت بروز مورد مشكوك طيور به آنفلوانزا درهر مرغداري بر اساس گزارش اداره كل دامپزشكي استان، داروي ضد ويروس اوسلتامیویر به ميزان 75 ميلي‌گرم روزانه براي كاركنان مرغداري و افراد شاغل در آن يا آمانتادين به ميزان 100 ميلي گرم دوبار در روز شروع مي گردد تا نتايج آزمايشگاهي نشان دهد كه علت

ضمناً در صورت تائيد وجود H5 در مرغداري استفاده از وسايل ايمني شامل : دستكش يكبار مصرف،رو پوش يا لباس مناسب آستين بلند ، چكمه يا روكفشي يك بار مصرف عينك محافظ براي محافظت غشاء مخاطي چشم، كلاه، ماسك‌هاي يكبار مصرف (شامل N-100 يا N-99 يا N-95 كه براي عوامل خطرناك ديگرمحيطي (براي مثال ذرات معلق يا گرد و غباربكار مي رود ) توصيه شده است. كاركناني كه نمي‌توانند ماسكهاي فوق را در صورت خود ثابت‌كنند بايستي از ماسك‌هاي با فيلتر استفاده نمايند.

پس از هربار استفاده همة وسايل بايد بطور مناسب معدوم گردند شست و شوي دست‌ها با آب و صابون براي 15 تا 20 ثانيه يا محلول بتادين پس از درآوردن وسايل ايمني يا هرگونه تماس مشكوك الزامي است. استفاده از وسايل و انجام اقدامات فوق با نظر اداره كل دامپزشكي استان و واحد بهداشت محيط براي همه افرادي كه در مرغداري مشكوك كار مي‌كنند و در معدوم‌كردن مرغ‌هاي مشكوك مشاركت دارند الزامي است و معدوم كردن آنها لازم است.

براي ضد عفوني كردن وسايل آلوده به خون و مايعات بدن بيماران مشكوك ، هيپوكلريد سديم 1% و براي ضد عفوني كردن سطوح فلزي صاف كه مواد سفيد كننده نمي توان استفاده كرد براي مثال روي ميز ، از الكل 70% استفاده مي شود.

مام پرندگان نسبت به ابتلا به اين بيماري حساس هستند اما پرندگان اهلي به مراتب آسيب پذيرتر مي باشند و بيماري در آنها سريعتر به اپيدمي تبديل مي شود . بيماري در پرندگان دو مشکل دارد . در مشکل اول بيماري خفيف است و ممکن است فقط به صورت غيرعادي درآمدن پرها ( بصورت تاخورده و چروکيده ) و يا عدم توليد تخم باشد اما مشکل دوم که نگراني شديدي ايجاد مي کند در اثر آنفلوانزاهاي خيلي بيماري زاي پرندگان ايجاد مي شود . اين شکل از بيماري در سال ۱۸۷۸ در ايتاليا شناخته شد که براي پرندگان سريعاً کشنده بود و مرگ و مير ناشي از آن در پرنده ها ۱۰۰٪ است . پرنده ها ممکن است در همان روز اول ابتلاي به بيماري تلف شوند .

مهمترين اقدام کنترلي در چنين مواردي سربريدن و يا له کردن تمام پرندگان مبتلا به عفونت و همه پرندگان ديگري است که با آنها در تماس بوده اند . مرغداري بايد قرنطينه شده و اقدامات ضدعفوني سازي شديدي صورت گيرد . بايد توجه داشت ويروس در درجه حرارت پايين راحت تر زنده مي ماند . در کود و خاک مزرعه آلوده تا ۳ ماه زنده مي ماند . در آب ۲۲ درجه تا ۴ روز زنده است و در آب صفردرجه تا ۳۰ روز باقي است . مطالعات نشان داده ويروس هاي خيلي بيماري زاي موجود در يک گرم کود آلوده مي توانند تا يک ميليون پرنده را آلوده کنند .

يکي ديگر از اقدامات مهمي که بايد صورت گيرد توقف حمل و نقل پرندگان زنده از شهري به شهر ديگر و از کشوري به کشور ديگر است .

در يک شيوع آنفلوانزاي پرندگان در ايالت پنسيلوانيا در آمريکا ۱۷ ميليون مرغ تلف شده و ۱۵ ميليون دلار خسارت اين بيماري در مکزيک در سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ بود . بهمين دليل بلافاصله پس از تشخيص بايد در کشور و بخصوص صنعت پرورش طيور وضعيت فوق العاده اعلام شود . در داخل يک کشور بيماري بسرعت از مرغداري به مرغداري ديگر مي رود . ويروس از طريق هوا از پرنده اي به پرنده ديگر منتقل مي شود و پرندگان با استنشاق ويروس آلوده مي شوند .

ابزار و لوازم ، وسايل نقليه حمل و نقل مرغ ، ظروف غذا و مواد غذايي ،‌قفس و حتي لباس مرغداران مي تواند عامل انتقال ويروس باشد ( بخصوص کفش مرغداران خيلي اهميت دارد ) شواهد کمي وجود دارد که نشان مي دهد بيماري ممکن است از طريق حشرات نيز انتقال يابد که در اين انتقال نيز حشره به عنوان ناقل مکانيکي است .

قطرات تنفسي پرندگان آلوده مي تواند پرندگان اهلي را در داخل مرغداري ها و حتي خارج از آنها آلوده کند . خطر انتقال عفونت از پرندگان وحشي به اهلي بيشتر است . در بازارهايي که مرغ زنده مي فروشند و مملو از مرغ و پرندگان ديگر است و شرايط بهداشتي نامطلوب مي باشد اين خطر بيشتر مي شود .

مرغان مهاجر دريايي بخصوص اردک هاي وحشي مخازن طبيعي ويروس محسوب مي شوند و از سويي خود اين پرندگان مقاومترين پرندگان نسبت به ابتلاء به بيماري محسوب مي شوند . آنها مي توانند تا مسافتهاي طولاني ويروس را حمل کنند و عاملي براي انتقال ويروس از يک کشور به کشور ديگر شوند .

مقامات بهداشتي رسمي جهان معتقدند شيوع آنفلوانزا در پرندگان به دلايل مختلف مي تواند علامت هشدار دهنده اي نسبت به قريب الوقوع اين اتفاق در انسان باشد . اول آنکه اکثر اپيدمي هاي بزرگي که در آسيا رخ داده بواسط گونه بشدت بيماريزاي آن بوده است . در ضمن شواهد فزاينده اي وجود دارد دال براينکه اين زنجيره ظرفيت منحصر بفردي در جهش و عبور از سد بين انسان و پرنده داشته و باعث بيماري شديد و مرگباري در آينده در انسان خواهد شد . نگراني بزرگتر امکان شيوع در انسان با همين ويروس است . اگر ويروسهاي جديد ژنهاي انساني کافي داشته باشد انتقال مي تواند بصورت مستقيم از انسان به انسان صورت گيرد ( يعني انتقال انسان به انسان جايگزين انتقال پرنده به انسان مي شود ) اين واقعه يکبار در سال ۱۹۱۸ رخ داد که در آن هنگام ظرف ۲ سال چندين نوع بزرگ بيماري پديدار شد و در نتيجه آن ۴۰ تا ۵۰ ميليون نفر جان باختند .

در ميان سوشهاي ويروس نوع H5N1 از همه خطرناکتر است ولي در بين انسانها بسيار نادر است .

بهرحال کنترل هر چه سريعتر آنفلوانزاي پزندگان با هر زنجيره اي از ويروس که باشد حتي اگر در گروه بيماريزايي کم قرار گيرد نيز از اهميت فوق العاده زيادي برخوردار است . بعضي از ويروسها که بيماري زايي آنها کم است اگر در ميان پرندگان به چرخش درآيند تا ۹ ماه بشدت بيماريزا مي شوند .

طبيعتاً با توجه به اينکه ويروسهاي آنفلوانزا بشدت ناپايدار هستند و رفتار آنها غيرقابل پيش بيني است ، نمي توان صددرصد از شيوع آن جلوگيري کرد ، ليکن سازمان جهاني بهداشت معتقد است اگر اقدام صحيح و سريعي صورت گيرد مي توان سرعت شيوع منطقه اي آنرا بشدت کاهش داد .

سازمان جهاني بهداشت کار تهيه واکسن آنفلوانزايي که محافظت عليه H5N1 را نيز ايجاد نمايد شروع کرده است .

جالب اينکه مطالعات اوليه نشان مي دهد ويروس H5N1 در سال ۲۰۰۴ نسبت به ويروس در سال ۲۰۰۳ جهش هاي متعددي پيدا کرده است . وقتي واکسنهاي فعلي بدرستي براي گروههاي در معرض خطر تجويز شوند ، مثلاً براي کساني که پرندگان را سر مي برند عليه ويروسهاي آنفلوانزاي انساني در چرخش محافظت ايجاد مي کنند .

**توصيه‌هايي براي پيشگيري از بيماري آنفلوانزاي پرندگان **

بيماري آنفلوانزاي پرندگان از طريق ترشحات بدن پرنده آلوده به ويروس اين بيماري منتقل مي شود بنابراين مهمترين اقدام براي پيشگيري از اين بيماري خودداري از دست زدن به بدن پرنده آلوده به اين بيماري است.

بيماري آنفلوانزاي پرندگان انواع مختلفي دارد كه اكثر آنها فقط در ميان پرندگان قابل انتقال است فقط نوع فوق حاد آنفلوانزاي پرندگان با عنوان آنفلوانزايH5N1 بين انسان و پرندگان مشترك است و امكان انتقال اين بيماري از پرندگان به انسان وجود دارد.
ويروس آنفلوانزاي پرندگان از طريق ترشحات بدن پرنده آلوده به ويروس اين بيماري ممكن است به انسان منتقل شودبه همين علت پزشكان توصيه مي كنند در صورتي كه با جسد يك پرنده مرده مواجه شديد به هيچوجه به آن دست نزنيد چون ممكن است علت مرگ آن آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان باشد و لمس آن موجب انتقال اين بيماري مي شود.
ويروس آنفلوانزاي پرندگان از طريق خوردن گوشت پرنده منتقل نمي شود به خصوص اگر گوشت پرنده در حرارت بالاي 70 درجه پخته شده باشد، بنابراين توصيه پزشكان اين است كه در هر صورت گوشت پرندگان به صورت كاملا پخته مصرف شود و براي كندن پوست و پر آنها حتما از دستكش استفاده شود.
بيماري آنفلوانزاي پرندگان به علت ماهيت آن بيشتر يك بيماري شغلي محسوب مي شود و بيشتر شكارچيان و افرادي كه در مرغداريها كار مي كنند در معرض خطر اين بيماري قرار دارند، اين افراد بايد حتما آموزشهاي لازم را براي پيشگيري از اين بيماري ببينند، حتما بايد هنگام لمس پرندگان دستكش به دست داشته باشند و دهان و بيني خود را بپوشانند.
مهمترين توصيه پزشكان به مردم عادي به خصوص كودكان براي پيشگيري از بيماري آنفلوانزاي پرندگان اين است كه به هيچوجه به پرندگان مرده دست نزنند و در صورت لمس هر پرنده‌اي بلافاصله دستهاي خود را آب و صابون بشويند.
در زمان حاضر هنوز هيچ موردي از بيماري آنفلوانزاي پرندگان در داخل كشور گزارش نشده است و وزارت بهداشت با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي به شدت مناطق آلوده به اين بيماري را تحت كنترل دارند و هر مورد مرگ و مشكوك پرندگان را بلافاصله نمونه گيري مي كنند.
از ميان كشورهاي همسايه ايران اكنون تركيه بيش از بقيه با اين بيماري درگير شده است و تاكنون حداقل 4 نفر بر اثر اين بيماري در تركيه مرده اند كه دو نفر آنها كودكاني بوده اند كه به پرنده مرده دست زده بودند.
اكنون نگراني از ورود اين بيماري به داخل كشور از مرزهاي غربي افزايش يافته است به همين علت ترددهاي يكروزه به تركيه ممنوع شده و جوجه ها و مرغداريهاي نزديك مناطق مرزي تعطيل شده‌اند.
دستگاههاي مسئول با همكاري وزارت كشور همه ترددها در مرزهاي غربي كشور را كنترل مي كنند خودروهاي عبوري از مرز بارزگان ضدعفوني مي شوند.
علاوه بر آن با توجه به وضعيت كشور عراق نگراني از وجود اين بيماري در اين كشور نيز افزايش يافته است به همين علت به زائران و افرادي كه به اين كشور سفر مي كنند نيز توصيه مي شود اصول بهداشتي ذكر شده را با دقت بيشتري رعايت كنند و در صورتي كه سفر آنها ضروري نيست آن را به تعويق بيندازند.
با وجود اين به علت مهاجرت پرندگان در فصل زمستان از مرزهاي شمالي و امكان استقرار آنها در هر جاي كشور، خطر آنفلوانزاي پرندگان فقط به مناطق غربي و شمالي كشور منحصر نمي شود و در هر نقطه اي ممكن است پرنده آلوده به ويروس«H5N1» وجود داشته باشد بنابراين توصيه هاي پيشگيرانه ذكر شده از قبيل خودداري از لمس پرندگان مرده يا مشكوك و شستن بلافاصله دستها در صورت لمس آنها، استفاده از دستكش هنگام ذبح يا پركندن پرندگان و نيز پختن كامل مرغ و پرندگاني كه مصرف خوراكي دارند الزامي است.
هنوز در مورد امكان انتقال ويروس آنفلوانزاي پرندگان از انسان به انسان مطلب اثبات شده اي وجود ندارد و به نظر نمي رسد امكان انتقال اين بيماري از انسان به انسان وجود داشته باشد با اين حال با توجه به انتقال بيماري آنفلوانزاي انساني از انسان به انسان و اين امكان كه ممكن است فردي به طور همزمان آنفلوانزاي انساني و پرندگان را با هم بگيرد توصيه مي شود، افرادي كه در معرض خطر اين بيماري هستند واكسن آنفلوانزاي انساني را تزريق كنند تا امكان جهش ژنتيكي ويروس اين بيماري به نحوي كه امكان انتقال انسان به انسان آن باشد، فراهم نشود.
بيماري آنفلوانزاي پرندگان هنوز واكسن ندارد البته پژوهشگران در سطح دنيا مشغول تلاش براي كشف واكسن اين بيماري هستند و پيش بيني مي شود به زودي واكسن اين بيماري نيز كشف شود، در حال حاضر فقط واكسن آنفلوانزاي انساني در اختيار پزشكان است و علاوه بر آن داروي درمان اين بيماري نيز با عنوان داروي «تاميفلو» به ميزان كافي در كشور خريداري شده و مقادير بيشتري نيز اين دارو به زودي از خارج كشور خريداري و توسط وزارت بهداشت براي مواجهه با خطر اين بيماري دپو مي شود.

همچنین بررسی کنید

احتمال سرایت بیماری کچلی از حیوانات خانگی

اگرچه از بیماری کچلی با پیشرفت‌های بهداشتی زمان حاضر دیگر چندان اثری باقی نمانده اما …

روش پیشگیری از بروز تبخال

قرار گرفتن در معرض نور خورشید، دوران قاعدگی در خانم ها،‌ جراحی های دندان یا …