جمع موارد قطعی گزارش شده آنفلوآنزای پرندگان به WHO تا تاریخ سوم فروردین ۱۳۸۵

کشور 
۲۰۰۳
۲۰۰۴
۲۰۰۵
۲۰۰۶
جمع
مورد
مرگ
مورد
مرگ
مورد
مرگ
مورد
مرگ
مورد
مرگ
اذربایجان
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۷
۵
۷
۵
کامبوج
۰
۰
۰
۰
۴
۴
۰
۰
۴
۴
چین
۰
۰
۰
۰
۸
۵
۷
۵
۱۵
۱۰
اندونزی
۰
۰
۰
۰
۱۷
۱۱
۱۲
۱۱
۲۹
۲۲
عراق
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۲
۲
۲
۲
تایلند
۰
۰
۱۷
۱۲
۵
۲
۰
۰
۲۲
۱۴
ترکیه
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱۲
۴
۱۲
۴
ویتنام
۳
۳
۲۹
۲۰
۶۱
۱۹
۰
۰
۹۳
۴۲
جمع
۳
۳
۴۶
۳۲
۹۵
۴۱
۴۰
۲۷
۱۸۴
۱۰۳

خبرنگار پزشکان بدون مرز 

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

علت مرگ ؛ زن بودن

پژوهشگران حقوق بشر در اتحادیه اروپا می گویند نتایج بررسی ها حاکی از این است …