بر اساس آخرین نتایج تحقیقات وزارت بهداشت :یک‌بار مراجعه به بخش خصوصی برای خدمات سرپایی حدود ۲۰۰۰ تومان هزینه به بیمار تحمیل می‌کند ۲۱/۶/۸۴

یک‌بار مراجعه به بخش خصوصی برای خدمات سرپایی حدود ۲۰۰۰ تومان هزینه به بیمار تحمیل می‌کند
دندانپزشکی و هزینه‌های پاراکلینیک گران‌ترین خدمات در بخش خصوصی هستند

بر اساس آخرین نتایج تحقیقات وزارت بهداشت خدمات دندانپزشکی گران‌ترین خدمات منجر به بهبودی در بخش خصوصی است که هزینه‌های پاراکلینیک و پزشک متخصص در رده‌های بعدی قرار دارند.

نتایج این بررسی‌ها حاکی از آن است که یک بار مراجعه به بخش دولتی برای دریافت خدمات مراقبت‌های بهداشتی حدود ۱۰۹ تومان هزینه مستقیم برای مراجعه کننده دارد، در صورتی که برای دریافت همان خدمات در مراجعه به بخش خصوصی ۱۹۴۴ تومان هزینه مستقیم برای مراجعه‌کننده ایجاد می‌کند.

میانگین هزینه انجام شده برای دریافت خدمات بهداشتی – درمانی سرپایی به ازای یک بار مراجعه (به بخش خصوصی و دولتی) به تفکیک نوع نتیجه بهبودی ۲۲۶۵ تومان، عدم بهبودی ۴۵۰۰ تومان، ‌دریافت خدمات بهداشتی ۲۰۵۳ تومان، ادامه درمان ۶۶۱۸ تومان و خدمات تشخیصی ۴۹۳۲ تومان بوده است.

همچنین، میانگین هزینه انجام شده برای دریافت خدمات بهداشتی – درمانی سرپایی به ازای یک بار مراجعه به تفکیک نوع نتیجه بهبودی در بخش دولتی ۱۸۶۴ تومان و در بخش خصوصی ۲۴۷۸ تومان، عدم بهبودی در بخش دولتی ۱۳۸۵ تومان و در بخش خصوصی ۳۱۱۵ تومان و خدمات تشخیصی در بخش دولتی ۳۴۱۲ تومان و در بخش خصوصی ۶۰۷۲ تومان بوده است.

میانگین هزینه انجام شده برای دریافت خدمات بهداشتی – درمانی سرپایی به ازای یک بار مراجعه به تفکیک نوع نتیجه مراجعه به دندانپزشک با نتیجه بهبودی ۸۴۸۹ تومان، پزشک متخصص با نتیجه بهبودی ۳۸۹۴ تومان و پزشک عمومی ۲۳۷۷ تومان بوده است.

بحث پاسخگویی در مورد رعایت حقوق گیرندگان خدمت، در ارزیابی نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی بخش نوینی است.

رضایت مندی و پاسخگویی دو معنی بسیار نزدیک به هم هستند که به عنوان معیارها و شاخص‌هایی برای نشان دادن تعامل میان ارایه‌دهنده خدمت و دریافت‌کننده خدمات و تاثیری که ارایه کننده خدمات از منظر مشتری مداری بر دریافت کننده می‌گذارد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در سال ۲۰۰۰ سازمان جهانی بهداشت ۵ شاخص اصلی برای ارزیابی عملکرد نظام سلامت ذکر کرد شاخص اول میانگین دستیابی نظام سلامت به اهداف خود،‌ شاخص دوم توزیع این شاخص در سطوح مختلف طبقاتی مذهبی، قومی و نژادی، شاخص سوم و چهارم ارزیابی نظام سلامت به میانگین و توزیع میزان پاسخگویی نظام سلامت و شاخص پنجم میزان محافظت مالی در برابر هزینه‌های سلامت نامطلوب است.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …