خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / پاسخ به سوالات رایج در مورد آزمون دستیاری پزشکی

پاسخ به سوالات رایج در مورد آزمون دستیاری پزشکی

سؤال: نحوه احتساب سهميه مناطق محروم و شرايط شركت در آن را شرح دهيد.

پاسخ: ‌ حداكثر 10% كل‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ دستيار در رشته‌هاي‌ مورد نياز مناطق‌ محروم‌ به‌ عنوان‌ سهمية‌ مناطق‌ مذكور به‌ افرادي‌ كه‌ 80% نمرة‌ حد نصاب‌ هر رشته‌ ـ محل‌ را كسب‌ نمايند، اختصاص‌ مي‌يابد.ليست‌ مناطق‌ محروم‌ بهداشتي‌ ـ درماني‌ و كمبود نيروهاي‌ متخصص‌ مورد نياز هر منطقه‌، توسط‌ معاونت‌ درمان‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تهيه‌ و تنظيم‌ شده‌ و به‌ منظور برنامه‌ريزي‌ جهت‌ پذيرش‌ و آموزش‌ نيروهاي‌ متخصص‌ در اختيار دبيرخانة‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ كشور قرار مي‌گيرد.

سؤال: شرايط انصراف از رشته هاي دستياري باليني و زمان آن را شرح دهيد

پاسخ: براساس قانون،پس‌ از اعلام‌ نتيجة‌ آزمون‌، پذيرفته‌شدگان‌ اصلي‌ و جايگزين‌ در صورت‌ انصراف‌ در هرزمان‌ يا عدم‌ ثبت‌نام‌ در موعد مقرر يا عدم‌ شروع‌ دوره‌، مشمول‌ يك‌ سال‌ محروميت‌ از پذيرش‌ در دوره‌هاي‌ دستياري‌ رشته‌هاي‌ تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌ خواهند شد.
انصراف‌ قطعي‌ منوط‌ به‌ اراية‌ تسويه‌ حساب‌ با دانشگاه‌ خواهد بود.
در صورتيكه‌ شركت‌ كنندگاني‌ كه‌ در مرحله‌ اصلي‌ پذيرش‌ دستيار دوره‌هاي‌ آموزش‌ تخصصي‌ پذيرفته‌ نشده‌اند حداكثر تا پايان‌ مرداد ماه‌ قبل‌ از شروع‌ سال‌ تحصيلي‌ مربوطه‌ از شركت‌ در فرآيند پذيرش‌ در مرحله‌ جايگزيني‌ كتباً اعلام‌ انصراف‌ نمايند محروميت‌ يكساله‌ شامل‌ آنان‌ نمي‌شود.
محروميت‌ يكساله‌ از زمان‌ اعلام‌ انصراف‌ قطعي‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ خواهد شد.
هر گونه‌ انصراف‌ از تحصيل‌ بعد از اعلام‌ قبولي‌ تا پايان‌ سه‌ ماه‌ اول‌ دورة‌ دستياري‌، انصراف‌ قطعي‌ تلقي‌ شده‌ و ادامة‌ تحصيل‌ در دورة‌ مربوطه‌ مجاز نمي‌باشد.
ارزش‌ قبولي‌ علمي‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار افراد جايگزين‌ (كه‌ اسامي‌ آنان‌ حداكثر تا تاريخ‌ 10 آبان‌ماه‌ سال‌ تحصيلي‌ اعلام‌ مي‌شود) حداكثر تا 30 آبان‌ماه‌ همان‌ سال‌ مي‌باشد. ضمن‌ اينكه‌ غرامت‌ تحصيلي‌ به‌ آنان‌ تعلق‌ نمي‌گيرد ولي‌ مشمول‌ يكسال‌ محروميت‌ از پذيرش‌ در دوره‌هاي‌ دستياري‌ رشته‌هاي‌ باليني‌ پزشكي‌ خواهند شد.
انصراف‌ به‌ علت‌ بيماري‌ فقط‌ با تأييد كميسيون‌ پزشكي‌ و شوراي‌ آموزشي‌ دانشگاه‌ بشرط‌ شركت‌ مجدد در آزمون‌ پذيرش‌ دستياري‌ و موفقيت‌ در آن‌ امكان‌ پذير مي‌باشد. ضمن‌ اينكه‌ غرامت‌ تحصيلي‌ و محروميت‌ از پذيرش‌ در دوره‌ بعدي‌ آزمون‌ شامل‌ حال‌ اين‌ افراد نمي‌شود.

سؤال: نحوه تعيين جايگزين براي منصرفين ادامه تحصيل در رشته هاي دستياري باليني چگونه است؟

پاسخ: براساس مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي. نحوه تعيين جايگزين براي منصرفين به شرح زير مي باشد:

تبصره‌ 1: دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ موظفند اسامي‌ منصرفين‌ را حداكثر تا پايان‌ مهرماه‌ هر سال‌ تحصيلي‌ به‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ ارسال‌ نمايند. اسامي‌ افراد جايگزين‌ حداكثر تا دهم‌ آبان‌ماه‌ همان‌ سال‌ از سوي‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ به‌ دانشگاه‌هاي‌ علوم‌ پزشكي‌ اعلام‌ مي‌شود.
تبصره‌ 2: ارزش‌ قبولي‌ علمي‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستياري‌ افراد جايگزين‌ حداكثر تا سي‌ام‌ آبان‌ماه‌ همان‌ سال‌ مي‌باشد.
تبصره‌ 3: در آزمون‌ پذيرش‌ دستيار، به‌ ازاي‌ هر ظرفيت‌ خالي‌ سه‌ نفر با رعايت‌ اولويتهاي‌ مصوب‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌، به‌ عنوان‌ جايگزين‌ معرفي‌ مي‌شوند به‌ استثناي‌ مشمولين‌ تبصره‌ 4 ماده 23، تا بر اساس‌ ترتيب‌ اعلام‌ شده‌ از سوي‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ نسبت‌ به‌ ثبت‌ نام‌ يك‌ نفر با رعايت‌ اولويت‌هاي‌ مقرر اقدام‌ شود.
تبصره‌ 4: در صورتي‌ كه‌ هيچ‌ يك‌ از جايگزينها، ثبت‌نام‌ و شروع‌ دوره‌ ننمايند و يا انصراف‌ پذيرفته‌شدگان‌ پس‌ از 20 مهرماه‌ انجام‌ گيرد، در صورت‌ درخواست‌ دانشگاه‌ مربوطه‌ حداكثر تا زمان‌ ابلاغ‌ دستورالعمل‌ ثبت‌نام‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار دورة‌ بعد، معرفي‌ جايگزين‌ از بين‌ واجدين‌ شرايط‌ و با رعايت‌ اولويت‌هاي‌ مقرر ظرف‌ مدت‌ 7 روز از تاريخ‌ فوق‌ از طرف‌ دبيرخانة‌ شورا بلامانع‌ مي‌باشد و بعد از اين‌ تاريخ‌ تحت‌ هيچ‌ شرايطي‌ جايگزين‌ اعلام‌ نخواهد شد. ارزش‌ قبولي‌ علمي‌ اين‌ دسته‌ از پذيرفته‌شدگان‌ جهت‌ ثبت‌نام‌ و شروع‌ دوره‌ تا قبل‌ از پايان‌ مهلت‌ ثبت‌نام‌ دورة‌ بعدي‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستياري‌ مي‌باشد. معرفي‌شدگان‌ در صورت‌ عدم‌ ثبت‌نام‌ و شروع‌ دوره‌ مشمول‌ محروميت‌ يكساله‌ از شركت‌ در آزمون‌ پذيرش‌ دستيار نخواهند شد.

سؤال: نحوه احتساب نمره ارزيابي درون دانشگاهي دستياران چگونه است؟

پاسخ: اجزاي‌ ارزيابي‌ درون‌دانشگاهي‌
ارزيابي‌ درون‌دانشگاهي‌ در دو بخش‌ ارزيابي‌ دانش‌ نظري‌ و ارزيابي‌ درون‌بخشي‌ انجام‌ مي‌پذيرد.
الف‌) ارزيابي‌ دانش‌ نظري‌
ارزيابي‌ دانش‌ نظري‌ 50 نمره‌ از 150 نمرة‌ ارزيابي‌ درون‌دانشگاهي‌ را شامل‌ شده‌ و در طول‌ سال‌ از طريق‌ آزمون‌هاي‌ كتبي‌ يا شفاهي‌، توسط‌ گروه‌ آموزشي‌ صورت‌ مي‌گيرد.

ب‌) ارزيابي‌ درون‌بخشي‌
ارزيابي‌ درون‌بخشي‌ 100 نمره‌ از 150 نمرة‌ ارزيابي‌ درون‌دانشگاهي‌ را شامل‌ شده‌ و در طول‌ سال‌ از طريق‌ تكميل‌ كارنامه‌هاي‌ ارزيابي‌ درون‌بخشي‌ صورت‌ مي‌پذيرد.
ب‌ ـ 1) كارنامة‌ ارزيابي‌ درون‌بخشي‌ شامل‌ 4 قسمت‌ است‌: مهارتهاي‌ باليني‌، قضاوت‌ باليني‌، خصوصيات‌ فردي‌ و حرفه‌اي‌، صلاحيت‌ باليني‌ در كل‌.
ب‌ ـ 2) ميزان‌ نمرة‌ اختصاص‌ يافته‌ به‌ هر محور و نيز اجزاي‌ هر محور در فرم‌ كارنامه‌، بر حسب‌ رشتة‌ آموزشي‌ مشخص‌ شده‌ است‌.
ب‌ ـ 3) كارنامة‌ ارزيابي‌ درون‌بخشي‌ براي‌ هر دستيار بايد بطور متوسط‌ حداقل‌ هر 2 ماه‌ يكبار تكميل‌ گردد. در صورتيكة‌ مدت‌ چرخش‌ (Rotation) دستيار كمتر از 2 ماه‌ باشد، لازم‌ است‌ فرم‌ كارنامه‌ در پايان‌ هر چرخش‌ (Rotation) تكميل‌ گردد.

حدنصاب‌
حدنصاب‌ قبولي‌ در ارزيابي‌ درون‌دانشگاهي‌ براي‌ دستياران‌ در تمامي‌ مقاطع‌ ارتقا 90 از 150 است‌.

اعتراضات‌
رسيدگي‌ به‌ اعتراضات‌ در مورد ارزيابي‌ درون‌دانشگاهي‌ به‌ عهدة‌ كميته‌اي‌ مركب‌ از معاون‌ آموزشي‌ دانشگاه‌، رييس‌ دانشكدة‌ پزشكي‌، معاون‌ آموزش‌ باليني‌ دانشكدة‌ پزشكي‌، مدير گروه‌ مربوطه‌، يك‌ نفر از اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌ گروه‌ ـ به‌ انتخاب‌ گروه‌ آموزشي‌ ـ و نمايندة‌ دستياران‌ تحت‌ آموزش‌ آن‌ گروه‌ مي‌باشد. مهلت‌ تحويل‌ اعتراض‌ از سوي‌ دستيار به‌ گروه‌ آموزشي‌، تشكيل‌ جلسة‌ رسيدگي‌ به‌ اعتراض‌ و اعلام‌ نتيجه‌، تا قبل‌ از زمان‌ ارسال‌ اين‌ نمرات‌ به‌ دبيرخانة‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ مي‌باشد.

سؤال: تكليف دستياران شاغل به تحصيل در دوره هاي دستياري تخصصي باليني دانشگاه هاي علوم پزشكي ، كه در آزمون ارتقاء موفق به كسب حدنصاب قبولي نشوند،چيست ؟و آيا آزمون ارتقاء بيش از يكبار در سال برگزار مي شود ؟

پاسخ: هر دستيار براي‌ ارتقا به‌ سال‌ بالاتر و يا موفقيت‌ در امتحان‌ گواهينامة‌ تخصصي‌ بايد سه‌ حداقل‌ نمره‌ را كسب‌ نمايد: حداقل‌ نمرة‌ درون‌ دانشگاهي‌، حداقل‌ نمرة‌ كتبي‌ سراسري‌ وحداقل‌ نمرة‌ كل‌.در غير اين‌ صورت‌ مردود شناخته‌ مي‌شود. مجموع‌ نمره‌هاي‌ ارتقا در هر سال‌ برابر 300 است‌. 50% كل‌ نمره‌ (150) اختصاص‌ به‌ ارزيابي‌ درون‌ دانشگاهي‌ و 50% (150 نمره‌) اختصاص‌ به‌ امتحان‌ سراسري‌ كتبي‌ دارد .در طول دوره رشته هاي‌ مختلف دستياري ‌، طبق‌ جداول‌ حدنصاب (حداقل)‌ نمرات قبولي براي امتحان‌ سراسري‌ كتبي‌ و ارزيابي‌ درون‌ دانشگاهي‌ در نظر گرفته شده است.
بر اساس مفاد بند الف ماده 6 موضوع 1 و موضوع 2 قسمت 3 بخش الف مصوبات پنجاه و سومين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ، دستياراني كه حدنصاب ارزيابي درون دانشگاهي و حدنصاب آزمون كتبي سراسري را كسب نموده اند ولي موفق به كسب حدنصاب سوم (مجموع ) نشده اند ، اين دسته از دستياران به صورت مشروط و طبق برنامه آموزشي سال بالاتر ادامه دوره داده در سال بعد اجازه شركت در آزمون ارتقاء را به صورت دو ارتقاي همزمان (فقط يكبار در طول دوره دستياري) خواهند داشت.
دستياراني كه حدنصاب ارزيابي درون دانشگاهي سال آخر (گواهينامه ) و حدنصاب آزمون كتبي سراسري گواهينامه را كسب نموده ولي حدنصاب سوم (مجموع ) گواهينامه را كسب نكنند به ازاي هر 5 نمره كسر نمره از حدنصاب مجموع ، دو ماه به طول دوره آنان افزوده ميشود. اين دستياران نمي توانند در همان سال در آزمون دانشنامه شركت كنند. در صورتي كه با احتساب مدت مذكور اتمام دوره اين دسته از دستياران بعد از پايان اسفندماه سال مربوطه باشد مردود گواهينامه شناخته مي شوند.
شايان ذكر است طبق مصوبات و مقررات موجود برگزاري آزمون ارتقاء و گواهينامه تخصصي بيش از يكبار در سال امكانپذير نمي باشد.

سؤال: شرايط شركت در آزمون فوق تخصصي چيست؟

پاسخ: شرايط پذيرش دستيار كه در بخش دوم آئين نامه دوره هاي آموزش تكميلي فوق تخصصي آمده،به شرح زير مي باشد :
الف‌ – شرايط‌ عمومي‌
1/4 – شركت‌ و قبولي‌ در آزمون‌ پذيرش‌ دستيار فوق‌تخصصي
شروع به طرح و يا انجام خدمات قانوني شرط شرکت در آزمون پذيرش دستيار دوره هاي فوق تخصصي مي باشد.
2/4 – تاييد صلاحيت‌ عمومي‌ طبق‌ ضوابط‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌
3/4 – داشتن‌ مدرك‌ دانشنامه‌ تخصصي‌ رشته‌ پيش‌نياز و يا گواهي‌ قبولي‌ آن‌ از دانشگاه‌ها يا مراكز مورد تأييد وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌
4/4 – داشتن‌ برگ‌ پايان‌ خدمت‌ نظام‌ وظيفه‌ يا معافي‌ براي‌ آقايان‌
5/4 – داشتن‌ شرط‌ سني‌: هر داوطلب‌ مي‌تواند حداكثر تا سن‌ مجاز ورود به‌ دوره‌ دستياري‌ ] براي‌ اعضاء هيأت‌ علمي‌ رسمي‌ (قطعي‌ يا آزمايشي‌) 45 سال‌ تمام‌ و ساير داوطلبان‌ 42 سال‌ تمام‌ تا پايان‌ شهريور ماه‌ سال‌ بعد بدون‌ محدوديت‌ دفعات‌ در آزمون‌ پذيرش‌ دستيار شركت‌ نمايد.
6/4 – نداشتن‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي‌ بر حسب‌ رشته‌
دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ موظف‌ است‌ با همكاري‌ هيأت‌هاي‌ ممتحنه‌، نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي‌ را بر حسب‌ رشته‌ تنظيم‌ و اعلام‌ نمايد.
7/4 – عدم‌ اشتغال‌ به‌ تحصيل‌ در يكي‌ از رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ پزشكي‌ و دوره‌هاي‌ تكميلي‌ تخصصي‌ (فلوشيپ‌) و Ph.D.
ب‌ – شرايط‌ اختصاصي‌
ماده‌ 5: معادل‌ 20% از كل‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ هر رشته‌ در آزمون‌ پذيرش‌ دستيار به‌ مشمولين‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ كه‌ حداقل‌ 80% نمره‌ آخرين‌ نفر اعلام‌ شده‌ به‌ آزمون‌ شفاهي‌ برابر ظرفيت‌ را كسب‌ نمايند، اختصاص‌ مي‌يابد.
ماده‌ 7: داوطلبان‌ مشغول‌ خدمت‌ در يكي‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادها در هنگام‌ ثبت‌نام‌ موظف‌ به‌ ارائه‌ معرفي‌نامه‌ از سازمان‌ ذيربط‌ مبني‌ بر موافقت‌ با ماموريت‌ آموزشي‌ خود مي‌باشند.
ج‌ – آزمون‌ پذيرش‌ دستيار
ماده‌ 8: آزمون‌ پذيرش‌ دستيار به‌ صورت‌ متمركز در همه‌ رشته‌ها و در اسفند ماه‌ هر سال‌ توسط‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ برگزار مي‌شود.
ماده‌ 9: هر داوطلب‌ مي‌تواند با توجه‌ به‌ رشته‌ تخصصي‌ پيش‌نياز و ظرفيت‌هاي‌ تعيين‌ شده‌، يكي‌از رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ را انتخاب‌ و در آزمون‌ پذيرش‌ دستيار شركت‌ نمايد.

سؤال: شرايط جابجائي و انتقال دستياران رشته هاي باليني را شرح دهيد

پاسخ: انتقال‌ دستيار به‌ دانشگاه‌ ديگر به‌ تبع‌ همسر بشرط‌ اخذ موافقت‌ دانشگاههاي‌ مبدأ و مقصد در موارد ذيل‌ بلامانع‌ است‌:

تبصره‌ 1: انتقال‌ دستيار به‌ دانشگاه‌ ديگر به‌ تبع‌ همسر در صورتي‌ مورد موافقت‌ قرار مي‌گيرد كه‌ همسر داوطلب‌ در استخدام‌ دولت‌ و يا سازمانهاي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ بوده‌ و موضوع‌ انتقال‌ همسر داوطلب‌ پس‌ از ثبت‌نام‌ و پذيرش‌ قطعي‌ وي‌ صورت‌ گرفته‌ باشد.

تبصره‌ 2: در شرايطي‌ كه‌ همسر دستيار، دستيار رشته‌هاي‌ تخصصي‌ پزشكي‌ باليني‌ باشد انتقال‌ وي‌ به‌ تبع‌ همسر (اعم‌ از خانم‌ يا آقا) بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ 3: چنانچه‌ همسر دستيار، دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌ تخصصي‌ باشد انتقال‌ دستيار تخصصي‌ به‌ تبع‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌ تخصصي‌ بلامانع‌ است‌.

تبصره 4 : انتقال دستيار به دانشگاه ديگر (به استثناي دانشگاه­هاي مستقر در تهران) بر اساس ضوابط مصوب شوراي آموزش دانشگاه­هاي مبدأ و مقصد و رأي كميته نقل و انتقالات دستيار در دانشگاه بلامانع است.

تبصره 5 : رسيدگي درخواست­ها و انجام نقل و انتقال دستياران فقط در مدت پس از اعلام نتيجه امتحانات كتبي سراسري ارتقاء – گواهينامه و قبل از شروع سال تحصيلي (اول مهرماه ) مجاز مي­باشد

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …