پزشکان بدون مرز درمان
خانه / دارونامه / وراپاميل

وراپاميل

Verapamil Hydrochloride ) Vertab SR )

نام ژنريك : وراپاميل

نام تجارتي : ورتب SR

اشكال دارويي : قرص وراپاميل

دسته دارويي : بلوك كننده كانال كلسيم

موارد مصرف

اين داروبراي کنترل آنژين کلاسيک (پايدارمزمن )،کنترل آنژين وازواسپاستيک ياآنژين ناپايداردربيماراني که قادربه تحمل داروهاي مسدودکننده گيرنده بتا-آدرنرژيک يانيتراتهانيستند،ياعلائم بيماري آنهابااين داروهاازبين نمي رود،مصرف مي شود.

هشدارها

۱-  درمواردزيراين داروبايدبااحتياط فراوان مصرف شود:

برادي کاردي شديد،نارسايي قلب ،شوک کارديوژنيک وحساسيت به داروهاي مسدودکننده کانال کلسيمي

۲- اندازه گيري فشارخون ،انجام آزمون ECG واندازه گيري ضربان قلب درطول مصرف داروضروري است .

۳- مقدارمصرف وراپاميل دربيماران مبتلابه عيب کارکبدبايدکاهش داده شود.

فارماكوكينتيك

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،  بيش از۹۰درصدداروازراه خوراکي جذب مي شود.به دليل متابوليسم عبوراول ازکبد،فراهمي زيستي آن ۳۵-۲۰درصداست .پيونداين داروباپروتئين حدود۹۰درصداست نيمه عمراين داروازراه خوراکي پس ازمصرف مقدارواحد8/2-7/4ساعت وبراي مقادير تکراري ۱۲-۵/۴ساعت است .نيمه عمروراپاميل درتزريق وريدي دومرحله اي است که درمرحله کوتاهترحدود۴دقيقه ودرمرحله طولاني تر۵-۲ساعت است .

اثروراپاميل ازراه خوراکي پس از۲ساعت واثرضدآريتمي آن ازراه وريدي طي ۱۵-۱دقيقه شروع مي شود.اثرهموديناميک دارونيزازراه وريدي پس از۵-۳دقيقه شروع مي شود.زمان لازم براي رسيدن به اوج اثرازراه خوراکي ۹۰-۳۰دقيقه وازراه تزريقي ۵-۳دقيقه پس ازخاتمه تزريق است .طول اثرداروازراه خوراکي ۱۰-۸ساعت وطول اثردارضدآريتمي وهموديناميک به ترتيب حدود۲ساعت و۲۰-۱۰دقيقه پس ازتزريق وريدي است .وراپاميل ازراه کليه به ميزان ۷۰درصدبه صورت متابوليت طي ۵روزدفع مي شود.

موارد منع مصرف

اين دارودرکمي شديدفشارخون ،انسداددرجه دووسه گره دهليزي –بطني ،سندرم W-P-W همراه بافلوتريافيبريلاسيون دهليزي وپورفيري نبايدمصرف شود.

عوارض جانبي

يبوست ،تهوع استفراغ ،برافروختگي وسردرد،سرگيجه -کسالت خيزمچ پاوبندرت عيب برگشت پذيرکارکبد،واکنش هاي آلرژيک ،ژينکوماستي وهيپرپلازي لثه بامصرف اين داروگزارش شده است .پس ازتزريق وريدي ،کاهش فشارخون ،برادي کاردي ،انسدادقلبي وآسيستول نيزمشاهده شده است .

تداخل هاي دارويي

خطربروزبرادي کاردي و انسداددهليزي –بطني وضعف عضله قلب ناشي ازمصرف آميودارون بامصرف همزمان وراپاميل افزايش مي يابد.افزايش خطربروزضعف عضله قلب وآسيستول درصورت مصرف همزمان اين داروباديسوپيراميدوجوددارد.افزايش غلظت پلاسمايي کينيدين (وکاهش شديدفشارخون )وديگوکسين (انسداددهليزي –بطني وبرادي کاردي )درصورت مصرف همزمان وراپاميل ممکن است بروزکند.اثرکاربامازپين وتئوفيلين بامصرف همزمان باوراپاميل ،افزايش مي يابد.اثروراپاميل درمصرف همزمان بافنوباربيتال وفني توئين کاهش مي يابد.آسيستول ،کاهش شديدفشارخون ونارسايي قلبي درصورت مصرف توام باداروهاي مسدودکننده گيرنده هاي بتا-آدرنرژيک بروزمي نمايد.ريفامپين ممکن است فراهمي زيستي وراپاميل آميدياکينيدين همراه باداروهاي مسدودکننده اثرات کلسيمي بايداحتياط نمود،زيراهردوگروه ازداروهاداراي اثرات اينوتروپيک مثبت هستند.درصورت مصرف همزمان داروهاي کاهنده فشارخون ممکن است تشديدشود.

نكات قابل توصيه

۱-مصرف اين داروحتي درصورت احساس بهبودي بايدادامه يابد.

۲-اين داروافزايش فشارخون رادرمان نمي کند،بلکه آن راکنترل مي نمايد.ازاين رومصرف اين داروممکن است تاآخرعمرضروري باشد.

۳-کاهش دفعات بروزدردقفسه سينه ممکن است بيمارراتشويق به فعاليت بيش ازحدکند.بنابراين ،درموردميزان تمرينات بدني بايدباپزشک مشورت شود.

۴-ازمصرف سايرداروها،بخصوص داروهاي مقلدسمپاتيک که نيازبه نسخه ندارند،بايدخودداري شود.

۵-نبض بيماربايدکنترل شودودرصورتي که کمتراز ۵۰باردردقيقه باشد،مراجعه به پزشک ضروري است .

۶-درصورت فراموش شدن يک نوبت مصرف دارو،به محض بيادآوردن ،آن نوبت بايدمصرف شود،مگراينکه تقريبا”زمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد،دراينصورت ،مقدارمصرف بعدي نبايددوبرابرگردد.

مقدار مصرف

خوراکي

بزرگسالان :

ابتدا۱۲۰-۸۰ميلي گرم ۳باردرروزمصرف مي شودکه اين مقداررامي توان برحسب نيازوتحمال بيمارهر۳روزياهرهفته افزايش داد.

مقدارمصرف تام اين دارودرروز۴۸۰-۲۴۰ميلي گرم وبيشينه مقدارمصرف تا۴۸۰ميلي گرم درماديرمنقسم است (دردرمان کارديوميوپاتي هيپرتروفيک تاmg/day۷۲۰).دربيماران سالخورده ،ابتدا۴۰ميلي گرم ۳باردرروزمصرف مي شودوسپس مقدارمصرف براساس نيازوتحمل بيمار،تنظيم مي شود.

مقدارمصرف اشکال دارويي پيوسته رهش دردرمان زيادي فشارخون دربزرگسالان ،mg/day۱۸۰ مي باشدکه برحسب نيازوتحمل بيماربطورروزانه ياهفتگي افزايش مي يابد.

عوارض جانبي :

براديكاردي ، بلوك قلبي ، نارسايي قلبي ، آسيستول گذرا ، سردرد ، سر گيجه ، گرگرفتگي ،يبوست (شايع  ترين عارضه خارج قلبي ) ، تهوع ، خستگي ، ادم محيطي ، هايپرپلازي لثه

تداخلات دارويي:

ديگوكسين ، بتابلوكرها ، داروهاي ضد آريتمي ، داروهاي ضد فشارخون ، ديورتيكها ، كاربامازپين ،  ليتيم ،  ميدازولام ، سيكلوسپورين ، داروهاي ضد افسردگي ، داروهاي ضد سايكوز ، هوشبرها ، داروهاي القاء و مهاركننده متابوليسم كبدي ، شل كننده هاي عضلاني

موارد مصرف :

كنترل آنژين صدري ، كنترل هايپرتانسيون ، آريتمي هاي فوق بطني

موارد احتياط در مصرف :

  AV بلوك درجه اول ، فاز حاد انفاركتوس ميوكارد ( منع مصرف در صورت براديكاردي، هيپوتانسيون   و نارسايي بطن چپ ) ، مصرف همزمان با بتابلوكرها ، نارسايي كبدي ، كودكان ،  بارداري ، شيردهي

موارد منع مصرف :

هيپوتانسيون ، براديكاردي شديد ، AV بلوك درجه 2و3 ،SA بلوك ، سابقه نارسايي قلبي  يا  نارسايي بطن  چپ ، شوك كارديوژنيك ، sick syndrome ( مگر با وجود pacemaker) ، فلوتر يا  فيبريلاسيون  همراه با   سندرم Wolf-Parkinson-White ، پورفيري

  نكات قابل توصيه :

–  از مصرف همزمان دارو با عصاره گريپ فروت اجتناب شود.

–  كاهش دوز دارو در اختلال عملكرد كبدي توصيه مي شود.

–  كودكان به عارضه آريتمي ناشي از دارو حساسترند.

–  قطع مصرف دارو بايد تدريجي باشد.

تلگرام

مطلب پیشنهادی

کاهش وزن با روغن گیاهی

با وجود بیش از 90 نوع روغن گیاهی در بازار، تعداد انگشت شماری از آنها …

بوتاکس دور چشم با تخم مرغ

چین و چروک و سیاهی دور چشم از عوارض شایعی است که بسیار از آن …