پزشکان بدون مرز درمان
خانه / دارونامه / نيتروکاردين

نيتروکاردين

نيتروکاردين براي پيشگيري ودرمان آنژين صدري حاد و درمان آنژين صدری مزمن ودرمان نارسايي بطن چپ مصرف مي شود. نيتروگليسرين تزريقي براي کنترل فشارخون حين بعضي ازاعمال جراحي و براي کاهش خونريزي به داخل ناحيه جراحي مصرف مي شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز،  نيتروگليسرين تزريقي به عنوان داروي کمکي دردرمان نارسايي احتقاني قلب همراه باانفارکتوس حادميوکاردمصرف مي شود.

نيتروکاردين

Tablet:۲.۶mg,6.4mg

هشدارها

درمواردزيربايدبااحتياط فراوان مصرف شود:

کم خوني شديد،خونريزي مغزي ،ضربه اخيربه سر،گلوکوم ،پرکاري تيروئيد،سابقه انفارکتوس اخيرقلبي ،کاهش حجم خون وفشارخون پائين درمويرگهاي ريوي

?-بامصرف طولاني مدت نيتراتها،ممکن است نسبت به اثرآنهاتحمال شودودرنتيجه ،نيازبيماربه داروافزايش يابد.براي اطمينان ازحفظ اثرمطلوب دارو،پيگيري دقيق وضع بيمارتوصيه مي شود.

?-درصورت لزوم قطع مصرف دارو،به دنبال مصرف مقاديرزيادياطولاني مدت ،به منظورجلوگيري ازبروزحمله واجهشي آنژين ناشي ازقطع مصرف دارو،مقدارمصرف بتدريج بايدکاهش يابد.

?-درصورت بروزتاري ديدياخشکي دهان ياتشديدآن مصرف داروبايدقطع شود.

فارماكوكينتيك
پيونداين داروبه پروتئين حدود ?? درصداست .نيمه عمرنيتروگليسيرين ?-? دقيقه است .اثر دارو از راه انفوزيون وريدي تقريبا بلافاصله، ازراه زيرزباني پس از??دقيقه شروع مي شود. طول اثردارو از راه انفوزيون وريدي چنددقيقه ،ازراه زيرزباني ??-??دقيقه وازراه پوستي ??-? ساعت است . نيتروگليسرين ،پس ازآنکه تقريبا بطور کامل متابوليزه شد فاز طريق کليه هادفع مي شود.
موارد منع مصرف
شکل تزريقي اين دارودرمواردتامپونادقلبي ،پريکارديت constrictive،ضربه اخيربه سروخونريزي مغزي نبايدمصرف شود.
عوارض جانبي
سردردکوبنده ،برافروختگي ،سرگيجه وکمي فشارخون وضعيتي بامصرف اين داروگزارش شده است
تداخل هاي دارويي
مصرف همزمان نيتروگليسيرين بافرآورده هاي حاوي الکل ،داروهاي پايين آورنده فشارخون ياداروهاي گشادکننده عروق ممکن است کمي فشارخون ناشي ازاثرات نيتروگليسرين راتشديدکند.
نكات قابل توصيه
?-قرص معمولي وپيوسته رهش نيتروگليسرين بايدهمراه بايک ليوان آب وبامعده خالي مصرف شود.

?-هنگام استفاده ازقرص زيرزباني ،تازماني که قرص حل نشده باشد،ازخوردن يانوشيدن بايدخودداري شود.

3-ازجويدن وخردکردن قرص پيوسته رهش بايدخودداري کرد.

4-بابروزاولين علائم حمله آنژين ،بايدنشست وازقرص زيرزباني استفاده نمودودرصورت بروزسرگيجه ياازحال رفتن بايداحتياط کرد.اثرقرصهامعمولا طي ?دقيقه ظاهرمي شود

5-قرص معمولي پيوسته رهش همچنين فرآورده هاي موضعي نيتروگليسرين ازبروزحمله آنژين صدري جلوگيري مي نمايندوسبب رفع دردناشي ازحمله نمي شوند..

6-به هنگام برخاستن ازحالت خوابيده يانشسته ،بايداحتياط نمود.

7-به هنگام ايستادن به مدت طولاني يافعاليت بدني وهمچنين درآب وهواي گرم بايداحتياط نمود.

8-سردرد،عارضه معمولي نيتراتهااست که باادامه درمان کاهش مي يابد.درصورت تداوم ياتشديدسردرد،مراجعه به پزشک ضروري است .

9-درصورت فراموش شدن يک نوبت مصرف دارو،اگرتانوبت بعدي ?ساعت (قرص معمولي ،زيرزباني وپماد)يا?ساعت (قرص پيوسته رهش )فاصله باشد،ازمصرف آن بايدخودداري نمود.
مقدار مصرف
قرص ياکپسول پيوسته رهش

بزرگسالان :به عنوان ضدآنژين صدري ،?/?يا?/?ميلي گرم هر??ساعت مصرف مي شود.

درصورت نيازوتحمل بيمار،مي توان مقدارتوصيه شده راهر?ساعت مصرف نمود.

تلگرام

مطلب پیشنهادی

بهترین و تایید شده ترین تمرینات ورزش آرتروز زانو

برای افرادی که از دردهای زانو و آرتروز زانو رنج می برند توصیه می شود …

علت شکم درد هنگام تنفس

شکم درد حین تنفس می‌تواند چند علت داشته باشد مانند فتق هیاتال، پلورزی (التهاب پرده …