خانه / سايتهاي پزشكي / سایت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران

سایت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران

 

سایت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران              

بر اساس حروف الفبا                             

I.R.IRAN   MEDICAL UNIVERSITIES               

http://ajums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

 http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اراك

 http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

 http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بابل

www.clibmubabol.org

 كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي بابل

 http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

 http://www.bpums.com

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 http://www.fums.ac.ir

دانشكده علوم پزشكي فسا

 http://www.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 http://www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

 http://www.gmu.ac.ir

دانشكده علوم پزشكي گناباد

 http://www.golestangums.ir

دانشگاه علوم پزشكي گرگان

 http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي همدان

 http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

 http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايلام

 http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايران

 http://www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 http://www.jums.ac.ir

دانشكده علوم پزشكي جهرم

 http://www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

 http://www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 http://www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 http://www.mmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

 http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اروميه

 http://www.gsms.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي قم

 http://www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

 http://www.medsab.ac.ir

دانشكده علوم پزشكي سبزوار

 http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

 http://www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

 http://www.skums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 http://www.shums.org

دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 http://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي فارس

 http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تهران

 http://www.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

 http://www.ssu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي يزد

 http://www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

 http://www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زنجان