خانه / اخبار اجتماعي / ایران : كابوس باردارى ناخواسته

ایران : كابوس باردارى ناخواسته

گزارشى از سقط هاى قانونى و غير قانونى
كابوس باردارى ناخواسته
سقط يا abortion دفع نسوج حاملگى قبل از هفته بيستم حاملگى است كه حدوداً در ۱۰ درصد باردارى ها مشاهده مى شود. سقط به دو صورت خود به خودى (spontaneous Abortion) و القايى (Induced Abortion) وجود دارد. علت اصلى سقط مشخص نيست. اما برخى عوامل به عنوان عوامل مساعد كننده آن مطرح هستند. نظير: سن بالاى پدر و مادر، حاملگى طى مدت سه ماه يا كمتر پس از تولد يك نوزاد، سابقه سقط و مرده زايى در حاملگى هاى قبلى. علاوه بر اين دو عامل اصلى مادرى يا جنينى و گاهى هر دو موجب سقط مى شوند. تا بدان جا كه علل مادرى سقط متنوع بوده و مى توان موارد زير را نام برد. ناهنجارى ها و اختلالات رحمى (رحم سپتوم دار، دهانه رحم نارسا و…)، كم كارى تيروئيد مادر، كمبود پروژسترون، اعتياد مادر به مواردى نظير الكل و سيگار، عفونت ها، مواجه با تشعشع هنگام باردارى، مصرف برخى داروها (قرص هاى جلوگيرى و…) ضربه هاى مستقيم يا غيرمستقيم به رحم باردار و… در رابطه با علل جنينى سقط ناهنجارى هاى كروموزومى (سندرم داوون، سندرم ترنر و…) مطرح هستند كه در واقع شامل كروموزوم هايى مى شود كه از لحاظ شكل و ساختمان و يا تعداد مشكل دارند. تأثير اين عامل تا به آن حد است كه آمارها در ۵۰ تا ۶۰ درصد سقط هاى زودهنگام (سقط هاى طى سه ماهه اول باردارى) حضور اين را عامل مؤثر دانسته اند.
انواع سقط
سقط خود به خودى سقطى است كه در آن بقاياى حاملگى خارج مى شوند. در اين رابطه بنابر گفته هاى دكتر عبدالرسول اكبريان متخصص زنان، زايمان و نازايى و عضو هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران و رئيس بخش زنان بيمارستان رسول اكرم سقط هاى خود به خودى در شكل هاى مختلف تهديد به سقط، سقط ناكامل، سقط غيرقابل اجتناب، سقط فراموش شده و سقط راجعه وجود دارند. سقط هايى كه علايم بالينى متفاوتى داشته و درمان هاى خاص خود را مى طلبند.
تهديد به سقط
تهديد به سقط از پديده هاى شايعى است كه زنان زيادى آن را تجربه مى كنند. اين نوع سقط خود را عموماً با علايمى چون خونريزى خفيف تا خونريزى شديد، درد يا عدم درد شكمى، حساسيت رحمى، عدم دفع محصولات حاملگى بروزمى دهد. (البته در چنين سقطى خونريزى عموماً كم است و ممكن است ماهها ادامه پيدا كند). بنابر اظهارات دكتر اكبريان در اكثر زنانى كه علايم تهديد به سقط در آنها ديده مى شود نهايتاً سقط به وقوع مى پيوندد و در آنهايى كه حاملگى ادامه پيدا مى كند برخى عوارض باردارى نظير زايمان زودرس، تولد نوزاد كم وزن، مرگ و ميرهاى حول و حوش تولد افزايش پيدا مى كند.
(البته در تمامى اين موارد ناهنجارى هاى نوزاد افزايش پيدا نمى كند) در اين موارد توصيه مى شود زن باردار با محدود كردن فعاليت و استراحت تحت نظر پزشك باشد.
سقط ناكامل: سقط هاى ناكامل شامل سقط هايى هستند كه بخشى از محصولات حاملگى هنگام سقط داخل رحم باقى مى مانند و معمولاً با علايمى چون خونريزى، دردهاى شكمى و رحمى، حساسيت شكمى و رحمى خود را بروز مى دهند. در همين رابطه گفتنى است عموماً سقط هايى كه قبل از هفته دهم باردارى اتفاق مى افتند به صورت كامل هستند (يعنى جنين و جفت با هم دفع مى شوند). اما در سقط هايى كه پس از اين زمان بوقوع مى پيوندند جفت و جنين جداگانه دفع مى شوند كه در اين شرايط ممكن است بقايايى از جفت داخل رحم باقى مانده و خونريزى هاى شديد را ايجاد كرده و منجر به كم خونى شديد مادر شوند. بنابراين درمان به موقع آنها يك ضرورت است كه در رابطه با درمان سقط هاى ناكامل بنابر اظهارات دكتر مريم پورضا متخصص زنان و زايمان، فوق تخصص نازايى، استاد دانشگاه تهران، چنانچه طى معاينات بالينى و سونوگرافى مسجل شود كه با سقط ناكامل روبرو هستيم بيمار سريعاً بسترى مى شود تا طى اعمال جراحى يا طبى مناسب بقاياى حاملگى به طور كامل دفع شوند كه در اين رابطه چنانچه بيمار بقاياى حاملگى را در منزل و يا در مكانى غير از بيمارستان دفع كند ترجيحاً بايد نسوج حاملگى را جمع آورى و به پزشك متخصص ارائه دهد. تا اعمال تشخيصى جهت علت سقط روى اين بقايا انجام گيرد.
سقط غيرقابل اجتناب: در اين نوع سقط علايم واضحى به نفع خروج قطعى محصولات حاملگى وجود دارد. نظير آب ريزش واضح كه حكايت از پارگى كيسه آمنيون دارد، خونريزى هاى شديد و يا دفع نسبى بقاياى حاملگى مشاهده مى شود. بنابر اظهارات دكتر پوررضا چنانچه آب ريزش و يا خونريزى قطع شده و تحت سونوگرافى خروج بقاياى حاملگى وجود نداشته باشد و مادر علايمى به نفع عفونت نداشته باشد (نظير تب) حاملگى تداوم پيدا مى كند ولى در غير اين صورت سقط اتفاق مى افتد. اما در هر صورت رجوع به پزشك جهت اقدامات درمانى و تشخيصى ضرورى است.
سقط فراموش شده: در سقط فراموش شده با پسرفت علايم حاملگى روبه رو هستيم. اندازه رحم بزرگتر نشده بلكه ممكن است كوچكتر شود.
در اين راستا ممكن است محصولات حاملگى به مدت چند هفته در رحم باقى بمانند و يا خود به خود دفع شوند كه در غير اين صورت جهت تخليه نياز به اقدامات جراحى است.
هرگاه سه يا بيشتر از سه سقط خود به خودى اتفاق بيفتد سقط تكرارى ناميده مى شود. در اين حالت با هر سقط شانس سقط در حاملگى بعدى افزايش پيدا مى كند. برخى عوامل مانند سن بالاى ۳۵ سال مادر، وجود مشكلات نابارورى در زوجين مستعدكننده اين سقط است. در همين رابطه دكتر پوررضا برخى عوامل فراهم كننده اين سقط را چنين تشريح مى كند: «بيمارى هاى ايمونولوژيك (نظير لوپوس آنتى كواگولانت)، برخى عفونت ها، مشكلات غدد درون ريز، عوامل ژنتيك، مشكلات آناتوميكى مى توانند سقط تكرارى را به همراه داشته باشند. اما بايد گفت اين عوامل در ماههاى مختلف منجر به سقط مى شوند به طورى كه برخى از اين عوامل بيشتر سقط هاى سه ماهه اول و برخى ديگر منجر به سقط هايى در سه ماهه دوم مى شوند به عنوان مثال عوامل ايمونولوژيك بيشتر سقط هاى سه ماهه اول را ايجاد كرده اما عوامل آناتوميكى بيشتر سقط هاى سه ماهه دوم را منجر مى شوند. به هر حال آنچه مهم است در سقط هاى تكرارى بررسى هاى كلى توسط پزشك متخصص جهت تشخيص ضرورت دارد.
سقط هاى القايى يا (induced abortion) از جمله سقط هايى هستند كه در آن ختم حاملگى به صورت طبى يا جراحى (قبل از اينكه جنين قابليت حيات را پيدا كند) صورت مى گيرد.اين نوع سقط به دو صورت تراپوتيك والكتيو قابل انجام است.
سقط تراپوتيك: سقط تراپوتيك در دو حالت قابل انجام است، نخست ختم حاملگى به منظور حفظ سلامتى مادر قبل از اينكه جنين قابليت حيات داشته باشد و ديگر ختم حاملگى به صورت قانونى در صورتى كه حاملگى منجر به تولد نوزادى با ناهنجارى هاى عمده شود.
سقط هاى الكتيو: سقط هاى انتخابى شامل سقط هايى هستند كه بنا بر درخواست و تقاضاى زن بدون وجود داشتن مشكل عمده اى در مادر و جنين صورت مى گيرد. در واقع سقط هايى كه به ظاهر ساده اما داراى عوارض جسمى و روانى گسترده اى هستندكم نيستند خانواده هايى كه به نوعى در آن درگير هستند. به دليل اهميت اين موضوع در اين گزارش سعى شده پيرامون عوارض مختلف جسمانى، روانى و اجتماعى اين نوع سقط و همچنين مسائل حقوقى اين قضيه پرداخته شود.
عموماً دو گروه از زنان اقدام به سقط هاى انتخابى (غيرقانونى) مى كنند يك دسته مربوط به زنانى كه حاملگى شان خارج از عرف جامعه است و دسته دوم زنانى كه ازدواج رسمى كرده اند اما از نظر اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى هنوز شرايط بچه دار شدن را ندارند و يا اينكه به دليل شكست برنامه هاى تنظيم خانواده مجدداً دچار فرزند شده اند در حالى كه به تعداد كافى بچه دارند.در همين راستا بنا بر اظهارات دكتر مريم پوررضا متخصص زنان و زايمان و فوق تخصص نازايى، سقط هاى الكتيو سقط هايى است كه قانونى نبوده در نتيجه افراد از راههايى به جز از راههاى معمول و مجاز جامعه به اين امر مبادرت مى ورزند؛ سقط هايى كه جزء اقدامات حادثه انگيز محسوب شده و عوارض جسمى مختلفى را براى زن به دنبال داشته و حتى ممكن است منجر به مرگ مادر شوند. وى مى گويد: «هنگامى كه زنان از طريق غيرقانونى درصدد ختم حاملگى بر مى آيند ناگزير به افراد سودجويى مراجعه مى كنند كه با گرفتن هزينه اى سقط عمدى را در مكان هايى غيربهداشتى انجام مى دهند مكان هايى كه عمدتاً مطب هاى غيربهداشتى، زيرزمين و يا بيمارستان هاى بدون امكانات كافى است كه نهايتاً اين عمل مى تواند عوارض جسمى متعددى را براى مادر به دنبال داشته باشد». اين متخصص زنان درادامه به برخى از عوارض جسمى حاصل از اين عمل اشاره كرد و گفت: «سقط هاى انتخابى ممكن است در بعضى عارضه اى به دنبال نداشته باشد اما در عده اى ديگر عوارض حاد و مرگ آورى را به جا بگذارد. عوارضى چون : عفونت، سوراخ شدن رحم، سوراخ شدن روده، آمبولى، كورتاژهاى ناقص و به دنبال آن خونريزى هاى شديد و يا حتى احتباس جفتى و… كه البته از بارزترين عارضه اين عمل عفونت است چرا كه عموماً در مكان و شرايط غيربهداشتى انجام مى شود».
وى مى گويد : «چندى پيش زنى چهل ساله هنگامى كه براى ششمين دفعه حامله مى شود نزد فردى سودجو اقدام به سقط مى كند. چند ساعت پس از اين عمل دچار مشكل شده و در بيمارستانى نزديك منزل خود بسترى مى شود. در بيمارستان بررسى ها مشخص مى كند كه اين خانم دچار سوراخ شدگى رحم و روده شده است در نتيجه رحم اش خارج شده و بخشهايى از روده وى كه دچار پارگى شده بود قطع مى شود و در ادامه درمان هاى ديگرى كه نياز بود روى وى انجام مى گيرد».
اين نمونه توانست از مرگ نجات پيدا كند اما وجود دارند مواردى كه حتى جان خود را در اين راه از دست مى دهند.
متأسفانه امروز در كشور ما آمارى از اين قبيل سقطها در دسترس نيست. چرا كه اصولاً هنگامى مواجهه با اين افراد صورت مى گيرد كه آنها دچار عارضه اى شده اند. در همين راستا دكتر شهلا كاظمى پور جامعه شناس مدير گروه مطالعات زنان دانشگاه تهران معتقد است كه در موارد زيادى شايد ۸۰ درصد باردارى هاى ناخواسته ادامه پيدا مى كند و اكثريت افراد جامعه حاصل يك باردارى ناخواسته هستند به عنوان مثال در زوجينى كه تازه تشكيل زندگى داده اند هنگامى كه بدون برنامه ريزى بچه دار مى شوند در بسيارى از موارد باردارى ادامه پيدا مى كند و يا برخى افراد هزينه كافى براى دفع جنين (سقط) ندارند . در همين رابطه وى معتقد است امروزه بيشتر در خانواده هايى شاهد سقط هستيم كه از يك آگاهى برخوردار هستند و يا از لحاظ اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى آمدن يك بچه را ناخواسته مى پندارند كه اين موضوع در رابطه با حاملگى هاى نامشروع با شدت بيشترى صدق مى كند.
بنا بر اظهارات اين دكتر جامعه شناس امروزه دليل عمده اى كه منجر به سقط هاى غيرقانونى مى شود شكست برنامه هاى تنظيم خانواده است. چرا كه به اعتقاد وى مردم ما به درجه اى از رشد فكرى رسيده  اند كه فرزند ناخواسته را درك كنند اما روش برنامه ريزى تنظيم خانواده را نمى دانند.
در ادامه وى به نقش شوهران اشاره مى كند و مى گويد: «در اين قضيه شايد ۱۰ درصد شوهران با همسران همراه هستند. اكثريت آنها دركى از مشكلات زن ندارند و حتى در مواقعى تحت فشارهاى شوهر، زن ناگزير مى شود سقط انجام دهد».
دكتر رضا رستمى روان پزشك عضو هيأت علمى دانشگاه تهران مى گويد: «در مشاوره ها در اكثريت مواقع شاهد هستيم كه زنان تمايلى به ادامه باردارى ندارند چرا كه فشارهاى اصلى و زحمتهاى عمده اين قضيه برعهده زن است.
مسأله اى كه خالى از اشكال نيست و بار روانى زيادى به همراه دارد بويژه در فرهنگ ما كه فرزند نعمت الهى شمرده مى شود و سقط عمدى ناشكرى كردن در مقابل نعمت خدا است. در نتيجه استرس شديد و مداومى در خانواده ها بويژه در زنان ايجاد مى كند؛ استرسى كه يكى از دلايل شدت آن انجام اين عمل در مكان هايى چون زيرزمين، بيمارستان هاى بدون امكانات و مكان هاى مخروبه است. عمل بزرگى كه مى تواند با خونريزى و مرگ و مير همراه باشد كه اين عوارض استرس حادى را توليد مى كند كه به مدت حداقل يك ماه دوام دارد و چنانچه شخص زمينه استرس داشته باشد اين قضيه به كابوس مادام العمر وحشتناكى تبديل مى شود كه در اين حالت ما با اصطلاحى به نام استرس پس از سانحه روبه رو هستيم. حالتى كه شخص احساس مى كند تا مرز مرگ رفته و سپس برگشته است، كه در نهايت مى تواند زندگى طبيعى وى را تحت تأثير قرار دهد.
علاوه بر اين با عوارضى چون احساس گناه و افسردگى مواجه هستيم. افسردگى كه حداقل شش ماه فرد را درگير مى كند و همراه با ديگر عوارض اين ضايعه نهايتاً روابط فرد را با ساير افراد خانواده و جامعه تحت تأثير قرار مى دهند».
اقدام به سقط تحت تأثير شوهر:
گفته مى شود چنانچه شوهرى خواهان سقط جنين باشد و زن آمادگى اين مسأله را نداشته باشد صدمات روحى حاصل از اين قضيه بيشتر از زمانى است كه زن خود رضايت به اين امر داشته باشد. درتوضيح اين مسأله بنا بر اظهارات روان پزشك هنگامى كه زن به دلخواه خود وارد اتاق عمل شود تا حدودى سعى مى كند مكانيسم هاى دفاعى بدن خود را درجهت توجيه اين شرايط به كار ببرد ولى در غير اين صورت عواقب بدنى در وى به وقوع خواهد پيوست.به طور كلى در تمامى اين موارد حضور خانواده از جمله مادر، خواهر بويژه شوهر بسيار مؤثر است و باعث مى شود كه اين ضايعه با عوارض كمترى روى دهد. و اين در حالى است كه مطرح كردن برخى جملات از طرف شوهر نظير: «مشكل خودت است، خودت بايد تصميم  بگيرى، خودت مشكل ات را حل كن» مى تواند اين معضل را از بعد روانى حادتر كند. در رابطه با درمان روانى افرادى كه تحت شرايطى مرتكب سقطهاى غيرقانونى مى شوند توصيه مى شود اين افراد تحت خدمات مشاوره اى، روان شناسى و روان پزشكى قرار گيرند.
قوانين سقط در ايران:
در هر صورت ما با يك حقيقت روبرو هستيم و آن اينكه در هر شرايطى سقطهاى غيرقانونى در تمام جوامع وجود دارند. اسدى معاون دادگاه خانواده يك در مورد اينكه چرا سقط جنين به طور كلى مجاز نيست؟ مى گويد: قاعده حرمت دم در حقوق اسلام مورد پذيرش قرار گرفته است و بالاترين ارزش همانا جان انسانهاست كه بايد مورد حمايت قانون قرار گيرد. زن و مردى كه عامل ايجاد طفلى هستند نبايد بتوانند آزادانه نسبت به سلب حيات از طفل اقدام كنند. سپردن سرنوشت حيات جنين بدون هيچ قيد و شرطى به مادر يا پدر خلاف قاعده حرمت خون و جان است. وى در خصوص اينكه در چه شرايطى افراد در ايران مى توانند اقدام به سقط جنين كنند؟ اظهار مى كند: قبل از انقلاب اسلامى ماده۱۷ نظام نامه پزشكى شرايط سقط جنين كه با مجوز قانون صورت مى گيرد را روشن كرده بود و سقط جنين كه به صورت غيرمجاز صورت مى گرفت داراى مجازات حبس بود كه اين مجازات در قانون مجازات عمومى مصوب۱۳۰۴ براى مباشر جرم (اعم از مادر يا پزشك وماما) و همچنين براى معاون جرم (كسى كه مادر را راهنمايى به سقط جنين مى كرد يا وسايل سقط را در اختيار او قرار مى داد) در نظر گرفته شده بود. پس از انقلاب اسلامى شوراى نگهبان ماده۱۷ نظام نامه پزشكى را خلاف شرع اعلام كرد و تنها وقتى سقط جنين مجاز شناخته شده كه قبل از حلول روح در جنين باشد و در صورت باردارى خطر مرگ براى مادر وجود داشته باشد. بر اين اساس قانون تعزيرات مصوب۱۳۶۲ در سه ماده به جرم انگارى سقط جنين پرداخت. جالب توجه اينكه مجازات مباشر در سقط جنين وقتى روح در جنين دميده شد قصاص تعيين شده بود يعنى حيات جنين كه حياتى وابسته به غيرمستقل است مانند حيات يك انسان متولد شده كه حياتى مستقل و غيروابسته است مساوى و محترم شده بود. در حالى كه در قصاص مماثله و تساوى شرط است در حال حاضر قانون مجازات اسلامى مصوب۱۳۷۵ در مواد ،۶۲۲ ۶۲۳ ، ۶۲۴ به سقط جنين عمدى و مجازات مباشر و معاون آن اختصاص دارد. مطابق ماده۶۲۲ كه موضوع سقط جنين همراه با اذيت و آزار است هر كس عالماً و عامداً به واسطه ضرب يا اذيت وآزار زن حامله، موجب سقط جنين وى شود علاوه بر اينكه بايد ديه ضرب و جراحت وارده به زن حامله را بپردازد يا نسبت به آن قصاص شود از بابت سقط جنين به حبس از يك تا سه سال محكوم مى شود. ماده۶۲۳ مربوط به مجازات افراد غيرمتخصص است كه وسيله سقط را در اختيار زن حامله قرار مى دهند كه مجازات شش ماه تا يك سال حبس براى وى در نظر گرفته شده است ماده۶۲۴ قانون مجازات اسلامى مربوط به مجازات افراد متخصص مثل طبيب، ماما يا دارو فروش است كه مباشرت به اسقاط جنين مى كنند يا وسايل سقط جنين را در اختيار زن حامله قرار مى دهند. مجازات اين افراد به لحاظ اينكه در حرفه مقدس پزشكى و… فعاليت دارند و مسؤوليت اخلاقى بيشترى نسبت به حفظ قانون دارند بيشتر در نظر گرفته شده است. (حبس از دوتا پنج سال) نكته قابل توجه اين است كه مقنن در ماده۶۲۳ به افراد غيرمتخصص اين فرصت را داده كه با اثبات اين امر كه سقط جنين براى حفظ حيات مادر ضرورى بوده است از مجازات معاف شوند اما در ماده۶۲۴ چنين دفاعى را براى افراد متخصص قرار نداده است كه اين تفكيك جاى سؤال دارد. چگونه يك فرد غيرمتخصص مى تواند ضرورت سقط را تشخيص دهد اما فرد متخصص چنين حقى ندارد.
در تمام موارد فوق مباشر جرم محكوم به پرداخت ديه جنين به اولياى دم طبق ماده۴۸۷ قانون مجازات اسلامى مى باشد. ديه جنين قبل از حلول روح به حسب مرحله اى كه در آن به سرمى برد از بيست دينار تا صددينار است كه با توجه به نرخ ديه در سال جارى پنج ميليون ريال تا بيست و پنج ميليون ريال است و ديه جنينى كه روح در آن دميده باشد ديه فرد كامل است كه براساس جنسيت جنين پرداخته مى شود.
اسدى در مورد اينكه مجازات مادر براى سقط جنين چيست مى گويد: چنانچه مادر مباشر جرم سقط جنين باشد مشمول هيچ يك از مواد،۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴، قانون مجازات اسلامى نمى تواند قرار بگيرد چون نحوه نگارش اين مواد به گونه اى است كه مادر را شامل نمى شود و با توجه به اصل قانونى بودن جرايم و مجازاتها و اصل تفسير مضيق (تنگنا) قوانين جزايى مى توان گفت براى مادر ساقط كننده جنين مجازات تعزيرى در نظر گرفته نشده است اما پرداخت ديه در ماده۴۸۷ قانون مجازات اسلامى به ولى دم جنين (پدر) بايد توسط مادر صورت بگيرد. همچنين مطابق ماده۴۸۹ اگر زنى جنين خود را سقط كند ديه آن را در هر مرحله اى كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمى نمى برد. همچنين زنى كه از مباشر جرم سقط جنين تمكين مى نمايد و از وى مى خواهد كه جنين او را سقط كند به عنوان تسهيل كننده جرم سقط جنين (معاون جرم) محسوب گردد اما همچنان كه ذكر شد مشمول مجازاتهاى تعزيرى مندرج در مواد۶۲۲ الى ۶۲۴ قرار نمى گيرد. در خصوص مجازات پدر جنين چنانچه وى صرفاً رضايت به سقط جنين داده باشد نظر به اينكه مباشرتى در عمل سقط نداشته و داشتن رضايت هم از مصاديق معاونت در جرم نمى باشد مجازاتى براى او نيست اما اگر يكى از اعمال معاونت را انجام داده باشد مثلاً زن را تحريك يا تهديد به انجام سقط كرده باشد يا وسايل سقط جنين را براى او فراهم كند مشمول مجازات مندرج در ماده۶۲۳ خواهد شد. لازم به ذكر است كه در سال۸۳ آيين نامه اى در خصوص سقط جنين تدوين شدكه به احصاء موارد و بيماريهايى كه با وجود اين بيماريها سقط جنين قانونى محسوب مى شود پرداخته شد بنابراين در حال حاضر موارد و جهاتى كه اجازه سقط جنين به طور قانونى داده مى شود توسعه يافته است. به نظر اين جانب با عنايت به اينكه آمار سياه جرم سقط جنين (سقط جنين هايى كه كشف نشده و در فرآيند كيفرى وارد نمى شوند) تقريباً صددرصد است يعنى اكثريت قريب به اتفاق سقط جنين هاى صورت گرفته به طور غيرقانونى، كشف نمى شوند و مورد تعقيب قرار نمى گيرند و با توجه به اينكه سقطهاى جنين غيرقانونى در شرايط بهداشتى بسيار بد و خطرناك صورت مى گيرند بهتر است به اين مقوله و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بيشتر توجه شود.
ایران : افسانه بهرامى

همچنین بررسی کنید

فرورفتگی نوک پستان

مشکل تورفتگی نوک سینه به علت کوتاهی مجرای شیردهی می باشد. مسیر این مجرا از …

مصرف صابون‌های آنتی‌باکتریال در بارداری موجب چاقی کودکان می‌شود

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج مطالعات اخیر حاکی از آن است که استفاده از …