خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال تحصيلي 1386-1385 (س،ش،ص،ض)

پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال تحصيلي 1386-1385 (س،ش،ص،ض)

 

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70332

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ميرصابر سادات اميني

 

نام پدر: ميرحسين

 

شماره شناسنامه: 430

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 73693

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: نواز سادات لواساني بزرگ

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: 3773

 

كد رشته-محل: 235

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 76761

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ايدا ساداتي

 

نام پدر: سيدارسلان

 

شماره شناسنامه: 719

 

كد رشته-محل: 347

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 73054

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: كامبيز سادگي

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: 1080

 

كد رشته-محل: 372

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78693

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: مهرناز سارونه ريگي

 

نام پدر: قادر

 

شماره شناسنامه: 20418

 

كد رشته-محل: 221

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 78188

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرضيه ساريخاني

 

نام پدر: محمدكريم

 

شماره شناسنامه: 8318

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 79423

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: داريوش ساعد

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 530

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 79425

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمود سالك

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 207

 

كد رشته-محل: 443

نام رشته: پزشکي ورزشي

شماره كارت: 70987

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمد سالكي

 

نام پدر: امرالله

 

شماره شناسنامه: 5395

 

كد رشته-محل: 623

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 75207

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شروين سپنج

 

نام پدر: داريوش

 

شماره شناسنامه: 1245

 

كد رشته-محل: 566

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 79430

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: عباس سپهري نيا

 

نام پدر: غلام

 

شماره شناسنامه: 269

 

كد رشته-محل: 121

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 75209

دانشگاه علوم پزشكي: ارتش

نام و نام خانوادگي: محمدحسين سپهريان

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 1521

 

كد رشته-محل: 615

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 84188

دانشگاه علوم پزشكي: اردبيل

نام و نام خانوادگي: نسرين سپهوند

 

نام پدر: گلانيگز

 

شماره شناسنامه: 14054

 

كد رشته-محل: 332

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 70993

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: سعيد ستاري

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 49

 

كد رشته-محل: 156

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 71690

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فرزانه سجادي نجف ابادي

 

نام پدر: حسين علي

 

شماره شناسنامه: 1372

 

كد رشته-محل: 161

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 81341

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: مهدي سخابخش

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 264

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 78194

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مژگان سخايي

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: 328

 

كد رشته-محل: 372

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 78695

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نرجس سرگلزائي

 

نام پدر: غلام

 

شماره شناسنامه: 18771

 

كد رشته-محل: 363

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 71692

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهاره سروستاني

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 166

 

كد رشته-محل: 427

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 84920

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: حسين سروش

 

نام پدر: ابوالحسن

 

شماره شناسنامه: 1315

 

كد رشته-محل: 554

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77361

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عباس سروي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 2503

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74797

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيدحسين سعادت

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: 2163

 

كد رشته-محل: 131

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 70999

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمد سعادت

 

نام پدر: خيرالله

 

شماره شناسنامه: 401

 

كد رشته-محل: 543

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77364

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ناصر سعادت

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 6635

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 71693

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: زهرا سعادت پور

 

نام پدر: محمدتقي

 

شماره شناسنامه: 1945

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77367

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيدرضا سعادت مصطفوي

 

نام پدر: سيدمحمدمحسن

 

شماره شناسنامه: 1499

 

كد رشته-محل: 526

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 75836

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اعظم سعادتفر

 

نام پدر: عبدالرحيم

 

شماره شناسنامه: 15

 

كد رشته-محل: 427

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 84621

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيامك سعيدي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 11795

 

كد رشته-محل: 516

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80086

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فرزانه سعيدي فرد

 

نام پدر: حسين علي

 

شماره شناسنامه: 416

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 80866

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: حمداله سعيدي گرگري

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 4723

 

كد رشته-محل: 553

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 71005

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدمصطفي سعيدي نيا

 

نام پدر: سيدعباس

 

شماره شناسنامه: 2906

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 80087

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سلمي سفيدبخت

 

نام پدر: نصرالله

 

شماره شناسنامه: 766

 

كد رشته-محل: 171

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 72218

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: عليرضا سكوتي

 

نام پدر: مرتضي

 

شماره شناسنامه: 143

 

كد رشته-محل: 171

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78937

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مجيد سلامي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 742

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 81097

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مريم سلطان احمدي

 

نام پدر: اقاويردي

 

شماره شناسنامه: 40951

 

كد رشته-محل: 372

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 83778

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حميدرضا سلطاني

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 956

 

كد رشته-محل: 335

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 71697

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شهين سلطاني

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 30531

 

كد رشته-محل: 577

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 82493

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: علي سلطاني ايدليكي

 

نام پدر: مراد

 

شماره شناسنامه: 2327

 

كد رشته-محل: 532

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 81343

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سهيل سلطاني پورلزرجاني

 

نام پدر: سهراب

 

شماره شناسنامه: 4610

 

كد رشته-محل: 365

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 75222

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدحسين سلطاني نجف ابادي فراها

 

نام پدر: امراله

 

شماره شناسنامه: 4813

 

كد رشته-محل: 117

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 74437

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: علي سلطانيان

 

نام پدر: شاه ولي

 

شماره شناسنامه: 13231

 

كد رشته-محل: 457

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 81827

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيداحمدرضا سليم بهرامي

 

نام پدر: سيدجمال

 

شماره شناسنامه: 375

 

كد رشته-محل: 371

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 71701

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: اعظم سليماني

 

نام پدر: محمداسماعيل

 

شماره شناسنامه: 529

 

كد رشته-محل: 344

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 79445

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مهدي سليماني

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 1206

 

كد رشته-محل: 371

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 84435

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: روح الله سليماني برفانبار

 

نام پدر: حيدر

 

شماره شناسنامه: 12511

 

كد رشته-محل: 166

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 81828

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: حسين سليماني راد

 

نام پدر: موسي

 

شماره شناسنامه: 1511

 

كد رشته-محل: 152

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82497

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: رضا سليماني راد

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 80879

 

كد رشته-محل: 412

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77381

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: بابك سليمي

 

نام پدر: يداله

 

شماره شناسنامه: 364

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77382

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سعيد سليمي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 196

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 83456

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: تورج سليمي ستوده

 

نام پدر: ذبيح اله

 

شماره شناسنامه: 10258

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75231

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عليرضا سليمي نيا

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 2454

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 73074

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بابك سمساري

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 2954

 

كد رشته-محل: 611

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77384

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اميرحسين سميعي

 

نام پدر: ولي اله

 

شماره شناسنامه: 286

 

كد رشته-محل: 131

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 85193

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: عبدالحميد سهرابي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 71

 

كد رشته-محل: 263

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80442

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم سهرابي

 

نام پدر: جوانبخت

 

شماره شناسنامه: 701

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 74447

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: جعفر سهرابي باباهادي

 

نام پدر: اله مراد

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 536

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 72593

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فرزانه سواددار

 

نام پدر: فريدون

 

شماره شناسنامه: 523

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 78198

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: پري سوداگرستارنژاد

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 1405

 

كد رشته-محل: 561

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 82033

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: خاطره سورتجي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 73

 

كد رشته-محل: 527

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 71022

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيدمصطفي سيدحسيني طرزجاني

 

نام پدر: سيدحسين

 

شماره شناسنامه: 515

 

كد رشته-محل: 344

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 76340

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيدوحيد سيدحسيني قزلجه

 

نام پدر: ميرصالح

 

شماره شناسنامه: 204

 

كد رشته-محل: 442

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 84624

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ميرجواد سيدشنوا

 

نام پدر: ميرعبدالحميد

 

شماره شناسنامه: 87

 

كد رشته-محل: 512

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77393

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عباس سيدميري قمي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 11373

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 76346

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: سيدعلي سيدين

 

نام پدر: سيدجواد

 

شماره شناسنامه: 353

 

كد رشته-محل: 137

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 74236

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: سيده زهرا سيف الله پورلداري

 

نام پدر: سيدجلال

 

شماره شناسنامه: 1026

 

كد رشته-محل: 233

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 72228

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: حميد سيفي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 5

 

كد رشته-محل: 422

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 77396

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهرنگ شادلو

 

نام پدر: فرامرز

 

شماره شناسنامه: 8624

 

كد رشته-محل: 547

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 80102

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: غزال شادماني

 

نام پدر: علي بخش

 

شماره شناسنامه: 932

 

كد رشته-محل: 526

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 74237

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ماريا شارع پور

 

نام پدر: محب علي

 

شماره شناسنامه: 1123

 

كد رشته-محل: 515

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 84524

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: غزاله شاكر

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 653

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 79459

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سعيد شاكراردكاني

 

نام پدر: حسنعلي

 

شماره شناسنامه: 338

 

كد رشته-محل: 372

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 79460

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: حشمت اله شاكري

 

نام پدر: صفر

 

شماره شناسنامه: 13

 

كد رشته-محل: 333

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 82511

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: عبدالرضا شاكري

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 71

 

كد رشته-محل: 153

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 78203

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ساره خاتون شاكريان رستمي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 5861

 

كد رشته-محل: 362

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 74448

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: وحيد شاملي

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 1694

 

كد رشته-محل: 242

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 71026

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مرتضي شاه بندري قوچاني

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 228

 

كد رشته-محل: 441

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77400

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: عباس شاه محمدي

 

نام پدر: ماشااله

 

شماره شناسنامه: 124

 

كد رشته-محل: 422

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77401

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عليرضا شاه نظري ثاني

 

نام پدر: اسمعيل

 

شماره شناسنامه: 42

 

كد رشته-محل: 116

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 74684

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فاطمه شاهي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 10770

 

كد رشته-محل: 545

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 71714

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: اناهيتا شاهين گهر

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 965

 

كد رشته-محل: 423

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 71715

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: اذين شايگان فر

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 1778

 

كد رشته-محل: 524

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 73099

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مسعود شباني

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 14798

 

كد رشته-محل: 521

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71716

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: شيدا شبانيان بروجني

 

نام پدر: ناصرقلي

 

شماره شناسنامه: 10132

 

كد رشته-محل: 211

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83786

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حسين شجاع الديني اردكاني

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 653

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 79465

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اسفنديار شجاعي

 

نام پدر: يداله

 

شماره شناسنامه: 2482

 

كد رشته-محل: 336

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 75246

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مجيد شجاعي

 

نام پدر: پرويز

 

شماره شناسنامه: 10154

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 74073

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: صابر شجاعي نوري

 

نام پدر: عبدالكريم

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 435

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 83462

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: اميرحسين شرفي

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 113285

 

كد رشته-محل: 111

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71718

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيده الهام شرفي

 

نام پدر: سيدمرتضي

 

شماره شناسنامه: 2973

 

كد رشته-محل: 545

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 74451

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ايدين شريعت زاده

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 1450

 

كد رشته-محل: 261

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80562

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيدجواد شريعت نبوي

 

نام پدر: سيدكاظم

 

شماره شناسنامه: 34225

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75849

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: افسانه شريعتي بهبهاني

 

نام پدر: عبدالرحيم

 

شماره شناسنامه: 127

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 76772

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: شبنم شريفي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 1307

 

كد رشته-محل: 243

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 75249

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: علي شريفي

 

نام پدر: عبدالمحمود

 

شماره شناسنامه: 26483

 

كد رشته-محل: 545

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83160

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: ليلا شريفي

 

نام پدر: اسفنديار

 

شماره شناسنامه: 746

 

كد رشته-محل: 226

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 80104

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: ليلا شريفي

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: 86

 

كد رشته-محل: 567

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 84441

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ميرمحسن شريفي بناب

 

نام پدر: مجتبي

 

شماره شناسنامه: 26418

 

كد رشته-محل: 256

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82533

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مسعود شريفيان رضوي

 

نام پدر: محمدمهدي

 

شماره شناسنامه: 6237

 

كد رشته-محل: 324

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 76773

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مريم شعاران

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 98

 

كد رشته-محل: 134

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 76774

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سولماز شعاع اهري

 

نام پدر: يداله

 

شماره شناسنامه: 1546

 

كد رشته-محل: 515

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 71045

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمدرضا شعاعي

 

نام پدر: رحمت اله

 

شماره شناسنامه: 202

 

كد رشته-محل: 126

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 74240

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سكينه شعباني

 

نام پدر: رجب

 

شماره شناسنامه: 21148

 

كد رشته-محل: 611

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73718

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ليدا شعشعاني

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 158

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: پزشکي ورزشي

شماره كارت: 79476

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: كورش شفيع زاده سرستي

 

نام پدر: محمداقا

 

شماره شناسنامه: 390

 

كد رشته-محل: 624

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 78214

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: مريم شفيعي

 

نام پدر: عليرضا

 

شماره شناسنامه: 1659

 

كد رشته-محل: 455

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81107

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: سارا شفيعي پور

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 163

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 77417

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهدي شفيعي ثابت

 

نام پدر: كريم

 

شماره شناسنامه: 5331

 

كد رشته-محل: 257

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81108

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: زهرا شفيعي درب اسيابي

 

نام پدر: هوشنگ

 

شماره شناسنامه: 4515

 

كد رشته-محل: 316

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 71051

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: داود شفيعي گنجه

 

نام پدر: تيمور

 

شماره شناسنامه: 87

 

كد رشته-محل: 345

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 83951

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: شهره شكرانه

 

نام پدر: ولي

 

شماره شناسنامه: 1832

 

كد رشته-محل: 357

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78216

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: معصومه شكرفروش

 

نام پدر: رحيم

 

شماره شناسنامه: 120

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 71055

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: شهرام شكري دريكوند

 

نام پدر: شيراقا

 

شماره شناسنامه: 35040

 

كد رشته-محل: 334

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71056

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: عليرضا شكريان

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 743

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 81841

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: مهدي شكوهي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 797

 

كد رشته-محل: 111

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 79479

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: علي محمد شكيبا

 

نام پدر: هادي

 

شماره شناسنامه: 1836

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77425

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اميرحسين شكيباحرفه

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 911

 

كد رشته-محل: 356

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 78940

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: امير شمس

 

نام پدر: محمدمهدي

 

شماره شناسنامه: 4564

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 79482

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شهروز شمسي زاده

 

نام پدر: عبدالرحمن

 

شماره شناسنامه: 1252

 

كد رشته-محل: 577

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80108

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: مريم شناسا

 

نام پدر: جمال

 

شماره شناسنامه: 27

 

كد رشته-محل: 412

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78221

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: ونوس شهابي رابري

 

نام پدر: قدمعلي

 

شماره شناسنامه: 231

 

كد رشته-محل: 354

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 84632

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: ايوب شهبازي

 

نام پدر: علي اشرف

 

شماره شناسنامه: 3827

 

كد رشته-محل: 437

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 72245

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: جعفر شهبازي دستجردي

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 646

 

كد رشته-محل: 113

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 84093

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اميرعباس شهدوست

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 1950

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77431

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهدي شهرستاني

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 5232

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 80112

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: زهراشهپر شهركي ابراهيمي

 

نام پدر: حبيا

 

شماره شناسنامه: 148

 

كد رشته-محل: 552

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78698

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: بتول شهركي مجاهد

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 18624

 

كد رشته-محل: 231

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 80888

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: علي شهسواري پور

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 7

 

كد رشته-محل: 242

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76781

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: پروانه شهسواري نيا

 

نام پدر: سيفعلي

 

شماره شناسنامه: 1326

 

كد رشته-محل: 275

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78226

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: اناهيتا شهنازي اوخچي

 

نام پدر: احمدعلي

 

شماره شناسنامه: 22660

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 83166

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سودابه شهيدثالث

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 998

 

كد رشته-محل: 523

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 84277

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: محمدرشيد شيخ اسمعيلي

 

نام پدر: ملكاحمد

 

شماره شناسنامه: 107

 

كد رشته-محل: 536

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 74688

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نوشين شيخ الاسلامي ال اقا

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: 450

 

كد رشته-محل: 512

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75860

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شهرزاد شيخ حسني

 

نام پدر: محمدطاهر

 

شماره شناسنامه: 5894

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 73729

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: فرناز شيخ نوازجاهد

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 25864

 

كد رشته-محل: 222

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 82546

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: شهريار شيخاني

 

نام پدر: سلمان

 

شماره شناسنامه: 17

 

كد رشته-محل: 136

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71068

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: اميرحسين شيراني

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 53228

 

كد رشته-محل: 555

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 78228

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرزانه شيراني

 

نام پدر: تقي

 

شماره شناسنامه: 21352

 

كد رشته-محل: 621

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 72251

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: ساسان شيرخان زاده دزفولي

 

نام پدر: مراد

 

شماره شناسنامه: 475

 

كد رشته-محل: 113

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 74459

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: باباك شيرزاد

 

نام پدر: عزت الله

 

شماره شناسنامه: 178

 

كد رشته-محل: 167

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75863

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: الهام شيرعلي

 

نام پدر: پرويز

 

شماره شناسنامه: 2470

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 75270

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: عبدالرحمن شيري چغاسبزي

 

نام پدر: رحيم

 

شماره شناسنامه: 7

 

كد رشته-محل: 152

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 76783

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: شادي شيوا

 

نام پدر: سعداله

 

شماره شناسنامه: 61

 

كد رشته-محل: 134

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82550

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فاطر صائب

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 26840

 

كد رشته-محل: 367

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73123

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: حميدرضا صابر

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 464

 

كد رشته-محل: 311

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 83171

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مليحه صابرافشاريان

 

نام پدر: محمداسماعيل

 

شماره شناسنامه: 857

 

كد رشته-محل: 162

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 73125

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شهرام صابري

 

نام پدر: قدرت اله

 

شماره شناسنامه: 1214

 

كد رشته-محل: 166

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73126

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: مسعود صابري

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: 323

 

كد رشته-محل: 312

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 80891

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: امين صابري نيا

 

نام پدر: امان الله

 

شماره شناسنامه: 4650

 

كد رشته-محل: 621

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82554

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: محسن صاحبان ملكي

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: 24

 

كد رشته-محل: 376

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 75865

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: بيتا صادق ويشكايي

 

نام پدر: عبدالحسين

 

شماره شناسنامه: 1402

 

كد رشته-محل: 167

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 77441

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: احمد صادقپور

 

نام پدر: معين خان

 

شماره شناسنامه: 1084

 

كد رشته-محل: 443

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 71081

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: امير صادقي

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: 3349

 

كد رشته-محل: 475

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 85202

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: پيمان صادقي

 

نام پدر: نورالدين

 

شماره شناسنامه: 1108

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 78234

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: زهره صادقي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 4968

 

كد رشته-محل: 531

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 73734

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: زهره صادقي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 4976

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 82557

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سهيل صادقي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 69

 

كد رشته-محل: 474

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 85203

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: شهريار صادقي

 

نام پدر: فرج اله

 

شماره شناسنامه: 494

 

كد رشته-محل: 454

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77444

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مجيد صادقي

 

نام پدر: علي محمد

 

شماره شناسنامه: 394

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 80892

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمد صادقي

 

نام پدر: بهمن

 

شماره شناسنامه: 103

 

كد رشته-محل: 426

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 77445

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: غلامرضا صادقي پوررودسري

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 94

 

كد رشته-محل: 621

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 79498

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: قاسم صادقي ساروكلايي

 

نام پدر: شكر

 

شماره شناسنامه: 261

 

كد رشته-محل: 121

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71086

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: عليرضا صادقي گزني

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 787

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82038

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: اناهيتا صادقي مرشت

 

نام پدر: حكم الله

 

شماره شناسنامه: 825

 

كد رشته-محل: 312

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 78238

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مانلي صادقي نجف ابادي

 

نام پدر: بهرام

 

شماره شناسنامه: 22421

 

كد رشته-محل: 363

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 72599

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اعظم صادقي نيا

 

نام پدر: رحمان

 

شماره شناسنامه: 320

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 75276

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمد صادقيان

 

نام پدر: محمداسماعيل

 

شماره شناسنامه: 26800

 

كد رشته-محل: 246

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 80119

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فروغ صاكي

 

نام پدر: فيصل

 

شماره شناسنامه: 3127

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76787

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: شبنم صالحي

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 62

 

كد رشته-محل: 275

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81360

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمد صالحي

 

نام پدر: محمدتقي

 

شماره شناسنامه: 8265

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78240

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: فرناز صالحي راد

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: 11880

 

كد رشته-محل: 315

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71748

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مريم صالحي نجف ابادي

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 27891

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 82567

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سعيد صباغان جاغرق

 

نام پدر: موسي

 

شماره شناسنامه: 65046

 

كد رشته-محل: 251

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 70366

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: امير صبح رخشانخواه

 

نام پدر: جلال

 

شماره شناسنامه: 1121

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 84280

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: دياكو صبحي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 62

 

كد رشته-محل: 413

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 74895

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ندا صحرائي

 

نام پدر: علي حسن

 

شماره شناسنامه: 1420

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83956

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: فرناز صحيحي

 

نام پدر: يحيا

 

شماره شناسنامه: 508

 

كد رشته-محل: 326

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 79509

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فريبرز صداقت

 

نام پدر: محمدجان

 

شماره شناسنامه: 425

 

كد رشته-محل: 131

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 76788

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهسا صداقتي حق

 

نام پدر: اسمعيل

 

شماره شناسنامه: 24081

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73743

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مينا صدرايي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 300

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75288

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عليرضا صدري

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 1120

 

كد رشته-محل: 377

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 72265

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سعيد صدري نيا

 

نام پدر: عبدالحسين

 

شماره شناسنامه: 4823

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 72266

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: احسان صدريان

 

نام پدر: ملك محمد

 

شماره شناسنامه: 50

 

كد رشته-محل: 166

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 80124

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: بيتا صديقي

 

نام پدر: حسام الدين

 

شماره شناسنامه: 1034

 

كد رشته-محل: 534

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83182

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فرزانه صراف

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 65173

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 71103

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمود صرافيان

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: 325

 

كد رشته-محل: 112

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 73140

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: رضا صعودي

 

نام پدر: ابوالفضل

 

شماره شناسنامه: 1133

 

كد رشته-محل: 112

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 78243

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شراره صفاپور

 

نام پدر: هوشنگ

 

شماره شناسنامه: 566

 

كد رشته-محل: 513

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 78244

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: هيوا صفار

 

نام پدر: محمدجعفر

 

شماره شناسنامه: 1444

 

كد رشته-محل: 166

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 81614

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سميرا صفاري اشتياني

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: 11119

 

كد رشته-محل: 526

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83622

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مينو صفاكيش همداني

 

نام پدر: مهدي

 

شماره شناسنامه: 355

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 84939

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سينا صفامنش

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 270

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 74089

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شهرام صفايي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 13

 

كد رشته-محل: 551

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 80125

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: زهرا صفرزاده

 

نام پدر: خليل

 

شماره شناسنامه: 11

 

كد رشته-محل: 161

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 76373

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: اسماعيل صفري

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 198

 

كد رشته-محل: 133

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 81369

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: سيدشهرام صفوي

 

نام پدر: سيدرحمت

 

شماره شناسنامه: 9

 

كد رشته-محل: 527

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 78248

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: لادن صفوي زاده

 

نام پدر: سيدرضا

 

شماره شناسنامه: 5592

 

كد رشته-محل: 513

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 74090

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: علي اصغر صلاحي كجور

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 1220

 

كد رشته-محل: 441

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 77468

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدحسن صمدي

 

نام پدر: عبدالهادي

 

شماره شناسنامه: 764

 

كد رشته-محل: 475

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 79521

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: كاظم صمدي

 

نام پدر: علي محمد

 

شماره شناسنامه: 1203

 

كد رشته-محل: 411

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 76790

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: اذين صمدي اذر

 

نام پدر: موسي

 

شماره شناسنامه: 1748

 

كد رشته-محل: 617

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 83794

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مجيد صمصامي

 

نام پدر: شكرالله

 

شماره شناسنامه: 14

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77473

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: مهدي صنعت كارفر

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 989

 

كد رشته-محل: 417

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 82585

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: احسان صنعتي

 

نام پدر: نعمت اله

 

شماره شناسنامه: 2141

 

كد رشته-محل: 613

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 79523

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: محمدصادق صنيع جهرمي

 

نام پدر: نوازاله

 

شماره شناسنامه: 532

 

كد رشته-محل: 417

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 78249

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: يلدا صنيعي

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: 300

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 81371

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: نيما صوفي افشار

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 11865

 

كد رشته-محل: 354

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 81372

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمد صيادنصيري

 

نام پدر: حجت

 

شماره شناسنامه: 187

 

كد رشته-محل: 256

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74469

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: جهانگير صيادي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 683

 

كد رشته-محل: 154

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 81374

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: صفا صيانتي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 824

 

كد رشته-محل: 244

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 78250

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: معصومه ضامن

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 1473

 

كد رشته-محل: 531

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 71115

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: حسين ضرابيان

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 1792

 

كد رشته-محل: 343

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 74695

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: فيروزه ضيائ

 

نام پدر: فيروز

 

شماره شناسنامه: 744

 

كد رشته-محل: 572

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78251

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: نغمه ضيائي اميري

 

نام پدر: سيدكمال

 

شماره شناسنامه: 182

 

كد رشته-محل: 344

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 79527

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا ضيغمي

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 1897

 

كد رشته-محل: 114

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …