خبرگزاری‎ آلمان‎‎‎ :آنتی‎ اکسیدان‎ قهوه‎ بیش‎ از چای‎ است‎ ۵/۷/۸۴

آنتی‎ اکسیدان‎ قهوه‎ بیش‎ از چای‎ است‎

برلن‎‎‎ ـ بگفته‎ دانشـمنـدان نـــوشــیــدن قهوه‎ , ترکیبات‎ آنتی‎ اکسیــدان‎ مــفیــدی‎ بــه‎‎ بــدن‎‎‎ مـی‎رسـانـد کـه مـیـزان آن در مقایسـه‎ بـا آنتــی‎ اکــسـیــدان‎ مـوجـود در میـوه‎ و سبزیجات‎‎ بیشتر است.
خبرگزاری‎ آلمان‎‎‎ : دانشمندان در ایـن تحقیق‎ میزان‎‎ آنتی‎ اکسیدان موجود در بیــش‎ از صــد نـوع مـاده‎ غـذایـی‎ مـختـلــف‎ از جمله‎‎سبـزی‎ هـا , میوهها, انـواع آجـیـل‎ , ادویه‎‎, روغن‎ هـا و آشامیدنی‎ ها را اندازه گیـری‎ و آن‎ را بـا اطلـاعـات‎ مـربـوط بـه‎ میانیگیـن‎‎‎ میـزان مصـرف‎ این مواد در رژیم‎ غذایی‎ افراد در آمریکـا مقایسه‎ کردند۰
نتایج‎ تلاش‎ این‎‎‎ دانشـمنــدان نـشــان داد بــا مصـرف‎ هـــر وعـــده‎‎ قــهـــوه, بیـشتـریـن‎‎‎ میـزان ترکیبات‎ آنتی‎اکسـیـدان به‎ بدن‎ می‎رسد.
بر اساس‎ نتایج‎ ایـن‎ تحــقیــق‎ چــای‎ سیـاه‎ , مــوز , حبوبـات‎‎ و غلـات از نـظر ترکـیبــات‎ آنتـی‎ اکسیدان‎ در رده‎های‎‎ بعدی قراردارند۰
مردم‎ انگلیـس‎ روزانـه‎ حـدود هفـتـاد میلـیــون‎‎ فنجان قهوه‎ می‎نوشند ۰
مصرف‎ روزانه‎‎ قهوه در آمریکا نیـز در سـبـد غذایی‎‎ بیش‎ از نیمی از جمـعیـت‎ ایـن‎ کشورقرار دارد.
ترکیبات‎ آنتی‎ اکسیدان‎‎‎ به‎ بدن انسـان کـمـک‎ مـی‎کنـد تـا از عـوارض‎ رادیکــــال‎ هــای‎‎ آزاد و مولکول‎ های مخرب‎‎ کـه‎ مـوجـب نابـودی‎‎‎ سلول‎ ها و دیان‎ای مـی‎شـونـد , در امان‎ بماند.
دانشــمنــدان‎ مـی‎‎گـوینـد انــتـــی اکـسیـدان‎‎‎ هـا همچنین درمحـافـظت‎ بـدن در برابر بیمـاری‎‎ هـای قــلبـــی‎ و ســـرطان‎ نقــش‎ دارنـد۰
بـرخـی‎ مطالعات‎‎ نیز نقش‎ مثبت نوشیدن‎ قهوه‎‎ را بـا کاهش‎ خطر ابتلا بـه ســـرطان‎ هــای‎ کبد و روده‎ بـزرگ‎ و نیـز دیـابـــت‎ نــوع دوم‎ و بیـمـاری‎ الزایمر به‎ اثـبـات‎ رسانده‎ است‎۰
بـا این‎‎ همه‎‎ کارشناسـان بـا اشــاره بــه‎ لـزوم‎ رعـایــت‎ اعتــدال‎ در مـصــرف‎ قـهــوه‎‎ و تـاکیـدبـر خواص‎ مفید میوهها و سبـزیهــا , نـوشیــدن‎ تـنهـا یـک‎ یـا دو فنجان‎ قهـوه‎ را در روز کافی‎‎ میدانند۰
به‎‎‎ گفته کارشنـاسـان‎ میـــوههـــا و ســبــزی‎‎ هـااز لحـاظ غـذایـی‎ , محـتــوی ویتـامیـن‎ هــا , مـواد معـدنـی‎ و الیـاف‎ بیشتری‎ هستند.
تحقیقات‎‎ نشان‎ داده‎ است خرما یکـی‎ از غنـی‎‎ ترین‎‎ منابع‎ آنتـی اکـسیـدان هـا بـه‎ شمارمی‎رود و انگور قرمز نیـز بـه‎ مـقـدار فراوان‎‎ حاوی‎ ترکیبات‎‎ انتی‎ اکسیدان است.

همچنین بررسی کنید

فواید و خواص چوب صندل چیست؟

“چوب صندل” گونه ای از درختان معطر است که خواص گوناگون و بی نظیری برای …

فوایدروغن یاس بنفش

روغن نوعی گل خواص فراوانی برای انسان دارد جلوگیری از پیری زود رس گرفته تا …