خانه / بهداشت عمومي / مجله “روانشناسي” (‪ (Psychiatry‬:خستگي مفرط در كودكان تنها يك نشانه افسردگي نيست و به نظر مي‌رسد كه خود يك بيماري موروثي باشد.

مجله “روانشناسي” (‪ (Psychiatry‬:خستگي مفرط در كودكان تنها يك نشانه افسردگي نيست و به نظر مي‌رسد كه خود يك بيماري موروثي باشد.

طبق يك مطالعه، خستگي مفرط در كودكان تنها يك نشانه افسردگي نيست و به نظر مي‌رسد كه خود يك بيماري موروثي باشد.

دكتر “تام اي. فاولر” از دانشگاه “كارديف” در “والس” و نويسنده ارشد اين مطالعه ، گفت: خستگي مفرط نامشخص را نمي‌توان صرفا شكل ديگري از افسردگي تصور كرد.

با توجه به اينكه افسردگي اغلب با خستگي همراه است و برعكس، فاولر و گروه وي براي بررسي تاثيرات محيط و وراثت بر روي هر دو اين بيماري، مطالعه‌اي بر روي دوقلوها انجام دادند.

مطالعه دوقلوها به محققان اجازه مي‌دهد تا تفاوت ميان تاثيرات محيط زيست و ژن‌ها را تشخيص دهند.

درحاليكه دوقلوهاي همسان محيطزيست و ژن‌هاي يكساني دارند، دوقلوهاي غيرهمسان يك محيط زيست دارند اما تنها از نيمي از ماده ژنتيك يكديگر برخوردارند.

بنابراين احتمال داشتن بيماري‌هاي يكسان بر اثر نفوذ شديد ژنتيكي در دوقلوهاي همسان بيشتر است.

محققان در اين مطالعه دو هزار و ‪ ۳۹۸‬جفت دوقلوي در سنين ‪ ۸‬تا ‪۱۷‬ سالگي را مورد مطالعه قرار دادند.

در اين مطالعه در صورتيكه خستگي دست كم در يكي از جنبه‌هاي مرتبط با مدرسه، فعاليت‌هاي تفريحي و يا ارتباط با خانواده و همسالان اختلال ايجاد مي‌كرد و اگر هر روز نياز به يكساعت استراحت در روز داشت، مفرط يا مختل‌كننده در نظر گرفته مي‌شد.

اگر اين وضعيت كمتر از يك هفته ادامه داشت، در دسته “خستگي كوتاه مدت” و درصورتيكه بيش از يك ماه ادامه داشت در دسته “خستگي بلندمدت” قرار مي‌گرفت.

محققان دريافتند، درحاليكه نفوذ محيط بر خستگي كوتاه‌مدت قويتر از تاثير وراثتي نفوذ فاميلي بود اما به نظر مي‌رسيد كه هر دو خستگي كوتاه‌مدت و بلند مدت ريشه‌هاي ژنتيك داشتند.

همچنين محققان افزودند، تحقيقات نشان داده است خستگي مفرط هرچند در بسياري موارد با افسردگي همراه است، اما تاثيرات وراثتي و محيطي آن از الگوهاي مختلفي پيروي مي‌كند.

فاولر گفت: علت بروز خستگي مزمن در كودكان كه مي‌تواند به سندرم خستگي مزمن (‪ (CFS‬در بزرگسالان ارتباط داشته باشد، هنوز مشخص نشده است.

اين مطالعه در شماره سپتامبر ‪ ،۲۰۰۶‬مجله انگليسي “روانشناسي” (‪ (Psychiatry‬چاپ شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …