کلیات‌آیین‌نامه‌انتخاب‌هیأت‌های‌ممتحنه‌پزشکی‌عمومی‌و تخصصی‌

کلیات‌آیین‌نامه‌انتخاب‌هیأت‌های‌ممتحنه‌پزشکی‌عمومی‌و تخصصی‌

ماده‌۱ ـ هیأت‌های‌ممتحنه‌رشته‌های‌بالینی‌پزشکی‌در سه‌سطح‌تشکیل‌می‌گردد

الف‌) پزشکی‌عمومی‌: برای‌آزمون‌پیش‌کارورزی‌

ب‌) ارتقا و گواهینامه‌: برای‌آزمون‌پذیرش‌دستیار و ارتقا گواهینامه‌

ج‌) دانشنامه‌: برای‌آزمون‌دانشنامه‌(بورد) تخصصی‌

ماده‌۲ ـ در سطح‌پزشکی‌عمومی‌تعداد اعضای‌هیأت‌ممتحنه‌۲ برابر تعداد فعلی‌تعیین‌می‌شود و سهم‌هر دانشگاه‌در گروه‌ممتحنه‌کشور تابعی‌از تعداد واجدین‌شرایط‌در امتحان‌پیش‌کارورزی‌در ۳ سال‌گذشته‌و درصد قبول‌شدگان‌در این‌امتحان‌در ۳ سال‌گذشته‌می‌باشد.

تبصره‌۱: در هر امتحان‌پیش‌کارورزی‌نیمی‌از این‌اعضا شرکت‌خواهند داشت‌.

تبصره‌۲: در صورت‌اعشاری‌بودن‌سهم‌هر دانشگاه‌گرد به‌بالا انجام‌می‌گردد.

ماده‌۳ ـ سهم‌هر دانشگاه‌در گروه‌ممتحنه‌کشوری‌ارتقا ـ گواهینامه‌در هر رشته‌تخصصی‌برابر با نسبت‌تعداد پذیرش‌دستیار تخصصی‌در آن‌دانشگاه‌به‌کمترین‌تعداد پذیرش‌در آن‌رشته‌در آخرین‌سال‌در بین‌کل‌دانشگاه‌ها می‌باشد.

تبصره‌۱: گروه‌ممتحنه‌کشوری‌از بین‌خود بر اساس‌معیارهایی‌که‌کمیسیون‌منتخب‌شورا تعیین‌خواهد نمود نمایندگان‌هیأت‌ممتحنه‌هر رشته‌را به‌تعداد اعضای‌فعلی‌هیأت‌های‌ممتحنه‌گواهینامه‌ـ ارتقا انتخاب‌خواهند کرد.

تبصهر ۲: در صورت‌اعشاری‌بودن‌سهم‌هر دانشگاه‌، گرد به‌بالا انجام‌می‌گردد.

تبصره‌۳: در رشته‌هایی‌که‌کمتر از سه‌گروه‌آموزشی‌وجود دارد تعداد اعضای‌گروه‌ممتحنه‌کشوری‌۷ نفر و تعداد نمایندگان‌هیأت‌ ممتحنه‌۵ نفر می‌باشد.

ماده‌۴ ـ حداقل‌سهم‌هر دانشگاه‌در هیأت‌متحنه‌دانشنامه‌تخصصی‌در هر رشته‌برابر با نسبت‌تعداد پذیرش‌دستیار تخصصی‌در آن‌دانشگاه‌در آخرین‌سال‌به‌میانگین‌تعداد پذیرش‌در آن‌رشته‌در آخرین‌سال‌می‌باشد.

تبصره‌۱: تعداد اعضای‌هیأت‌ممتحنه‌دانشنامه‌تخصصی‌هر رشته‌حتی‌المقدور به‌تعداد اعضای‌فعلی‌می‌باشد.

تبصره‌۲: در صورت‌اعشاری‌بودن‌سهم‌هر دانشگاه‌گرد، به‌بالا انجام‌می‌گردد.

تبصره‌۳: شرایط‌عضویت‌در هیأت‌ممتحنه‌دانشنامه‌توسط‌کمیته‌منتخب‌تعیین‌می‌گردد.

تبصره‌۴: در رشته‌هایی‌که‌کمتر از سه‌گروه‌آموزشی‌وجود دارد تعداد اعضای‌هیأت‌ممتحنه‌۵ نفر می‌باشد.

تبصره‌۵: اعضای‌هیأت‌علمی‌دانشگاه‌ها که‌به‌درجه‌بازنشستگی‌نائل‌ شده‌اند فقط‌می‌توانند به‌عنوان‌عضو هیأت‌ممتحنه‌دانشنامه‌تخصصی‌ انتخاب‌شوند.

تبصره‌۶: جهت‌هماهنگی‌بین‌هیأت‌های‌ممتحنه‌ارتقا گواهینامه‌و دانشنامه‌دبیر یا نماینده‌هیأت‌ممتحنه‌دانشنامه‌تخصصی‌می‌تواند بدون‌داشتن‌حق‌دادن‌سؤال‌در جلسات‌هیأت‌ممتحنه‌ارتقا ـ گواهینامه‌شرکت‌نماید.

 

همچنین بررسی کنید

آیین نامه شرح وظایف کارورزان دوره دکترای عمومی پزشکی

دستورالعمل اجرایی پیش نویس طرح پژوهشی (PROPOSAL)