خانه / قوانین و مقررات / كليات‌آيين‌نامه‌انتخاب‌هيأت‌هاي‌ممتحنه‌پزشكي‌عمومي‌و تخصصي‌

كليات‌آيين‌نامه‌انتخاب‌هيأت‌هاي‌ممتحنه‌پزشكي‌عمومي‌و تخصصي‌

كليات‌آيين‌نامه‌انتخاب‌هيأت‌هاي‌ممتحنه‌پزشكي‌عمومي‌و تخصصي‌

ماده‌1 ـ هيأت‌هاي‌ممتحنه‌رشته‌هاي‌باليني‌پزشكي‌در سه‌سطح‌تشكيل‌مي‌گردد

الف‌) پزشكي‌عمومي‌: براي‌آزمون‌پيش‌كارورزي‌

ب‌) ارتقا و گواهينامه‌: براي‌آزمون‌پذيرش‌دستيار و ارتقا گواهينامه‌

ج‌) دانشنامه‌: براي‌آزمون‌دانشنامه‌(بورد) تخصصي‌

ماده‌2 ـ در سطح‌پزشكي‌عمومي‌تعداد اعضاي‌هيأت‌ممتحنه‌2 برابر تعداد فعلي‌تعيين‌مي‌شود و سهم‌هر دانشگاه‌در گروه‌ممتحنه‌كشور تابعي‌از تعداد واجدين‌شرايط‌در امتحان‌پيش‌كارورزي‌در 3 سال‌گذشته‌و درصد قبول‌شدگان‌در اين‌امتحان‌در 3 سال‌گذشته‌مي‌باشد.

تبصره‌1: در هر امتحان‌پيش‌كارورزي‌نيمي‌از اين‌اعضا شركت‌خواهند داشت‌.

تبصره‌2: در صورت‌اعشاري‌بودن‌سهم‌هر دانشگاه‌گرد به‌بالا انجام‌مي‌گردد.

ماده‌3 ـ سهم‌هر دانشگاه‌در گروه‌ممتحنه‌كشوري‌ارتقا ـ گواهينامه‌در هر رشته‌تخصصي‌برابر با نسبت‌تعداد پذيرش‌دستيار تخصصي‌در آن‌دانشگاه‌به‌كمترين‌تعداد پذيرش‌در آن‌رشته‌در آخرين‌سال‌در بين‌كل‌دانشگاه‌ها مي‌باشد.

تبصره‌1: گروه‌ممتحنه‌كشوري‌از بين‌خود بر اساس‌معيارهايي‌كه‌كميسيون‌منتخب‌شورا تعيين‌خواهد نمود نمايندگان‌هيأت‌ممتحنه‌هر رشته‌را به‌تعداد اعضاي‌فعلي‌هيأت‌هاي‌ممتحنه‌گواهينامه‌ـ ارتقا انتخاب‌خواهند كرد.

تبصهر 2: در صورت‌اعشاري‌بودن‌سهم‌هر دانشگاه‌، گرد به‌بالا انجام‌مي‌گردد.

تبصره‌3: در رشته‌هايي‌كه‌كمتر از سه‌گروه‌آموزشي‌وجود دارد تعداد اعضاي‌گروه‌ممتحنه‌كشوري‌7 نفر و تعداد نمايندگان‌هيأت‌ ممتحنه‌5 نفر مي‌باشد.

ماده‌4 ـ حداقل‌سهم‌هر دانشگاه‌در هيأت‌متحنه‌دانشنامه‌تخصصي‌در هر رشته‌برابر با نسبت‌تعداد پذيرش‌دستيار تخصصي‌در آن‌دانشگاه‌در آخرين‌سال‌به‌ميانگين‌تعداد پذيرش‌در آن‌رشته‌در آخرين‌سال‌مي‌باشد.

تبصره‌1: تعداد اعضاي‌هيأت‌ممتحنه‌دانشنامه‌تخصصي‌هر رشته‌حتي‌المقدور به‌تعداد اعضاي‌فعلي‌مي‌باشد.

تبصره‌2: در صورت‌اعشاري‌بودن‌سهم‌هر دانشگاه‌گرد، به‌بالا انجام‌مي‌گردد.

تبصره‌3: شرايط‌عضويت‌در هيأت‌ممتحنه‌دانشنامه‌توسط‌كميته‌منتخب‌تعيين‌مي‌گردد.

تبصره‌4: در رشته‌هايي‌كه‌كمتر از سه‌گروه‌آموزشي‌وجود دارد تعداد اعضاي‌هيأت‌ممتحنه‌5 نفر مي‌باشد.

تبصره‌5: اعضاي‌هيأت‌علمي‌دانشگاه‌ها كه‌به‌درجه‌بازنشستگي‌نائل‌ شده‌اند فقط‌مي‌توانند به‌عنوان‌عضو هيأت‌ممتحنه‌دانشنامه‌تخصصي‌ انتخاب‌شوند.

تبصره‌6: جهت‌هماهنگي‌بين‌هيأت‌هاي‌ممتحنه‌ارتقا گواهينامه‌و دانشنامه‌دبير يا نماينده‌هيأت‌ممتحنه‌دانشنامه‌تخصصي‌مي‌تواند بدون‌داشتن‌حق‌دادن‌سؤال‌در جلسات‌هيأت‌ممتحنه‌ارتقا ـ گواهينامه‌شركت‌نمايد.

 

همچنین بررسی کنید

آيين نامه شرح وظايف كارورزان دوره دكترای عمومی پزشكی

دستورالعمل اجرایی پيش نويس طرح پژوهشی (PROPOSAL)