خانه / بهداشت عمومي / بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به عوارض مزمن ديابت مراجعه كننده به درمانگاه غدد بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به عوارض مزمن ديابت مراجعه كننده به درمانگاه غدد بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران


-مریم پیمانی(محقق مرکز تحقیقات غدد درون ریز ومتابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران)

زهرا منجمد              – منصوره علی اصغر پور مقدمه :

عوارض دیابت چه از نظر هزينه درماني و چه از جهت از كارافتادگي بسيار بالا می باشند در حالی که دستيابي به وضعيت كيفيت زندگي بيماران مبتلا به عوارض مزمن ديابت مي تواند منجر به برنامه ريزي صحیح درجهت اتخاذ تدابيري به منظور پيشگيري وياكنترل عوارض درجهت ارتقاء كيفيت زندگي بیماران گردد .


متدولوژي:

اين پژوهش يك مطالعه توصيفي تحليلي است . در اين تحقيق310نفر از بيماران مبتلا به عوارض مزمن ديابت كه به درمانگاه هاي ديابت مراجعه مي كردند بصورت نمونه گيري آسان انتخاب شدند.گردآوري داده ها از طريق مصاحبه و معاينه فیزیکی انجام شد . ابزار پژوهش،برگه ثبت اطلاعات ازپرونده و پرسشنامه سه قسمتی شامل خصوصيات دموگرافيك و بيماري ، جدول عوارض مزمن ديابت و سوالات مربوط به ابعاد مختلف کیفیت زندگی بود. جهت آنالیز داده هااز روشهاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده گرديد.


يافته ها :
يافته هاي پژوهش بيانگر آن بود كه كيفيت زندگي بيشترين درصد واحدهاي مورد پژوهش(71%) نسبتا مطلوب بود. همچنین بين كيفيت زندگي وعارضه قلبي عروقي(002/0 = P) ، كيفيت زندگي وعارضه نوروپاتي (009/0 =p) ، كيفيت زندگي و عارضه رتینوپاتی(027/0 P =)، كيفيت زندگي وعارضه نفروپاتي(033/0 =p) ارتباط معنادار آماري وجودداشت.وليكن بين تعدد عوارض مزمن ديابت و كيفيت زندگي ارتباط معنادار آماري مشاهده نشد.
نتيجه گيري :

مطابق با يافته هاي پژوهش ،كيفيت زندگي اکثریت بیماران ، نسبتا مطلوب و ارتباط معني دار آماري بين تمامي عوارض مزمن ديابت وكيفيت زندگي مشاهده شد.پرستاران مي توانند با اقداماتي در جهت پيشگيري از پيدايش عوارض و جلوگيري از پيشرفت وكنترل آنها ، كيفيت زندگي بيماران را به سطوح بالا تري سوق دهندو پيشنهاد مي شود پرستاران در محيط هاي مختلف اجتماعي نيازهاي آموزشي مددجويان را شناسايي نموده و با نقش آموزشي و رهبري در جهت ارتقاء سطوح كيفيت زندگي مددجويان تلاش نمايند .
واژه هاي كليدي:

 كيفيت زندگي ، عوارض مزمن ديابت، بيماران ديابتي نوع 1 و 2

 

 

همچنین بررسی کنید

عوارض خطرناک شب بیداری برای مغز

دانشمندان در مطالعه خود ۲۱ جوان سالم را برای انجام برخی آزمایش‌های تصویربرداری (DTI) که …

تولید دارو در فضا آزمایش می شود

در نخستین سفرهای فضایی انجام شده، فضانوردان داروهایی را همراه خود می‌بردند. این محموله شامل …