خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / حداقل نمرات قبولي در آزمون دستياري تخصصي پزشكي –اسفند 1384 – مرد -آزاد( كليه رشته هاي تخصصي )

حداقل نمرات قبولي در آزمون دستياري تخصصي پزشكي –اسفند 1384 – مرد -آزاد( كليه رشته هاي تخصصي )

حداقل نمرات قبولی درآزمون اسفند سال 1384

داخلی مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه —- http://www.pezeshk.us/
اصفهان ۳۸۹ http://www.pezeshk.us/
اهواز ۳۷۴ http://www.pezeshk.us/
ایران ۳۸۰ http://www.pezeshk.us/
اراک ۳۷۳ http://www.pezeshk.us/
اردبیل —- http://www.pezeshk.us/
تبریز ۳۷۴ http://www.pezeshk.us/
تهران ۳۹۲ http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی ۳۸۲ http://www.pezeshk.us/
شیراز ۳۷۷ http://www.pezeshk.us/
کاشان —- http://www.pezeshk.us/
کرمان ۳۷۳ http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه ۳۷۶ http://www.pezeshk.us/
گیلان ۳۸۰ http://www.pezeshk.us/
زاهدان ۳۷۳ http://www.pezeshk.us/
زنجان ۳۹۶ http://www.pezeshk.us/
قزوین —- http://www.pezeshk.us/
مازندران ۳۷۳ http://www.pezeshk.us/
مشهد ۳۹۷ http://www.pezeshk.us/
همدان ۳۷۴ http://www.pezeshk.us/
یزد —- http://www.pezeshk.us/
بندرعباس ۳۷۴ http://www.pezeshk.us/
بابل ۳۷۷ http://www.pezeshk.us/
جراحی مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه ۳۷۹ http://www.pezeshk.us/
اصفهان ۳۸۶ http://www.pezeshk.us/
اهواز ۳۷۵ http://www.pezeshk.us/
ایران ۳۹۰ http://www.pezeshk.us/
اراک 379 http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز ۳۸۰ http://www.pezeshk.us/
تهران ۳۹۲ http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی 392 http://www.pezeshk.us/
شیراز ۳۸۳ http://www.pezeshk.us/
کاشان 382 http://www.pezeshk.us/
کرمان http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه 377 http://www.pezeshk.us/
گیلان 382 http://www.pezeshk.us/
زاهدان 374 http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین —- http://www.pezeshk.us/
مازندران ۳۸۳ http://www.pezeshk.us/
مشهد ۳۸۹ http://www.pezeshk.us/
همدان http://www.pezeshk.us/
یزد http://www.pezeshk.us/
http://www.pezeshk.us/
********
اطفال مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه ۳۷۷ http://www.pezeshk.us/
اصفهان ۳۵۱ http://www.pezeshk.us/
اهواز ۳۴۷ http://www.pezeshk.us/
ایران ۳۴۵ http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز ۳۵۱ http://www.pezeshk.us/
تهران ۳۶۰ http://www.pezeshk.us/
سمنان ۳۳۹ http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی ۳۴۸ http://www.pezeshk.us/
شیراز ۳۴۷ http://www.pezeshk.us/
کاشان ۳۴۷ http://www.pezeshk.us/
کرمان ۳۳۸ http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه ۳۴۰ http://www.pezeshk.us/
گیلان ۳۴۴ http://www.pezeshk.us/
زاهدان ۳۳۰ http://www.pezeshk.us/
زنجان ۳۳۶ http://www.pezeshk.us/
قزوین ۳۴۰ http://www.pezeshk.us/
مازندران ۳۴۴ http://www.pezeshk.us/
مشهد ۳۵۵ http://www.pezeshk.us/
همدان ۳۴۰ http://www.pezeshk.us/
یزد ۳۴۵ http://www.pezeshk.us/
بابل ۳۴۱ http://www.pezeshk.us/
بندرعباس ۳۳۵ http://www.pezeshk.us/
کردستان ۳۳۴ http://www.pezeshk.us/
بیهوشی مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه ۳۲۸ http://www.pezeshk.us/
اصفهان ۳۳۲ http://www.pezeshk.us/
اهواز ۳۲۲ http://www.pezeshk.us/
ایران ۳۳۲ http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز ۳۲۸ http://www.pezeshk.us/
تهران ۳۳۳ http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی ۳۳۶ http://www.pezeshk.us/
شیراز ۳۳۵ http://www.pezeshk.us/
کاشان http://www.pezeshk.us/
کرمان ۳۲۸ http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه ۳۳۱ http://www.pezeshk.us/
گیلان ۳۲۹ http://www.pezeshk.us/
زاهدان ۳۱۷ http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین ۳۲۹ http://www.pezeshk.us/
مازندران http://www.pezeshk.us/
مشهد ۳۳۸ http://www.pezeshk.us/
همدان ۳۲۶ http://www.pezeshk.us/
یزد ۳۳۰ http://www.pezeshk.us/
بابل ۳۳۷ http://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱ http://www.pezeshk.us/
http://www.pezeshk.us/
آسیب شناسی مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه ۳۷۸ http://www.pezeshk.us/
اصفهان ۳۸۴ http://www.pezeshk.us/
اهواز http://www.pezeshk.us/
ایران ۳۸۵ http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز ۳۸۱ http://www.pezeshk.us/
تهران ۳۸۷ http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی ۳۹۰ http://www.pezeshk.us/
شیراز ۳۸۴ http://www.pezeshk.us/
کاشان http://www.pezeshk.us/
کرمان ۳۸۲ http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه ۳۸۰ http://www.pezeshk.us/
گیلان http://www.pezeshk.us/
زاهدان http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین http://www.pezeshk.us/
مازندران ۳۸۸ http://www.pezeshk.us/
مشهد ۳۸۸ http://www.pezeshk.us/
همدان ۳۷۹ http://www.pezeshk.us/
یزد http://www.pezeshk.us/
بابل http://www.pezeshk.us/
بندرعباس ۳۸۲ http://www.pezeshk.us/
******* http://www.pezeshk.us/
گوش و حلق و بینی مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه ۴۰۵ http://www.pezeshk.us/
اصفهان ۴۰۵ http://www.pezeshk.us/
اهواز ۴۰۵ http://www.pezeshk.us/
ایران ۴۱۷ http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز ۴۰۵ http://www.pezeshk.us/
تهران ۴۱۹ http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی ۴۱۸ http://www.pezeshk.us/
شیراز ۴۰۴ http://www.pezeshk.us/
کاشان http://www.pezeshk.us/
کرمان ۴۰۴ http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه http://www.pezeshk.us/
گیلان ۴۰۵ http://www.pezeshk.us/
زاهدان http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین http://www.pezeshk.us/
مازندران http://www.pezeshk.us/
مشهد ۴۱۳ http://www.pezeshk.us/
همدان http://www.pezeshk.us/
یزد ۴۰۵ http://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
چشم پزشکی مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه http://www.pezeshk.us/
اصفهان ۴۲۷ http://www.pezeshk.us/
اهواز ۴۱۷ http://www.pezeshk.us/
ایران ۴۳۳ http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز ۴۳۲ http://www.pezeshk.us/
تهران ۴۴۷ http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی ۴۳۹ http://www.pezeshk.us/
شیراز ۴۴۳ http://www.pezeshk.us/
کاشان http://www.pezeshk.us/
کرمان http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه http://www.pezeshk.us/
گیلان http://www.pezeshk.us/
زاهدان ۴۱۳ http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین http://www.pezeshk.us/
مازندران http://www.pezeshk.us/
مشهد ۴۳۱ http://www.pezeshk.us/
همدان http://www.pezeshk.us/
یزد http://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
جراحی کلیه و مجاری ادراری مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه ۳۹۸ http://www.pezeshk.us/
اصفهان ۴۰۳ http://www.pezeshk.us/
اهواز ۳۹۹ http://www.pezeshk.us/
ایران ۴۰۴ http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز ۴۰۴ http://www.pezeshk.us/
تهران ۴۰۶ http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی ۴۰۰ http://www.pezeshk.us/
شیراز ۴۰۲ http://www.pezeshk.us/
کاشان http://www.pezeshk.us/
کرمان http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه ۳۹۷ http://www.pezeshk.us/
گیلان ۴۰۰ http://www.pezeshk.us/
زاهدان http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین http://www.pezeshk.us/
مازندران http://www.pezeshk.us/
مشهد ۴۰۹ http://www.pezeshk.us/
همدان http://www.pezeshk.us/
یزد http://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
بیماریهای قلب و عروق مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه ۴۱۷ http://www.pezeshk.us/
اصفهان ۴۲۵ http://www.pezeshk.us/
اهواز 417 http://www.pezeshk.us/
ایران ۴۳۵ http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز ۴۲۳ http://www.pezeshk.us/
تهران ۴۴۳ http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی ۴۳۵ http://www.pezeshk.us/
شیراز ۴۴۷ http://www.pezeshk.us/
کاشان http://www.pezeshk.us/
کرمان ۴۱۴ http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه ۴۲۰ http://www.pezeshk.us/
گیلان http://www.pezeshk.us/
زاهدان http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین http://www.pezeshk.us/
مازندران http://www.pezeshk.us/
مشهد ۴۳۴ http://www.pezeshk.us/
همدان http://www.pezeshk.us/
یزد ۴۲۰ http://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
بیماریهای اعصاب مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه ۴۱۵ http://www.pezeshk.us/
اصفهان 415 http://www.pezeshk.us/
اهواز ۳۹۵ http://www.pezeshk.us/
ایران ۴۰۷ http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز ۳۹۹ http://www.pezeshk.us/
تهران ۴۱۸ http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی ۴۰۳ http://www.pezeshk.us/
شیراز ۴۰۲ http://www.pezeshk.us/
کاشان http://www.pezeshk.us/
کرمان ۴۰۰ http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه http://www.pezeshk.us/
گیلان ۳۹۸ http://www.pezeshk.us/
زاهدان http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین http://www.pezeshk.us/
مازندران http://www.pezeshk.us/
مشهد 397 http://www.pezeshk.us/
همدان http://www.pezeshk.us/
یزد http://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
جراحی استخوان و مفاصل مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه http://www.pezeshk.us/
اصفهان ۴۱۹ http://www.pezeshk.us/
اهواز ۴۰۹ http://www.pezeshk.us/
ایران ۴۲۳ http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز ۴۱۹ http://www.pezeshk.us/
تهران ۴۳۷ http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی ۴۲۵ http://www.pezeshk.us/
شیراز ۴۲۳ http://www.pezeshk.us/
کاشان http://www.pezeshk.us/
کرمان ۴۱۱ http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه http://www.pezeshk.us/
گیلان http://www.pezeshk.us/
زاهدان http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین http://www.pezeshk.us/
مازندران http://www.pezeshk.us/
مشهد ۴۳۰ http://www.pezeshk.us/
همدان http://www.pezeshk.us/
یزد http://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
بیماریهای پوست مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه http://www.pezeshk.us/
اصفهان ۴۱۶ http://www.pezeshk.us/
اهواز ۴۲۰ http://www.pezeshk.us/
ایران ۴۲۲ http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز ۴۰۷ http://www.pezeshk.us/
تهران ۴۳۴ http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی ۴۲۵ http://www.pezeshk.us/
شیراز ۴۱۰ http://www.pezeshk.us/
کاشان http://www.pezeshk.us/
کرمان ۴۰۹ http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه http://www.pezeshk.us/
گیلان ۴۲۱ http://www.pezeshk.us/
زاهدان http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین http://www.pezeshk.us/
مازندران http://www.pezeshk.us/
مشهد ۴۱۳ http://www.pezeshk.us/
همدان —- http://www.pezeshk.us/
یزد http://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
بیماریهای عفوني و گرمسیری مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه http://www.pezeshk.us/
اصفهان ۳۶۲ http://www.pezeshk.us/
اهواز ۳۴۹ http://www.pezeshk.us/
ایران http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز —- http://www.pezeshk.us/
تهران ۳۶۳ http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی ۳۵۸ http://www.pezeshk.us/
شیراز http://www.pezeshk.us/
کاشان http://www.pezeshk.us/
کرمان http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه ۳۴۳ http://www.pezeshk.us/
گیلان http://www.pezeshk.us/
زاهدان ۳۴۰ http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین http://www.pezeshk.us/
مازندران http://www.pezeshk.us/
مشهد ۳۴۳ http://www.pezeshk.us/
همدان http://www.pezeshk.us/
یزد http://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
روانپزشکی مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه http://www.pezeshk.us/
اصفهان ۳۸۱ http://www.pezeshk.us/
اهواز ۳۶۸ http://www.pezeshk.us/
ایران ۳۷۳ http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز ۳۶۹ http://www.pezeshk.us/
تهران ۳۹۸ http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی ۳۷۴ http://www.pezeshk.us/
شیراز ۳۷۴ http://www.pezeshk.us/
کاشان http://www.pezeshk.us/
کرمان ۳۷۰ http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه http://www.pezeshk.us/
گیلان ۳۷۰ http://www.pezeshk.us/
زاهدان http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین http://www.pezeshk.us/
مازندران ۳۷۱ http://www.pezeshk.us/
مشهد ۳۷۶ http://www.pezeshk.us/
همدان http://www.pezeshk.us/
یزد http://www.pezeshk.us/
بهزیستی ۳۷۰ http://www.pezeshk.us/
*****
رادیولوژی مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه http://www.pezeshk.us/
اصفهان ۴۳۲ http://www.pezeshk.us/
اهواز ۴۲۰ http://www.pezeshk.us/
ایران ۴۳۶ http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز ۴۲۷ http://www.pezeshk.us/
تهران ۴۶۳ http://www.pezeshk.us/
سمنان 451 http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی 451 http://www.pezeshk.us/
شیراز 436 http://www.pezeshk.us/
کاشان http://www.pezeshk.us/
کرمان 415 http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه 426 http://www.pezeshk.us/
گیلان —- http://www.pezeshk.us/
زاهدان ۴۱۰ http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین http://www.pezeshk.us/
مازندران 420 http://www.pezeshk.us/
مشهد 429 http://www.pezeshk.us/
همدان http://www.pezeshk.us/
یزد http://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
پرتو درمانی مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه http://www.pezeshk.us/
اصفهان ۳۷۸ http://www.pezeshk.us/
اهواز http://www.pezeshk.us/
ایران http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز http://www.pezeshk.us/
تهران ۳۸۶ http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی ۳۸۰ http://www.pezeshk.us/
شیراز ۳۷۷ http://www.pezeshk.us/
کاشان http://www.pezeshk.us/
کرمان http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه http://www.pezeshk.us/
گیلان http://www.pezeshk.us/
زاهدان http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین http://www.pezeshk.us/
مازندران http://www.pezeshk.us/
مشهد —- http://www.pezeshk.us/
همدان http://www.pezeshk.us/
یزد http://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
پزشکی اجتماعی مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه http://www.pezeshk.us/
اصفهان ۳۴۵ http://www.pezeshk.us/
اهواز http://www.pezeshk.us/
ایران —- http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز http://www.pezeshk.us/
تهران —- http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی ۳۴۷ http://www.pezeshk.us/
شیراز ۳۴۰ http://www.pezeshk.us/
کاشان http://www.pezeshk.us/
کرمان http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه http://www.pezeshk.us/
گیلان http://www.pezeshk.us/
زاهدان http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین http://www.pezeshk.us/
مازندران http://www.pezeshk.us/
مشهد http://www.pezeshk.us/
همدان http://www.pezeshk.us/
یزد http://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
طب اورژانس مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه http://www.pezeshk.us/
اصفهان http://www.pezeshk.us/
اهواز http://www.pezeshk.us/
ایران ۳۴۰ http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز ۳۳۷ http://www.pezeshk.us/
تهران ۳۴۷ http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی ۳۴۳ http://www.pezeshk.us/
شیراز http://www.pezeshk.us/
کاشان http://www.pezeshk.us/
کرمان http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه http://www.pezeshk.us/
گیلان http://www.pezeshk.us/
زاهدان http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین http://www.pezeshk.us/
مازندران http://www.pezeshk.us/
مشهد http://www.pezeshk.us/
همدان http://www.pezeshk.us/
یزد http://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
پزشکی فیزیکی و توانبخشی مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه http://www.pezeshk.us/
اصفهان http://www.pezeshk.us/
اهواز http://www.pezeshk.us/
ایران http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز ۳۹۷ http://www.pezeshk.us/
تهران http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی ۴۱۶ http://www.pezeshk.us/
شیراز ۳۹۹ http://www.pezeshk.us/
کاشان http://www.pezeshk.us/
کرمان http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه http://www.pezeshk.us/
گیلان http://www.pezeshk.us/
زاهدان http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین http://www.pezeshk.us/
مازندران http://www.pezeshk.us/
مشهد http://www.pezeshk.us/
همدان http://www.pezeshk.us/
یزد http://www.pezeshk.us/
ارتش ۴۰۲
۱۱۱۱۱
طب کار تهران ۳۷۴
پزشکی قانونی تهران ۳۱۵
پزشکی ورزشی تهران ۳۴۲
پزشکی ورزشی ایران ۳۳۷
پزشکی هسته ای تهران ۴۶۴
پزشکی هسته ای شهید بهشتی —-
جراحی مغز و اعصاب مردان
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/
ارومیه http://www.pezeshk.us/
اصفهان 402 http://www.pezeshk.us/
اهواز 396 http://www.pezeshk.us/
ایران 404 http://www.pezeshk.us/
اراک http://www.pezeshk.us/
اردبیل http://www.pezeshk.us/
تبریز 397 http://www.pezeshk.us/
تهران http://www.pezeshk.us/
سمنان http://www.pezeshk.us/
شهید بهشتی 410 http://www.pezeshk.us/
شیراز ۴۰۰ http://www.pezeshk.us/
کاشان http://www.pezeshk.us/
کرمان ۳۹۶ http://www.pezeshk.us/
کرمانشاه http://www.pezeshk.us/
گیلان http://www.pezeshk.us/
زاهدان http://www.pezeshk.us/
زنجان http://www.pezeshk.us/
قزوین http://www.pezeshk.us/
مازندران http://www.pezeshk.us/
مشهد ۳۹۹ http://www.pezeshk.us/
همدان http://www.pezeshk.us/
یزد http://www.pezeshk.us/
۱۱۱۱۱
سایت پزشکان بدون مرز http://www.pezeshk.us/

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …