خانه / اخبار داروسازی / ضوابط اجرایی تاسیس و فعالیت داروخانه های آموزشی در ايران

ضوابط اجرایی تاسیس و فعالیت داروخانه های آموزشی در ايران

ضوابط اجرایی تاسیس و فعالیت داروخانه های آموزشی
1- داروخانه آموزشی ، مؤسسه ای پزشكی كه با اخذ مجوز مخصوص از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی تحت نظر دانشكده های داروسازی ضمن ارایه خدمات مندرج در ماده یك آیین نامه داروخانه ها به آموزش دانشجویان داروسازی برابر ضوابط ومصوبات ابلاغی توسط شورای آموزشی داروسازی وزارت متبوع مبادرت می نماید.
2- تقاضای تاسیس داروخانه آموزشی كتباً از طرف ریاست هر دانشكده داروسازی با قیدنوع داروخانه مورد تقاضا به دانشگاه علوم پزشكی مربوطه (مدیریت دارویی ) تسلیم ودانشگاه مربوطه برابر مقررات جهت طرح در كمیسیون ماده 20 به اداره كل نظارت بر ا موردارو ارسال می دارد.
3- پس از صدور مجوز تاسیس داروخانه آموزشی توسط كمیسیون ماده 20 ، موضوع بهدانشگاه مربوطه ابلاغ می گردد و دانشكده های داروسازی مكلفند در اسرع وقت نسبت بهمعرفی محل داروخانه برابر آیین نامه و ضوابط ابلاغی و همچنین مسؤول فنی واجدالشرایط به دانشگاه علوم پزشكی مربوطه اقدام نماید. بدیهی است پس از تاسیسداروخانه آموزشی دانشكده حق انتقال سرمایه آن به غیر را نداشته و در صورت اعلام عدم نیاز دانشكده ، مجوز داروخانه توسط كمیسیون ماده 20 ابطال می شود.
4- مؤسس داروخانه آموزشی ، دانشكده داروسازی مربوطه بوده و وظایف مؤسس به عهده نماینده قانونی دانشكده كه از طرف ریاست آن به عنوان مدیر داروخانه منصوب می شود برابر مفاد ماده 13 آیین نامه داروخانه می باشد. بدیهی است مسؤولیت قانونی مسائل مربوط به اداره داروخانه آموزشی نهایتاً متوجه ریاست دانشكده داروسازی خواهدبود.
5- چگونگی معرفی داروساز مسؤول فنی و تعداد داروساز مورد نیاز هر داروخانه طبق ضوابط ابلاغی از سوی اداره كل نظارت بر امور دارو خواهد بود و مسؤولیت اداره امورفنی داروخانه ها با مسؤول فنی داروخانه وبرابر تبصره 20 ماده 27 آیین نامه داروخانه هامی باشد.
6- شرایط فنی و وضعیت ساختمانی داروخانه آموزشی به شرح زیر است :
الف – فاصله داروخانه های آموزشی از سایر داروخانه ها برابر ماده 18 آیین نامه داروخانه هاست .
ب – حداقل مساحت (كف ) داروخانه آموزشی روزانه 60 متر مربع و شبانه روزی 100مترمربع می باشد.
ج داروخانه باید انبار مناسبی جهت نگهداری داروها مطابق ضوابط علمی و فنی ، جدای از مساحت داخلی داروخانه داشته باشد.
د – داروخانه باید دارای فضای مناسب جهت آموزش وساخت داروهای جالینوسی باشد.
ه¨- داروخانه آموزشی باید دارای فضای مناسب مطالعه و آموزش های لازم باشد .
و – داروخانه علاوه بر محل دریافت و تحویل نسخ می بایست واجد محلی جهت مشاوره دارویی و تحویل داروهای O.T.C به بیماران باشد.
ز – وجود حداقل یك دستگاه رایانه مستقل مجهز به نرم افزارهای علمی و اطلاع رسانی جهت استفاده اساتیدو دانشجویان ضروری است .
ح – سایر شرایط بهداشتی و فنی داروخانه برابر ماده 32 آیین نامه داروخانه ها است .

همچنین بررسی کنید

آیا مصرف کافئین اعتیاد آور است

کافئین نوعی ماده آلکالوئیدی است که بطور طبیعی در برخی مواد غذایی از جمله دانه …

داروی ” بگزاروتن ” موجب توقف روند تخریب سلول های مغزی در آلزایمر می شود

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه مرکز مطالعات آلزایمر کمبریج موفق به شناسایی داروهایی شدند که …