خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( ارتوپدی )

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( ارتوپدی )

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 10039

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بابك عنايتي

 

شماره شناسنامه: 236

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 11145

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حسين صفرعلي فرخاني

 

شماره شناسنامه: 1133

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 11279

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اميد شاهپري

 

شماره شناسنامه: 2627

 

كد رشته-محل: 252

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 12747

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ياسر رحمان زاده

 

شماره شناسنامه: 11

 

كد رشته-محل: 243

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 13491

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: افشين بهنام

 

شماره شناسنامه: 7724

 

كد رشته-محل: 243

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 15617

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدشاهين ميركريمي

 

شماره شناسنامه: 1758

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 15801

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: عباس رحيميان سهل بن علي

 

شماره شناسنامه: 6457

 

كد رشته-محل: 243

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 15524

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شهاب شامحمدي

 

شماره شناسنامه: 865

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 17024

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حسين محمدپور

 

شماره شناسنامه: 84652

 

كد رشته-محل: 244

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 17927

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي نمازي

 

شماره شناسنامه: 1588

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 18104

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رضا بهادربهبهاني

 

شماره شناسنامه: 3788

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 18000

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهدي وهار

 

شماره شناسنامه: 2258

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 17481

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: احسان فلاح

 

شماره شناسنامه: 37

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 17623

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمد زارعي

 

شماره شناسنامه: 310

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 18098

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عباس عبدلي تفتي

 

شماره شناسنامه: 3749

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 17654

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ايمان قماشي

 

شماره شناسنامه: 408

 

كد رشته-محل: 243

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 17676

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرهاد غفاري

 

شماره شناسنامه: 458

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 17870

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اميرهوشنگ توجهي

 

شماره شناسنامه: 1253

 

كد رشته-محل: 243

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 18011

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمد قربان حسيني

 

شماره شناسنامه: 2346

 

كد رشته-محل: 243

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 24359

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمد ايتي فيروزابادي

 

شماره شناسنامه: 158

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 20120

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: حميدرضا رايگان

 

شماره شناسنامه: 1057

 

كد رشته-محل: 247

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 23253

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اميررضا كچوئي

 

شماره شناسنامه: 2046

 

كد رشته-محل: 252

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 22781

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سهيل سبزواري

 

شماره شناسنامه: 60

 

كد رشته-محل: 246

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 23130

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: علي پارسا

 

شماره شناسنامه: 1012

 

كد رشته-محل: 252

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 24869

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مجيد حيدري

 

شماره شناسنامه: 13

 

كد رشته-محل: 243

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 11326

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ارش فولادي دهقي

 

شماره شناسنامه: 5867

 

كد رشته-محل: 241

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 13434

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا زندي

 

شماره شناسنامه: 5512

 

كد رشته-محل: 246

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 16892

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: عبدالقادر محبوبي

 

شماره شناسنامه: 1909

 

كد رشته-محل: 242

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 18181

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهدي رمضان شيرازي

 

شماره شناسنامه: 6223

 

كد رشته-محل: 243

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 18025

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حسام جواهري

 

شماره شناسنامه: 2533

 

كد رشته-محل: 246

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 17491

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سعيد صباحي

 

شماره شناسنامه: 47

 

كد رشته-محل: 242

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 22041

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا رحيمي طبالونداني

 

شماره شناسنامه: 5726

 

كد رشته-محل: 243

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 11017

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمدامين اسحاقي

 

شماره شناسنامه: 586

 

كد رشته-محل: 241

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 15386

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: نيما باقري برزليقي

 

شماره شناسنامه: 284

 

كد رشته-محل: 241

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 17721

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: اميرحسين ذاكري قزااني

 

شماره شناسنامه: 585

 

كد رشته-محل: 242

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 11112

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ارش رشيدي

 

شماره شناسنامه: 959

 

كد رشته-محل: 241

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 11335

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: صادق توكلي گارماسه

 

شماره شناسنامه: 6729

 

كد رشته-محل: 241

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 13164

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سياوش همتي اسلاملو

 

شماره شناسنامه: 1158

 

كد رشته-محل: 246

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 24068

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدعلي جليلي

 

شماره شناسنامه: 345

 

كد رشته-محل: 246

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 16526

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا صحرائي خانمحمد

 

شماره شناسنامه: 35

 

كد رشته-محل: 246

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 18014

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: پيام اسدي

 

شماره شناسنامه: 2400

 

كد رشته-محل: 251

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 25109

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: حسين سيمياري

 

شماره شناسنامه: 2069

 

كد رشته-محل: 253

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 25083

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: عباس مهديلو

 

شماره شناسنامه: 608

 

كد رشته-محل: 253

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 23127

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: احمد يوسفي

 

شماره شناسنامه: 987

 

كد رشته-محل: 252

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 22903

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: احسان واحدي

 

شماره شناسنامه: 263

 

كد رشته-محل: 252

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 23218

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: بهزاد باغبان حقيقي

 

شماره شناسنامه: 1590

 

كد رشته-محل: 246

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 20910

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل شهسواري

 

شماره شناسنامه: 1238

 

كد رشته-محل: 244

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 10387

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: مقصود صفرپور

 

شماره شناسنامه: 1251

 

كد رشته-محل: 251

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 14726

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهدي رحيمي

 

شماره شناسنامه: 746

 

كد رشته-محل: 246

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 14687

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اميد احمدي

 

شماره شناسنامه: 443

 

كد رشته-محل: 252

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 12513

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: شراره شلمزاري

 

شماره شناسنامه: 293

 

كد رشته-محل: 242

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 10517

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: سحر علوي

 

شماره شناسنامه: 215

 

كد رشته-محل: 244

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 19996

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: كمال تابع ارجمند

 

شماره شناسنامه: 580

 

كد رشته-محل: 243

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 20031

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمدطاهر قادري

 

شماره شناسنامه: 674

 

كد رشته-محل: 247

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 22390

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: هادي صفائي

 

شماره شناسنامه: 624

 

كد رشته-محل: 251

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 20237

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمدامين پورعلي محمدي

 

شماره شناسنامه: 2329

 

كد رشته-محل: 247

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 12161

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: محسن غلامي

 

شماره شناسنامه: 542

 

كد رشته-محل: 242

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 21459

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: حميدرضا عبدالله پور

 

شماره شناسنامه: 873

 

كد رشته-محل: 247

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 11358

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: بهرام زماني

 

شماره شناسنامه: 11859

 

كد رشته-محل: 243

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 16581

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: احد صفرپور

 

شماره شناسنامه: 158

 

كد رشته-محل: 244

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 21793

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: كيقباد عاشوري

 

شماره شناسنامه: 12

 

كد رشته-محل: 246

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 11165

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مسعود صابري

 

شماره شناسنامه: 1260

 

كد رشته-محل: 246

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 25104

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: سيدهاشم حسيني فر

 

شماره شناسنامه: 1437

 

كد رشته-محل: 253

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 13466

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مرتضي رجائي

 

شماره شناسنامه: 6559

 

كد رشته-محل: 247

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …