خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / پرونده‌ی آزمون دستياری : دادگاه منتظر لايحه تكميلی دادسرای عمومی وانقلاب ناحيه ‌7 و پاسخ استعلام از ضابطان است.*** پس از دريافت پاسخ استعلامات رای پرونده صادر مي شود 22/7/84

پرونده‌ی آزمون دستياری : دادگاه منتظر لايحه تكميلی دادسرای عمومی وانقلاب ناحيه ‌7 و پاسخ استعلام از ضابطان است.*** پس از دريافت پاسخ استعلامات رای پرونده صادر مي شود 22/7/84

شعبه 1083 دادگاه عمومی آخرين دفاع از 6 متهم پرونده‌ی آزمون دستياری را اخذ كرد و پس از دريافت پاسخ برخی استعلامات رای پرونده را صادر می‌كند

در اين پرونده قاضی حسينيان استعلام‌های متعددی را در اين پرونده‌ی از حراست وزارت بهداشت،كميسون اصل 9مجلس دبيرخانه‌ تخصصی آموزش پزشكی و ضابطان و دادسرای عمومی و انقلاب ناحيه‌ 7 انجام داده است. تاكنون كميسيون اصل 90 مجلس و شورای تخصصی آموزش پزشكی وحراست بهداشت پاسخ استعلامات وزارت را دادند و دادگاه منتظر لايحه تكميلی دادسرای عمومی وانقلاب ناحيه ‌7 و پاسخ استعلام از ضابطان است.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …