۳۱ اردیبهشت (۲۱ می ) در چنین روزی ویلم آینتهوون ، فیزیولوژیست آلمانی و ابداع کننده دستگاه الکتروکاردیوگرام و برنده جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی سال ۱۹۲۴ م. به دنیا آمد

۳۱ اردیبهشت برابر با ۲۱ می سال ۱۸۶۰ م .  در چنین روزی ویلم آینتهوون ، فیزیولوژیست آلمانی و ابداع کننده دستگاه الکتروکاردیوگرام و برنده جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی سال ۱۹۲۴ م. به دنیا آمد.

او این جایزه را به دلیل کشف ماهیت الکتریکی فعالیت قلب و ابداع الکتروکاردیوگرام دریافت کرد که امروزه به عنوان یک ابزار تشخیصی مهم در رویکرد به اختلالالت قلبی مورد استفاده است .

۲۱ می سال ۱۹۳۴ م. بنگت اینگمار ساموئلسون ، بیوشیمیدان سوئدی و از برندگان جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی سال ۱۹۸۲ م. به دنیا آمد . او این جایزه را به دلیل جداسازی ریا، استخراج و تحلیل ساختار پروستاگلندین ها دریافت کرد.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل