خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی کلیه پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( ارولوژی)

اسامی کلیه پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( ارولوژی)

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 10455

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: حميد محمدي بوكاني

 

شماره شناسنامه: 14785

 

كد رشته-محل: 111

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 12405

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نذير رنگ زن

 

شماره شناسنامه: 25875

 

كد رشته-محل: 116

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 13057

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فرزام تجلي

 

شماره شناسنامه: 648

 

كد رشته-محل: 117

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 15723

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: علي فتح اللهي

 

شماره شناسنامه: 3379

 

كد رشته-محل: 113

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 17990

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي پناهي بروجني

 

شماره شناسنامه: 2128

 

كد رشته-محل: 116

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 21769

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حسين صفاري

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 114

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 22440

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: عليرضا مظفري

 

شماره شناسنامه: 1251

 

كد رشته-محل: 122

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 23340

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: احسان منصوريان

 

شماره شناسنامه: 6054

 

كد رشته-محل: 124

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 20058

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: رضا محمديان

 

شماره شناسنامه: 784

 

كد رشته-محل: 121

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 21499

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا محمدي

 

شماره شناسنامه: 2034

 

كد رشته-محل: 117

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 15412

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا سرهنگ نژاد

 

شماره شناسنامه: 351

 

كد رشته-محل: 117

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 15751

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمدرضا جعفري

 

شماره شناسنامه: 4131

 

كد رشته-محل: 121

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 17735

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ارش مهيمني

 

شماره شناسنامه: 612

 

كد رشته-محل: 114

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 18323

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حسين كيلاني

 

شماره شناسنامه: 29024

 

كد رشته-محل: 117

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 24392

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدسعيد مدرسي

 

شماره شناسنامه: 431

 

كد رشته-محل: 116

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 24366

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيدعلي محمد ميرجليلي

 

شماره شناسنامه: 207

 

كد رشته-محل: 117

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 15276

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: ژوبين حيدري باطني

 

شماره شناسنامه: 53

 

كد رشته-محل: 121

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 17888

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا ولي پور

 

شماره شناسنامه: 1356

 

كد رشته-محل: 117

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 20357

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مسعود هاشمي

 

شماره شناسنامه: 21473

 

كد رشته-محل: 121

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 20147

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: محسن سركاريان

 

شماره شناسنامه: 1203

 

كد رشته-محل: 113

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 21879

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: ماني محيطي اصلي

 

شماره شناسنامه: 244

 

كد رشته-محل: 123

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 11401

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: امير جاويد

 

شماره شناسنامه: 52828

 

كد رشته-محل: 112

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 15718

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حسام الدين سجادي

 

شماره شناسنامه: 3278

 

كد رشته-محل: 116

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 17952

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عرفان اميني

 

شماره شناسنامه: 1783

 

كد رشته-محل: 117

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 17763

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدمحسن مظلوم فرد

 

شماره شناسنامه: 706

 

كد رشته-محل: 117

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 10670

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: حسن اميني

 

شماره شناسنامه: 12

 

كد رشته-محل: 112

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 20179

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: هادي رضائي

 

شماره شناسنامه: 1419

 

كد رشته-محل: 121

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 10713

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: احمد انشايي

 

شماره شناسنامه: 31

 

كد رشته-محل: 123

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 17771

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي حاجب

 

شماره شناسنامه: 754

 

كد رشته-محل: 115

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 24100

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمد كوشكي

 

شماره شناسنامه: 641

 

كد رشته-محل: 116

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 16987

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مرسل اقاولي

 

شماره شناسنامه: 16485

 

كد رشته-محل: 115

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 16579

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: كيوان اقامحمدپور

 

شماره شناسنامه: 150

 

كد رشته-محل: 124

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 17465

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: سپهر همدانچي

 

شماره شناسنامه: 25

 

كد رشته-محل: 111

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 12231

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: حميدرضا ضيابروجني

 

شماره شناسنامه: 845

 

كد رشته-محل: 112

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 23516

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ژيلا شيخي

 

شماره شناسنامه: 82

 

كد رشته-محل: 124

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 14958

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: زهره برتني

 

شماره شناسنامه: 1480

 

كد رشته-محل: 111

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 18946

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اسيه رئيسي

 

شماره شناسنامه: 15439

 

كد رشته-محل: 116

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 21407

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محسن شرفي

 

شماره شناسنامه: 393

 

كد رشته-محل: 124

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 24030

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: محسن عالمي

 

شماره شناسنامه: 74

 

كد رشته-محل: 122

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 11344

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سلمان فاطمي

 

شماره شناسنامه: 8698

 

كد رشته-محل: 113

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 25559

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: مهدي فلاحتي رباطي

 

شماره شناسنامه: 510

 

كد رشته-محل: 111

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 10379

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: ناصر عباس زاده

 

شماره شناسنامه: 1188

 

كد رشته-محل: 113

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 10230

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: محسن محممدرحيمي

 

شماره شناسنامه: 12

 

كد رشته-محل: 113

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 24978

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: نادر رش احمدي

 

شماره شناسنامه: 19529

 

كد رشته-محل: 115

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 12782

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيدمقداد طباطبائي لطفي

 

شماره شناسنامه: 35

 

كد رشته-محل: 114

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 22064

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيدمجتبي ميرهاشمي

 

شماره شناسنامه: 2270162080

 

كد رشته-محل: 112

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …