خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( بیماریهای اعصاب )

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( بیماریهای اعصاب )

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 13918

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيده عاصفه موسوي قاديكلائي

 

شماره شناسنامه: 1213

 

كد رشته-محل: 261

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 17583

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدعلي خوشنودي

 

شماره شناسنامه: 225

 

كد رشته-محل: 261

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 11842

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مريم ملاباشي

 

شماره شناسنامه: 2646

 

كد رشته-محل: 254

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 16220

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شعله فائزي

 

شماره شناسنامه: 1728

 

كد رشته-محل: 262

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 18824

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ساناز احمدي كرويق

 

شماره شناسنامه: 5384

 

كد رشته-محل: 261

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 22328

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: علي اصغر اخوت سوركي

 

شماره شناسنامه: 203

 

كد رشته-محل: 254

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 11786

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ارزو رضازاده

 

شماره شناسنامه: 1660

 

كد رشته-محل: 266

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 17658

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: سيدمسلم حيدري خورميزي

 

شماره شناسنامه: 418

 

كد رشته-محل: 264

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 18857

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سميرا يادگاري

 

شماره شناسنامه: 6680

 

كد رشته-محل: 261

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 18320

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ساسان مشيرزاده

 

شماره شناسنامه: 27146

 

كد رشته-محل: 262

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 21340

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: روح الله رحماني فر

 

شماره شناسنامه: 65

 

كد رشته-محل: 257

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 13272

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: احسان يعقوبي

 

شماره شناسنامه: 2161

 

كد رشته-محل: 263

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 18804

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: الهام جعفري

 

شماره شناسنامه: 4671

 

كد رشته-محل: 261

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 18247

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مهدي دهقاني

 

شماره شناسنامه: 10363

 

كد رشته-محل: 257

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 17792

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: عليرضا ياراحمدي

 

شماره شناسنامه: 829

 

كد رشته-محل: 255

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 22470

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عباس تفاخري

 

شماره شناسنامه: 2394

 

كد رشته-محل: 261

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 25283

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: وحيد عباسي

 

شماره شناسنامه: 878

 

كد رشته-محل: 255

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 15172

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: عاطفه حسيني نسب

 

شماره شناسنامه: 1238

 

كد رشته-محل: 256

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 18698

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سارا همدانچي

 

شماره شناسنامه: 1812

 

كد رشته-محل: 262

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 20347

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سجاد امامي

 

شماره شناسنامه: 15750

 

كد رشته-محل: 255

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 24220

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: سمانه حسيني

 

شماره شناسنامه: 269

 

كد رشته-محل: 257

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 18650

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: عسل فرجي

 

شماره شناسنامه: 1291

 

كد رشته-محل: 263

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 14900

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: نسرين مراديان

 

شماره شناسنامه: 196

 

كد رشته-محل: 255

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 10808

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: رضا نعمتي

 

شماره شناسنامه: 109

 

كد رشته-محل: 263

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 14325

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مهدي سيفي

 

شماره شناسنامه: 320

 

كد رشته-محل: 254

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 17938

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اسماعيل قريشي طيبي

 

شماره شناسنامه: 1685

 

كد رشته-محل: 256

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 24559

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: اعظم كاشفي زاده

 

شماره شناسنامه: 299

 

كد رشته-محل: 262

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 13526

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: حميدرضا معروفي

 

شماره شناسنامه: 11829

 

كد رشته-محل: 264

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 17684

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمدعلي نهايتي

 

شماره شناسنامه: 491

 

كد رشته-محل: 266

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 11913

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فرنوش سنبلستان

 

شماره شناسنامه: 9578

 

كد رشته-محل: 254

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 18399

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مريم عباسي

 

شماره شناسنامه: 23

 

كد رشته-محل: 266

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 18845

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهسا موسوي

 

شماره شناسنامه: 6282

 

كد رشته-محل: 261

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 18808

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ليلا قلي پورپاشا

 

شماره شناسنامه: 4807

 

كد رشته-محل: 262

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 11691

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: اعظم طاوسي

 

شماره شناسنامه: 944

 

كد رشته-محل: 254

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 13837

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: منصوره ممرابادي

 

شماره شناسنامه: 622

 

كد رشته-محل: 256

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 18985

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: عاطفه چاوش زاده تفتي

 

شماره شناسنامه: 25371

 

كد رشته-محل: 256

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 18394

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فاطمه يوردخاني

 

شماره شناسنامه: 19

 

كد رشته-محل: 261

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 23742

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: شيرين گرجستاني

 

شماره شناسنامه: 985

 

كد رشته-محل: 266

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 13767

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: شبنم سهيل نادر

 

شماره شناسنامه: 323

 

كد رشته-محل: 254

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 15202

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ليلا بزرگ زاده

 

شماره شناسنامه: 5367

 

كد رشته-محل: 262

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 10399

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: كيوان اسماعيل زاده

 

شماره شناسنامه: 1496

 

كد رشته-محل: 265

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 21628

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: وجيهه اقاملايي

 

شماره شناسنامه: 518

 

كد رشته-محل: 261

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 21536

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: امير مقدم احمدي

 

شماره شناسنامه: 16099

 

كد رشته-محل: 266

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 17475

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: حسين عبادي جوكندان

 

شماره شناسنامه: 33

 

كد رشته-محل: 265

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 16702

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمد رزم افروز

 

شماره شناسنامه: 525

 

كد رشته-محل: 257

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 18376

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: معصومه ناظري تيله نوئي

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 263

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 22697

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: علي پورزاهد

 

شماره شناسنامه: 7

 

كد رشته-محل: 266

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 18517

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سميه باقي زاده

 

شماره شناسنامه: 380

 

كد رشته-محل: 262

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …