خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( بیماریهای قلب و عروق)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( بیماریهای قلب و عروق)

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 10682

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: حميد فرزام نيا

 

شماره شناسنامه: 15

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 11986

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهدي حسن ابادي

 

شماره شناسنامه: 4

 

كد رشته-محل: 361

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 12858

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ايمان فرهنگ فر

 

شماره شناسنامه: 144

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 13588

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: علي اصغر فرسويان

 

شماره شناسنامه: 29743

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 15615

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حسين دباغيان

 

شماره شناسنامه: 1730

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 17008

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهدي طلوعي خرمازرد

 

شماره شناسنامه: 46432

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 17749

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بابك گرائلي

 

شماره شناسنامه: 660

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 17604

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عليرضا دهقان نيري

 

شماره شناسنامه: 279

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 17652

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهدي منتظري

 

شماره شناسنامه: 404

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 20283

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مهدي رضائي

 

شماره شناسنامه: 3672

 

كد رشته-محل: 355

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 20274

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: احسان بهرامعلي

 

شماره شناسنامه: 3148

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 21476

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: يدالله مايل

 

شماره شناسنامه: 1133

 

كد رشته-محل: 356

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 24493

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: جلال دستمالچي

 

شماره شناسنامه: 3270

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 17046

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: اميرشهرام بيگ زاده

 

شماره شناسنامه: 1361728000

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 17668

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: شاهين عزيزي

 

شماره شناسنامه: 449

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 20123

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمدمهدي قائديان رونيزي

 

شماره شناسنامه: 1073

 

كد رشته-محل: 355

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 18274

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: امير اسلاميه

 

شماره شناسنامه: 12310

 

كد رشته-محل: 354

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 23172

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مرتضي معنوي فر

 

شماره شناسنامه: 1335

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 11859

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: شيلا شريعت

 

شماره شناسنامه: 2951

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 15790

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: حسين نويد

 

شماره شناسنامه: 5850

 

كد رشته-محل: 361

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 24171

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: عسگر اميري

 

شماره شناسنامه: 13093

 

كد رشته-محل: 361

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 20750

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: مريم توسلي

 

شماره شناسنامه: 2888

 

كد رشته-محل: 362

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 12337

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: محمد نوري زاده

 

شماره شناسنامه: 3588

 

كد رشته-محل: 347

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 12627

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سارا عاشوري

 

شماره شناسنامه: 2029

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 16446

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهسا برجي موخر

 

شماره شناسنامه: 21833

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 24186

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: محمد روزبهاني

 

شماره شناسنامه: 26121

 

كد رشته-محل: 357

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 15831

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سامان تقويان پور

 

شماره شناسنامه: 7880

 

كد رشته-محل: 347

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 18897

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: بهاره حاجي براتعلي

 

شماره شناسنامه: 9576

 

كد رشته-محل: 354

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 17975

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حامد فريدنيا

 

شماره شناسنامه: 1943

 

كد رشته-محل: 354

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 18234

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمد كشوري

 

شماره شناسنامه: 9240

 

كد رشته-محل: 361

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 23929

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: نعيمه مدرس احمدي

 

شماره شناسنامه: 10749

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 21137

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: اله يار گلابچي گيلاني

 

شماره شناسنامه: 1511

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 10106

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: روح اله داودابادي فراهاني

 

شماره شناسنامه: 7415

 

كد رشته-محل: 362

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 11676

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: اعظم همت

 

شماره شناسنامه: 814

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 12545

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مژگان بهادري

 

شماره شناسنامه: 541

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 12643

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: نسيم ناصحي

 

شماره شناسنامه: 2682

 

كد رشته-محل: 347

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 14085

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: كبري دوستعلي

 

شماره شناسنامه: 5475

 

كد رشته-محل: 354

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 14148

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نرجس ناصري اتشاني

 

شماره شناسنامه: 8650

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 13680

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ايلناز بابك

 

شماره شناسنامه: 34

 

كد رشته-محل: 354

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 14934

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: صنم گلشني

 

شماره شناسنامه: 773

 

كد رشته-محل: 357

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 16292

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: صديقه ساعدي

 

شماره شناسنامه: 3406

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 16172

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم خوشنويس

 

شماره شناسنامه: 1187

 

كد رشته-محل: 354

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 17393

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ساناز نعمت زاده پاكدل

 

شماره شناسنامه: 101909

 

كد رشته-محل: 354

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 18484

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: افسانه نعمت زاده

 

شماره شناسنامه: 232

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 18911

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ليلا عسگرپور

 

شماره شناسنامه: 10874

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 19550

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سميرا محرابي پري

 

شماره شناسنامه: 459

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 19572

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: زرين محمدي

 

شماره شناسنامه: 1719

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 20653

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: زهرا كيان پور

 

شماره شناسنامه: 1144

 

كد رشته-محل: 355

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 22639

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اذرخش بابليان

 

شماره شناسنامه: 2564

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 23883

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سمانه طبايي

 

شماره شناسنامه: 2904

 

كد رشته-محل: 361

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 24538

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: حميده ميرشمسي

 

شماره شناسنامه: 18

 

كد رشته-محل: 362

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 24813

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: گل رنگ بيرانوند

 

شماره شناسنامه: 734

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 17309

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: الناز جوانشير

 

شماره شناسنامه: 2144

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 18961

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فيروزه مرادكرمي

 

شماره شناسنامه: 17424

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 18505

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: اتيه رضائي فر

 

شماره شناسنامه: 317

 

كد رشته-محل: 354

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 20694

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مريم ريواز

 

شماره شناسنامه: 1623

 

كد رشته-محل: 355

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 23481

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: فاطمه نيازمند

 

شماره شناسنامه: 6

 

كد رشته-محل: 361

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 23594

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سالومه عادلي

 

شماره شناسنامه: 269

 

كد رشته-محل: 361

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 12630

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: عاطفه لالوند

 

شماره شناسنامه: 2164

 

كد رشته-محل: 347

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 13958

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: جنان فرحات

 

شماره شناسنامه: 1700

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 13826

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: شهرزاد اذري نيا

 

شماره شناسنامه: 560

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 18767

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محبوبه پازكي انزهايي

 

شماره شناسنامه: 3495

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 21674

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: مرضيه ميرتاج الديني گوكي

 

شماره شناسنامه: 1049

 

كد رشته-محل: 356

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 18432

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: شيما رضوي دشتي

 

شماره شناسنامه: 86

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 14099

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: اكرم نيازي

 

شماره شناسنامه: 5931

 

كد رشته-محل: 354

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 23815

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: معصومه الوندي اذري

 

شماره شناسنامه: 1609

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 16033

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: منصوره اكبري فر

 

شماره شناسنامه: 244

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 17385

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اكرم ميكائيل پور

 

شماره شناسنامه: 92847

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 19581

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مرجان بيگلري

 

شماره شناسنامه: 9166

 

كد رشته-محل: 354

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 20649

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مريم يزداني

 

شماره شناسنامه: 1094

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 20654

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: هاجر شهبازي

 

شماره شناسنامه: 1154

 

كد رشته-محل: 355

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 23932

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ميترا دري گيو

 

شماره شناسنامه: 11996

 

كد رشته-محل: 361

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 24246

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهاره جهانشاهي

 

شماره شناسنامه: 722

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 18863

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم اعتصامي

 

شماره شناسنامه: 7400

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 19556

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شهلا ذوالفقاريان

 

شماره شناسنامه: 711

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 16175

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ساناز علي حسيني

 

شماره شناسنامه: 1207

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 16154

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: فتانه پيرمحمدي

 

شماره شناسنامه: 1005

 

كد رشته-محل: 357

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 12568

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: نگين نظارات

 

شماره شناسنامه: 766

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 13966

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ليلي ابراهيمي فرسنگي

 

شماره شناسنامه: 1847

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 23761

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: سميرا همايي

 

شماره شناسنامه: 1144

 

كد رشته-محل: 356

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 17067

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: ايدا كريم زاده شهانقي

 

شماره شناسنامه: 14

 

كد رشته-محل: 362

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 11449

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حنيفه گنجي ارجنكي

 

شماره شناسنامه: 23

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 12158

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مهدي عيسي پورمقدم

 

شماره شناسنامه: 529

 

كد رشته-محل: 347

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 22873

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سيدمحسن جهرمي مقدم

 

شماره شناسنامه: 191

 

كد رشته-محل: 361

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 24981

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شاهو مظهري

 

شماره شناسنامه: 26754

 

كد رشته-محل: 354

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 19670

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: سيدمجتبي حسيني

 

شماره شناسنامه: 20

 

كد رشته-محل: 356

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 17800

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهدي سودائي

 

شماره شناسنامه: 864

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 17764

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: اميد محمدي

 

شماره شناسنامه: 714

 

كد رشته-محل: 354

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 22833

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: علي اسكندري

 

شماره شناسنامه: 127

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 23601

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مريم سادات علوي

 

شماره شناسنامه: 289

 

كد رشته-محل: 361

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 25046

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرتضي خداپرست زواره

 

شماره شناسنامه: 46

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 15522

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سلمان نيك فرجام

 

شماره شناسنامه: 862

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 10576

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهرناز محبي

 

شماره شناسنامه: 1511

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 11889

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهديه خبازيان

 

شماره شناسنامه: 4638

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 18918

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نيره بوجاراراني

 

شماره شناسنامه: 11896

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 17688

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محسن جمالي

 

شماره شناسنامه: 515

 

كد رشته-محل: 354

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 20013

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ايرج شمسي

 

شماره شناسنامه: 625

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 16316

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سمانه فرتوك زاده

 

شماره شناسنامه: 4138

 

كد رشته-محل: 354

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 20105

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: علي احمدي

 

شماره شناسنامه: 1010

 

كد رشته-محل: 355

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 14429

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فرزاد قاسمي

 

شماره شناسنامه: 2312

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 24941

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: ابراهيم وليدي

 

شماره شناسنامه: 2276

 

كد رشته-محل: 357

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 12591

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مريم باقري

 

شماره شناسنامه: 1071

 

كد رشته-محل: 347

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …