خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( بیماریهای کودکان)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( بیماریهای کودکان)

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 10960

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: غلامرضا عرب زاده

 

شماره شناسنامه: 398

 

كد رشته-محل: 126

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 11455

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: نازنين اعلم قمي طباطبائي

 

شماره شناسنامه: 30

 

كد رشته-محل: 154

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 17929

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: اميرهوشنگ پوستين دوز

 

شماره شناسنامه: 1608

 

كد رشته-محل: 125

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 20565

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: پگاه كتيبه

 

شماره شناسنامه: 474

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 10454

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ميررضا قائمي ميراباد

 

شماره شناسنامه: 14264

 

كد رشته-محل: 134

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 10995

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: شهرام ذاكرين

 

شماره شناسنامه: 531

 

كد رشته-محل: 147

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 15633

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شروين مومني

 

شماره شناسنامه: 1902

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 18372

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مينو سعيدي

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 131

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 25312

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: بابك تيمورزاده

 

شماره شناسنامه: 4410

 

كد رشته-محل: 137

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 11292

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: بهزاد حقيقي اسكي

 

شماره شناسنامه: 3032

 

كد رشته-محل: 131

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 14314

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: محمدكاظم بخشنده بائي

 

شماره شناسنامه: 259

 

كد رشته-محل: 132

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 19365

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: رضا حيدري

 

شماره شناسنامه: 9131

 

كد رشته-محل: 151

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 11541

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: هدا افلاكيان نجف ابادي

 

شماره شناسنامه: 238

 

كد رشته-محل: 126

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 13345

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهرداد ازاد

 

شماره شناسنامه: 3333

 

كد رشته-محل: 131

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 15233

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: فرشيد باقري

 

شماره شناسنامه: 6

 

كد رشته-محل: 133

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 16568

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: علي اكبر عابديني

 

شماره شناسنامه: 128

 

كد رشته-محل: 125

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 21486

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: اميرحسين رضاپور

 

شماره شناسنامه: 1290

 

كد رشته-محل: 145

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 12625

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ندا فصيحي كرمي

 

شماره شناسنامه: 1872

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 12253

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: حميدرضا علي دوست

 

شماره شناسنامه: 1041

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 11056

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمدرضا ذوالفقاري

 

شماره شناسنامه: 738

 

كد رشته-محل: 126

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 22647

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: زهرا دانشمندي

 

شماره شناسنامه: 4751

 

كد رشته-محل: 152

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 19003

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: فهيمه عباسي

 

شماره شناسنامه: 49584

 

كد رشته-محل: 147

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 18111

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: محمود خدابنده

 

شماره شناسنامه: 3922

 

كد رشته-محل: 141

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 18872

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ساناز اقائي

 

شماره شناسنامه: 7670

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 18470

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نرگس اسلامي

 

شماره شناسنامه: 202

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 11583

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: مريم حجتي نجف ابادي

 

شماره شناسنامه: 353

 

كد رشته-محل: 144

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 12911

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: سيداميرمسعود برقعي

 

شماره شناسنامه: 261

 

كد رشته-محل: 146

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 17695

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فراز سليماني

 

شماره شناسنامه: 523

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 15881

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: روح اله روحاني

 

شماره شناسنامه: 15196

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 23207

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدرضا ميركريمي

 

شماره شناسنامه: 1534

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 22736

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: فرزاد گنجي خيبري

 

شماره شناسنامه: 23

 

كد رشته-محل: 153

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 18676

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهسا ركابي

 

شماره شناسنامه: 1553

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 14432

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: فرزاد مسيحا

 

شماره شناسنامه: 2436

 

كد رشته-محل: 152

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 23449

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: عباس عليزاده كاسب

 

شماره شناسنامه: 87745

 

كد رشته-محل: 153

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 12958

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدزمان زمان پور

 

شماره شناسنامه: 369

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 17352

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ارزو حسن زاده شجاعي

 

شماره شناسنامه: 13644

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 13204

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي مظاهري

 

شماره شناسنامه: 1431

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 11722

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: شيوا وفايي

 

شماره شناسنامه: 1143

 

كد رشته-محل: 137

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 25299

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: حميدرضا روغني

 

شماره شناسنامه: 1762

 

كد رشته-محل: 155

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 19987

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: اسدالله اسلام نژاد

 

شماره شناسنامه: 556

 

كد رشته-محل: 127

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 19286

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مجيد جعفري

 

شماره شناسنامه: 23

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 22864

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: رضا رضازاده ثاني

 

شماره شناسنامه: 181

 

كد رشته-محل: 153

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 14283

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: پيام پاينده

 

شماره شناسنامه: 80

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 15747

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عبدالرضا اله وردي

 

شماره شناسنامه: 3947

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 11134

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمد سحري خلخالي

 

شماره شناسنامه: 1047

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 18267

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رضا توكلي زاده

 

شماره شناسنامه: 11836

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 23119

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمدرضا لطفي

 

شماره شناسنامه: 958

 

كد رشته-محل: 153

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 10003

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: بابك عبدالكريمي

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 154

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 13004

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: داود لكستاني

 

شماره شناسنامه: 471

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 15786

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عليرضا قنبري

 

شماره شناسنامه: 5675

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 22802

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: حسام دانش اموز

 

شماره شناسنامه: 81

 

كد رشته-محل: 153

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 12039

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فاضل مكوندي

 

شماره شناسنامه: 63

 

كد رشته-محل: 127

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 12139

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمدرضا بوستاني دزفولي

 

شماره شناسنامه: 417

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 11688

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: اعظم قهساره اردستاني

 

شماره شناسنامه: 939

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 23245

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مجتبي يوسفي زشك

 

شماره شناسنامه: 1954

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 17541

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: يعقوب محبوبي اسكوئي

 

شماره شناسنامه: 126

 

كد رشته-محل: 133

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 21161

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رضا دستمالچي

 

شماره شناسنامه: 9222

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 17841

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: رضا محمدپناهي

 

شماره شناسنامه: 1031

 

كد رشته-محل: 131

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 10792

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: محسن رئيسي

 

شماره شناسنامه: 98

 

كد رشته-محل: 136

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 15369

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمد رضائي

 

شماره شناسنامه: 244

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 12124

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: غلامرضا جلودار

 

شماره شناسنامه: 357

 

كد رشته-محل: 127

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 15682

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: پيمان شاه حسيني

 

شماره شناسنامه: 2560

 

كد رشته-محل: 131

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 11948

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: صفورا نوائي

 

شماره شناسنامه: 48939

 

كد رشته-محل: 126

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 16299

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهرنوش حساس يگانه

 

شماره شناسنامه: 3612

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 18713

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: زهره شكيبي

 

شماره شناسنامه: 2067

 

كد رشته-محل: 131

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 16466

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: زهرا قديري دهكردي

 

شماره شناسنامه: 49767

 

كد رشته-محل: 156

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 16209

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: مرضيه بارچي نژاد

 

شماره شناسنامه: 1698

 

كد رشته-محل: 133

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 18728

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ارغوان مهدياني

 

شماره شناسنامه: 2526

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 20747

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مريم بهمنيار

 

شماره شناسنامه: 2787

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 17103

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: هاله مستفيدي

 

شماره شناسنامه: 127

 

كد رشته-محل: 134

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 11613

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: راحله عصاري

 

شماره شناسنامه: 472

 

كد رشته-محل: 126

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 11473

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: ليلا مرادي فرادنبه

 

شماره شناسنامه: 74

 

كد رشته-محل: 146

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 22253

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شهرزاد فلاح

 

شماره شناسنامه: 19846

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 23832

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مريم خالصي

 

شماره شناسنامه: 1793

 

كد رشته-محل: 153

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 13797

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رويا طاهري تفتي

 

شماره شناسنامه: 452

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 14083

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فريبا كياني انبوهي

 

شماره شناسنامه: 5418

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 12571

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: تكتم موسويان

 

شماره شناسنامه: 797

 

كد رشته-محل: 155

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 18793

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهاره عيوض زاده خويي

 

شماره شناسنامه: 4366

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 20473

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: زهره حسيني الهاشمي

 

شماره شناسنامه: 133

 

كد رشته-محل: 145

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 21583

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: ليلا رضي

 

شماره شناسنامه: 124

 

كد رشته-محل: 145

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 20590

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: زهره كرمي

 

شماره شناسنامه: 611

 

كد رشته-محل: 127

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 23867

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: عزت خداشناس

 

شماره شناسنامه: 2395

 

كد رشته-محل: 141

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 20597

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: رها صحرائيان

 

شماره شناسنامه: 681

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 10788

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: رحمت اله كرمي ورنامخواستي

 

شماره شناسنامه: 87

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 12267

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: ارش القاسي

 

شماره شناسنامه: 1174

 

كد رشته-محل: 127

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 13730

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مهشاد حبيب زاده

 

شماره شناسنامه: 183

 

كد رشته-محل: 127

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 11187

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: محمدرضا اسلاميان

 

شماره شناسنامه: 1444

 

كد رشته-محل: 144

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 13669

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اتوسا جهانلو

 

شماره شناسنامه: 18

 

كد رشته-محل: 131

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 11072

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: پيمان نصري كوهانستاني

 

شماره شناسنامه: 813

 

كد رشته-محل: 126

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 22838

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: احمد قاسميان

 

شماره شناسنامه: 133

 

كد رشته-محل: 153

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 12391

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مسعود زادكرمي

 

شماره شناسنامه: 15639

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 10779

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: محمدرضا اقااسماعيلي

 

شماره شناسنامه: 72

 

كد رشته-محل: 155

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 10417

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: يوسف قلي پورمغانجوقي

 

شماره شناسنامه: 2566

 

كد رشته-محل: 134

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 21987

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: عليرضا دريادل طبالونداني

 

شماره شناسنامه: 1036

 

كد رشته-محل: 136

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 21956

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: بابك قماش پسند

 

شماره شناسنامه: 596

 

كد رشته-محل: 137

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 23283

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: سعيد محمدي

 

شماره شناسنامه: 2625

 

كد رشته-محل: 152

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 10932

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: داريوش سلطاني

 

شماره شناسنامه: 335

 

كد رشته-محل: 156

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 21874

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيدعليرضا ميرجوادي

 

شماره شناسنامه: 231

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 10847

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: سيدمحمد اميرشاه كرمي

 

شماره شناسنامه: 157

 

كد رشته-محل: 154

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 10989

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: شهرام مظاهري تهراني

 

شماره شناسنامه: 506

 

كد رشته-محل: 156

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 16807

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي رفيعي

 

شماره شناسنامه: 1107

 

كد رشته-محل: 134

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 11591

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نوشين زارعان

 

شماره شناسنامه: 391

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 18561

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فاطمه احمدي

 

شماره شناسنامه: 600

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 11167

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رسول كرماني

 

شماره شناسنامه: 1282

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 20645

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: رويا عبودي

 

شماره شناسنامه: 1066

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 24492

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: احمدرضا عابدي

 

شماره شناسنامه: 3202

 

كد رشته-محل: 144

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 15572

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: سعيد پورمقتدر

 

شماره شناسنامه: 1347

 

كد رشته-محل: 132

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 18998

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: فاطمه قنبري ايزلوئي

 

شماره شناسنامه: 42333

 

كد رشته-محل: 134

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 18932

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فرزانه بيرامي

 

شماره شناسنامه: 13118

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 23683

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: فاطمه سلطان زغيبي زاده

 

شماره شناسنامه: 676

 

كد رشته-محل: 136

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 16122

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: نرگس غلامي بشرويه

 

شماره شناسنامه: 724

 

كد رشته-محل: 151

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 22956

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: هاشم لشگري كلات

 

شماره شناسنامه: 376

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 15375

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سعيد بيطرفان

 

شماره شناسنامه: 258

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 19499

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: سيدمحمد حسيني

 

شماره شناسنامه: 853

 

كد رشته-محل: 132

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 15118

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: محمدحسن كشاورز

 

شماره شناسنامه: 4891

 

كد رشته-محل: 133

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 23061

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: عقيل اله كيخسروي

 

شماره شناسنامه: 700

 

كد رشته-محل: 141

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 24464

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حسين اسلاميه

 

شماره شناسنامه: 1557

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 10917

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: شهرام بابامرادي

 

شماره شناسنامه: 306

 

كد رشته-محل: 156

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 19063

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: ايرج شهراميان

 

شماره شناسنامه: 135

 

كد رشته-محل: 136

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 18510

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: شقايق عابدين دركوش

 

شماره شناسنامه: 361

 

كد رشته-محل: 131

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 25338

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رسول ملاطفي نياري

 

شماره شناسنامه: 30759

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 15245

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: عليرضا مهدي نژاد

 

شماره شناسنامه: 13

 

كد رشته-محل: 131

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 17033

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حسين گرگاني

 

شماره شناسنامه: 100242

 

كد رشته-محل: 134

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 23178

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمدرضا عبدالواحدي

 

شماره شناسنامه: 1352

 

كد رشته-محل: 153

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 20373

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: عليرضا تولايي

 

شماره شناسنامه: 58522

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 15808

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: بهروز بيداني

 

شماره شناسنامه: 6619

 

كد رشته-محل: 127

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 25209

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: بابك مرادي نرگسي

 

شماره شناسنامه: 114

 

كد رشته-محل: 147

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 17539

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: رضا شاكري

 

شماره شناسنامه: 122

 

كد رشته-محل: 153

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 13796

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: معصومه غنائي

 

شماره شناسنامه: 450

 

كد رشته-محل: 127

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 19362

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: علي عسگري

 

شماره شناسنامه: 8096

 

كد رشته-محل: 151

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 15669

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: عباس سلگي

 

شماره شناسنامه: 2321

 

كد رشته-محل: 154

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 17851

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهنام پرويزي عمران

 

شماره شناسنامه: 1111

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 12094

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرهاد ابول نژاديان

 

شماره شناسنامه: 269

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 19133

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مجيدرضا اكبري زاده

 

شماره شناسنامه: 2372

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 23364

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: سيدصادق سجادي

 

شماره شناسنامه: 9414

 

كد رشته-محل: 152

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 19739

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: رضا عباسي

 

شماره شناسنامه: 94

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 19964

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: بابك پزشكي

 

شماره شناسنامه: 505

 

كد رشته-محل: 145

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 21524

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عباس فاتحي مرج

 

شماره شناسنامه: 10403

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 25691

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: لعبت شاهكار

 

شماره شناسنامه: 470

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 15353

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سعيد نيكخواه

 

شماره شناسنامه: 212

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 19846

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: افرند رحماني

 

شماره شناسنامه: 265

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 19860

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شهرام خادم

 

شماره شناسنامه: 298

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 10225

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: امير نسيم فر

 

شماره شناسنامه: 5

 

كد رشته-محل: 125

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 14725

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: جبارعلي صفائي

 

شماره شناسنامه: 741

 

كد رشته-محل: 146

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 21334

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيدابراهيم منصوري نژاد

 

شماره شناسنامه: 50

 

كد رشته-محل: 126

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 11574

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: شهلا شهرجردي

 

شماره شناسنامه: 319

 

كد رشته-محل: 126

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 20866

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيدمحمد حسيني پور

 

شماره شناسنامه: 106

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 20922

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: مهدي پروانه

 

شماره شناسنامه: 2121

 

كد رشته-محل: 137

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …