خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 (پوست)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 (پوست)

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 11435

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: عاطفه غلامي اهنگران

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 425

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 17529

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: احمد زنگنه

 

شماره شناسنامه: 107

 

كد رشته-محل: 441

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 23613

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: نغمه زابلي نژاد

 

شماره شناسنامه: 333

 

كد رشته-محل: 437

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 23803

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سارا صبوري راد

 

شماره شناسنامه: 1470

 

كد رشته-محل: 432

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 15721

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: بابك موسوي فرد

 

شماره شناسنامه: 3323

 

كد رشته-محل: 427

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 17504

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: پدرام عليرضايي

 

شماره شناسنامه: 73

 

كد رشته-محل: 433

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 20119

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: عليرضا عبدالهي

 

شماره شناسنامه: 1054

 

كد رشته-محل: 434

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 18514

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سارا صنيعي

 

شماره شناسنامه: 368

 

كد رشته-محل: 425

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 16864

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: كيوان جاويدنيا

 

شماره شناسنامه: 1586

 

كد رشته-محل: 425

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 12302

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: امين كياني

 

شماره شناسنامه: 1698

 

كد رشته-محل: 432

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 16964

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: وحيد سنجري اردبيل

 

شماره شناسنامه: 6794

 

كد رشته-محل: 437

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 17813

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدپيمان پورموسوي

 

شماره شناسنامه: 916

 

كد رشته-محل: 432

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 24099

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيدجواد صبا

 

شماره شناسنامه: 614

 

كد رشته-محل: 427

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 16644

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا صفاري

 

شماره شناسنامه: 314

 

كد رشته-محل: 427

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 25205

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حامد عاشوري

 

شماره شناسنامه: 102

 

كد رشته-محل: 432

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 16855

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حميد اسماعيل نژاد

 

شماره شناسنامه: 1505

 

كد رشته-محل: 431

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 18640

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: سارا اقائي

 

شماره شناسنامه: 1193

 

كد رشته-محل: 436

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 19952

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سيدحسين وكيلي

 

شماره شناسنامه: 476

 

كد رشته-محل: 434

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 23888

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: مريم كرابي

 

شماره شناسنامه: 3106

 

كد رشته-محل: 441

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 18208

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: حامد منادي نوري

 

شماره شناسنامه: 7712

 

كد رشته-محل: 436

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 12331

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: امير فيلي

 

شماره شناسنامه: 2990

 

كد رشته-محل: 426

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 14262

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: قاسم رحمت پورركني

 

شماره شناسنامه: 13

 

كد رشته-محل: 441

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 17172

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مهناز جابريان

 

شماره شناسنامه: 586

 

كد رشته-محل: 431

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 18678

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: پرديس كياني

 

شماره شناسنامه: 1573

 

كد رشته-محل: 432

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 23960

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فرانك دانش پژوه

 

شماره شناسنامه: 28535

 

كد رشته-محل: 426

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 18525

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مرجان سعيدي

 

شماره شناسنامه: 406

 

كد رشته-محل: 433

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 24552

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: مهين افلاطونيان

 

شماره شناسنامه: 161

 

كد رشته-محل: 435

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 13107

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حميدرضا ابايي

 

شماره شناسنامه: 839

 

كد رشته-محل: 433

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 13058

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: محمدصابر مرتضوي

 

شماره شناسنامه: 654

 

كد رشته-محل: 435

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 22875

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمدرضا شرقي

 

شماره شناسنامه: 198

 

كد رشته-محل: 437

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 18339

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ايمان روغني

 

شماره شناسنامه: 50061

 

كد رشته-محل: 432

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 14867

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: الياس سليمي

 

شماره شناسنامه: 4940146898

 

كد رشته-محل: 425

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 11793

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهتاب اميني سده

 

شماره شناسنامه: 1738

 

كد رشته-محل: 432

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 25156

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سمانه جمشيدي

 

شماره شناسنامه: 1132

 

كد رشته-محل: 432

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 25002

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سارا لطفي

 

شماره شناسنامه: 262

 

كد رشته-محل: 433

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 18603

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: زهرا ميراشه

 

شماره شناسنامه: 934

 

كد رشته-محل: 434

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 11983

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: س يدجلال لطفي

 

شماره شناسنامه: 4

 

كد رشته-محل: 426

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 25032

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مريم امينيان

 

شماره شناسنامه: 17119

 

كد رشته-محل: 427

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …