اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال ۱۳۸۶-۸۷ (پوست)

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۱۴۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: عاطفه غلامی اهنگران

 

شماره شناسنامه: ۳

 

کد رشته-محل: ۴۲۵

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۷۵۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: احمد زنگنه

 

شماره شناسنامه: ۱۰۷

 

کد رشته-محل: ۴۴۱

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۲۳۶۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: نغمه زابلی نژاد

 

شماره شناسنامه: ۳۳۳

 

کد رشته-محل: ۴۳۷

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۲۳۸۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سارا صبوری راد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۷۰

 

کد رشته-محل: ۴۳۲

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۵۷۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: بابک موسوی فرد

 

شماره شناسنامه: ۳۳۲۳

 

کد رشته-محل: ۴۲۷

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۷۵۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: پدرام علیرضایی

 

شماره شناسنامه: ۷۳

 

کد رشته-محل: ۴۳۳

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۲۰۱۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: علیرضا عبدالهی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۵۴

 

کد رشته-محل: ۴۳۴

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۸۵۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: سارا صنیعی

 

شماره شناسنامه: ۳۶۸

 

کد رشته-محل: ۴۲۵

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۶۸۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: کیوان جاویدنیا

 

شماره شناسنامه: ۱۵۸۶

 

کد رشته-محل: ۴۲۵

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۲۳۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: امین کیانی

 

شماره شناسنامه: ۱۶۹۸

 

کد رشته-محل: ۴۳۲

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۶۹۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: وحید سنجری اردبیل

 

شماره شناسنامه: ۶۷۹۴

 

کد رشته-محل: ۴۳۷

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۷۸۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدپیمان پورموسوی

 

شماره شناسنامه: ۹۱۶

 

کد رشته-محل: ۴۳۲

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۲۴۰۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سیدجواد صبا

 

شماره شناسنامه: ۶۱۴

 

کد رشته-محل: ۴۲۷

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۶۶۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محمدرضا صفاری

 

شماره شناسنامه: ۳۱۴

 

کد رشته-محل: ۴۲۷

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۲۵۲۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حامد عاشوری

 

شماره شناسنامه: ۱۰۲

 

کد رشته-محل: ۴۳۲

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۶۸۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: حمید اسماعیل نژاد

 

شماره شناسنامه: ۱۵۰۵

 

کد رشته-محل: ۴۳۱

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۸۶۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: سارا اقائی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۹۳

 

کد رشته-محل: ۴۳۶

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۹۹۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سیدحسین وکیلی

 

شماره شناسنامه: ۴۷۶

 

کد رشته-محل: ۴۳۴

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۲۳۸۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: مریم کرابی

 

شماره شناسنامه: ۳۱۰۶

 

کد رشته-محل: ۴۴۱

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۸۲۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: حامد منادی نوری

 

شماره شناسنامه: ۷۷۱۲

 

کد رشته-محل: ۴۳۶

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۲۳۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: امیر فیلی

 

شماره شناسنامه: ۲۹۹۰

 

کد رشته-محل: ۴۲۶

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۴۲۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: قاسم رحمت پوررکنی

 

شماره شناسنامه: ۱۳

 

کد رشته-محل: ۴۴۱

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۷۱۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: مهناز جابریان

 

شماره شناسنامه: ۵۸۶

 

کد رشته-محل: ۴۳۱

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۸۶۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: پردیس کیانی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۷۳

 

کد رشته-محل: ۴۳۲

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۲۳۹۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: فرانک دانش پژوه

 

شماره شناسنامه: ۲۸۵۳۵

 

کد رشته-محل: ۴۲۶

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۸۵۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مرجان سعیدی

 

شماره شناسنامه: ۴۰۶

 

کد رشته-محل: ۴۳۳

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۲۴۵۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: مهین افلاطونیان

 

شماره شناسنامه: ۱۶۱

 

کد رشته-محل: ۴۳۵

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۳۱۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا ابایی

 

شماره شناسنامه: ۸۳۹

 

کد رشته-محل: ۴۳۳

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۳۰۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: محمدصابر مرتضوی

 

شماره شناسنامه: ۶۵۴

 

کد رشته-محل: ۴۳۵

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۲۲۸۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محمدرضا شرقی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۸

 

کد رشته-محل: ۴۳۷

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۸۳۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ایمان روغنی

 

شماره شناسنامه: ۵۰۰۶۱

 

کد رشته-محل: ۴۳۲

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۴۸۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: الیاس سلیمی

 

شماره شناسنامه: ۴۹۴۰۱۴۶۸۹۸

 

کد رشته-محل: ۴۲۵

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۱۷۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهتاب امینی سده

 

شماره شناسنامه: ۱۷۳۸

 

کد رشته-محل: ۴۳۲

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۲۵۱۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سمانه جمشیدی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۳۲

 

کد رشته-محل: ۴۳۲

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۲۵۰۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سارا لطفی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۲

 

کد رشته-محل: ۴۳۳

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۸۶۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: زهرا میراشه

 

شماره شناسنامه: ۹۳۴

 

کد رشته-محل: ۴۳۴

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۱۱۹۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: س یدجلال لطفی

 

شماره شناسنامه: ۴

 

کد رشته-محل: ۴۲۶

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۲۵۰۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مریم امینیان

 

شماره شناسنامه: ۱۷۱۱۹

 

کد رشته-محل: ۴۲۷

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ ( سی و هفتمین دوره ) آزمون پذیرش دستیار پزشکی اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار پزشکی اعلام شده از طرف دبیرخانه …