خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( جراحی عمومی)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( جراحی عمومی)

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 12255

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: كاميار اژدري

 

شماره شناسنامه: 1043

 

كد رشته-محل: 453

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 15649

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: اميرناصرالدين جدبابايي مقدم

 

شماره شناسنامه: 2065

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 15826

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدعلي شهاب الدين

 

شماره شناسنامه: 7717

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 16945

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: مهدي هاشمي اسكوئي

 

شماره شناسنامه: 4081

 

كد رشته-محل: 466

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 18332

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سعيد صفري

 

شماره شناسنامه: 43000

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 17954

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سامان محمدي پورخرزوكي

 

شماره شناسنامه: 1792

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 19938

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مهدي اكبرزاده

 

شماره شناسنامه: 450

 

كد رشته-محل: 453

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 23321

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهدي كهرم

 

شماره شناسنامه: 4095

 

كد رشته-محل: 463

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 15401

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيامك صديقي

 

شماره شناسنامه: 317

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 17498

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيدمسعود عبدي اسكوئي

 

شماره شناسنامه: 65

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 19686

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مهرزاد ايراني پرست

 

شماره شناسنامه: 29

 

كد رشته-محل: 453

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 11194

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: پژمان فرشيدمهر

 

شماره شناسنامه: 1516

 

كد رشته-محل: 462

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 25300

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ارش شكيبا

 

شماره شناسنامه: 1829

 

كد رشته-محل: 446

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 11100

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: اكبر نيك سپهر

 

شماره شناسنامه: 918

 

كد رشته-محل: 467

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 13133

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: داود محمدي نوكنده

 

شماره شناسنامه: 936

 

كد رشته-محل: 457

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 15587

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: ايمان اميري

 

شماره شناسنامه: 1447

 

كد رشته-محل: 461

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 18188

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ايدين يعقوبي نوتاش

 

شماره شناسنامه: 6772

 

كد رشته-محل: 443

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 17589

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: احسان جنيدي جعفري

 

شماره شناسنامه: 244

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 21966

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: محمدصادق اسماعيلي دلشاد

 

شماره شناسنامه: 720

 

كد رشته-محل: 457

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 10705

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: رمضانعلي رضائي

 

شماره شناسنامه: 26

 

كد رشته-محل: 466

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 15837

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: سهيل برومند

 

شماره شناسنامه: 8447

 

كد رشته-محل: 451

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 22516

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهدي عباسي صاحبي

 

شماره شناسنامه: 26256

 

كد رشته-محل: 463

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 18156

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمد بقائي

 

شماره شناسنامه: 5286

 

كد رشته-محل: 446

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 16711

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: احد هاشم پور

 

شماره شناسنامه: 555

 

كد رشته-محل: 446

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 23311

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: محمدرضا ممقاني قاضيجهاني

 

شماره شناسنامه: 3447

 

كد رشته-محل: 467

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 13438

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيدپوريا محله يوسفي

 

شماره شناسنامه: 5599

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 13397

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: علي سلوكي

 

شماره شناسنامه: 4491

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 16870

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: فرهنگ پارسافر

 

شماره شناسنامه: 1722

 

كد رشته-محل: 446

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 17629

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهدي صرافي

 

شماره شناسنامه: 340

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 20889

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سجاد نورشفيعي

 

شماره شناسنامه: 473

 

كد رشته-محل: 463

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 14809

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شاپور عزيزي

 

شماره شناسنامه: 11993

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 13236

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سجاد ابراهيمي

 

شماره شناسنامه: 1717

 

كد رشته-محل: 453

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 13476

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محسن ارايش خواه

 

شماره شناسنامه: 7003

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 20951

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محسن طاهرخاني

 

شماره شناسنامه: 25596

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 24395

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: محمدرضا مشهدي

 

شماره شناسنامه: 456

 

كد رشته-محل: 454

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 25102

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: حيدر قربانيان هريس

 

شماره شناسنامه: 1178

 

كد رشته-محل: 466

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 19154

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: غلام رسول كمال پور

 

شماره شناسنامه: 11778

 

كد رشته-محل: 464

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 18035

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: ارمين اميريان

 

شماره شناسنامه: 2671

 

كد رشته-محل: 453

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 18079

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: داود ميراخورلي

 

شماره شناسنامه: 3456

 

كد رشته-محل: 451

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 23124

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: مهدي كيوانلوشهرستانكي

 

شماره شناسنامه: 979

 

كد رشته-محل: 467

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 23260

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: رضا تقي زاده مقدم

 

شماره شناسنامه: 2105

 

كد رشته-محل: 442

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 14643

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: افشين فتحي

 

شماره شناسنامه: 213

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 20348

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: علي كريمي

 

شماره شناسنامه: 16209

 

كد رشته-محل: 455

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 22947

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: جمال جليلي شهري

 

شماره شناسنامه: 363

 

كد رشته-محل: 463

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 14810

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: شهريار عزيزي

 

شماره شناسنامه: 11994

 

كد رشته-محل: 463

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 24001

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: حميدرضا فريدونيان

 

شماره شناسنامه: 6

 

كد رشته-محل: 464

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 17690

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيدحسن موسوي تاكامي

 

شماره شناسنامه: 516

 

كد رشته-محل: 443

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 13909

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: روشنك نجيبي

 

شماره شناسنامه: 1145

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 18949

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فضه الياسي نيا

 

شماره شناسنامه: 15706

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 21681

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: ندا ظهيري زرندي

 

شماره شناسنامه: 1186

 

كد رشته-محل: 455

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 22226

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مريم لقمان

 

شماره شناسنامه: 1989

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 22597

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم حسن اصفهاني

 

شماره شناسنامه: 768

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 22539

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: هدي السادات هاديان امري

 

شماره شناسنامه: 84

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 16057

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اناهيتا برجيان

 

شماره شناسنامه: 373

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 18593

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: نسيبه خالق نژادطبري

 

شماره شناسنامه: 838

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 18909

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: زهرا فراهاني نيك

 

شماره شناسنامه: 10683

 

كد رشته-محل: 461

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 14001

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: شقايق عزيززاده

 

شماره شناسنامه: 2648

 

كد رشته-محل: 461

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 16286

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: ميترا معنوي

 

شماره شناسنامه: 3162

 

كد رشته-محل: 462

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 11563

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: فرانك جلالوند

 

شماره شناسنامه: 281

 

كد رشته-محل: 454

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 13803

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: خديجه يزداني فرد

 

شماره شناسنامه: 467

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 23853

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: شيما محيطي

 

شماره شناسنامه: 2131

 

كد رشته-محل: 463

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 16096

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ليلا ظهيرميردامادي

 

شماره شناسنامه: 558

 

كد رشته-محل: 443

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 23992

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: الهه اسكندري تربقان

 

شماره شناسنامه: 81091

 

كد رشته-محل: 463

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 20470

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فروغ رزمجوئي

 

شماره شناسنامه: 127

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 15184

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: نسيم حاجي قاسمي

 

شماره شناسنامه: 1616

 

كد رشته-محل: 462

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 21205

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: سهيلا سارباني

 

شماره شناسنامه: 141

 

كد رشته-محل: 464

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 18653

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم شريفي

 

شماره شناسنامه: 1310

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 16136

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: يسري جهانگيري

 

شماره شناسنامه: 851

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 11502

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: ثريا شاهرخ شهركي

 

شماره شناسنامه: 134

 

كد رشته-محل: 454

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 18567

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فائزه خادمي

 

شماره شناسنامه: 641

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 20768

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: ليلا رضايي

 

شماره شناسنامه: 4325

 

كد رشته-محل: 456

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 17256

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سولماز هاشمي

 

شماره شناسنامه: 1285

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 23711

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: شفق پارسازاد

 

شماره شناسنامه: 785

 

كد رشته-محل: 451

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 10885

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمدعلي حقوقي

 

شماره شناسنامه: 239

 

كد رشته-محل: 443

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 13104

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمد حسني

 

شماره شناسنامه: 824

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 11212

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمد اميد

 

شماره شناسنامه: 1733

 

كد رشته-محل: 453

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 19930

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: عليرضا رضائي

 

شماره شناسنامه: 439

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 10279

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: هادي رضازاده

 

شماره شناسنامه: 182

 

كد رشته-محل: 442

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 10647

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مسعود صيادي شهركي

 

شماره شناسنامه: 6

 

كد رشته-محل: 443

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 14653

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدمسعود حقيقي كيان

 

شماره شناسنامه: 268

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 20531

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: راضيه توكلي ريشهري

 

شماره شناسنامه: 329

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 24892

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: كيوان صابوني

 

شماره شناسنامه: 191

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 14684

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: بهنام رضا مخصوصي

 

شماره شناسنامه: 397

 

كد رشته-محل: 456

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 24663

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رضا فرمان بردار

 

شماره شناسنامه: 60

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 14699

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: طاهر محمدي

 

شماره شناسنامه: 504

 

كد رشته-محل: 456

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 19628

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: احمد رهنما

 

شماره شناسنامه: 5

 

كد رشته-محل: 446

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 22482

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: سيدفرهاد طياري

 

شماره شناسنامه: 3602

 

كد رشته-محل: 442

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 16268

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سميه علامه

 

شماره شناسنامه: 2710

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 18064

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمد رامين

 

شماره شناسنامه: 3141

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 17602

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل برابادي

 

شماره شناسنامه: 275

 

كد رشته-محل: 454

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 24987

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: فيصل فرشادي

 

شماره شناسنامه: 3720575101

 

كد رشته-محل: 457

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 17422

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سعيد گودرزي

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 13123

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: حميدرضا حميدخاني

 

شماره شناسنامه: 904

 

كد رشته-محل: 461

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 25499

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: اسمعيل قاسمي

 

شماره شناسنامه: 71

 

كد رشته-محل: 462

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 15295

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: سيدسجاد محمدي قاديكلائي

 

شماره شناسنامه: 94

 

كد رشته-محل: 442

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 19955

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمدرضا دهقاني

 

شماره شناسنامه: 482

 

كد رشته-محل: 453

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 20282

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهدي تهمتن

 

شماره شناسنامه: 3480

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 14323

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شهاب الدين قبادي قادي كلائي

 

شماره شناسنامه: 291

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 16890

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: ارش مرادي

 

شماره شناسنامه: 1896

 

كد رشته-محل: 442

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 20074

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمد ضيائي

 

شماره شناسنامه: 863

 

كد رشته-محل: 453

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 10395

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: همت رنجبري

 

شماره شناسنامه: 1390

 

كد رشته-محل: 446

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 12052

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيدمسعود موسوي

 

شماره شناسنامه: 92

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 21296

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: علي مكي ابادي

 

شماره شناسنامه: 5

 

كد رشته-محل: 451

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 23443

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: وحيد جمعه زاده

 

شماره شناسنامه: 75967

 

كد رشته-محل: 462

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 10888

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: عنايت اله يدالهي فارساني

 

شماره شناسنامه: 240

 

كد رشته-محل: 443

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 25557

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: مهدي زنگانه

 

شماره شناسنامه: 493

 

كد رشته-محل: 454

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 24704

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمد كاكاوند

 

شماره شناسنامه: 362

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 24306

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل فاتحي ميبدي

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 467

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 12075

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدناصر افشين

 

شماره شناسنامه: 189

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 12372

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: خليل طلائي زاده

 

شماره شناسنامه: 8053

 

كد رشته-محل: 457

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 23297

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مصطفي رئوف يزدي نژاد

 

شماره شناسنامه: 3042

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 14776

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: اشكان شيروئي

 

شماره شناسنامه: 33654

 

كد رشته-محل: 456

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 10852

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: علي فرهودي

 

شماره شناسنامه: 167

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 21508

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: رسول عجمي

 

شماره شناسنامه: 4202

 

كد رشته-محل: 463

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 15349

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: داود محمديان روشن

 

شماره شناسنامه: 207

 

كد رشته-محل: 461

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …