خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( جراحی عمومی1)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( جراحی عمومی1)

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 18593

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: نسيبه خالق نژادطبري

 

شماره شناسنامه: 838

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 18909

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: زهرا فراهاني نيك

 

شماره شناسنامه: 10683

 

كد رشته-محل: 461

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 14001

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: شقايق عزيززاده

 

شماره شناسنامه: 2648

 

كد رشته-محل: 461

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 16286

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: ميترا معنوي

 

شماره شناسنامه: 3162

 

كد رشته-محل: 462

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 11563

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: فرانك جلالوند

 

شماره شناسنامه: 281

 

كد رشته-محل: 454

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 13803

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: خديجه يزداني فرد

 

شماره شناسنامه: 467

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 23853

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: شيما محيطي

 

شماره شناسنامه: 2131

 

كد رشته-محل: 463

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 16096

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ليلا ظهيرميردامادي

 

شماره شناسنامه: 558

 

كد رشته-محل: 443

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 23992

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: الهه اسكندري تربقان

 

شماره شناسنامه: 81091

 

كد رشته-محل: 463

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 20470

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فروغ رزمجوئي

 

شماره شناسنامه: 127

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 15184

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: نسيم حاجي قاسمي

 

شماره شناسنامه: 1616

 

كد رشته-محل: 462

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 21205

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: سهيلا سارباني

 

شماره شناسنامه: 141

 

كد رشته-محل: 464

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 18653

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم شريفي

 

شماره شناسنامه: 1310

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 16136

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: يسري جهانگيري

 

شماره شناسنامه: 851

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 11502

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: ثريا شاهرخ شهركي

 

شماره شناسنامه: 134

 

كد رشته-محل: 454

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 18567

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فائزه خادمي

 

شماره شناسنامه: 641

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 20768

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: ليلا رضايي

 

شماره شناسنامه: 4325

 

كد رشته-محل: 456

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 17256

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سولماز هاشمي

 

شماره شناسنامه: 1285

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 23711

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: شفق پارسازاد

 

شماره شناسنامه: 785

 

كد رشته-محل: 451

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 10885

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمدعلي حقوقي

 

شماره شناسنامه: 239

 

كد رشته-محل: 443

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 13104

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمد حسني

 

شماره شناسنامه: 824

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 11212

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمد اميد

 

شماره شناسنامه: 1733

 

كد رشته-محل: 453

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 19930

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: عليرضا رضائي

 

شماره شناسنامه: 439

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 10279

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: هادي رضازاده

 

شماره شناسنامه: 182

 

كد رشته-محل: 442

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 10647

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مسعود صيادي شهركي

 

شماره شناسنامه: 6

 

كد رشته-محل: 443

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 14653

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدمسعود حقيقي كيان

 

شماره شناسنامه: 268

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 20531

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: راضيه توكلي ريشهري

 

شماره شناسنامه: 329

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 24892

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: كيوان صابوني

 

شماره شناسنامه: 191

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 14684

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: بهنام رضا مخصوصي

 

شماره شناسنامه: 397

 

كد رشته-محل: 456

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 24663

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رضا فرمان بردار

 

شماره شناسنامه: 60

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 14699

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: طاهر محمدي

 

شماره شناسنامه: 504

 

كد رشته-محل: 456

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 19628

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: احمد رهنما

 

شماره شناسنامه: 5

 

كد رشته-محل: 446

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 22482

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: سيدفرهاد طياري

 

شماره شناسنامه: 3602

 

كد رشته-محل: 442

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 16268

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سميه علامه

 

شماره شناسنامه: 2710

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 18064

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمد رامين

 

شماره شناسنامه: 3141

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 17602

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل برابادي

 

شماره شناسنامه: 275

 

كد رشته-محل: 454

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 24987

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: فيصل فرشادي

 

شماره شناسنامه: 3720575101

 

كد رشته-محل: 457

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 17422

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سعيد گودرزي

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 13123

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: حميدرضا حميدخاني

 

شماره شناسنامه: 904

 

كد رشته-محل: 461

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 25499

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: اسمعيل قاسمي

 

شماره شناسنامه: 71

 

كد رشته-محل: 462

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 15295

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: سيدسجاد محمدي قاديكلائي

 

شماره شناسنامه: 94

 

كد رشته-محل: 442

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 19955

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمدرضا دهقاني

 

شماره شناسنامه: 482

 

كد رشته-محل: 453

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 20282

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهدي تهمتن

 

شماره شناسنامه: 3480

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 14323

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شهاب الدين قبادي قادي كلائي

 

شماره شناسنامه: 291

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 16890

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: ارش مرادي

 

شماره شناسنامه: 1896

 

كد رشته-محل: 442

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 20074

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمد ضيائي

 

شماره شناسنامه: 863

 

كد رشته-محل: 453

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 10395

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: همت رنجبري

 

شماره شناسنامه: 1390

 

كد رشته-محل: 446

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 12052

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيدمسعود موسوي

 

شماره شناسنامه: 92

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 21296

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: علي مكي ابادي

 

شماره شناسنامه: 5

 

كد رشته-محل: 451

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 23443

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: وحيد جمعه زاده

 

شماره شناسنامه: 75967

 

كد رشته-محل: 462

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 10888

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: عنايت اله يدالهي فارساني

 

شماره شناسنامه: 240

 

كد رشته-محل: 443

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 25557

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: مهدي زنگانه

 

شماره شناسنامه: 493

 

كد رشته-محل: 454

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 24704

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمد كاكاوند

 

شماره شناسنامه: 362

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 24306

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل فاتحي ميبدي

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 467

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 12075

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدناصر افشين

 

شماره شناسنامه: 189

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 12372

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: خليل طلائي زاده

 

شماره شناسنامه: 8053

 

كد رشته-محل: 457

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 23297

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مصطفي رئوف يزدي نژاد

 

شماره شناسنامه: 3042

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 14776

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: اشكان شيروئي

 

شماره شناسنامه: 33654

 

كد رشته-محل: 456

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 10852

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: علي فرهودي

 

شماره شناسنامه: 167

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 21508

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: رسول عجمي

 

شماره شناسنامه: 4202

 

كد رشته-محل: 463

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 15349

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: داود محمديان روشن

 

شماره شناسنامه: 207

 

كد رشته-محل: 461

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …