خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( چشم پزشکی)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( چشم پزشکی)

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 10456

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: طه احمدالي

 

شماره شناسنامه: 15121

 

كد رشته-محل: 516

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 10422

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمد ولي زاده

 

شماره شناسنامه: 3288

 

كد رشته-محل: 522

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 12827

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدمحسن رفيع زاده طبائي زواره

 

شماره شناسنامه: 84

 

كد رشته-محل: 517

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 15621

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حسين حسن پور

 

شماره شناسنامه: 1798

 

كد رشته-محل: 522

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 23228

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سيدحسين قوامي شهري

 

شماره شناسنامه: 1754

 

كد رشته-محل: 524

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 23025

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي ايزدي

 

شماره شناسنامه: 566

 

كد رشته-محل: 517

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 17043

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حسن خليلي

 

شماره شناسنامه: 1360669914

 

كد رشته-محل: 516

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 17527

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمد زارعي

 

شماره شناسنامه: 105

 

كد رشته-محل: 517

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 17738

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محسن عادل پور

 

شماره شناسنامه: 624

 

كد رشته-محل: 517

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 18148

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدباقر رجبي

 

شماره شناسنامه: 5116

 

كد رشته-محل: 517

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 19637

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سيدمحمد بني فاطمي خراساني

 

شماره شناسنامه: 6

 

كد رشته-محل: 523

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 19692

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدباقر ابطحي

 

شماره شناسنامه: 34

 

كد رشته-محل: 523

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 20161

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سيدسحاب الدين شهرزاد

 

شماره شناسنامه: 1303

 

كد رشته-محل: 523

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 23876

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: خاطره تقي زاده

 

شماره شناسنامه: 2793

 

كد رشته-محل: 524

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 25100

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حامد قاسمي

 

شماره شناسنامه: 1058

 

كد رشته-محل: 517

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 25043

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدياسر كيارودي

 

شماره شناسنامه: 35

 

كد رشته-محل: 517

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 14825

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدمهدي شهبازي

 

شماره شناسنامه: 23924

 

كد رشته-محل: 522

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 16610

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حسن فرشيدنيا

 

شماره شناسنامه: 227

 

كد رشته-محل: 516

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 17691

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: علي هاشملو

 

شماره شناسنامه: 519

 

كد رشته-محل: 522

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 18469

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نسيم عموهاشمي

 

شماره شناسنامه: 195

 

كد رشته-محل: 522

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 18209

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: هادي نجمي

 

شماره شناسنامه: 7719

 

كد رشته-محل: 522

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 20066

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: امين مسجدي

 

شماره شناسنامه: 811

 

كد رشته-محل: 513

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 24043

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: علي رضا ايراني

 

شماره شناسنامه: 143

 

كد رشته-محل: 515

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 24230

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: نسرين اهنگرداودي

 

شماره شناسنامه: 401

 

كد رشته-محل: 515

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 11008

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: سعيد يادگاري

 

شماره شناسنامه: 564

 

كد رشته-محل: 521

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 16891

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: كاوه ابري اقدم

 

شماره شناسنامه: 1903

 

كد رشته-محل: 515

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 16932

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدحسين جبارپوربنيادي

 

شماره شناسنامه: 2994

 

كد رشته-محل: 522

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 17932

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ارژنگ گرديز

 

شماره شناسنامه: 1626

 

كد رشته-محل: 515

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 24425

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مجيد شمسي شاهم ابادي

 

شماره شناسنامه: 825

 

كد رشته-محل: 513

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 18563

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مريم دورانديش لنگرودي

 

شماره شناسنامه: 612

 

كد رشته-محل: 524

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 18281

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: عرفان محمداسماعيل

 

شماره شناسنامه: 13833

 

كد رشته-محل: 513

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 16757

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: طاهر سليماني سرج

 

شماره شناسنامه: 787

 

كد رشته-محل: 524

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 14864

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مجتبي ايدي زاده

 

شماره شناسنامه: 4530194876

 

كد رشته-محل: 514

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 23886

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: مهسا جعفريان شهري

 

شماره شناسنامه: 3042

 

كد رشته-محل: 521

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 17976

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: دانيال نجدي

 

شماره شناسنامه: 1953

 

كد رشته-محل: 514

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 16219

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ندا صفازاده حقيقي

 

شماره شناسنامه: 1726

 

كد رشته-محل: 522

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 23474

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: فاطمه ارمان فر

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 524

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 17298

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: وحيده منوچهري شترباني

 

شماره شناسنامه: 1869

 

كد رشته-محل: 516

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 18690

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ارزو مومني

 

شماره شناسنامه: 1679

 

كد رشته-محل: 517

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 22171

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مژگان نيكدل

 

شماره شناسنامه: 518

 

كد رشته-محل: 517

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 10515

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: مهسا پرهيزكار

 

شماره شناسنامه: 197

 

كد رشته-محل: 521

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 17355

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ازاده كنعاني

 

شماره شناسنامه: 16023

 

كد رشته-محل: 522

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 16378

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فرزانه اقامحمدي خامنه

 

شماره شناسنامه: 7625

 

كد رشته-محل: 515

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 22232

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: روجا اقاجان زاده

 

شماره شناسنامه: 2463

 

كد رشته-محل: 514

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 22101

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: صديقه كهنسال

 

شماره شناسنامه: 54

 

كد رشته-محل: 517

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 24553

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: اسيه فروتني

 

شماره شناسنامه: 164

 

كد رشته-محل: 513

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 24613

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهديه عظيمي زاده

 

شماره شناسنامه: 2742

 

كد رشته-محل: 524

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 18417

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: طاهره عرب كوهسار

 

شماره شناسنامه: 52

 

كد رشته-محل: 523

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 14923

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ليلا رضائي

 

شماره شناسنامه: 516

 

كد رشته-محل: 513

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 10570

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سارا پاكدل ورجوي

 

شماره شناسنامه: 1379

 

كد رشته-محل: 523

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 24961

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: تافگه محمدي

 

شماره شناسنامه: 10316

 

كد رشته-محل: 521

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 22366

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: رضا جعفري

 

شماره شناسنامه: 466

 

كد رشته-محل: 521

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 16491

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: عباس افكاري شيراز

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 514

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 18324

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: علي محمودي

 

شماره شناسنامه: 32941

 

كد رشته-محل: 522

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …